(fro en "/warL-jJexels in het harL, Wethouder De Waard legde de eerste steen voor de nieuwe o.l. school van De Koog Stem uit het verleden. Het echtpaar Hemelrijk-Bruin, Oiideschild, vierde zijn gouden huwelijksfeest |g|||||| WOENSDAG 4 NOVEMBER 1953 TEXELSE 67e JAARGANG. No. 6783 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld <S De Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbui 11 - Tel. 11 „JE HOD wel an dc Burg kcn- ne bluve, Agter hod je immers het hele verslag thuus kenne of- draaie!" Aldus mevr. K. Eelman- van Liere uit De Koog. Zeker, deze eilandgcnote had volkomen gelijk, want alle speeches, die Vrijdagmiddag ter gelegenheid van de eerste steenlegging voor de nieuwe openbare lagere school te De Koog werden gehouden, legde de la. Agter op de band van de Wire Recorder vast en toen het gezelschap een poosje later in „Het Vogelhuis" de thee gebruikte, werd het jongste ver leden wederom heden en kon een ieder zelf controleren in hoever re hij nog rhctorisch tekort schoot! Ja, De Koog krijgt een nieuwe school en alle Kogenaars volgen met welgevallen de snelle groei van het bouwwerk, daar ten Zui den van de Brink. Het wordt een school met drie leslokalen, een kantoor voor het hoofd, een rui me hal en brede gang, terwijl aan de sanitaire inrichting even eens alle aandacht is geschon ken. Verschijnt Woensdags en Zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652.-Abonn. pr. f 1,80 p. kwart, -f- IS ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm. Wethouder S. de Waard plaatst de eerste steenterwijl de heer C. Drijver Jbzn. met kennersblik toeziet. De jeugd krijgt bovendien een prach tig speelterrein, hetwelk bij de oude school ontbreekt: ze dienen hun vertier op de Dorpsstraat te zoeken, wat bij de toenemende drukte, vooral tijdens het vreemdellingenseizoen natuurlijk niet verantwoordelijk meer is. Ja.... toen de school gebouwd werd! Dat was in het jaar 1878 en in die dagen konden de kloeken met hun kuikens de lieve gan se dag doodgemoedereerd door de Dorpsstraat passagieren: men kende toen nog geen snelverkeer En daarvoor hoeft u niet eens heel tot 1878 terug: toen meester Mak l(natuurlijk óók bij de plechtigheid van Vrijdag present) in 1897 (door een brikje met kalm paardje in het tuig zich sukkeldravend, dan weer stapvoets over de zandweg naar zijn nieuwe standplaats liet rijden, was het meest afgelegen gehucht), op Texel nog even rustig als in het De Koog was in 1897 nog maar erg klein. MeeiSter Mak had er meer van ver wachtingen van, want toen de koetsier het paard inhield en zijn passagier ver zocht uit te stappen, vroeg deze: ,,Je brengt me toch zeker wel óver de duin- richel, waarom moet ik het laatste stuk je nog lopen?!" De jonge onderwijzer verkeerde in de mening, dat die paar huisjes zeven stuks, althans niet veel meer de „voorstad" van De Koog vormden. Dat was me een teleurstelling en meester liet zich dan ook prompt ont vallen: „Ik zal wel niet te lang in dit gehucht blijven hangen!" Maar.... „het noodlot" besliste anders: meester Mak raakte al meer op dat gehucht gesteld en toen hij bovendien ook nog een Texels meisje vond en huwde, was hij Texelaar onder de Texelaars geworden Hij bleef er tot zijn pensioengerechtigde leeftijd onderwijs geven en goed, want de jut ters kunnen u precies vertellen hoeveel 36 baddings en 63 konijntjes is Doch, laten we de geschiedenis even terzijde schuiven en ons tot het heden bepalen: wat een feest voor de jeupd, toen de schooldeur in de Dorpsstraat open ging en ze allen met vlaggetjes ge tooid naar buiten stroomden om getuige te zijn van de eerste steenlegging. Deze plechtigheid werd o.a. bijgewoond door burgemeester De Koning, wethouder De Waard en wethouder Hm, ïr Kinner- men, de heer Veldstra, de heer Ripha- gen, technisch ambtenaar der gemeente Texel en ontwerper van het nieuwe schoolgebouw, het schoolbestuur, be staande uit de dames v. d. Vis en Wuis en de heren C. M. Bakker en J. Zwan (de heer A. de Ridder was verhinderd). Voorts mevr. Tiessen-Spaans, die tot voor kort aan deze school verbonden was, Ds Janse en Kapelaan Stam, die de godsdienstlessen geven. Ofschoon wethouder De Waard al po pelde van ongeduld om de eerste steen hier nog veel vakkundiger te leggen HOOG WATER TER REDE VAN TEXEL 4 Nov. 8,05 en 8,07. 5 Nov. 8,39 en 8,42. 6 Nov. 9,13 en 9,12. Aan het strand is het ongeveer één uur eerder hoog water. TEXELSE MARKT Den Burg, 2 Nov 1953. Aangevoerd: 17 koeien f 750-f 900. 17 graskalveren f 225-f 325. 11 schapen f 75-f 90. 40 big gen f 40-f 60. 9 n. kalveren f 45-f 65. WIELRIJDER RAMT RUIT Vrijdagavond werd de Weststraat te Oosterend opgeschrikt door het hevig lawaai, dat met het verbrijzelen van een etalageruit gepaard kanjgaan,. Het bleeW, dat een wielrijder, die een paar zware koffers meevoerde, de macht over zijn stuur verloren had vermoedelijk me de door de aanwezigheid van een gepar keerde auto waardoor hij tegen een etalage van bakkerij „De Gouden Aar" strandde. dan wethouder Hin te De Waal en bur gemeester De Koning te Den Burg de den, moest toch eerst even worden ge luisterd naar de toespraak van de heer C. M. Bakker, voorzitter van de Oudercom missie. „Dat dit een feestdag genoemd mag worden, staat buiten alle twijfel: de oude school toch is niet alleen te klein geworden (er zijn thans 97 leer lingen, een honderd jaar geleden lever de dorp en omgeving nog maar 30 scho lieren!) maar zij voldoet ook bij lange na niet meer aan de eisen welke 't mo derne onderwijs stelt. Er is dus alle re den tot dankbaarheid. In de eerste plaats aan het adres van ons gemeentebestuur: B en W's tegenwoordigheid zie ik nl. niet enkel als een symbool, maar veel meer nog als een bewijs van samenwer king en medewerking, welke wij moch ten ondervinden bij de pogingen tot stichting van een nieuw gebouw. Ik wil in dit verband nog gaarne de naam van meester Akkerman .(het voormalige hoofd der school) noemen, die van de eerste dag af op Texel iedere gelegen heid heeft waargenomen bij de betref fende instanties aan te dringen op de bouw van een nieuwe school!" Hierop gaf spreker het woord aan de burgemeester, die begon met op te mer ken, dat B en W nu toch wel een grote vaardigheid krijgen in het plaatsen van eerste stenen! Het verheugde spreker zeer, dat dit college iets heeft kunnen bereiken tot heil van de jeugd en hij hoopte dan ook, dat de nieuwe school tot in lengte van dagen zou mogen die nen tot opvoeding van de jonge Koge naars en dat zij er allemaal een goede tijd zouden mogen meemaken. Hierna trad Idie Kramer Bd. naar voren om het volgende versje te declameren: Wij geven u nu deze steen, Opdat u die straks neer zult leggen. En zouden namens alle kind'ren graag Hier even iets bij willen zeggen: Van open ramen en van frisse lucht, Van zonlicht, dat naar binnen schijnt, Van lessen waarbij ied're zucht, Door goede sfeer in 't niet verdwijnt. We eindigen met dank te zeggen, Aan ieder die werkte met handen, hart en open oog, Ook aan u die deze eerste steen gaat KLAAS SCHENK IN DE COCKSDORP De heer Klaas Schenk, een zeer be kende figuur uit de schaatssport, zal Za terdagavond in Hotel De Hoop op uitno diging van SVC een causerie houden over de ïjssport. Zoals u weet, heeft de heer Schenk in de loop der jaren tallo ze grootse overwinningen op de gladde ijzers geboekt en de schaatssport grote verdiensten bewezen als leider van onze nationale ploeg, die bij internationale wedstrijden dikwijls uitstekend reed. (Zie ook de adv.). AUTO TEGEN AUTOBUS Bij het gehucht Molenbuurt ontstond Zondagavond omstreeks elf uur een aanrijding tussen de Teso-bus, bestuurd door de heer J. Maat en een luxe auto, bestuurd door de heer H. ter Steege, Molenstraat, Den Burg. Het ongeluk moet worden toegeschreven aan 't feit, dat de bus, die reeds voor de tegenlig ger had gedimd, plots moest uitwijken voor de voetganger L. K., die op de rij weg liep. Gelukkig viel de schade nogal mee. DE HEER M. WITTE, GERRITSLAND NA VERKEERSONGELUK OVERLE DEN Op het kruispunt Wilhelminalaan Hallerweg is Vrijdagmiddag om kwart over 5 een verkeersongeluk gebeurd tengevolge waarvan de 65-jarige heer Machiel Witte Gzn., uit Gerritsland, eni ge uren later in het St. Lidwinazieken- huis te Den Helder is overleden. De heer Witte botste op dit vrij ge vaarlijke kruispunt met zijn bromfiets tegen een vrachtauto, bestuurd door de heer J. Kaan. Ofschoon de heer Kaan ogenblikkelijk krachtig remde kon een aanrijding niet worden voorkomen, me de doordat tje heer Witte te traag rea geerde. Bij de val met zijn bromfiets werd het slachtoffer door het stuur zeer ernstig aan de hals verwond. Een as sistent van dokter Schalkwijk verleen de de eerste hulp. Terstond werd de heer Witte naar Den Helder vervoerd, doch hulp mocht, niet meer baten. INGEZONDEN OPMERKING Naar aanleiding van het tragische on geluk, dat vorige week op de Wilhelmi nalaan is geschied, zou ik gaarne het volgende opmerken. Als bewoner van bovengenoemde laan, fiets ik dagelijks enkele malen óf door de Julianastraat óf door het naamloze straatje achter de tuin van notaris Mulder. Als men, komende uit deze straten, de Wilhelminalaan op wil, wordt er zeer grote oplettendheid vereist. Noch links, noch rechts (vooral Julianastraat) kan men iets zien van het intense verkeer op de Wilhelminalaan. Is het niet mogelijk, de weg, vanaf het perceel bewoond door de familie v.d. Bij tot aan de Boksberg te verbreden? Kunnen er venkeersspie- gels worden geplaatst, zodat men iets kan zien? Uit ervaring weet ik, dat er niet te hard wordt gereden, maar het is er vooral in deze maanden zo druk, dat in deze kinderrijke buurt ongelukken haast niet kunnen uitblijven! Tenslotte vraag ik me af, waarom de weg aohter langs de „Gollardstichting", aansluitende op de Suikerweg niet wordt doorgetrokken. Is dit gebeurd, dan kan een deel van het verkeer langs de Suikerweg naar de haven gaan. Met dank voor de plaatsruimte, J. Buisman, Wilhelminalaan 84. HANDELSREGISTER In „Handelsregister" lezen we onder „Wijzigingen": Ran's Vleeshouwerij, Texel, Den Burg, Warmoesstraat 15. Fi liaal Texel: De Cocksdorp, 32a. Runder-, varkens- en lamsslagersbedrijf. Filiaal t gaat j gevestigd te Texel, Den Burg, Koger- leggen, straat 15. Voor dit sieraad van ons eigen dorp: De Koog. Hierna was de daad aan wethouder De Waard, die een keurig geel steentje netjes in de specie drukte en vakkun dig aantroffelde: de eerste gele steen boven 'n donkerbruine ondergrond. Het hoofd der school, de heer L. Th. On- stenk, zei, dat er allerwege vreugde heerste over de eerste steenlegging èn nu reeds wordt genoten van de voor pret: straks zal een prachtige school in gebruik kunnen worden genomen. Nie mand heeft er ooit aan getwijfeld, dat de nieuwe school er komen moest. Wij hopen, dat zij lang moge bestaan en dat de kinderen er veel vreugde aan zullen beleven en dat de school behalve de les sen óók mag zijn een instituut waar saamhorigheidsgevoel, liefde tot de naaste en eerlijkheid mogen worden gekweekt, opdat de leerlingen zullen op- De in aanbouw zijnde Koger groeit snel! school Na de eerste steenlegging voor de nieuwe school van De Koog werd door de heer J. Zwan namens de Oudercommis sie een zware bel aangeboden. Deze bel moet meer dan 40 jaar geleden door een of andere Kogenaar zijn gejut, het was eenscheepscel. Het origi nele geschenk werd dankbaar aanvaard. Onze burgemeester strandvonder zal het intussen wel zeer hebben betreurd, dat deze onrechtmatige toeëigening niet meer door de wet kan wor den achterhaald! groeien tot leden van een maat schappij, die weten wat. zij wil len en doen en later nog lang te rug zullen deniken aan hun lage re schooltijd op de onverdeelde lagere school. Hiermede was de plechtigheid beëindigd, de volwassenen bega ven zich vervolgens naar „Het Vogelhuis" om een kopje thee te nuttigen, terwijl de jeugd in de oude school op limonade en ver snaperingen werd onthaald. HET ECHTPAAR S. Hemelrijk en A. Hemelrijk-Bruin, dat Vrij dag zijn gouden echtvereniging heeft gevierd. Vrijdagmiddag hebben we even een bezoek gebracht aan het echtpaar S. Hemelrijk en A Hemelrijk-Bruin, dat die dag 50 jaar in de echt was verbonden. Iedere Oudeschilder kent hen, want ze hebben hun leven lang aan Skil ge woond: daar zagen beiden het levenslicht, daar groeiden zij op, daar gipgen zij op school bij meester J. K. G. Muller, meester Kroon en juffrouw Guze, daar bezochten zij de (schaarse) feestavonden in „De Zeven Provinciën", daar vonden ze een woning en daar hebben zij al die tijd samen lief en leed ge deeld. Lief èn leed, want u kunt nu wel zeggen: Hemelrijk was toch maar Ud van „De Gouwe Ploert", doch het was niet alles „goud" wat er blonk, vergis je niet! Hoe het ensemble, dat ontelbare sche pen heeft gelost en geladen, aan de naam „Gouden Ploeg" kwam? Wel, er was een periode, dat zij 25-26 gulden thuis brachten en dat was toentertijd een machtige schep geld. Lui, die allicht minder zwoegden en allicht ook kortere dagen maakten, hebben de drie Hemel rijken, de drie Bruinen, W. Vlas, T. Backer en T. Wuis, die altijd samen ope- i eerden, toen tot leden van die gouden ploeg benoemd en dat is altijd zo geble ven! Of de gouden ploeg nog bestaat? Nee, genoemde Oudeschilders genieten nu van een rustige oude dag, tenminste sommigen! „Me man is nog altijd even actief!" zo verzekerde ons de bruid: „is- ïe niet in z'n tuun (je moet 'm er uut vandaan halen!) dan fiend je 'm an de haven!" „Tjonge ja", kwam een ander, „dat was me een tijd: Hemelrijk en z'n maats stonden soms al om drie uur aan de loswal in Het Noorden in het schip. Fietsen deden ze in die jaren nog niet en zo tippelden ze doodgemoedereerd de tien kilometers heen en terug naar Skil! Tja, als je niet zulke bijzonder lange da gen maakte kwam je niet aan een dag geld toe. Het tegenwoordige daggeld staat gelijk met het weekloon van toen, nou ja, natuurlijk kon je toen voor je centen heel wat meer kopen dan op het ogenblik!" „We hebben het goed en zijn best tevreden!" zegt mevr. Hemelrijk te gen de burgemeester, die even van De Koog, waar hij de eerste steenlegging voor de nieuwe school bijwoonde, naar Oudeschild is gereden om het bruids paar en de familie de hand te drukken U ziet wel op de foto, dat beiden nog een goede gezondheid genieten. De bruid wordt in December 74, haar man is vorige maand 73 geworden. Onwillekeu rig rust je blik op de zware werkhan den van de heer des huizes, die altijd 'n hard werker is geweest, 's Morgens om 7 uur brachten de vrouwen van de „Gouden Ploeg" al koffie of thee naar de haven, dan hadden hun echtvrienden al een hele ruk achter de rug! Hemelrijk raakte al op jeugdige leeftijd in de praetijk! Dat was iets heel gewoons, zo gewoon als het is, dat je tegenwoordig een honderdtal jongelui met de boot op weg ziet naar hun verdere studiegele genheden aan de overkant! Hemelrijk bracht zijn eersle centen thuis via ar beid in het zeegras, als hulpje van een oom, later pas werd hij arbeider aan de haven. Niet het hele jaar door trouwens: b" winterdag, en wel van de Kerst tot Vrouwendag, lagen de tjalken op, dan was de haven goed vol, want de Texelse vissersvloot telde in die dagen nog legio vaartuigjes. In 1890 moest dan ook wor den overgegaan tot het aanleggen van de binnenhaven, die in '91 voltooid was. Hoe die gouden ploeg werkte! Hemel rijk gunde zich amper tijd voor het middagmaal, stond de thee niet inge schonken dan was het niet best! Daaruit blijkt, dat het werk hem sterk interes seerde, dat hij verre van werkschuw was, maar ja.de kroon op het werk moest uiteraard een goede verdienste zijn en oo dat punt zat in die tijd wel iets scheef. Geen wonder, dat ze zich verenigden in een bond, de Transport- arbeidersbond, waarvan Hemelrijk vol gend jaar 25 jaar lid is! Ja, ook hij had spoedig het nut en de noodzaak van een sterke organisatie begrepen! Vijftig jaar getrouwd, een halve eeuw, maar toch als een schaduw lieengevlo- den. Dat ze nu al weer 30 jaar op nr 206 wonen is eigenlijk niet voor te stellen „Ik zie jullie nóg naar 'het Raadhuis gaan!" zegt een zuster van de bruid en nu zijn ze al weer jaren grootouders! U hebt geen advertentie in de krant gelezen en evenmin waren er dorpsge noten gekomen om heimelijk de tradi tionele vlaggen te zetten: het lag dan ook in het voornemen om het feest zo intiem mogelijk le houden. Maar.... gezien de vele blijken van medeleven (ïeeds vroeg waren de eerste fruitman den en taarten aangevoerd) schijnt er op Texel, altijd wel iets van een op handen zijnde gebeurtenis uit te lekken. Nog vele jaren in goede gezondheid toegewenst! ONTWIKKELINGSCLUB DEN HOORN Toen de voorzitter van de Hoornder Ontwikkelingsclub, de heer A. Smit, Zaterdagavond de eerste avond van het seizoen opende, waren slechts weinig belangstellenden aanwezig. Dat was jammer, want de heer Laan had een zeer interessant programma waarin met woord en beeld (film) allerlei wetens waardigs over de siertuin, moestuin en de boomgaard werd gebracht. Er weid o.a. een film vertoond over 't bespuiten van boomgaarden en de ge dragingen van enige zeer schadelijke in secten. Handbal'SV Texel Zondag was SVC bij ons op bezoek voor het spelen van een vriendschappe lijke wedstrijd. Na een vlot partijtje trokken de gasten tenslotte met 4-2 aan het langste eind. Gezien de 3 invalsers geen onverdienstelijk resultaat, temeer daar de stand bij de rust nog 2-1 in ons voordeel was. Gedurende de le hqift ging de strijd goed tegen elkaar op, maar na de rust was SVC sterker en de overwinning dan ook verdiend. Zondag as. waarschijnlijk een thuis wedstrijd tegen ZDH. DAMCLUB TEXEL Uitslagen van 30 October '53: le klas: S. v. Heerwaarden-Joh. D. Bakker 2-0; P. Kooij-J. Vinke 0-2; C. DijkerC. van Heerwaarden 0-2; S. Bakker-N. de Graaf 2—0. 2e klas: Joh. Schoo-J. Hooijberg 1-1; W. A. v. Zeijlen-J. P. Stam 2-0; J. Kikkert-W. J. Boon 1-1; Jb. v. Heerwaarden-H. Go- mes 2-0; C. P. Burger-A. Vinke 0-2. 3e klas: Jb. Koorn-Dingemanse 2-0; Siem van Heerwaarden-Jn. Barhorst 0-2; Joh. v. Heerwaarden-Joh. vd. Vijver 2-0; Joh. Banhorst-J. A. v. Enst 0-2; C. Vinke A. de Vries 2-0; F. v. Sambeek-D. v.d. Werf 0-2. Zonder uit de kopgroep te geraken leed Dijker zijn eerste nederlaag en wel tegen C. v. Heerwaarden, die daardoor op de 3e plaats kwam te staan. S. van Heerwaarden heeft nu de leiding mede door z'n zege od Joh. D. Bakker. Vinke versloeg Kooij en S. Bakker deed het zelfde met De Graaf. De beide koplo pers in de 2e klas wonnen allebei resp. van Stam en Burger, waardoor v. Zeij- len nog steeds zonder verliespunten is. Sdhoo en Hooijberg deelden de punten evenals Boon en Kikkert; door opnieuw te verliezen staat Gomes stevig onder aan, Siem v. Heerwaarden leed z'n eer ste nederlaag in de 3e klas en doordat Koorn van Dir.gemanse won, staan ze samen aan de kop, op de voet gevolgd door C. Vinke en D. v.d. Werf en ook no" door Jn. Barhorst de overwinnaar van Siem v. Heerwaarden. Van Enst won ook weer eens en Joh. v. Heerwaar- den versloeg v.d. Vijver. Op Zaterdag 21 Nov. onze jaarlijkse Feestavond. De leden die van plan zijn te komen (natuurlijk allemaal) gelieven dit Vrijdag even aan de feestcommissie op te geven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1953 | | pagina 1