9 rocn in het harL, Bootscholieren kwamen weer met revue voor het voetlicht Het beste uit de Virginia oogst! Vergadering van de Raad WOENSDAG 26 JANUARI 1955 69e JAARGANG No. 6908 TEXELSEWCOURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 -Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. -Abonn. pr. f 1,95 p. kwart, -f- 20 ct. incasso. Adv. 8 c. p.mm. „Onder de pijp", noem den de Bootscholieren het stukje, waarin twee mannetjes wereldkun dig maakten wat zij op de lever hadden; hier naast ziet U het duo (Paul Wuis en Lody van der Wulp) in volle actie. Hoe druk het was de Zwaanstraat. Dit plaatje werd vijf minu ten voor acht gemaakt; gelukkig maar, dat d- „Extra Bonte Boot" die avond niet precies op tijd wegvoer UITVOERING VERENIGING VAN OUDLEERLINGEN De kaarten, voor de tweede uitvoering- op Zaterdag 5 Februari zijn bijna uit verkocht. Voor de eerste uitvoering op 28 Januari a.s. zijn nog plaatsen over. Zij, die „Het Wentelend Rad" wensen te zien en nog geen kaarten hebben, ra den we daarom aan de eerste avond te bezoeken. Kaarten zijn verkrijgbaar bij C. P. Laan, Koogerstraat 21. Den Burg, tel. 126 en aan de zaal op de avond van de uitvoering zolang de voorraad strekt. FILMN1EUWS „BE DRIE PIRATEN" Wie een frisse, sensationele avontu renfilm kunnen waarderen, die hen onafgebroken in spanning houdt, zullen zich best amuseren met „De Drie Piraten". De hoofdrol spelen drie Itali aanse krijgers, die door verraad in de val lopen en als dwangarbeiders naar 'n Spaanse kolonie worden overgebracht. Onderweg wordt hun schip echter door zeerovers overmand, wat de vrijheid van de drie mannen betekent. Nieuwe moeilijkheden doen zich echter voor als zowel de roverhoofdman als een der voormalige krijgsgevangenen de schone Isabella, dochter van de onderkoning, tot vrouw begeren. Onze held weet de overwinning ech ter te behalen en tevens met zijn oude vijand af te rekenen. „VERGEEF MIJ" Defilm speelt zich zowel in de luxu- euse als in de arbeiderswijken van de stad Genua af. In dit Genua is 'n enorme industriële onderneming gevestigd: de scheepswerf San Giorgio. In dit milieu, dat voor het eerst voor de film ontdekt werd en als middel punt dient voor een drama van onge- kende realiteit, speelt zich de geschie denis af van Anna. Het is de geschiede nis van een vrouw: het drama van een echtgenote die aan de wisselvalligheden van het leven en de geraffineerde toe leg van haar rivale ten offer valt en daarbij machteloos staat tegenover de vernietiging van haar huwelijk en de ontrouw van haar man; de enige man, die zij ooit heeft liefgehad. Raf Vallone, die wij ons herinneren uit films als „Bittere Rijst", „Anna", „Térèsa Raquin" e.a., speelt met zijn krachtige persoonlijkheid een prachtige rol. Antonella Lualdi maakte reeds eer der diepe indruk en wel in de film „Ver boden verhaal". Nederlands nieuw? O.a. De Vuurtoren van Texel bedreigd door de zee; Nationale Gymnastiek- kampioenschappen voor dames te Lei den; Nieuws uit Nieuw-Guinea, Viering van het 5-jarig bestaan van het Gouver nement. Buitenlands nieuws O.a. Amerikaans vliegdek in de Ja panse zee; Milaan haalt Aartsbisschop Montini in; Mendès-France probeert uit te rusten; Slalom wedstrijden op de Alpe d'Huez. BROMFIETS CURSUS TE OOSTEREND Ook voor de bromfietscursus te Oos terend bleek flinke belangstelling te bestaan: de eerste lesavond werd door 45 personen bijgewoond en verschillende belangstellenden moesten die avond nog verstek laten gaan. Straks moet naar nog groter lokaal worden uitgezien! DIENST GEMEENTEWERKEN Tot nu toe was het gebruikelijk in de gemeentebegroting de personeels- en materiële kosten van gemeentewerken te ramen in hoofdstuk VI van de gewo ne dienst. Maar door de toename van de gemeentelijke activiteit en de opvoering van het verzorgingspeil zijn de kosten van dit onderdeel van het gemeentelijk apparaat eveneens sterk gestegen. De bedrijfskosten - aldus B en W aan de Raad - van gemeentewerken hebben thans een dergelijke omvang bereikt, dat wij het ongewenst achten deze kos ten zonder meer als zodanig in de ge meenterekening op te nemen. Om deze kostenverdeling op een zo doelmatig mogelijke wijze te verkrijgen, achten zij het gewenst een dienst van gemeentewerken, als bedoeld in artikel 252 der gemeentewet, in te stellen. Deze dienst is administratief en financieel zelfstandig, uiteraard met inachtneming van de desbetreffende bepalingen van de gemeentewet. Het voordeel van de instelling van 'n zelfstandige dienst van gemeentewerken is, dat de administratie kan worden aangepast aan de op dit punt levende wensen. Eén der hoofdbedoelingen is de wens, een juiste kostprijs van de ver richte werkzaamheden door de dienst te leren kennen. In verband hiermede is een commerciële administratie nodig, daar deze de mogelijkheid biedt van een juiste kostprijsberekening. De dubbele boekhouding kent bovendien de moge lijkheid de baten en lasten van een be paald onderdeel met elkaar te compen seren, hetgeen krachtens de voor de ge meentebegroting geldende voorschriften niet mogelijk is. RECENSIE: FAVORIETENREEKS Dit is een titel van een serie boekjes, die worden uitgegeven door Born N.V., Amsterdam, in samenwerking met Arena Publicaties, Naarden. Favorieten op het terrein der sport. Ieder werkje, dat slechts 85 ct kost, be schrijft ons het lief en leed van vier sportsmen. De eerste twee deeltjes be treffen vier pioniers van ons profvoet bal door Leo Pagano en vier reuzen van de weg door Jan Cottaar. De boekjes zijn geïllustreerd. Wij behoeven zeker niet uit te wijden over de inhoud, want alle werkjes zijn of worden geschreven door de succesvolste sportverslaggevers, mannen van het vak, die ons met hun machtige pen van A tot Z weten te boeien. In de boekhandel liggen de eerste twee werkjes ter inzage. TEXELSE MARKT Aangevoerd 24 Januari 1955 1 koe 575625; 5 schapen 85105; 42 biggen 5565; 13 nuchtere kalveren 40—55. CASTROL VERGASTTE MOTORLIEFHEBBERS De bekende Castrol maatschappij heeft haar Texelse motor- en autosport vrienden Zaterdag in Hotel Texel op 'n alleraardigst filmprogramma vergast. Het hoogtepunt was natuurlijk de film van de op Texel gehouden motorwed strijden om het Nationale Kampioen schap, waaraan ook eilandelijke motor rijders deelnamen. Wij zagen hen door duin en dennenbos jagen. En dit was nog maar een klein onder deel van het uitgebreide programma, dat dikwijls op geestige wijze werd toege licht: wij namen ook een kijkje op de autobaan te Zandvoort, bij de TT-races te Assen, bij de races te Norg. Er waren dikwijls keurige opnamen bij. De hoofdfilm was een speelfilm, waarin o.a. een merkwaardige officier van justitie in voorkwam - trouwens zijn chauffeur was óók een bijzondere fi guur. Die officier raakte in een totaal verkeerd milieu verzeild, ja, werd zelfs lid van een bende, die met roven en stelen aan de kost trachtte te komen. Echter: een eind met een denderende moraal: hij wist de schurken door zijn grote invloed weer in het goede spoor te brengen en tot bruikbare leden van de maatschappij om te toveren. Deze avond was georganiseerd door de Motorclub Texel en werd geopend en gesloten door de voorzitter, de heer C. P. Moojen. DIENSTPLICHT Uitspraken inzake vrijstelling De Burgemeester van Texel brengt ter algemene kennis, dat de Minister van Oorlog omtrent vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige de volgende uitspraken heeft gedaan: Pieter Kuiper, lichting 1953. Met ingang van 5 Maart 1955 voor- ;oed vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige wegens persoonlijke on misbaarheid, bij beschikking van 17 Januari 1955, no. 504806. Tegen elke ontrent vrijstelling gedane uitspraak kan iedere belang hebbende uiterlijk de tiende dag na de dag waarop de uitspraak ter algemene kennis is gebracht, in be roep komen. Indien de ingeschrevene, Vie de uitspraak geldt, buiten Neder land verblijft, kan, voor zover het door deze in te stellen beroep betreft, met overschrijding van de termijn van tien dagen genoegen worden genomen. Zo lang omtrent zodanige overschrijding geen beslissing is genomen, wordt de uitspraak na het verloop van de termijn van tien dagen als onherroepelijk be schouwd. Het tot Hare Majesteit de Koningin te -iehten beroepschrift moet met redenen omkleed zijn en worden ingeleverd op afH militaire zaken van de secretarie de- zp'- semeente. Texel, 24 Januari 1955. De Burgemeester voornoemd. C. DE KONING PUBLICATIE CULTURELE RAAD Donderdag 27 Januari Den Burg, Hotel Texel, Jaarvergadering Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, afd. Texel. Den Burg, De Zwaan, R.K. Vrouwen vereniging (Afd. Gilde) over „Waarheen met onze meisjes". Vrijdag 28 Januari Den Burg, De Oranjeboom, Oud-leerl. Landbouwschool voeren op het toneel stuk „Het Wentelend Rad". Den Hoorn, Loodsmans Welvaren, jubi leum-uitvoering Fanfarekorps D.E.K. t.g.v. 30-jarig bestaan. Zaterdag 29 Januari Den Hoorn, Loodsmans Welvaren, jubi leum-uitvoering Fanfarekorps D.E.K. t.g.v. 30-jarig bestaan. De Cocksdorp, De Hoop, toneelver. „O.D.I.T." voert op „De kat en de kanarie". VLIELAND ONGERUST OVER DUINBEBOUWING Vlieland. Vlielands bevolking maakt zich in erge mate ongerust over de plannen van het gemeentebestuur van Vlieland tot aankoop van de duin strook ten noorden van het dorp, lopen de van de Badweg, oostwaarts langs 't vacantiehuis „De Vliehors" tot aan de weg, welke bij de aanlegsteiger uitkomt Er bestaan plannen bij de gemeente om de grond na aankoop uit te geven aan een aantal belanghebbenden voor de bouw van een kamphotel, een vacantie huis voor scholieren en nog enige andere projecten. De bevolking is van oordeel, dat deze duinstrook niet bebouwd moet worden, daar naast ontsiering van de natuur, de gehele duinstrook niet meer toeganke lijk zal zijn, doordat het gebied om heind zou worden, zoals één exploitant, die vijf hectare wil kopen, van plan is. De Horeca- en Middenstandsvereni gingen kunnen zich ook niet met deze plannen verenigen. V.V.V. „Vlieland Belang" heeft dezer dagen 'n grote pro- testvergadering gehouden ter indiening an een protest bij de gemeenteraad. VUURTOREN IN DE BIOS Zoals wij onlangs meldden heeft Po- lygoon-Profilti begin dezer maand enige opnamen gemaaktvan de situatie rond de Texelse vuurtoren. A.s. weekend zal deze reportage in Texels Bioscoop The ater op het witte doek verschijnen. SCHAPENSTAMBOEK Voor de Texelse leden van het Texelsch Schapenstamboek in Noordholland wordt Maandag a.s. in Hotel De Graaf, aanvang kwart voor twaalf, een con tactbijeenkomst gehouden. De agenda meldt o.a. „Vraag programma fokdag Texel, sterooien en wolkeuring". GEMEENTE KOOPT GROND Mevr. de wed. E. van Wijk-Spiegelaar, De Cocksdorp 53, is bereid het woonhuis De Cocksdorp 161 met 975 m2 grond voor het totale bedrag van f 1650 aan de gemeente te verkopen. De grond zal dienst doen in het uitbreidingsplan-in- onderdelen voor De Cocksdorp (woning bouw). Het op deze grond staande woon huis is bouwvallig en moet worden sloopt. Een deel van de grond is be stemd voor verbreding van het rijwiel pad aldaar. Een kleine verkooptransactie stellen B. en W. voorts voor met de heer M. Hoogesteger, Prof. Keesomlaan 13, Den Burg-Zuid, die een belendend stukje grond van 38 m2 zou willen aankopen. Verkoopsom f 285, VOOR DRIE SCHOLEN B en W stellen naar aanleiding van de desbetreffende verzoeken voor voor de school van de Ver. voor Chr. Volkson derwijs te Den Burg het voorschot voor 1955 te bepalen op f 6.243,84 (in 1954 144 leerlingen; f43,36 per kind); voor de school van het Rooms-Katholiek Kerkbestuur van de Heilige Joannes de Doper te Den Burg op f 13.224,80 (305 leerlingen) en voor de school te Ooster end van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van scholen met de Bij bel op Texel op f6.142,67 (142 leerlin- en). GRIEP OP VLIELAND Er heerst op Vlieland de laatste dagen nogal veel griep onder de volwassenen zowel als onder de kinderen. Ongeveer 37°/o van de leerlingen der O.L. School is wegens griep absent. De kleuterschool, waarvan ook een aantal leerlingen griep-slachtoffer is, is geslo ten, omdat de onderwijzeres zelf door de griep is aangetast. TESO EN DE OUDESCHILDER MOLEN De door de N.V. TESO nu bijna elf jaar geleden gedane geste - zij bood aan in de exploitatiekosten van de koren molen te Oudeschild voor de helft bij te dragen - werd door de gemeente na tuurlijk van harte aanvaard. Bij schrijven van 15 October jl. heeft de N.V. TESO echter medegedeeld, dat de exploitatielasten van deze molen in de laatste jaren de oorspronkelijke ver wachtingen zo zeer gaan overschrijden, dat een dergelijke post, gezien de doel stelling van de N.V. TESO niet meer verantwoord wordt geacht. Dit laatste, aldus TESO, klemt des te meer nu in de begroting voor 1955 wederom een belangrijk bedrag wegens verdere res tauratie van de molen is uitgetrokken. In verband daarmee wenst zij de over eenkomst per 1 Januari 1955 te beëindi gen. Hoewel deze gang van zaken, mede met het oog op de précaire financiële positie van de gemeente, wordt betreurd dienen niettemin de verlangens van de N.V. te worden gerespecteerd, terwijl de noodzakelijk geachte onderhouds- en restauratiewerkzaamheden uiteraard voortgang dienen te vinden, aldus B. en Vergadering van de Raad der ge meente Texel op Maandag 31 Januari 1955, des namiddags 2,30 uur ten Raad- huize. Texel, 21 Januari 1955. De Burgemeester van Texel, C. DE KONING. AGENDA: 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Benoeming van leden van de com missie tot wering van schoolverzuim in verband met periodieke aftreding per 1 Maart 1955. Aanbevolen worden in de vacature, ontstaan door het aftreden van: mejuffrouw M. Brouwer, 1. mejuffrouw M. Brouwer, 2. mejuffrouw S. Hazewin- kel; de heer H. K. Remmers, 1. de heer M. L. Kempenaar, 2. de heer M. C. de Gorter; de heer Jac. Roeper, 1. de heer Jac. Roeper, 2. de heer W. N. de Wijn; de heer Jac. de Vries, 1. de heer G. Maat, 2. de heer P. Bakker Jzn; de heer P. B. Riteco, 1. de heer P. B. Riteco, 2. de heer J. Buisman. 4. Benoeming van een onderwijzeres aan de openbare lagere school te De Cocksdorp. Voorgedragen wordt me juffrouw M. de Bruin. 5. Benoeming van een onderwijzeres aan de openbare lagere school te Ooster end. Voorgedragen wordt mevrouw M. C. E. C. Rappard-Smeur. 6. Bevordering van de heer M. Bosma, opzichter-tekenaar bij gemeentewerken, tot technisch ambtenaar. 7. Aankoop van huis en erf te De Cocks dorp van mevrouw de Wed. E. van Wijk- Spiegelaar, aldaar. 8. Verkoop van grond te Den Burg aan de heer M. Hoogesteger, aldaar. 9. Wijziging van de Algemene Politie verordening in verband met de verle ning van persoonlijke diensten. 10. Instelling van een dienst van ge meentewerken, ingevolge artikel 252 der gemeentewet en vaststelling van de betrekkelijke beheersverordening. 11. Vaststelling van een instructie voor de directeur van de dienst van ge meentewerken. 12. Vaststelling van een instructie voor de administrateur van de dienst van ge meentewerken. 13. Vaststelling van de eerste verorde ning tot wijziging van de controle-ver ordening. 14. Vaststelling van de 5e wijziging van de gemeentebegroting voor het dienst jaar 1955. 15. Vaststelling van de begroting van baten en lasten en van kapitaalsinkom sten en kapitaalsuitgaven van de dienst van gemeentewerken voor het dienst jaar 1955. 16. Vaststelling van de 6e wijziging van de gemeentebegroting voor het dienst jaar 1955. 17. Vaststelling van de le wijziging van de bednjfsbegroting van de dienst van gemeentewerken voor het dienstjaar 1955 en van de 7e wijziging van de ge meentebegroting voor dat jaar. 18. Vaststelling van de 22e wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1954. 19. Vaststelling van de 8e en 9e wijzi ging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1955. 20 Beëindiging van de overeenkomst met de N.V. TESO inzake het beheer en het onderhoud van de windkorenmolen te Oudeschild. 21. Wijziging van de met de Vleeskeu ringsdienst, kring Barsingerhorn geslo ten overeenkomst van levering van dier meel. 22. Verlening van voorschotten als be doeld in artikel 103, zesde lid, der La- ger-Onderwijswet 1920, aan de bijzon dere scholen voor gewoon lager onder wijs op Texel voor het jaar 1955. 23. Wijziging van het bij raadsbesluit van 21 Mei 1954, no. VIII, vastgestelde uitbreidingsplan-in-onderdelen voor ..Oosterend". 24. Aanbieding van een ontwerpplan van uitbreiding-in-onderdelen voor „Midden-Eierland". UIT EEN PRIVE-BRIEF „Heeft men er op Texel acte van ge nomen, dat er gisteravond (20 Jan.) over de radio is gekomen, dat men zo gauw mogelijk het deltaplan aangenomen pro beert te krijgen, waarvoor men een tijd reserveert van 17 jaar efi om wat spe ling te laten de begroting heeft ge bracht op 20 jaar. M.i. geloof ik, dat het noodzakelijk is, dat de Waddenzee tege lijk in bespreking moet komen, omdat er anders de eerste twintig jaar weinig of niets te bereiken is. Voor het bijeen komen der 2e Kamer op 1 Februari a.s. moet Noord-Nederland een plan inge diend hebben. Laten de locale autoriteiten optreden! Het gaat toch om grote dingen". HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild: 26 Jan. 10,05 en 22,00: 27 Jan. 10,45 en 22,30; 28 Jan. 11,20 en 23,05; 29 Jan. 11,50 en 23,45. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water- Ontleend aan „De getij tafels voor Ne derland 1955" bewerkt bij de Directie Algemene Dienst van de Rijkswater staat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1955 | | pagina 1