9- rocn wa in het harL.. 'Ki „In het teken van de Vriendschap Waddenconferentie dit jaar op Vlieland Ook deze winter Huisvlijt Geen vergeten groep Najaarsvergadering Kon. Ned. Middenstandsbond Scherpe critiek op veronachtzaming van midden- en kleinbedrijf GRUNDIG MARTIEN BAKKER >bei ZATERDAG 24 OCTOBER 1953 TEXELSE 67e JAARGANG. No. 6780 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld De Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg Texel - Postbu* 11 - Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn. pr. f 1,80 p. kwart. -f 15 ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm OpSIMtAHOSM tCAfOIIAVIt AMSTERDAM- lm}ee+^' OUITSIANO „De Vriendschapseilanden Misschien zullen vele Vlielanders zidh volgende week Dinsdag en Woensdag de 'n 1 ogen uitwrijven en zich afvragen of de ïerif ?id bei arb< wi een of andere bizarre gril van het lot een tweede seizoen heeft doen ontstaan. Want op die beide dagen zal het op dat lieflijke eiland zoemen van de „vreem delingen". Inderdaad geen gewone bad- le a gasten. Het zullen stuik voor stuk men sen zijn die het welzijn van Vlieland en niet minder van de andere Waddenei landen na aan het hart ligt. Vertegenwoordigers van alle Wadden eilanden komen er in vergadering bij een ter bespreking van de mogelijkhe den om via hechte samenwerking te ko men tot nog grotere populariteit van de .Vriendschapseilanden". Ja, aldus wer den deze eilanden gedoopt in een kleu rige folder, die in grote aantallen in Ne derland en Duitsland werd verspreid. e ^Met 'belangrijk succes! Is het immers ook ons Texelaars dit jaar niet sterk op- gevallen hoe groot het aantal Duits 'nde sprekende gasten was? En het bleken over het algemeen aangename gasten. ron Wanklanken waren sporadisch en dus - u' is het de moeite waard alle aandacht te n2Ê besteden aan de propaganda in onze weer tot economische «bloei gerakende buurstaat. v£ Het zijn niet de eersten de besten, die ier: daar op Vlieland in Hotel Bruin het Jhunne over de mogelijkheden «komen »sv. Aanwezig zullen zijn de burgemeesters j en natuurlijk de bestuursleden en di- recties van de VVV's. Ons eiland wordt vertegenwoordigd door burgemeester C. de Koning, de voorzitter van onze VW, de heer J. C. Rab, de secretaris, de heer gta P. Beemsterboer en de directeur de heer W. Oskamp, die tevens voorzitter is ns j van de vergadering. zie. Als afgevaardigde van de Texelse ho- t 1 telbedrijven zal aanwezig zijn de heer E. Breeuwer van ,,De Oranjeboom", van sl ie vervoersmaatschappijen de heer Van tuj( der Vlies, directeur van de N.V. Teso. Groot belang bij het vreemdelingenver- (eer heeft vanzelfsprekend ook de mid- e denstand. De Texelse afgevaardigden naar Vlieland zijn de heren C. v.d. Kooi en M. Bakker. Er zullen vertegenwoordigers zijn van ie provinciale VVV's van Friesland en ^-Noord-Holland, terwijl ook de directeur lat uiteenzetten. van de ANVV, jhr. W. Boreel en het ïoofd van de binnenlandse dienst, de teer O. v.d. Gronden, hun komst hebben oegezegd. Deze achtste Waddenconferentie heeft Weer een indrukwekkende agenda. Zo in igt 't in de bedoeling dat o.a. de heer H. iors, vertegenwoordiger van de ANVV n Duitsland het woord zal voeren over iet Duitse toensme in Nederland, spe- aaal d de Waddeneilanden. Een belangrijk deel van de beschikba re tijd zal dan natuurlijk in beslag wor- len genomen door de bespreking van de gezamenlijke propaganda. Waarschijnlijk zal een proef worden vfl jenomen met bioscoopreclame, voorkmig öog uitsluitend in het binnenland. Vlie- land heeft dat met goed succes al enke- le jaren gedaan. En dan is het plan een „aanval" te toen op het veelbesproken voorseizoen, tot over het algemeen nog altijd niet Sloopt zoals het naar de mening van h® velen wel zou kunnen. Het probleem m vacantiespreiding komt daarbij natuur- >uvv °m de hoek kijken. a Veiliger baden in zee en schoonhou- inalden van onze eilanden, ziedaar alweer twee belangrij«ke onderwerpen die on- vj tor de loupe zullen worden genomen. In de propaganda zou men voor de Waddeneilanden één naam willen be- ie v denken. Op het eerste gezicht lijkt dat wellicht van weinig belang, maar het is e de reclame nu eenmaal zo dat een Pakkende naam wonderen kan doen. d) louter ernst blijft het niet. Wat 2ou u zeggen van een „aangeklede bor rel", zo 's middags om een uur of vier? Vlieland doet zijn uiterste best om goed voor de dag te komen, dat blijkt wel uit alles. Er is een rondrit georganiseerd en 's avonds zal de Vlielandse zangvereni ging „Harmonie" de operette „Les Dra gons de Villars" (Het Klokje van de He remiet) opvoeren. Moge deze waddenconferentie weer vele nuttige gevolgen hebben. Eilanden telt Nederland nog slechts enkele; zij zullen altijd een bijzondere aantrek kingskracht blijven uitoefenen. En hoe zou het met de dwerg Rottum gaan? Zou de daar wonende vuurtorenwachter zijn woning steeds maar moeten blij ven verplaatsen? Zou de arme man nooit tot rust kunnen komen? Rottum trekt steeds verder Oostwaarts. Zou dat te stuiten zijn? Zou de grillige zee tot inzicht kunnen worden gebracht, zodat Rottum niet steeds westelijke stukken moet afstaan en er oostelijke stukken bijkrijgt? Laten de Waddeneilanden een actie ondernemen om dit vluchtende ei landje terug te halen. De wonderen zijn de wereld nog niet uit ONDERWIJSNIEUWS De laatste maanden hebben er nogal wat mutaties plaatsgehad bij het on derwijs op Texel: mevr. A. Tiessen Spaans werd van De Koog aan de o. 1. school te Den Burg benoemd en wel als zesde leerkracht; mevr. J. Room-Wil- keshuis werd benoemd tot onderwijze res in tijdelijke dienst te De Koog; de heer W. B. Boersma aanvaardde vorige week zijn functie als hoofd der school te Zuid-Eierland;, mevr. Witte-Manders werd eervol ontslag verleend als waar nemend hoofd te Z.-Eierland; mej. Fr. Rab J.Gd., werd benoemd tot onderwij zeres aan de Ulo wegens ziekte van de heer W. Poeze, Alkmaar, die de heer Seidell, naar Naarden vertrokken, op volgt; de heer D. de Vries, Friesland, die aan de Ulo waarnam in de vacatu- re-Seidel, is ook weer vertrokken. S.V. Texel. Voor morgen geen competitieprogram ma en gaat onze belangstelling uit naar de Interlandwedstrijd Nederland-Bel- gië in het Feijenoordstadion te Rotter dam. Vanmiddag, aanvang 4 uur Texel adsp. B-De Koog A. Afdeling 'handbal: A.s. Donderdag vindt de vergadering plaats in Hotel De Graaf, aanvan*" 8 uur. Dit is de eerste maal dat de damesleden bijeen komen. We verwachten, dat uit de verslagen zal blijken dat er van een gezond club leven gewaagd kan worden. Er is een uiterst belangrijk programma ai te wer ken, dat aller opkomst noodzakelijk maakt. Dus dames, tot Donderdagavond. VERKEER IN GEVAAR GEBRACHT? Op een «bromfiets behoeft men niet te trappen, wat een Texelaar op het denk beeld bracht door middel van zijn ge motoriseerde rijwiel prettig en veilig van een café mèt volledige vergunning huiswaarts te rijden. De politie vond echter dat de man niet helemaal pre cies volgens de regelen der kunst voort ging, waarop na een vluchtige confron tatie de oorzaak van de merkwaardige manoeuvres werd opgedoken: alcohol. Op zulke overtredingen is de rechter scherp, wat dezer dagen bleek, toen de verbaliseerde eilander zich te Alkmaar verantwoorden moest. Mild was de rech ter niet: hij veroordeelde de Texelaar conform de eis oftewel tot een maand voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar, mitsgaders het schokken van hon derd pop óf het doorbrengen van 30 da gen in de cel. Deze vrij zware straf was eigenlijk te voorzien, daar de man al eerder wegens dezelfde zonde op het matje was geroepen BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 16 tot en met 22 October 1953 Geboren: Antonie Hendrik zv Dirk Terpstra en Cornelia Spierings. Jacob Marinus zv Johannes C. Kiewiet en Jannetje Zandee. Benno Jan zv Gerar- dus J. Bakker en Janna Wiegers. Maar ten zv Jacobus I. Boon en Trijntje A. J. van den Berg. Franciscus Gerardus Wilhelmus zv Duik Witte en Wilhelmina A. Vollebregt. Ondertrouwd: Cornelis van de Kerk hof en Henrietta W. Hoogerheide. Char les D. van der Slikke en Krina Groen hof. Getrouwd: Johannes Buisman en Dieu- wertje Slaman. Cornelis J. Hoogenbosch en Anna Maria Hin. Gevonden voorwerpen 1 tabaksdoos, 1 zwarte glacé hand schoen, 1. 3-tandige hooivork, 1 armband. VERTROKKEN PERSONEN Roelf Kuil, v. S 27 n. Amsterdam, Zeemanshuis Kadijkplein. Cornelis Wit te v. Wilhelminalaan 114 n. Heiloo, Rijksstraatweg 170h. Tjeerd H. Jonker v. K 63 n. Zijpe B 48. Bertha Gomes v. Julianastraat 7 n. Schagen, Molenstr. 4. INGEKOMEN PERSONEN Johannes van der Velde v. Utrecht, Plankstr. 1 n. Groenepiaats 11. Saakje Sohurer v. Tietjerksteradeel, Noordber- gum 335 n. Groenerdaats 11. Timotheus J. de Porto, v. Den Helder, Tuinstr. 49 (met gezin) n. Wilhelminalaan 49. PUBLIEKE VERKOPING Publieke verkoping, vooral spannend als er vele gegadigden zijn. De notaris leest de betreffende acten voor, de bij zondere bepalingen en dan zal het woord aan de afslager zijn. Maar eerst nog een vraag uit de r>oed bezette zaal: „Notaris, is er een regenput bij?" „Ja, die zit in de keuken, er is ook een welput. Die laten wij voor u zitten, maar het kippenhok is niet bij de koop inbegrepen en wordt binnen 14 dagen verwijderd"„50 gulden voor de hoog ste bieder, we veilen bij opbod en af slag". De pluk is altijd een buiten kansje, maar ja, je moet toch even kijk op zon affaire hebben, kenners, ja be slist kenners, taxeerden het pand op f4000.-, maar anderen drufden een be drag van zeven mille te noemen, ,,'t Is maar wat de gek er voor geeft!" meen de een kapelaan. „We zetten in op 1500 gulden". Dat schijnt te kunnen, want ofschoon je geen kik hoort gaat de af slager lustig omhoog klimmen, steeds met honderd pop tegelijk. Hij komt nu op 3100. Niemand niet? 3100 eenmaal, 3100 andermaal. 3200. Verder, tot 3700 en dan niemand niet en derde maal. Vervolgens de afslag. De spanning wordt nu voelbaar. Op hoe hoog zal er worden afgemijnd? Of.... zal iemand lustig blijven hangen? 3000 er boven zegt de notaris optimistisch. Met hon derd gulden gaat de afslager nu zak ken, alsmaar dieper tot hij nog slechts 100 pop van de 3700 verwijderd zit. 100, 90, 80.... 30. „Mijn" (1). Weer is een pand i.e. het woonhuis nr. 17 aan de Wittekruislaan te Den Burg, van ei genaar verwisseld en de erfgenamen kunnen gaan delen. Inmiddels is nu de volle activiteit aan de kellnefs, die graag meewerken om de nalaat-stem- ming er nog een uurtje in te houden (1). Koper werd de heer P. Veeker, Kogerweg 8, Den Burg, terwijl de nluk' door de heer Van Hoorn, „Padanq" in de wacht gesleept werd. Van de zijde der Vereniging voor Volksfeesten en Texelse Folklore te Den Burg vernemen wij het volgende: Evenals dit voorjaar, zal in het voor jaar 1954 wederom een huisvlijttentoon- stelling worden gehouden van voorwer pen die deze winter worden vervaar digd. Weiikstukken, die op de vorige tentoonstelling ingezonden zijn, worden niet meer aangenomen. Er zal dit keer meer aandacht worden besteed aan de inzendingen van schoolkinderen, voor wie een afzonderlijke afdeling zal wor den ingericht. «Het initiatief tot het oprichten van 'n afzonderlijke vereniging voor huisvlijt zal niet van de vereniging uitgaan. We gaan dus nu weer vlijtig aan de huisvlijt, maar.... dat niet alleen, we hebben nog meer hobbies. Naast de liefhebberij van huisvlijt hebben we de verzamelwoede. Zo was op de vorige tentoonstelling al een verzameling schelpen te zien. Men verzamelt van al les, lucifersmerken, plaatjes, stenen, houtsoorten, «boeken, vliegtuig- en scheepsmodellen, «postzegels, sluitzegelsi, gedroogde boombladeren, krantenknip sels enz. Nu hebben we wel tien dingen genoemd, maar er zijn er honderden. Ook voor deze verzamelingen zal een af deling van de tentoonstelling worden gereserveerd. Begin tijdig met een en ander. Kunt u niet voort, of wenst u inlichtingen, wendt u zich dan tot de secretaris van de vereniging, de heer Idema. Stelt het niet uit tot het laatste ogenblik. Af en toe zullen wij u er aan herinneren. SCHIETOEFENINGEN De Burgemeester der gemeente Texel maakt bekend, dat in de periode van 26 October tot en met 31 October 1953 zonder voorafgaande waarschuwing op de Hors zal worden geschoten. Wanneer de rode vlaggen gehesen zijn is het ten strengste verboden de Hors te betreden. Texel, 24 October 1953. De Burgemeester van Texel C. DE KONING. TESO-CIJFERS SEPTEMBER 1953 De boten van de TESO boekten in September het volgende vervoer. (De tussen haakjes geplaatste cijfers zijn die van 1952): Auto's 232.5 (2311) Rijwielen 2660 (4532) Passagiers 22764 (19557) ONDERHANDS OPGEDRAGEN Aan het aannemersbedrijf firma Gebr. Bruin te Den Burg werd onderhands op gedragen de bouw van een woonhuis voor mevr. de Wed. Blom-De Waard aan de Nieuwe Weg te Oudeschild, naar een ontwerp van de architect W. J. L. Boo gaard te Wienngerwerf. FILMAVOND K. A. B. Op Dinsdag 3 November zal door de afdeling Texel van de K.A.B. een film avond worden «georganiseerd. Onder werp: De Dagbladpers. Er wordt wel eens gesproken over ver gelen groepen onder de bevolking en men ziet dan de noodzakelijkheid om juist deze groepen hulp te bieden. Was er echter tot voor kort niet een groep mensen, in moeilijkheden, waar men weinig van af wist? De groep nl. van de weduwen en wezen van gevallen militairen en ook de invalide oud-mili tairen. Toen enkele jaren geleden een collecte voor hulp in deze moeilijkhe den werd gehouden, wisten weinigen waar het om ging. Gelukkig is dit an ders geworden en wanneer dezer dagen (omstreeks Zaterdag 31 October) weer een beroep op alle burgers wordt ge daan, weet men waarvoor dit is: voor meer hulp aan hen, wier man en vader in dienst van het vaderland viel, en aan hen, die door de dienst blijvend on geschikt voor het verrichten van arbeid werden, voor de Gezamenlijke militaire fondsen dus. Laat hen niet vergeten worden; zij hebben hulp, aller hulp en medeleven, nodig. Texelaars met uw bijdrage, groot of klein, helpt u deze mensen! Schiet met te kort in uw hulpverlening, in naastenliefde! In het American Hotel te Amsterdam heeft de Koninklijke Nederlandse Mid denstandsbond zijn najaarsvergadering ■gehouden, welke werd geopend met een rede van de bondsvoorzitter, de heer L. de Groot. Na te hebben herinnerd aan de moeilijke jaren tijdens de bezetting en na de bevrijding, onderwierp spreker de laatste perioden van regeringsbeleid aan een beschouwing „Orde op zaken stellen houdt voor ve len in ordening en wij zijn er niet naast, wanneer wij constateren, dat het Nederlandse volk gedurende een aantal jaren geleefd en gewerkt heeft onder ordening van boven af. Het begrip arnb- tenarenregering is daardoor terecht of ten onrechte algemeen gangbaar gewor den". Het snelle economische en financiële herstel heeft terecht verwondering en «bewondering gewekt en wij mogen met voldoening gewag maken van het bewa ren van de arbeidsvrede en de voor beeldige sociale voorzieningen. Grens van offcrmogelijkheid ver overschreden. Maar op het in zo velerlei «opzicht straffe ingrijpen van de regering heeft men critiek en dikwijls rechtvaardige critiek. De zwaar opgevoerde belasting druk noopt tot verzet en gemotiveerd verzet, vooral, nu de toestand zich zuiverder gaat aftekenen en het meer en meer duidelijk wordt, dat het vooral de middengroep van ons volk is, die geplaatst is in de hoek waar de zwaar ste slagen zijn gevallen. De regering heeft ons volk offers gevraagd en zonder voorbehoud heeft het Ne derlandse volk, ook het midden- en kleinbedrijf, zich offerbereid verklaard. Het staat echter nu al gerui me tijd vast, dat de grens van offermo- gelijkheid is bereikt, ja, voor het mid den- en kleinbedrijf vér is overschreden. Het midden- en kleinbedrijf heeft niet nagelaten de regering hierop te wijzen, o.a. door middel van het program, be vattende de verlangens op fiscaal ge bied van de drie bonden, samenwerkend in de Commissie van Overleg van de de aristocraat onder de Radioapparaten Radio en Electra SVC Nieuws Hedenmiddag spelen adsp. A aan Oos terend tegen OW A. Daar de O-adsp. lang met mis zijn zullen jullie goed je best moeten doen, jongens. Vertrek De Cocksdorp bij goed weer op de fiets om 3 uur. Het le en 2e zijn morgen vrij. Zaterdag 31 Oct. spelen adsp. A thuis tegen Tex. Bovs A. Het 2e is ook Zon dag 1 Nov. vrij. Middenstandsvakoentralen. De zware fiscale offers ondermijnen de bestaans mogelijkheid van de middenstand. Het eigen vermogen is doorgaans on toereikend en maakt een te gering en bovendien sederit het einde van de oor log in het algemeen van jaar tot jaar geringer wordend deel uit van het tota le bedrijfsvermogen. Dit is een het mid den- en kleinbedrijf ondermijnende en in zijn bestaan bedreigende ontwikke ling; men vindt dat alles uitvoerig uit eengezet in de beide rapporten, die aan de regering werden toegezonden„Het liquiditeitsvraagstuk in de detailhan del" en „De liquiditeit in het ambacht". In beide rapporten wordt geconstateerd, dat de moeilijkheden voor een belang rijk deel te wijten zijn aan de fiscale- en de prijspolitiek van de overheid. Fiscale hinderpalen. Als voorbeeld noemde de heer De Groot de heffing van omzetbelasting bij detailhandel, ambacht en dienstverle- nmgsbedrijven. In strijd met de bedoe ling van de wetgever is deze, in plaats van een verbruiksbelasting, overwegend een extra heffing ten laste van de on dernemer geworden, ontaard in een aan slag op de bestaansvoorwaarden van 'n groep der bevolking. De regering heeft verleden jaar voorgesteld de heffing bij de detailhandel te laten vervallen, maar voor ambacht en dienstverleningsbedrij- ven is zulks niet minder noodzakelijk! Eerst dan, wanneer men de fiscale wetgeving zodanig herziet, dat er kans bestaat, dat voor het midden- en klein bedrijf de interne financiering uit de winst in ruimer mate kan geschieden, zal men de weg tot de oplossing van het l'iquiditeitsvraa^s'fuk hebben gebaand. Het midden- en kleinbedrijf snakt naar een fiscale politek, waarbij de belast bare wnst volgens normale bedrijfseco nomische normen wordt vastgesteld, waarbij dus de noodzakelijke reserve ringen kunnen plaatsvinden en daardoor aan de ondernemingen kan ten goed ko men. Nadelige gevolgen van de loon politiek. Sprekende over de beslissing der re gering inzake de 5 pet. loonsverhoging, merkte speker o.m. op: „Men kan zich, sociaal gezien, bij die beslissing neerleggen. Maar de midden stand, het midden- en kleinbedrijf, zal een en ander alleen kunnen aanvaarden en uitvoeren, indien ook voor de mid denstand deze verzwaring door compen satie wordt opgevangen. In een persconferentie heeft de Staats secretaris voor Sociale Zaken zich even beziggehouden met de positie van de middenstand terzake. Hij meende toch wel lichtpunten te zien. Hij noemde de betekenis van de aangekondigde belas tingsverlaging, voorts „de ruimere con sumptie", die gevolg zal zijn van de loonsverhoging en tenslotte „een dalen de tendens" van de groothandelsprijzen. Wanneer men dit verneemt, kan men slechts glimlachen althans wanneer men als middenstander nog lachen kan in deze voor de middenstand zo zwa re tijd". „Vergeet deze Staatssecretaris dan ge heel, dat ook voor de middenstand de huishuren van de bedrijfspanden stij gen, dat in de looninitensieve rrudden- standöbedrijven en dat zijn er zeer, zeer velen, de prijzen voor het af te leveren product, het uit te voeren werk tot een zodanige hoogte gaat stijgen, dat het voor het publiek moeilijk, zo niet onmogelijk wordt, opdrachten te geven". (Slot volgt.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1953 | | pagina 1