Cjrocn 'wartsjexeh in het harL, Canada, een best land, je kunt er geld oversparen voor een eigen bedrijf" „Ik ga natuurlijk weer terug", aldus Kees Smit Jzn. rv'ILsÈ -V Marius Bakker met vacautie uit Canada Het sociaal-economisch onderzoek op Texel WOENSDAG 9 DECEMBER 1953 TEXELSE 67e JAARGANG. No. 6793 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld <S De Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coóp. BoerenL Bank. Postgiro 652.-Abonn. pr. £1,80 p. kwart. 15 ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm Kees Smit boert blijkbaar goed in Ca nada: hierboven ziet U hem- naast zijn „Auster", op de achtergrond het woon huis van de vroegere Texelse familie H. Kuip. De huizen daar zijn van hout welk materiaal daar goedkoop is. Ieder huis bezit een betonnen kelder, welke onder 't gehele gebouw doorloopt. Men heeft er o.a. de beschikking over een centrale verwarming met het hete lucht- systeem. „Canada, eer» best land. Ik ga natuurlijk weer terug, dat stond al bij me vast, toen ik plannen maakte voor een snoepreisje naar Texel. Wie in Canada een jaar of 5, 6 flink aanpakt kan geld bijeen hebben voor de aankoop van een ei gen bedrijf. Et is nog altijd genoeg en best land te koop, ik ben tenminste van plan straks ook voor mezelf te gaan boeien!" Aldus heeft de heer Kees Smit Jz. ons Zaterdagochtend verteld, toen wij een praatje met -deze jeugdige eilandge- noot maakten, die in Augustus 1948 op 18-jarige leeftijd naar Canada emigreer" de en vorige maand met vacantie op Texel kwam. In Februari vertrekt hij we derom naar Canada. Na het smelten van de sneeuw zal hij daar de ploeg weer over de uitgestrekte velden kunnen trekken! Om bij het begin te beginnen: Kees werkt in Midden-Canada en wel in de provincie Manitoba. „Daar begint de prairie. Omstreeks 1860 hebben ze er de eerste spoorbaan door gelegd en zodoen de kwam het land open voor de land bouw. die zijn producten per spoor ver voert. Hoe Kees in Canada kwam? Wel. er kwamen altijd goeie berichten over van Ome Hendrik Kuip, die daar al 23 jaar boert en tweemaal in ons land is ge weest, "o.a. vorige zomer. Die heeft daar een prachtig bedrijf (en een prachtig huis, ziet u de foto hierboven maar eens, red.!) Een goed jaar werkte hij bij zijn oom en timmerde daarna een winter in de stad Winnepeg een boer kan toch ook maar alles! Daarna heeft hij nog enige bazen gehad en nu zit hij al een maand of vijftien op een bedrijf van 180 bunder Een gemengd bedrijf (graan, tarwe, haver, gerst en hier en daar een hoekje vlas). De koeien zijn z.g. vetwei ders en de kalveren blijven er rustig bij lopen. Consumptiemelkerijen vind je alleen rond de steden. De ligging? Wel, we hebben het be- drijf in de „hanging" tussen de geberg ten Riding Mountains en Duck Moun tains, waartussen een vallei ligt van meer dan veertig mijl breed. Erg een zaam? Och, dat valt best mee: ik heb een autootje (zie foto-red.) en op 17 kilo meter afstand hebben wij dorpen, Gilbert Plains en Grandview. Nee, in Winnipeg kom ik niet zo vaak, dat ligt 350 mijl uit de buurt! Of ik daar wel eens andere Texelaars heb ontmoet dan 't gezin van ome Hen drik? Nee, nooit en ik zou niet weten waar ze zitten en wie dan mijn naaste Texelse buur is, het land is ook zo groot, niet waar! De oorspronkelijke bewoners, de Indianen, verblijven in reservaten, bij zomerdag komen zij daar uit om te hel pen bij het binnenhalen van de oogst. De aantal naar Canada in de loop der jaren geëmigreerden nationaliteiten is groot: Duitsers, Polen, Fransen, Hollan- dersv Engelsen, Denen enz. De meeste „buitenlanders" die je daar nu aantreft zijn in Canada geboren, want omstreeks 1900 vond ook een grote trek naar dit land plaats. Wij hoorden, dat ze in Canada al zware vorst hebben, hoe komen jullie daar door die lange winter heen? Ja, lang is de winter daar wel: van half November tot half April, vijf maanden dus. de zomer duurt ook vijf maanden en het voor- en najaar een maand. Eind April begin Mei begin je daar te zaaien. Zeker, het kan er geducht vrie- «ËtiMP m f mm Kees op een hooischep Kees op zijn trouwe viervoeter, die hem brengt, waar bij winterdag de Auster" het tegen de bergen sneeuw moet op geven! zen, ik heb wel vorst meegemaakt van 40 graden, maar het gebied daar heeft een echt land klimaat, een droog klimaat dus, als het hier zo hard vroor bleef geen mens in leven, denk ik! Bij die kou laten we de baard een week of wat staan! De lonen, vraag je? Ja, die. zijn goed. Zomer en winter is er altijd volop werk. Bij winterdag verdien je echter niet zo veel als in de zomermaanden, 's Winters help je de koeien verzorgen of hak je hout voor brandhout of voor timmer werk. Mooi en veel populierenhout, dat zeer geschikt is voor binnenbetimme- ring. Drie km. van ons af begint het ge bergte de Riding Mountains met een wild reservaat zo groot als Nederland. Toen kwamen wij op de jacht terecht en wel door 'n foto, waarop Kees met 'n knaap van een haas staat afgebeeld. In de winter zijn de hazen en konijnen wit van pels. Pracht verhalen over de jacht horen we. B.v. de bemachtiging van een enortfne eland, een groot soort hert, dat schoon duizend pond vlees opleverde. Ter plaatse wordt zo'n jachttropee ge slacht en het vlees op de rug van de paarden vervoerd. Het is beslist lekker der dan koevlees! Je kunt er ook herten voor de loop krijgen en af en toe raakt een wolf of een beer uit het reservaat. Die mag je altijd onschadelijk maken, .EN WEEST VROLIJK! Met Ouwe Sunderklaas zullen de hon- gerigen zich kunnen spijzen en de dor- stigen zich kunnen,laven in de Snackbar van de heer Jellema te De Koog. Soep, Sukkelaat, Koffie, Oliebollen en Cro- quetten zullen zich wèl laten smaken. De opbrengst komt ten goede aan de op te richten Kleuterschool, waarvoor geld nodig zal zijn. Leveranciers en par ticulieren worden opgewekt hun giften in geld of natura af te geven of voor af halen op te geven aan mevr. J. Eelman- Vermeulen. INGEZONDEN Geachte Redactie Naar aanleiding van het artikel van de heer Noordijk „Onderschat de Ratten- schade niet" het volgende: Ik vind het maar zo jammer, dat er van overheidswege geen voldoende maatregelen worden getroffen om deze schadelijke dieren te doen verdelgen. Ik heb Gemeentewerken er op gewezen dat opgeslagen vuilnishopen, takken enz. welke achter diverse percelen liggen, pracht broedplaatsen zijn voor de ratten. Gemeentewerken gaf mij de verzekering de betrokken eigenaren aanzegging te doen deze te verwijderen. Dit is een jaar geleden en nog zijn de vuilnishopen er, welke wel groter, doch met kleiner wor den. Wat baat ons dat neerleggen van de vergif koekjes, als in deze van hoger hand niet wordt medegewerkt en maat regelen worden genomen? Eerst radicale opruiming van deze, laat ik maar zeggen fokhaarden van ratten. Hopende dat deze paar regelen mogen bijdragen tot algehele opruiming van de Texelse ratten, teken ik J C R. SINT NICOLAAS EN PIET KWAMEN IN DURP De Cocksdorp Ook in ons dorp is de Sint verschenen, natuurlijk met zijn trouwe schimmel en zijn rechterhand Piet. Voor „De Hoop" stonden de leer lingen van de drie laagste klassen opge steld. Ook vele ouders met kinderen die nog niet op school waren waren present. Sint en Piet begaven zioh naar het to neel. Zwarte Piet bleek een bijzonder goede zin te hebben, dat was eigenlijk geen wonder, want stoute kinderen stonden met te boek. Piet organiseerde een voetbalwedstrijd met Kees Troost en Kees verdedigde zijn doel op uitstekende wijze en Willy van Heerwaarden versloeg Piet met hardlo pen Ook dansen en sneleten had hij op zijn programma. Ter afwisseling werden enige leuke kinder films gedraaid. 's Middags hadden de leerlingen van de hoogste klassen feest. Ze vulden ge deeltelijk zelf het programma met ge- improviseerde toneelstukjes. Ook hier werden ter afwisseling films vertoond en wedstrijden gehouden in het sneleten. De heer Marius Bakker vertrok op 23 Mei 1949 naar Canada en daar maakt hij het goed, zo goed. dat hij thans met een lange vacantie op Texel kan vertoeven: hii arriveerde hier Vrijdag en blijft tot 19 Februari. Hij heeft al heel wat baan tjes. gehad „zelfs bij de boer" en werkt thans aan een olieleiding in Zuid Onta rio. Hij heeft in Canada diverse oud- Texelaars ontmoet: de heer D. Bakker Jzn., die op Prins Adwardeiland boert, de heer Geert Ties, die een eigen slage rij in Hamilton bezit en de heer Hei kamp. Hij heeft daar destijds ook de fa milie Reitsma opgezocht, 't Is een goed land, Canada, zo vertelde hij ons Maan dagmorgen in „De Oranjeboom" je kimt er dank zij de goede verdiensten mooi wat overhouden en u weet het: de Cana dese dollar koerst best! ONDERHANDS OPGEDRAGEN De heer M. Hoogesteger, De Cocksdorp, heeft de bouw van zijn woonhuis aan de Prof. Keesomlaan in Den Burg-Zuid, op gedragen aan de heren J. Smit Czn., timmerwerk en C. Keizer, metselwerk. MET EEN OPVOEDEND WOORDJE Juichende kinderstemmen verwelkom den de goede Sint en zijn knecht ook in De Koog, waar de jeugd Vrijdagmiddag in De Toekomst bijeen was gekomen. Het werd een genoeglijk feest, met 'n opvoedend woordje voor de kleinen van de Oude, Wijze Heilige, maar ook met veel tractaties en geschenken De kinderen hadden een prettige mid dag, wat ook aan de onderwijzers en on derwijzeres was te danken. maar voor de herten en elanden is een speciaal jachtseizoen. Voor het bezit van een geweer is geen akte vereist. U ziet, geachte lezers, dat Canada veel te bieden heeft en wij kunnen ons dan ook best voorstellen, dat de emigranten het daar best naar de zin hebben! En, als gezegd: je hebt er de ruimte en best land, dat voor f 400500 per bunder je eigendom kan worden! Hierboven een visser van Skil, die meer heil zag in het rondvaren met badgasten! In het jaarverslag van de Economisoh- Technologische Dienst voor Noordhol land (1 Sept. 1952 tol 31 Aug. 1953), le zen wij over het sociaal-economisdh on derzoek op Texel het volgende: „Het onderzoek naar de ontwikke ling van de visserij van Texel werd af gesloten. In het rapport hierover wordt geconcludeerd, dat de Waddenzeevisse rij. zoals die vnl. door de vissers van Oudeschild wordt uitgeoefend, betrek kelijk geringe resultaten oplevert. De Noordzeevisserij daarentegen die voor al door de vissers van Oosterend wordt beoefend, levert goede resultaten op en zal zich zonder bijzondere maatrege len van buitenaf alleszins redelijk ver der kunnen ontwikkelen. De moeilijkhe den van de Waddenzeevisserij vormen behalve een economisch tevens een soci aal probleem. De verandering, die de Waddenzee als visgebied in de onmid dellijke nabijheid van het eiland, door „IK BEN LOS" De heer C. Witte moest Maandagmor gen in Hotel „Texel" tegen een landbou wer zeggen: „Ik ben los". Hij was mede dank zij het artikel van de heer Noor- dijk, lid van de rattenbestrijdingscom- missie, zijn ganse voorraad van 1200 rattenkoekjes kwijt geraakt. Het effect was dus goed! Vanaf heden kunt u weer koekjes kopen in de voormalige land bouwschool. Nieuwstraat, Den Burg of Maandags in Hotel „Texel". ZWAN „OVER DE KOP" Dit kopje plaatste onze Koger corres pondent boven zijn bericht. Zwan over de kop? Gelukkig staat het tussen haak jes, want u voelt wel, dat er heel wat tegenslagen des levens op hem moeten neerkomen, wil hij over de kop gaan. Het bleek dan ook létterlijk te zijn ge schied: de Kogenaar raakte n.l. met zijn bromfiets over de kop en liep aan het gelaat enige lichte verwondingen op. HET WORDT WEER OUWE JAAR Een deel van ons eiland moet op Ouwe jaarsavond goed opletten, want dan maakt de jeugd van Den Hoorn en omge ving schoon schip op de boerderijen. Al le op het erf staande wagens worden dan weggereden, naar de duinen of.... de sloot in. Boeren, let op je spullen! Een leuk folkloristisch gebruik is dit, maar natuurlijk moet ook hier een grens worden getrokken: vorig jaar hebben jongens een tractor uit een schuur gere den, dat hoort natuurlijk niet. Jongens, blijft sportief!! DIAKENVERKIEZING DOOPSGEZINDE GEMEENTE TEXEL Zondag werd in de Doopsgezinde kerk gestemd met de volgende uitslag: Den Burg, Mevr. Broere-Risseeuw. De Waal-De Koog, A. Daalder, De Koog. Oosterend-Eierland, C. Zijm, Eierland. Den Hoorn-Oudeschild, C. Mantje-Man tje, Dijkmanshuizen. Alle gekozenen hebben hun benoeming aangenomen. PAARDENSPORTFEESTAVOND Op Zaterdag 30 Januari hoopt de Paar densport haar jaarlijkse feestavond te houden. DE STEM DES VOLKS Voor onze jeugdafdeling „De Jonge Stem" gaven zich 27 leden op, zodat we kunnen verwachten dat hiervan een mooi jeugdkoor govormd kan worden. We hopen binnen zeer korte tijd de aanvang te kunnen mededelen. De voor bereidingen zijn in volle gang en we ho pen daar spoedig mede gereed te zijn. Wie zich nog wil aanmelden kan dit nu nog doen. Dat we gezamenlijk zullen proberen er wat goeds en prettigs van te maken, beloven we elkaar. Tot spoedig dus. D. .de afsluiting van de Zuiderzee heeft <>n- f dergaan is wel de voornaamste oorzaak van de moeilijkheden. De vissers hebben zich nog niet voldoende ingesteld op de ze gewijzigde omstandigheden. Nage gaan wordt op welke wijze hen daarbij hulp zal kunnen worden geboden. Een belangrijke taak zal bovendien wegge legd zijn voor de locale autoriteiten ten einde te trachten de Waddenzeevissers tot nieuwe activiteiten in him bedrijf op te wekken. De visserij zal op grotere af stand van de woonplaats dan tot dus verre geschiedt, beoefend moeten wor den. Aan de vacantiedrukte op Texel in 1951 en 1952 werd een afzonderlijke no ta gewijd. Het bezoek breidt zich nog steeds enigszins uit. Geconstateerd moest worden, dat de in 1952 in verge lijking met 1951 minder ver gaande va- cantiespreiding een grote top in het be zoek in de eerste week van Augustus veroorzaakte met alle nadelen van dien." „De wel zeer geringe werkloosheid van 0,1 pet op Texel is een gevolg van de herstelwerkzaamheden die aldaar aan de Waddenzeedijk worden verricht. Een voorlopig grotere vraag naar ar beidskrachten op dit eiland zal uitgaan van het binnenkort in uitvoering nemen van een ruilverkaveling van niet min der dan 8000 ha." De Economisch-Technologische Dienst heeft tot taak de werkgelegenheid, zo wel op het gebied van de nijverheid, de landbouw en de visserij, in de provin cie Noordholland te stimuleren door het geven van adviezen en het instellen van onderzoekingen op economisch- technologisch en bedrijfseconomisch gebied zowel ten behoeve van particu liere ondernemingen als van gemeen ten, de provincie, het Rijk en hun orga nen. KINDEREN SPEELDEN MET KRUIT Eddy Drijver van „Happy Days", Den Hoorn en zijn vriendje Gijs Witte Mzn., knapen van een jaar of zeven, hebben Zaterdag maar gevaarlijk spel gespeeld: ze hadden wat patronenkruit op de kop weten te tikken en hielden daar een lu cifertje onder om te zien wat voor een uitwerking dat zou hebben. Het effect was een steekvlam, welke Eddy raakte en ernstig aan gelaat en handen ver wondde. Gijs kwam met de schrik vrij. VAL MET BROMFIETS De heer KI. Mantje, hoeve „Ruysdael" kwam Maandagmorgen even na negen uur op de hoek Waalderweg-Witte Kruislaan met zijn bromfiets zo ernstig te vallen, dat hij ernstige verwondingen aan zijn gezicht opliep. Het ongeluk moet worden toegeschreven aan het slippen in los grint. DIENSTPLICHT Uitspraken inzake vrijstelling De Burgemeester van Texel brengt ter algemene kennis, dat de Minister van oorlog omtrent vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige de volgende uit spraken heeft gedaan: Slegh, Dirk, lichting 1953. Verzoek om vrijstelling van dienst als gewoon dienst plichtige wegens persoonlijke onmis baarheid afgewezen. Besdh. Minister van Oorlog d d. 30 November 1953, nr. 919392. Tegen elke omtrent vrijstelling geda ne uitspraak kan iedere belanghebbende uiterlijk de tiende dag, waarop de uit spraak ter algemene kennis is gebracht, in beroep komen. Indien de ingeschreve ne, wie de uitspraak geldt, buiten Neder land verblijft, kan, voor zover het door deze in te stellen beroep betreft, mei overschrijding van de termijn van tien dagen genoegen worden genomen. Zo lang omtrent zodanige overschrijding geen beslissing is genomen, wordt de uitspraak na het verloop van de termijn van tien dagen als onherroepelijk be schouwd. Het tot Hare Majesteit de Koningin te richten beroepschrift moet met redenen omkleed zijn en worden ingeleverd op afd. militaire zaken van de secretarie de zer gemeente. Texel, 1 December 1953. De Burgemeester voornoemd, C DE KONING. TEXELSE MARKT Den Burg. Aangevoerd 7 December: 7 koeien 675800; 8 graskalveren 200 250; 12 lammeren 6085; 84 biggen 40 60; 13 n. kalveren 4570. GESLAAGD De heer W. J. Dob, Eierland, slaagde bij de luchtmacht in Schaatsbergen bij Arnhem voor radio-monteur. HOUTVERKOPING Volgende week Vrijdag zal vanwege het Staatsbosbeheer de eerste houtver koop van dit seizoen plaats vinden. Het percentage boerengeriefhout is be langrijk hoger dan voorheen, zodat de belangstelling voor deze transactie wel groot zal zijn. Het aanbod bestaat uit 299 kopen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1953 | | pagina 1