9 rocn /wa in het hart-. De slag om liet eiland Texel <30 Hedenmiddag Soms kan de zee machtiger zijn dan de dijk Goede organisatie van de dijkwacht is dus noodzakelijk 30 Polders lichtte taak en werkwijze toe ZATERDAG 17 OCTOBER 1953 TEXELSE 67e JAARGANG. No. 6778 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld De Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbu» 11 - Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coop. Boeren! Bank. Postgiro 652. - Abonn. pr. f 1,80 p. kwart. IS ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm. ONZE NATIONALE RESERVE zal hedenmiddag handelingen in het hart van Texel. Hierboven haar laatste exercitie. Ter gelegenheid van het eerste lus trum van Steun Wettig Gezag zal onze Nationale Reserve vandaag een oefening houden als onderdeel van de zgn. Land dag, die met een feestavond zal worden besloten. Hedenmiddag zult u ergens langs de Sohilderweg tot de tanden gewapende militairen aantreffen. Zij stellen een vijandelijk peleton 'luchtlandingstroepen voor, die behoorlijk zijn uitgerust: zij hebben nameliilk de beschikking over 2 mitrailleurs, 2 mortieren, 1 anti-tank- wapen, 4 pistool-mitrailleurs .(stens) en 35 geweren. Natuurlijk hebben de posten van onze Koninklijke Luchtverke nningsdenstde KLD, de landing Gesignaleerd en deze onmiddellijk aan de diohtstbij gelegen troepen van ons eigen leger gemeld, een paraat leger, dat onverwijld naar het bedreigde punt oprukt: vanuit Den Hel der zullen zij met enige vaartuigen van de Marine in de buurt van Oudesahild en misschien wel linea recta in de ha ven landen om de vijand slag te leve ren. Hoe het allemaal preciés zal gaan is uiteraard militair geheim. De gevechten zullen zo realistisch mogelijk worden opgebouwd en uitgevoerd. Het tijdstip van de aanval is bepaald op uur „U". Zo mogelijk en indien noodzakelijk zal er gens een rookgordijn worden gelegd. deelnemen aan aevechts- ziet u onze garde tijdens MAAR hier zijn de stellingen betrok ken! Vanachter zon tuinwal kun je de aanstormende teqenstander een warme ontvangst bereiden DE VIJAND is nog ver en het opruk ken over een tuinwal is in dit geval dus niet gevaarlijk, maar. Het wordt niet beoaald een kijkspelletje voor de burgers. Dat zou te gevaarlijk zijn: de houten proppen kunnen binnen een straal van 40 meter nog <*evaar °P~ leveren en daarom zal de reserve rijks politie, die met de landingsvaartuigen meekomt, de in het gevechtsterrein ge leden wegen op het moment van de aan val met Friese ruiters afzetten. Wij hebben het verdere programma voor deze dag al eerder gemeld: na de oefening, die tot half zes duurt, parade op de Groeneplaats, vervolgens lunch in Hotel Texel en om half acht aanvang van een feestavond. En dat is wèlver- diend, want volgens het vooropgezette plan zal de vijand in de pan worden ge hakt. Overigens zal het commando van onze Texelse „vijandelijke" troepen, ge vormd door de sergeanten Van den Boomgaard en Bremer, de uitdrukking „in de pan gehakt" wel wat tè kras voorkomen, waar zij grote prestaties verwachten van hun manschappen, die de overmachtige vijand behoorlijk van repliek zullen dienen. Het Rode Kruis dat „Eben Haëzer", Julianastraat, Den Burs, tot hospitaal koos, heeft derhalve eveneens een zware dag voor de boeg! VISAFSLAG OUDESCHILD Aangevoerd van 5 t.rn. 10 Oct. 1953: 379 kg schol' 176 kg tong; 13 kg tar bot; 272 kg schar; 311 kg bot; 37 kg wijting; 12 kg poon; 72 kg kabeljauw; 2685 kg garnalen; 5324 kg pufgarnalen; 2013 kg wulken. EMIGRATIEHOEKJE DE EMIGRATIE NAAR CANADA IN 1954 Aanmelding nu al noodzakelijk! Wie in 1954 in Canada aan het werk wil, moet zich zeker nu al melden bij 'n plaatselijk emipratde-aanmeldingskan- toor. Dit geldt wel allereerst voor boeren en landarbeiders. Ook het vol gende jaar wacht in Canada weer voor vele handen werk, maar de Canadese farmer neemt geen arbeidskrachten in zijn dienst die hij niet dadelijk aan het werk kan zetten. Evenals op de Neder landse boerderij breekt op de Canadese farm in het vroege voorjaar een drukke tijd aan. De Nederlandse emigrant, die in de Canadese landbouw en veeteelt een toekomst hoopt te vinden, moet dus zorgen op het goede ogenblik, of tussen half April en half Mei, er bij te zijn. Het emigreren naar Canada verlangt echter een klein half jaar voorbereiding. Alleen zij die zich dus nu al melden, 'kunnen er zeker van zijn, dat zij zich omstreeks Februari of Maart van het volgende jaar kunnen inschepen. Zij zijn dan net in Canada op het tijdstip dat de behoefte aan hun arbeidskracht daar het grootst is. Voor de emigrant is het aankomen in Canada op dat juiste ogen blik dan ook van groot belang en ook van niet te onderschatten geldeliik voordeel. Iedere boer of landarbeider, die het volgend jaar in Canada aan de slag wil, handelt daarom in zijn eigen belang als hij zich nu al in zijn woon plaats in verbinding stelt met een emi gratie aanmeldingskantoor. HOORNDER BILJARTCLUB OPGERICHT Maandagavond waren de biljartlief- hebbers van Den Hoorn in „Loodsmans welvaren" bijeen ter oprichting van een Hoornder biljartclub. Het bestuur werd als volgt samengesteld: de heer Gott- sehal voorzitter, de heer J. Boon Kzn., secretaris, de heer D. Koopman, pen ningmeester en de heer P. Zijm Hzn., commissaris. De nieuwe club telt reeds 13 leden. Het eerste jaar zal nog met worden deelgenomen aan bondswedstrijden. In dien er voldoende animo bestaat en het spelpeil opgevoerd wordt, zal de vereni ging volgend jaar tot de Bond toetre den. De biljartavond wordt Maandags avonds in „Loodsmanswelvaren" ge houden. KLEURWEDSTRIJD VOOR DE JEUGD Jongens en meisjes die van kleuren houden kunnen thans hun hart ophalen, want de fa. F. v.d. Kooi, Binnenburg, Den Burg, organiseert in samenwerking met de Fino Fabrieken een kleurwed- strijd, waarbij als eerste prijs een prach tige autoped en als tweede prijs een grote bal wordt uitgeloofd. In de etala ge van genoemde firma kunnen zij deze prijzen al bewonderen. Deze kleurwedstrijd is mogelijk ge maakt door de nauwe samenwerking van deze vooruitstrevende kruidenier met de Fino Fabrieken, reeds welbekend door haar merkartikelen (meelproduc- ten, soepen, koffie, thee enz. enz.) en wordt gehouden ter feestelijke introduc tie van haar nieuw verkoopsysteem. Van 17 October af worden nl. bij elke aan koop van Fino producten geldzegels uit gegeven, die voor de huisvrouw een be langrijke besparing op haar wekelijk se uitgaven kunnen betekenen. Naar wij verwachten zullen dus onze huisvrouwen niet minder dan de jeugd met deze gang van zaken bijzonder in hun schik zijn. (Zie adv.) BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL I van 9 tot en met 15 October 1953 Geboren: Jannetje dv Nicolaas C. Rijk en Maria Bonne. Ondertrouwd: Jan Koorn en Maria de Ridder. Getrouwd: Klaas Dogger en Nelly Kiljan. Overleden: Johannis van Maldegem, 67 jaar, geh. m. Geertje Schouten. Cor nells Dogger, 82 jr., wedn. v. Helena C. Thomassen. Gevonden voorwerpen 1 zwarte alpino, 1 zwarte damesfiets, 1 motorbril, 1 tang en 1 sdhroefsleutel. VERTROKKEN PERSONEN Cornells P. Schaatsenberg v. Wilhel- minalaan 49 n. Schagen, Regentenstraat 46 (met gezin). Cornelis L. J. Graaf, v. Hogerstr. 8 n. Ossendrecht, O L. Vrou we ter Duinen Abdij. Elisabeth de Graaf v. De Cocksdórp 24 n. Sneek, St. An- thoniuszi ekenhuis. Marco E. Eelman, v. Schoonoordweg 19 n. Den Helder, Ko- ningstr. 69. Gerbrigdien J. Smit, van Schoolstr. 14, Oosterend n. Zijpe, Keins- merbrug G 52. Petronella Breman v. Kerkstr. 12 Oosterend n. A'dam, de Ruijterkade 110. Jan de Jong v. Oude- schild 69 n. Alkmaar, Asterstr. 2. Jacob Kuiter v. Nieuwstr. 15 n. IJmuiden, Oostenduinplein 17. Jacoba W. Bruin v. Hogerstr. 14 n. Hoorn, Stads-Ziekenhuis. INGEKOMEN PERSONEN Cornelis Kooijman v. Terschelling!, Midsland 75a n. Wittekruisweg 7 (met gezin). Karelina Nengerman v. Wierin- genmeer, Nieuwesluizerweg 27 n. Mo lenstraat 65. Derkje H. Jochems v. Apel doorn, Krommed 31 n. Weverstr. 15 Den Burg. Jozef M. Schutz v. Bergen, He renweg 101 n. B 76. Pietje v.d. Sliklke, v. Driebergen, Jac. v. Gaesbeeklaan 28 n. Hoekstr. 19. Bernard v. d. Sahaaf, v. Heerenveen, a.b. Spoorhaven n. Schil derend 78 (met gezin). Klaas Ludhies v. Spanbroek, A 3 n. O 171 Oosterend. Hermanns A. Stam v. Warmond n. Mo lenstraat 18, Den Burg. DIENSTPLICHT Uitspraken inzake vrijstelling De Burgemeester van Texel brengt ter algemene kennis, dat de Minister van Oorlog omtrent vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige de volgende uitspraak heeft gedaan: Roeper, Hendrik Jacobus Cornelis, lichting 1951, voor goed vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige wegens persoonlijke on misbaarheid met ingang van 11 Novem ber 1953, beschikking d.d. 10 October 1953, nr. 897346. Tegen elke omtrent vrijstelling geda ne uitspraak kan iedere belanghebbende uiterlijk de tiende dag, waarop de uit spraak ter algemene kennis is gebracht, in beroep komen. Indien de ingeschreve ne, wie de uitspraak geldt, buiten Neder land verblijft, kan, voor zover het door deze in te stellen beroep betreft, met overschrijding van de termijn van tien dagen genoegen worden genomen. Zo lang omtrent zodanige overschrijding geen beslissing is genomen, wordt de uitspraak na het verloop van de termijn van tien dagen als onherroepelijk be schouwd. Het tot Hare Majesteit de Koningin te richten beroepschrift moet met redenen omkleed zijn en worden ingeleverd op afd. militaire zaken van de secretarie de zer gemeente. Texel, 14 October 1953. De Burgemeester voornoemd, C. DE KONING. VIVO DEMONSTREERDE TE DEN HOORN De Hoornder huisvrouwen en adspi- rant-huisvrouwen hebben Woensdag jl. geprofiteerd van het culinaire talent van drie Hoornder dames die de Vivcnkrui- denier E. Groot welwillend terzijde stonden om zijn keurig georganiseerde kookdemonstratie tot een succes te ma ken. Men werd verwelkomd met een heerlijke kop koffie en koek, als ,koppie' van 6 uur, wat zeer in de smaak viel. De Hoornder vrouwen, die bekend staan om hun goede smaak en culinair begrip zullen de erwtensoep critiscih geproefd hebben, en ook uw verslaggever mooht kennis maken met deze soep, die ver rukkelijk was. Achtereenvolgens werden wij vergast op Haagse bluf en een macaromslaatje. Om het geheel te completeren eindigde dit etentje met een aangekleed wijntje, d.w.z. een glaasje wijn met een stukje belegde toast. Al deze spijzen waren met zeer veel zorg en toewijding bereid en met een opkomst van 90 dames mocht deze avond dan ook zeer geslaagd heten. Terwille van de slanke lijn zuilen de Hoomder dames een kwartiertje extra ochtendgymnastiek moeten beoefenen. DOCTORAAL EXAMEN Aan de gemeentelijke Universiteit te Amsterdam slaagde voor het doctoraal examen in de wis- en natuurkunde ((hoofdvak scheikunde) onze vroege te plaatsgenoot de heer C. Jouwersma. Door het bestuur van de 30 Gemeenschappelijke Polders werd op 9 October in „Het Wapen van Amsterdam" een vergadering beleed, teneinde te gera ken tot een goede verdeling der beschikbare mensen en materiaal bij schade aan de zeewering. De dijkgraaf, de heer P. Bakker Azn., kon namens het polderbestuur een 50- tal personen welkom heten; in het bijzonder richtte hij zich tot de afgevaar digden van het bestuur van de Chr. Landarbeidersbond. Het doet ons genoegen, dat zovelen aanwezig zijn, want hieruit blijkt, dat men de oproep als ernst op neemt. Wij hopen door eendrachtige samenwerking een goede Dijkwacht op te bouwen, aldus spreker. De heer Van der Pijl Sr., hierna het woord verkrijgende, meende, dat allen met het doel van deze vergadering wel bekend zouden zijn, maar dat het toch noodzakelijk was de werkwijze bij stormweer nader uiteen te zetten. Berichtgeving. Door het K.N.M.I. te De Bilt werden vooiheen berichten van hoogwater door gegeven tot IJmuiden. Thans kan dit voor de gehele kust geschieden en zo zullen ook de gemeente en het water schap bij te verwachten hoge vloedstan den worden gewaarschuwd Door deze berichtgeving kan men reeds vooraf de verschillende dijkwachten waarschu- wen. Reeds werden benoemd de dijkwach ten die bij stormweer regelmatig de zee dijken inspecteren. Bij het ontstaan van enige schade rapporteren zij dit aan het bestuur. Van zeer groot belang kan het dan zijn dat met spoed meerdere mensen worden ingezet. De heer Wuis, hoofd-ingeland, heeft aan de Oostzijde van Oosterend reeds 'n paar groepen bij elkaar, doch ook uit 1 het overige deel van Oosterend is het j goed te weten waar men onmiddelliik mensen kan waarschuwen. Teneinde te j voorkomen dat iemand vele uren ach tereen zou moeten werken, is het goed en zelfs noodzakelijk, dat men een ploe- genstelsel vormt. Voor de polder Hei Noorden is dit reeds geregeld. De inde ling dient zo te zijn, dat de bedrijven er zo min mogelijk schade door ondervin den. Het bestuur vertrouwt er op, ge zien de samenwerking die te Oosterend I en Oost op 1 Februari is gebleken, dat hier geen moeilijkheden zullen ontstaan. 1 Door deze opzet tracht men te voorko men, dat plaatselijk te veel mensen aan- wezig zijn. Veryoer personeel. Het hulppersoneel zal zoveel moge lijk met auto's naar de dijk worden ver voerd. De transportondernemingen zul len dus ook worden ingeschakeld. Mocht schade ontstaan op een moeilijk te be reiken plaats, dan zal er voor gezorgd worden, dat auto's of fietsen, die niet voor het werk bestemd zijn, worden ge weerd, hierdoor voorkomt men vertra ging en ongelukken. Oproep De eerste oproep geschiedt zoveel mo gelijk mondeling of telefonisch. Bij zeer ernstige beschadiging zou dit zoals op 1 Februari is gebeurd, door middel van de sirene moeten geschieden. De dijk graaf zou hiertoe een verzoek aan de burgemeester moeten richten. Het is voor een groot waterschap, waarin ver scheidene dorpen liggen, beziwaarliik een ieder schriftelijk te berichten, welke taak hij heeft bij het ontstaan van soha- de aan de zeedijk. Voor een kleinere ge meenschap is dit eenvoudiger te regelen. Dijkwacht Het bestuur heeft de dijkwacht uitge breid tot 11 posten; de oude sterkte be droeg zes man. De vakken welke door deze wachten worden geïnspecteerd, hebben een lengte van 1 km. Elke post bestaat uit tenminste twee personen. Telefoon Een gelukkige omstandigheid is het, dat thans elk van de genoemde dijkvak ken is voorzien van een telefoonaanslui ting met doorverbinding in de onmid dellijke nabijheid van de zeedijk. Ook zal men er voor zorgen, dat bij storm weer voor het doorgeven van berichten de telefoonkantoren zoveel nodig ge opend zijn. Ordonnansen Beschikt men thans over verschillen de telefoonaansluitingen, toch kan het nodig zijn personeel voor het doorgeven van berichten in te schakelen. Hiertoe zullen op verschillende plaatsen ordon nansen worden aangesteld die per mo torrijwiel voor berichtgeving zorgdra gen. Materieel Door het bestuur van de 30 Polders zijn verscheidene dekzeilen aangekocht. Deze dekzeilen zullen op diverse plaat sen waar ze onmiddellijk kunnen wor den opgeladen, met een aantal zandzak ken worden opgeslagen. Verder zullen tussen Nieuwesdhild en Krossekeet een zestal loopbruggen gereed worden ge houden om grond aan de landerijen over de dijksloot te kunnen onttrekken. Dit is in het kort wat er dient te ge beuren bij eventuele schade aan de zee wering. Na deze uiteenzetting werd gelegen heid gegeven vragen te stellen. Allereerst werd gevraagd hoe het staat met de eventuele evacuatie. Voor de evacuatie "elden nog steeds de voorschriften aan ieder gezin in Fe bruari toegezonden, de regeling hiervan berust bij B en W, niet bij de Polders. Hoe lang loopt de dijkwacht achter el kaar? De werktijden voor de dijk wacht worden door het bestuur <?ere- geld; er zal voor voldoende aflossing worden gezorgd. Hoe is de uitkering bij ongevallen? De wettelijke bepalingen zijn ook op dit werk van kracht. Wordt de dijkwacht van regenkleding voorzien? Dit is een bestiiurskwestie, doch ik kan u mededelen, dat een dijk wacht die niet over regenkleding be schikt, hiervan wordt voorzien. Het zal duidelijk zijn, dat het polderbestuur niet voor alle personen regenkleding kan aanschaffen. Sprökende over de evacuatie werd ge vraagd naar de hoogteligging van Texel. Medegedeeld werd dat practisdh alle woonkernen (met uitzondering van Ou- deschild) 1,50 m. N.A.P of hoger lig gen. Na de beantwoording van de vragen werd door de dijkgraaf onder dankzeg ging voor de Drettige vergadering en in de hoop dat het nimmer nodig mag zijn om tot het oproepen van een groot aan tal mensen over te gaan, deze vergade ring gesloten. Aansluitend op dit verslag kunnen wij nog mededelen, dat eenzelfde vergade ring is belegd in de voormalige o.l. school te Oost, waar een 30-tal personen aanwezig was. Ook op deze vergadering werd op dezelfde prettige wijze de be spreking gevoerd en werden ook hier bijna dezelfde- vragen gesteld en beant woord. Te Oost zullen ook dekzeilen en zandzakken met een 2-tal loopbruggen worden opgeslagen. UITSLAG AANBESTEDING B. en W. hebben Woensdagmiddag openbaar aanbesteed het opnemen, her straten en bestraten van diverse dorps straten alsmede het aanleggen van trot toirs aan de Kogerweg te Den Burg met bijkomende weiken. De uitslag was: Th. Polman, Den Burg f 55,460; Fa. Daalder, Alkmaar f 49,742; Fa. Leuting Bastiaanse, Groningen f54,300; Kr. Vens, Zaandam f45,000; Gebr. Meijer, Den Helder f 51,300. De begroting was f48,000.-. LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL OP TERSCHELLING Op Terschelling is de eerste steen ge legd voor een landbouwhuishoudschool, de „Burgemeester De Vos-school", ge noemd naar wijlen burgemeester De Vos, door wiens bemoeiingen deze school kan worden gebouwd. RUIM 33000 BEZOEKERS OP VLIELAND Het seizoen 1953 leverde Vlieland ruim 33,000 bezoekers. Een respectabel aantal, dat echter niet een volledig in zicht geeft betreffende het seizoen Een gast welke enkele dagen blijft telt voor één, doch ook zij die enige weken blij ven toeven, tellen ook maar voor één. Het was beter om het aantal overnach tingen als richtlijn te gebruiken, doch dit brengt heel veel moeilijkheden met zich mee om de betreffende informaties te krijgen als ieder het druk heeft. Het voorseizoen was vrij goed t,e noemen; het hoogseizoen was als altijd „uitver kocht". Ook het naseizoen viel nog mee, de regenperiode van eind Augustus en begin September in aanmerking nemen de.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1953 | | pagina 1