9 rocn /wa in het harL, BIJ DE JAARWISSELING Texel's oudste ingezetene is 97 jaar TEXELSE ig Sint er." ut». d< 'd ove: gcrve N.V. v.h. Langeveld De Rooi] leekhandel Drukkerij Bibliotheek Burg Texel - Postbue 11 - Tel. 11 )ENSDAG 30 DECEMBER 1953 67e JAARGANG. No. 6798 COURANT Verschijnt Woensdags enZaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl Bank. Postgiro 652. - Abonn. pr. 1,80 p. kwart, -j- 15 ct. incasso. Adv. 8 c. p. mm. cholie- ver- aitvoe- llingen n te Cultu- uis. e Den ehaald in de ^straat lening) terend, i op school ;k. Af- uur in ïeente. lening) afha- in de i". Af- -12.30 ld 244 2—0 0—2 2—0 2—0 0—2 1—1 2—0 0—2 e 1—1 0—2 2—0 2—0 2—0 1—1 0—2 2—0 2—0 HOUTVERKOOP IN DE WESTERMIENT i Hotel „Bosch en Duin" vond dezer en de eerste houtverkoop van dit oen plaats. De verkoop genoot grote angstelling en had een geanimeerd, t verloop. Het percentage geriefhout nu groter dan voorheen. Er werden de prijzen geboden, vooral voor de itere slieten. Het brandhout ging neens vlot van de hand, de prijzen rvan lagen dan ook laag. Iet ligt in de bedoeling om eind Jan- een tweede verkoop te houden. Dut X zal afkomstig zijn van percelen, ?gen aan de Minister Ruisweg en de .grasrichel. TILLE NACHT, HEILIGE NACHT" Woensdagmiddag bezorgden een paar ipen uit De Koog een zo goed als uwe zaag bij de Boswachter. De zaag door hen in het bos gevonden en ir achter gelaten door een eüandge- >t, die bij een „gejutte" dennenboom rstfeest wilde vieren. BOUWVERGUNNINGEN Woningbouwvereniging „Texel" bouw 31 woningen in Den Burg-Zuid; de r J. van der Star, uitbreiding veestal- met noodstalling aan de Hoofdweg Het Noorden; mej. C. M. Hm en de en gebr. J. en P. Hin, bouw woon- s met schuur in Zuid-Haffel; de heer W. Koorn. Wilhelminalaan 54, Den rg, bouw van een woonhuis met een uurtje aan de Brink te De Koog. )e heer J. S. Dros, Oudesahild, Dorps- aat 127, verandering zijgevel woon- ner, de heer J. C. Rab. Binnenburg 11 uw van een woonhuis aan het Sahil- •end, naast de tegelwinkel. ERHURING VAN TUINGRONDEN De Burgemeester van Texel brengt kennis van belanghebbenden, dat t ingang van 1 Januari a.s., zoals ge- ïikelijk, alle tuinhuren worden opge- d. Na 1 Januari kunnen de vrijgeko- n tuingronden weder door de tegen- avondPorchge huurders, als eerste gegadig- ste in-n worden ingehuurd, tegen betaling ein ten huurpenningen en wel tot en t 31 Januari 1954. iedere Maandag, oensdag en Vrijdag van 10-12 uur op t bureau gemeentewerken. Zij, die in 1954 geen gebruik meer n hun tuingrond wensen te maken, ?nen op bovengenoemd bureau hier n kennis te geven, xel, 21 December 1953. plaats leraan ros en in kon terwijl had ïrvond en, de Domes 1 Kik- e klas De Burgemeester voornoemd, C. DE KONING. HINDERWET vorrThrgemeester en Wethouders van Texel e °Rienjgen ter openbare -kennis, dat zij bij n v.d: klas lals F. •waar- i ver- (1-1). n beschikking van 22 December 1953. evolge de hinderwet vergunning heb n verleend aan: de Esso Nederland N.V. te 's Graven- ge, Benoordenhoutseweg 7 tot het latsen van een ondergrondse 6000 Ir ik voor opslag van petroleum, met ndpomp, op het perceel plaatselijk ge- rkt De Cocksdorp nr 19, kadastraal kend gemeente Texel, sectie A nr 53. Aan de Esso Nederland N.V. te 's Gra- nhage. Benoordenhoutseweg 7 tot het aatsen van drie ondergrondse 6ooo lr niks voor de opslag van benzine, -met ctrisohe aftapinrichting, op het per- el. plaatselijk gemerkt Eierland, Vlieg- ld „Texel" kadastraal bekend gemeen- Texel, sectie A nr 1925. Aan de heer A Kievit Dzn. te Den ïrg. Kogerstraat 2, tot het in werking >uden van een garagebedrijf in het per- el, plaatselijk gemerkt Den Burg, Ko- rstraat nr 5, kadastraal bekend, ge- eente Texel, sectie K nr 2409. Aan de heer Th. Reuvers te Texel, De icksdorp 7. tot het in werking houden ,n een garagebedrijf in het perceel, aatselijk gemerkt De Cocksdorp nr 9, 4dastraai bekend gemeente Texel, sec- l* A nr 2980. Texel, 23 December 1953. r ericht schap- doen xploi- itport- g een ift er ciigra- Urgemeester en Wethouders voornoemd C. DE KONING, Burgemeester IEUWE SCHIPPER JOAN HODSHON De heer Jn. Bakker, De Cocksdorp. is zijn verzoek met ingang van 1 Janu- a.s. eervol ontslag verleend als sahip ?r van de Joan Hodshon. Tot zijn op- )lger is benoemd de heer A. Boon Mzn, Witte Hoek. VTJTOBOTSING OP DE KOGERWEG Voor de familie P. Koorn, huize „De addestoel", Minister Ruisweg, Die oog, begon het Kerstweekend niet for- linlijk: -op de Kogerweg kwam hun ito in botsing met een ander voertuig it een zijpad wilde inslaan. De heer oorn -heeft waarschijnlijk niet door ge- ad, dat de andere chauffeur naar het nker deel van de weg koerste om de ocht naar hoeve „Welgelegen" te ne- ïen, want hij besloot de voor hem rij ende auto rechts te passeren, wat niet ikte en een botsing tot gevolg had. Zijn auto werd het -zwaarst bescha- igd, terwijl mevr. Koorn aan een knie erwond werd. TEXELSE MARKT Den Burg. Aangevoerd 28 Dec. 1953: 3 Koeien 650750; 2 Rammen 85115 24 Biggen 4060; 17 Nuchtere kalveren 45—70. .EXCELSIOR" LUIDDE HET KERST FEEST IN Zoals gewoonlijk bracht de chr. mu ziek vereniging Excelsior te Oosterend op de eerste Kerstdag 's morgens in alle vroegte weer een aantal Kerstliederen ten gehore. Dit is altijd weer een in drukwekkende plechtigheid, welke door de bewoners op hoge prijs wordt gesteld. EMIGRATIE-HOEKJE In Zuid-Afrika kunnen automonteurs (speciaal reviseurs) geplaatst worden. Loon circa 15.- per week. Kennis van Engelse taal aanbeveling. Lidmaatschap van Nederlandse werknemersorganisatie is verplicht. Aanmelding bij het plaatse lijk Arbeidsbureau. TEXELAAR WON VOETBAL De heer J. J. Ruiter, Parkstraat 34, Den Burg, deed mee aan de grote Rizla- prijsvraag, waarvoor o.a. 550 voetballen waren uitgeloofd, te verdelen over alle provincies. Hij zond deze slagzin in: „Hoe genotvol een worm is voor een merel is een sigaret gerold met Rizla- vloei voor een kerel". Hij won hiermee een nrima voetbal. Dit was de enige prijs die op Texel viel. RIJKSSTU DIETOELAGE Burgemeester en Wethouders van Texel brengen ter kennis van belanghebben den, dat personen met een zeer goede studieaanleg, die niet in staat zijn de kosten van hun voorgenomen of reeds aangevangen studie te betalen en die ge durende de cursus 1954-1955 voor een Rijkstoelage (renteloos voorschot) ter ge- moetkoming in die kosten in aanmer king wensen te komen, zich vóór 1 Fe bruari 1954 kunnen wenden tot de Mi nister van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen door middel van een daar toe strekkend aanvraagformulier, dat te verkrijgen is bij alle instellingen van middelbaar of hoger onderwijs, alsmede bij genoemde Minister (afdeling Rijks- studietoelage). De aandacht wordt er op gevestigd, dat verzoekschriften, die na 1 Februari 1954 worden ingezonden, niet meer in behandeling worden genomen. Texel. 23 December 1953. Burgemeester en Wethouders van Texel, De Burgemeester, C. DE KONING. De Secretaris, A. van Dienst BEGIN 1954 MET EEN LACII Oosterend -hoopt het Nieuwe Jaar vro lijk in te zetten: ten bate van het ge bouw voor christelijke belangen hoopt men Vrijdagavond het vrolijke spel: „Familie Kruif houdt vacantie" voor het voetlioht te brengen. Als wij ons niet vergissen bestaat voor zo'n feestavond altijd grote belangstelling en daarom raden wij hen, die ook van de partij wil len zijn, met klem aan zich onverwijld van kaarten te voorzien. Waar die ver krijgbaar zijn leest u in de adv. DS DE WOLF NAAR KLAZINAVEEN Ds M. N. de Wolf, voorganger bij de Gereformeerde Kerk te Oosterend, heeft het beroep naar Klazinaveen aangeno men. De gereformeerde kerk aldaar telt 1500 zielen. SVO GAAT OLIEBOLLEN BAKKEN De sportvereniging van Oosterend gaat oliebollen bakken met de bedoeling deze te Oosterend en omgeving aan de man te brengen. Dezer dagen zullen de meisjes bestel komen opnemen en de cliënt krijgt de oliebollen op Ouwej aars avond thuis bezorgd! De huismoeders zullen deze geste stellig waarderen en men hoopt dan ook op een grote afzet!!! VISAFSLAG OUDESCHILD Aangevoerd van 14 tot en met 19 Dec. 464 kg Schar; 115 kg Bot; 16 kg Kabel jauw; 1244 kg Garnalen; 6742 kg Puf- garnalen; 5 kg Zalm; 302 kg Kruikels; 1137 kg Wulken. DAMCLUB TEXEL Uitslagen van 23 December. Ie klas: G. Dros—S. Ros 20 C. DijkerN. de Graaf 20 S. v. HeerwaardenC. v. Heerwaarden 1—1 P. W. KooiS. Bakker 20 P. JansenC. v.d. Werf 20 2e klas: A. VinkeJn. Hooyberg 02 J. N. RijkC. P. Burger 20 J. KikkertA. v.d. Slikke 02 H. GomesJoh. Schoo 11 Joh. SchooH. Gomes 20 3e klas: J. A. van EnstJn. Baihorst 20 S. v. HeerwaardenD. v.d. Werf 20 Joh. v. Heerwaarden-F. v. Sambeek 0-2 P. iBakkerC. Vinke 11 A. de VriesJoh. Barhorst 20 A. de Vries-Joh. v. Heerwaarden 0- Leden opgelet! Hedenavond clubavond. Zondag 3 Jan. Texel-Hollandia. Vertrek om 11.45 uur. S.V. Texel. TexelGrasshoppers 20; ZAPLam men 1—1; VZVBKC 4—2; Schagen— DTS afgelast; OudesluisWatervogels 5—2; RKAFC—Succes 5—2. Afd. Nh. Texel 3Oudesuis 2 21. Texel 1 besloot dit jaar goed door van Grasshoppers te winnen. Een -mooie wedstrijd is het niet geworden, dat is nu eenmaal zo, er zijn bepaalde ploegen waartegen men niet in het spel kan komen Vooral in de 2e helft liep het niet al te best. De 2 doelpunten waren echter van prima gehalte. We hadden Wim w^eer in de -gelede ren en we menen goed gezien te heb ben dat hij weer spoedig in goede vorm zal zijn. Ook Piet was precent hetgeen ons elftal zeer ten goede kwam. Onze verdediging is moeilijk te pas seren terwijl in laatste instantie Bertus prima <in vorm is en zo zien we met ver trouwen het eindresultaat tegemoet. De wedstrijd was overigens niet den derend, vooral na de thee lieten de voor hoede spelers het wat zitten. Voor de rust zagen we een aantal goed opgezet te aanvallen, maar ook G probeerde het sterk. Al spoedig moest door Bertus weggestompt worden en liep het goed af toen de G speler over kopte Herman gaf meermalen goed door. maar het was moeilijk door de verdediging heen te spelen. Uit een aangeven van rechts ziet Dick H. een kans en met een zeer hard schot scoort hij onhoudbaar, 1-0. Rust 1-0. De 2e helft wordt veelal op T's helft afgewerkt -met zo nu en dan 'n T aanval. Bertus heeft in deze periode heel wat meer moeten verwerken dan zijn collega. Na 20 min. geeft Gerrit door naar Kees die goed opbrengt en juist op tijd een trekbal plaatst naar Diok die enorm hard en zuiver ineens inschiet, 2-0. Zo hebben we weer twee punten verzameld en houden we ons maar aan het spreekwoord: Een schaap over de dam enz. Texel 3 behaalde met grote moeite haar 1ste overwinning. Erg veel moois hebben we niet gezien en we kunnen ons begrijpen dat een zo slap spelende ploeg niet tot successen kan komen. Ge lukkig kwam in de 2e helft wat meer gang, werd het pingelen vervangen door nSw - ineens doorgeven met het gevolg 2 doel-zienlijke mate heeft bijgedragen aan de punten Texel 2 door Burgemeester C. de Koning Het traditionele verzoek van de re dactie van de Texelse Courant om bij de jaarwisseling een korte beschouwing te leveren was voor mij aanleiding in de vooigaande jaargangen na te gaan op welke wijze ik dit toen deed. Achter af gezien, is het eigenlijk vanzelfspre kend dat die eerdere beschouwingen zich bewogen tussen twee polen, die van het materiële peil en die van het cultu reel niveau. Na een in materieel op zicht zo goed jaar als het nu voorbijge gane zou vanzelf het zwaartepunt op het laatste moeten vallen. Doch, los van dit soort van onderschei dingen zijn er voor 1953 voor Texel on derwerpen te vermelden, die in beteke nis ver uitsteken boven wat in vorige jaren werd opgetekend. De stormramp van Februari ligt niet, zoals zo dikwijls wordt gezegd, nog vlot in het geheugen. Gelukkig maar. ware het anders dan zou een voortdurend in tense belevenis van deze soort calami teiten te zwaar worden voor de mense lijke weerstand. Maar niet vergeten zijn wij dat bij de ramp die ook ons eiland trof zes van on ze burgers, die met zovele anderen daad werkelijk lieten zien dat zij Texels bo dem wilden verdedigen tegen de grote vijand, daarbij het leven lieten. Het wa ren geen lege woorden, die in de kerken bij hun teraardebestelling werden ge sproken. Want hun nagedachtenis zal zeker op Texel in ere gehouden worden. Voor de Koninklijke belangstelling de nabestaanden getoond past ons stellig een woord van erkentelijkheid. Even eens voor de wijze, waarop Hare Ma jesteit onze Koningin en Prins Bern- hard gelegenheid vonden ook ons eiland tijdens de rampdagen te inspecteren. En, ik zal nimmer vergeten, hoe Texel, in zovele, te veel gevallen, een in zich zelf verdeeld land, tijdens de uren van rampspoed, een hoogtepunt van eenheid bereikte, hoe spontaan van alle groepen de hulp toestroomde. Het is dan ook' mijn vaste overtuiging dat die eendrach tige hulpverlening, op zijn minst, in aan kreeg vrijaf, terrein HRC 3 werd afgekeurd. Zorgen Texel 2 en 3 nu voor een overwinning. Programma voor Zondag 3 Januari. 4e klas A KNVB. LLmmenVZV BKC Schagen; DTSTexel; Grasshoppers Oudesluis; WatervogelsRKAFC; Succes*— Afd. Nh Texel 2—BKC 3; Texel 3—Geel Zwart. Adsp. Hollandia ATexel A. Bij de afsluiting van 1953 wens ik U allen veel succes, bij uw werk, uw school, gezondheid en clubliefde voor de sportvereniging toe. In het nieuwe jaar allen aan de slag en weren hen die de remmen aanzetten. Aan allen, bestuur, leden, adsp. en sportliefhebbers, veel geluk. D.D. redding van grote delen van ons eiland. Wanneer wij nog eens overtuigd moe ten worden van de betrekkelijkheid der dingen, dan zou dit zeker in die ramp dagen zijn geschied. Immers slechts een dag van te voren maakte Texel een ge beurtenis mede, die, zo dachten wij, die dag tot één der historisch voor het ei land wel zeer belangrijke zou maken. Op die dag immers had de stemming over de ruilverkaveling plaats. Nu, in tijdsorde een dag eerder, werkte toch het resultaat der stemming uit in een anti-climax. Wekenlang was heel Texel beroerd door het probleem van de ruil verkaveling. Een dag later leek het wel of dit zo brandende vraagstuk nauwe lijks had bestaan Nu de afstand in tijd intussen weer groter is geworden komt De dame tegenover uw verslaggever is ongeveer driemaal zo oud als de verte genwoordiger van de Tesselaar en bijna anderhalf maa] zo oud als de Texelse krant zelf: wij waren naar het Rusthuis gekomen om Texel's oudste ingezetene te interviewen en die titel draagt mevr. de wed. M. Kortenhoeven-Buis, béter be kend als „tante Marrie"! Op de eerste Kerstdag heeft zij haar 97ste verjaardag gevierd en in goede gezondheid. „Ik ben nog zo gezond as een vissie!" verzekerde zij ons. „U wordt honderd!" verzekerden wij haar op onze beurt, waarop zij ad- rem antwoordde: ,,'t Ken best, geweun dood ga ik vast met!" Sinds een maand woont tante Marrie weer op Texel en in haar nieuwe omge ving staat het haar opperbest aan: „Al lerliefste mensen hier en alles smaakt me nog best". „En u krijgt natuurlijk bezoek van uw kennissen?" „Ja en van mijn schoon dochter en kleinkinderen, maar die ben- ne al weer groter dan ik! Of ik me ver veel omdat ik met meer kan lezen? Niks hoor, as ik me verveel, dan ga ik breien! „En u heeft daar een fijne radio!" „Dat ding? Och, dat piepkassie ben ik allang moed!" zegt ze schertsend. Van de radio kom je vanzelf naar de ouwe tijd en uit haar jeugd weet ze nog allerlei voorvallen op te diepen. Ze ver telt ons dat ze in „het magazijn" te De Cocksdorp geboren is. Dat was een rij tje kleine huisjes, waarin daggelders woonden. Een groot gezin dat wel ar moede, maar geen weelde kende en dus moest moeder uit werken. Bij winterdag was het leventje dan geen lolletje, de kolen waren duur en Eierland inge polderd in 1835 was geen boom rijk om er brandhout van te maken! Op 25 December 1856 aanschouwde tante Marrie het levenslioht. Bij de Kerstboom? Zij als kleinkind zal wel eens op het postpaard hebben gezeten, dunkt ons, een harer kleinkinderen zat aan de stuurknuppel van een „Shooting Star", een vliegende ster, zo'n snelle Ameri- Mevr. de wed. M. Kortenhoeven-Buis, Texels oudste ingezetene, die op de eer ste Kerstdag haar 97ste verjaardag vier de. Zij vertoeft in het Rusthuis en ge niet nog een goede gezondheid. „Tante Marrie kan op de conversatiezaal nog aardig uit de hoek komen!" aldus een der bewoonsters. kaanse vliegmachine, die bijna 900 km per uur vliegt. Tussen het postpaard en de geluidssnelle vliegtuigen ligt een kleine eeuw en u begrijpt, dat tante Marrie het nu met meer allemaal zo goed kan volgen. Maar de kerstboom en de bede om Vrede zijn er nog altijd. Moge tante Marrie het Kerstfeest nog verscheidene keren kunnen meevieren, in iéder geval de eerstvolgende drie! SV De Koog. Hierbij wensen w leden en donateurs van harte een voorspoedig Nieuwjaar toe. Zullen we het nieuwejaar Zondag eens goed inzetten? De Koog 1 speelt om 1.30 uur thuis tegen Vada. Het 2de gaat met de boot van 7.45 uur naar Hel der 5. En de adsp. spelen Zaterdag om 3 uur thuis tegen De Cocksdorp. de historische betekenis van de in die dagen bijna beruchte stemmingsverga dering weer duidelijk naar voren. Ge lukkig dan dat de meerderheid vóór de ruilverkaveling bleek. Laten wij niet in een herhaling verval len van het pro en contra, doch slechts releveren dat de ruilverkaveling met de benoeming van de plaatselijke commis sie in een nieuw stadium kwam. On danks de veel gehoorde critiek op de ruilvenkavelingswetgeving, moet dan toch worden toegegeven, dat die wet nog niet zo slecht is. Het stellen van het gezag bij de ruilverkaveling bij een plaatselijk samengestelde commissie moet zonder meer juist worden geacht. Te meer nog, wanneer zoals hier toch het geval was. een college kon worden benoemd dat algemeen vertrouwen ge niet. Mag dan dit mijn eerste nieuwjaars wens en tevens één voor de daarop volgende jaren zijn; moge de plaatse lijke commissie in die voor ons liggende jaren de wijsheid en de rust, maar ook de kracht en het volhardingsvermogen bezitten om tegen negatieve tendenzen in, de ruilverkaveling in goede banen te leiden. Het gemeentebestuur van Texel heeft hier het volste vertrouwen; mogen an dere belanghebbenden dit delen. Ik geloof niet dat over de welvaarts- positie van ons eiland veel behoeft te worden uitgewijd. Het jaar 1953 was goed. De peilers waarop onze welvaart is gegrondvest blijven stevig staan. Is dit bij landbouw en veeteelt en visserij reeds in grote mate het geval, zo is ook nu in ander opzicht onze kennis omtrent onze welvaartsbronnen een kennis die onontbeerlijk is weer aanzienlijk vermeerderd. Met betrekking tot het vreemdelingenverkeer is die kennis door een nieuw rapport van de planolo gische dienst aanzienlijk verruimd. Meilkwaardig is dat het vorig jaar de verwachtingen in de landbouw door de grote droogte zo laag gestemd waren en dat uiteindelijk de schade er was gro te schade toch nog meeviel. Iets dergelijks deed zich bij het vreem delingenverkeer voor. Ik herinner mij in het eerste deel van het seizoen heel wat sombere geluiden te hebben gehoord. Uiteindelijk valt te constateren dat bij het vreemdelingenverkeer nog grote vooruitgang is geboekt. Het wil mij voorkomen dat onze opti mistische kijk op de mogelijkheden van het vreemdelingenverkeer niet onjuist is geweest. Mits maar meer en steeds meer wordt voldaan aan de alles be heersende voorwaarden: service en nog eens service en goede toon. In dit overzicht was het geen gebruik namen van personen te noemen. Bij het vertrek van de directeur van de VVV zou ik een uitzondering willen maken. En wel omdat wij in de heer Oskamp een uitzonderlijk figuur verliezen, ie mand, van wiens natuurlijke begaafd heid op dit gebied Texel jarenlang op ïuime wijze heeft kunnen profiteren. Van deze plaats zouden wij hem hier hulde en dank willen brengen. In de gemeentelijke sfeer deed zich een aanzienlijke verandering voor. De oude Raad ging heen en een nieuwe twee leden groter kwam er voor in de plaats. Wanneer over bijna 5 jaar deze nieuwe Raad dezelfde staat van dienst mag hebben als de oude dan zal hij tevreden kunnen zijn. Laat mij dan nog eenmaal een naam vermelden. Ook de nestor van de oude Raad ging, maar beladen met de eer die wij hem konden geven. Jak. Bruin is de eerste man in het Ereboek van Texel. De gemeentelijke activiteiten worden wel geheel en al beheerst door het voort gaande streven naar een beter voorzie- ningspeil. Bij iedere begroting opnieuw blijkt tijdens de opmaking hoe groot onze te korten in dit verband ,wel zijn en, steeds ook weer blijkt dat met het afhandelen van een tekort, weer een nieuw ont staat. Met dit al behoeven wij zeker onze ogen niet te sluiten voor wat in verschillende regionen reeds is bereikt. Ik denk hierbij in de eerste plaats aan de voorzieningen materieel bij het onderwijs. Wanneer het volgend jaar met de zo hoog nodige medewerking van alle kanten een nieuwe school in Den Hoorn zal zijn tot stand gekomen, en dan weer beter dan de laatstgebouwde, dan lijkt het alsof daarmee een program ma zou zijn afgewerkt. Doch niets is minder waar dan dat. Want reeds staat vast dat aan de outillage voor het gym nastiekonderwijs nog zeer veel zal wor den gedaan. En voorts is ook wel duide lijk dat ondanks de belangrijke verbe ringen bij het kleuteronderwijs, die ei genlijk hierop neer komen dat er een nieuwe geest rondwaart in de kringen van betrokkenen, nog van alles te doen valt. In de eerste plaats t.a.v. de huis vesting maar ook met betrekking tot het verantwoord en deskundig geven van dit onderwijs. De tijd van organisatie van bewaarplaatsen voor kinderen moet Vervolg 2de pagina

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1953 | | pagina 1