9 roen /wa in het Bejaarden-Sociëteit kreeg een uitstekende start Als een man Revue in De Koog, Kcsssj en Pijn PO GRIEP! MUKHARDT'SlAf^S ZATERDAG 12 FEBRUARI 1955 69e JAARGANG No. 6913 TEXELSE^COURANT Uitgave N.V. v.h. Langev&ld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 -Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn. pr. f 1,95 p. kwart, -f- 20 ct. incasso. Adv. 8 c. p.mm. Onverwacht lukt het best. Er is maar betrekkelijk heel weinig gepubliceerd over de plannen tot de oprichting van 'n Bejaarden-sociëteit te Den Burg. Blijk baar achtte de initiatiefnemer(s) het volstrekt niet nodig om met een keur van artikelen het nut daarvan naar vo ren te brengen. Blijkbaar hebben zij aangevoeld, dat aanzo'n sociëteit grote behoefte bestaat, vooral in de winter maanden, als de ouderen, die nog best actief zijn, hun akkertje-achter-huis nog niet kunnen bewerken wegens het win terweer en als de dames nog niet door het milde voorjaarszonnetje tot wande lingetjes worden gelokt. Heus, toch is er wel door verschillende eilandgenoten gezegd: „Zou het wat worden?" Nu, die hadden dan Woensdagmiddag maar eens een bezoek moeten brengen aan het Dorpshuis in de Nieuwstraat te Den Burg: het was er vol: tachtig eilandge noten, dames en heren, die allemaal in de vorige eeuw het levenslicht aan schouwden, bleken onweerstaanbaar aangetrokken te zijn tot deze nieuwe vereniging, welke zo goed kan passen in onze Texelse gemeenschap. Een. kleine, intiemere gemeenschap dus in een grote gemeenschap. Op velerlei terrein de monstreert Texel reeds zijn saamhorig heid: in buurtverenigingen, in de mu ziek, in de gymnastiek, in tijden van vreugd en in tijd van rampspoed. Ze vinden elkaar even goed voor een ogen schijnlijk minder gewichtige aangele genheid als de oprichting van een ijs- club, als op een terrein, waarvan Texels economische ontwikkeling voor een goed deel afhankelijk is, b.v. het havenpro bleem. Eendracht maakt macht. Daarom kan de Woensdag in het le ven geroepen bejaarden-sociëteit 'n lang leven beschoren zijn en een groeiende en bloeiende vereniging worden. Over groei gesproken: aanvankelijk lag het in de bedoeling om éénmaal per week bij elkaar te komen, maar Woensdag hebben van de 80 aanwezigen zich er reeds 70 terstond opgegeven als lid en het is zonneklaar, dat deze club niet op één en dezelfde middag van het betrek kelijk kleine zaaltje gebruik kan maken. Dank zij de eendracht dussplitsing. Zó staat splitsing echter in een gunstig licht. Dames en Heren, het is mij een voor recht en genoegen als presidente van de Bejaardensociëteit te Den Burg 'n kort welkomstwoord te mogen spreken". Al dus mevr. M. F. van Sluijs-Bijl in haar openingswoord, die vervolgde: „Hierbij richt ik mij in de eerste plaats tot U, die in zo groten getale gehoor hebt ge geven aan onze oproep. Daarnaast is het mij een grote voldoening een woord van welkom te mogen richten tot Burge meester De Koning. Het initiatief tot het oprichten van deze sociëteit is uitgegaan van de Cul turele Raad. Het doet mij dan ook ge noegen om als vertegenwoordiger van de desbetreffende Commissie van de Culturele Raad ook de heer Kempenaar welkom te mogen heten. De heer Kem penaar heeft een belangrijke rol ge speeld bij de voorbereidende besprekin gen, zodat het ook hem ongetwijfeld tot voldoening kan strekken, dat de Bejaar densociëteit heden officieel kan worden geopend. Bijzondere opmerking verdient wel, dat de Bejaardensociëteit in het le ven geroepen is door de eendrachtige samenwerking van alle gezindten en Vrouwenorganisaties te Den Burg. Wij mogen ons gelukkig- prijzen dat een der gelijke samenwerking ten aanzien van- de Bejaardensociëteit mogelijk bleek. Het bestuur beschouwt het als een gro te eer, dat Burgemeester De Koning zich bereid verklaard heeft de officiële ope ning van de Bejaardensociëteit te willen verrichten. Mag ik U, meneer de Burge meester, uitnodigen om hiertoe thans te willen overgaan". Mevr. Van Sluijs gaf hierop het woord aan burgemeester De Koning, wie het zeer verheugde de sociëteit te mogen openen. Wat is het doel en middel? Het doel is het instandhouden ervan, het middel de samenwerking. Laat ons eerst het doel bezien. Men zegt wel eens, dat wij leven in de eeuw van het kind, maar wij leven in werkelijkheid veel eerder in de eeuw der bejaarden met alle daar aan verbonden problemen. Gelukkig zijn die er om te worden opgelost. Wij doen dit nu in de vorm van een sociëteit, een plaats van samenkomst, voor gezellig samenzijn en het scheppen van een pret tige sfeer waar wij ons volkomen thuis voelen. Het middel? Ik denk aan de pluim, die onze Huib de Rijmelaar aan de Culturele Raad heeft gegeven, maar eigenlijk had hij die pluim moeten splitsen: een deel aan de heer Kempe naar en een deel aan de gezamenlijke Vrouwenorganisaties. En wat het be langrijkste is, is de voortreffelijke sa menwerking dier organisaties met de overige organisaties. Moge het hen ge geven zijn de versnippering in ons land op te heffen. Ik ben verheugd, dat zo- velen hier aanwezig zijn. Ik wens U een prettig verenigingsleven toe en veel succes en verklaar hiermede de sociëteit voor geopend". Vervolgens hield mevr. Van Sluijs de volgende inleiding: „Dames en Heren. In een enkel woord wil ik U iets over de voorgeschiedenis van de Bejaardensociëteit vertellen. Zo als ik U straks al zei zijn de eerste stap pen tot een oprichting ondernomen door de Culturele Raad. De idee is bij hen ge wekt en door hen zijn wegen gezocht om de belangstelling van de bevolking van Den Burg op te wekken om zodoende te komen tot een groepje mensen, die be reid zijn iets van hun tijd af te staan voor het vraagstuk van de Vrijetijds besteding van de Bejaarden onder ons op het eiland. Ik meen dat het een uit stekende gedachte is geweest van de Culturele Raad om de Vrouwenorgani saties hierin te betrekken. Bij de be sprekingen bleek al dadelijk, dat bij ons vrouwen inderdaad een gevoelig hart warm klopte voor de problemen van de oude dag. Het leek wel, alsof alle vrouwen zich ineens aangesproken voel den als dochters, die nu eens gezamen lijk en vol liefde iets moesten organise ren om de Ouden van Dagen wat gezel ligheid te bieden. Wij waren allen van mening, dat van ons vrouwen in dit opzicht liefdevolle zorg kan worden gevraagd, en dat wij allen hierin een dienende taak mochten zien. Graag wil ik U de Vrouwenorgani saties noemen, die eensgezind deel zul len hebben aan de zorgen rondom U: De Vereniging van Plattelandsvrouwen; de R.K. Vrouwenbond; de Hei-vormde Zusterkring „Dorcas", de Gereformeerde Vrouwenvereniging, de Vrouwenbond van het N.V.V., de Doopsgezinde Zus terkring. Voorts verlenen medewerking bij ons streven de Ver. van Volksfeesten en Texelse Folklore en het Bestuur van het Dorpshuis. Dames en Heren, tot zover een opsom ming van datgene wat U als lid van de Sociëteit zeker zult willen weten. Ge begrijpt echter, dat onze initiatieven slechts dan waarde kunnen hebben in dien U door Uw aanwezigheid, door Uw belangstelling en niet in de laatste plaats door Uw ideeën mede wilt wer ken deze Sociëteit te doen bloeien. Wij stellen ons voor, dat U het als een voor recht zult gaan beschouwen lid van deze Uw eigen sociëteit te kunnen worden, zodat U op een vaste dag en een vast uur de gelegenheid hebt elkander in deze sociëteit te ontmoeten. Moge het een werkelijke sociëteit zijn, dat wil zeggen een gemeenschap van mensen van alle gezindten, die een zekere geest van verwantschap gevoelen. Ik zie dat in gedachten voor mij, hoe gij hier in dit centrum Uw leeftijdsgenoten kunt ontmoeten. Moge de gezelligheid hoogtij vieren, wanneer de sociëteit open is. Gij, die de toekomstige leden onzer sociëteit zijt, gij telt allen veel jaren. Een werkzaam leven ligt achter U. Het leven heeft U allen, zonder uitzondering, lief en leed gebracht. Dit alles behoort tot Uw persoonlijke herinneringen, waarvan ge echter in menig kameraad schappelijk gesprek ook de anderen deelgenoot zult willen maken. Wie van zijn herinneringen weet te genieten leeft tweemaal. Nu ligt het in de bedoeling' van het bestuur, van tijd tot tijd de Sociëteits bijeenkomsten een bijzonder karakter te geven door het bieden van een speciaal programma. Ik denk aan een filmvoor stelling, wellicht ook een muziekmiddag, kortom er zijn mogelijkheden te over. Ik hoop, dat ook de leden van de Socië teit zelf met hun suggesties naar voren zullen komen. Maar wat op élke Sociëteitsbijeen komst zal fungeren, dat is de liefdevolle hulp en zorg van dames-leden der orga niserende verenigingen, die als helpsters voor het gezellige kopje thee zullen zor gen. Om het lidmaatschap ook voor een ieder mogelijk te maken, zijn ook de kosten voor het lidmaatschap van Uw Sociëteit zo laag mogelijk gesteld. U verkrijgt Uw lidmaatschap voor het ge ringe bedrag van f 0,25 per maand. Dit zijn zo de zakelijke kanten van cnze opzet, maar veel belangrijker acht ik het, wanneer de geest van saamhorig heid waarin het bestuur dit heeft opge zet, straks ook vaardig wordt over de leden van de Sociëteit. Daarbij komt het op Uw allen aan! Het bestuur wil de behulpzame hand bieden, maar door Uw belangstelling en door Uw enthousiasme zal de Sociëteit moeten worden tot datgene wat het be stuur zich voor ogen had gesteld, een bloeiende sociëteit, waar de gezelligheid hoogtij viert, een trefpunt voor de oude ren. Kortom een sociëteit, waarvan ge het lidmaatschap op hoge prijs stelt. Lang leve onze Sociëteit!" Hierna volgde een korte pauze, waar in thee met cake werd geserveerd. Te vens kon men zich aanmelden als lid, waarvan practisch iedereen gebruik maakte. Hierna verscheen kapelaan Stam met zijn sprekende pop, wiens op treden zeer in de smaak viel. Vervolgens Kijk, het is gelukkig, dat de Tesselaars geen doetjes zijn. Dat is reeds zo vaak gebleken, Op zo velerlei terrein. Als het eens om het belang gaat, Van een groep of een partij, Dan gaan voor- en tegenstanders, Voor elkander niet op zij. Dat bleek bij de ruilverkavTing En bij het „Pont-Boot" geschil, Pennen kwamen in beweging En een elk toonde zijn wil. Ik zeg nóg eens: 't is gelukkig, Want dat is toch een bewijs, Dat er actie is en leven, En wie stelt dat niet op prijs? Maar ook kan het wel eens goed doen, Wanneer allen als één man, Voor één ding saam op de bres staan, En.het blijkt dat dit óók kan! Want ik las met veel voldoening, Dat men allen met elkaar, Vóór vergroting is der haven, Dat is prachtig, lezerschaar! Want 't wordt toch hóóg tijd, dunkt mij Dat hieraan iets wordt gedaan, En dat kan alleen toch door de Handen in elkaar te slaan. 't Spreekwoord zegt, dat eendracht macht is, En zo zal wel blijken dat, Dit in dit' geval óók op gaat, Want men wordt het toch eens zat. 'k Hoop dan ook dat de Commissie, Met de steun van Texels Raad, Zich heel spoedig kan beroepen, Op een gunstig resultaat. Huib de Rijmelaar o Hedenavond allen op naar Hotel „De Toekomst", waar onder leiding van de heer J. Klaassenbos een revue zal wor den opgevoerd, die ongetwijfeld bij alle toeschouwers in de smaak zal vallen. De opbrengst van deze feestavond is be stemd voor het accomodatiefonds, waar uit o.a. de prachtige nieuwe kleedhokjes betaald dienen te worden, want al is de arbeid zelf door eigen krachten en geheel belangeloos verricht, het legale hout is (weer) duur. Laat-ie dus vol zijn, want De Koog zonder sport, is als een strand zonder jutter: leeg en ongezellig. De dorpsge noten hebben het gelukkig geheel in eigen hand, hóe de toekomst van hun sportvereniging zal zijn. Met aller me dewerking en steun zal de vereniging goed kunen draaien. S.V. De Koog rekent op U! ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER SCHALKWIJK {Ingaande Zaterdagavond 6 uur) In de bloei van Uw leven - Toch al aan Uw stoel gekluisterd door slopende Rheumatiek? Daar brengt Kruschen redding en uit komst. Wonderlijk, die weldadige wer king van de kleine dagelijkse dosis. Kruschen's zes minerale zouten stimu leren, de bloedzuiverende organen tot krachtiger werking en nemen zo de oorzaken weg van Uw kwellende pijn. Neem dan toch Kruschen. Tot heil van Uw gezondheid en de zuiverheid van Uw bloed. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 13 Febr. op om 8,01 uur en gaat onder om 5,49 uur. Maan: 14 Febr. L.K.; 22 Febr. N.M. Hoog water ter rede van Oudeschild: 12 Febr. 11,50 en 23,45; 13 Febr. 12,15 en 14 Febr. 0,15 en 12,45; 15 Febr. 0,45 en 13,20; 16 Febr. 1,35 en 14,25; 17 Febr. 2,55 en 15,35; 18 Febr. 4,15 en 16,55; 19 Febr. 5,45 en 18,15. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water- draaide kapelaan Stam een aantal films (Het projectiedoek was beschikbaar gesteld door de heer J. C. Bruin). Eerst een film over de watersport, waarbij ook mooie onderwater-opnamen, daarna naar een marionetten-theater en een film. waarin een klein meisje, dat naar dromenland was getogen, een hoofdrol speelde. Vervolgens werd een film ge draaid van de watersnood 1953, die een treffend beeld gaf van de moeiten, die men had om mensen en vee te redden. Besloten werd met een komische film met Abbot en Castello. Mevr. Van Sluijs dankte kapelaan Stam hartelijk voor het gebodene. Ook richtte zij een woord van dank tot het gemeentebestuur voor de bloemenhulde, de dames werd dank gebracht voor het serveren van de thee etc. en de Huis houdschool voor het bakken van de cake. Mevr. Van Sluijs riep allen een harte lijk tot weerziens toe op de tweede bij eenkomst, volgende week Woensdag. Natuurlijk zal men de stoelen dan niet in rijen opgesteld zien, maar rond ta feltjes, terwijl elkeen zich dan kan amu seren met zijn hobby's: dammen, sjoelen, biljarten, kaarten enz enz. De initiatiefnemers feliciteren wij met het bereikte resultaat! UITSTEKENDE DEMONSTRATIE Het Stoombootkoffiehuis te Oude schild was Dinsdagavond geheel met be langstellenden gevuld, toen de heer J. Agter Jr. daar in opdracht van de fa. Jan Agter, Den Burg, een demonstratie avond verzorgde met een televisie-appa raat. Het programma van de uitzending werd die avond verzorgd door de VPRO, die het toneelstuk „Kleine Kinderen worden groot" op het televisiescherm bracht. De ontvangst was buitengewoon goed en ongetwijfeld zal elkeen gedacht hebben: „Zo'n apparaat wil ik ook wel bezitten!" Zo'n televisie-toestel kost weliswaar meer dan een radio-apparaat, maar het schenkt ons ook heel wat meer vreugde. Dus ook in deze: alle waar is naar zijn geld! Donderdagavond was de belangstel ling voor de uitzending te Oudeschild wederom groot en stellig zal de derde „opvoering", die hedenavond plaats vindt, opnieuw een groot aantal belang stellenden trekken. Een plezierige avond gewenst en een prima ontvangst. GEEN PRAATAVOND IN DE LANDBOUWSCHOOL De praatavond van de Ver. van Oud leerlingen, die oorspronkelijk op heden avond in de Landbouwschool gehouden zou worden, is tot nader order uitgesteld „WE NEMEN EEN SNIPPERDAG" Dat Adrie van Oorschot, die binnen kort ook op Texel met zijn ensemble voor het NVV optreedt, weer goed voor de dag komt, blijkt uit de roep die er van zijn nieuwste Cabaret-revue „Wij nemen een snipperdag" uitgaat. Wie Za terdag 26 Februari dan ook willen mee genieten, raden wij aan zich tijdig van een toegangsbewijs te voorzien. „Pijlsnel volgt het ene nummer op het andere. Alles ziet er keurig uit, alles is piek-fijn ingestudeerd, het is 'n voor stelling met „niveau". Vijf jaar samen zijn heeft tot soepelheid en harmonie geleid, ieder jaar een stapje verder, an ders, hoger". Zo schreef een der recen senten. Waar Adrie en de zijnen terug keren is de belangstelling steeds beter. Neem Ommen: de eerste uitvoering 100 man publiek, de tweede voorstelling 250 man. Een gezelschap dus, dat het waard is ook op Texel een uitverkochte zaal te mogen begroeten. HOEST, GRIEP... De weldadige warmte van. Tker- mogène stilt de pijn in keel en borst en verjaagt de aanval. SPORTVERENIGING OOSTEREND Op 26 Februari geeft S.V.O. haar jaarlijkse feestavond. Ons programma wordt dit jaar niet door eigen krachten verzorgd, maar we hebben daar bereid voor gevonden S.V. Cocksdorp, dat met veel succes voor hun leden heeft op gevoerd het toneelstuk in 3 bedrijven „Stormeiland". We zouden haast zeggen dat we voor Oosterend geen beter stuk hadden kunnen kiezen. Op er) top een zeemansstuk. Dus allen Zaterdag 26 Febr. op naar Jn Dijt. Kaarten a f 1,Zie verder ad vertentie van volgende week. Ook toe gankelijk voor niet leden. S.V.O-nieuws Hedenmiddag speelt het welpenelftal uit tegen een elftal van S.V. Texel, aan vang 2 uur, vertrek van Oosterend 1 uur. Oosterend a speelt om 3 uur tegen Texel b, vertrek 2 uur. Jongens, wat doen we, gaan we nu aan Den Burg ook eens winnen, er is nog een kans, hoor! Zorg dat je er allemaal bent. Het eerste gaat naar M.O.C. Als we spelen als Zondag jl. dan komen jullie met 2 punten naar huis. Het tweede krijgt bezoek van WGW 4. Gaan we dit ook weer eens winnen? Stand op 23 Januari Adspiranten M.: Texel b 9 6 2 1 32—13 14 De Koog 8 6 0 2 31—17 12 Oosterend 9 5 1 3 3416 11 Cocksdorp 7 2 14 14—21 5 Tex. Boys 9 0 0 9 8—52 0 wrijft U weg met l-A SVC-Niemvs Hedenmiddag spelen adsp. a tegen De Koog a, aanvang 3 uur. Vertrek De Cocksdorp half drie. Het eerste ontvangt morgen om half twee Reiger Boys 1 uit Heerhugowaard. De uitwedstrijd werd met 32 gewon nen. Laat een ieder zich ten volle geven om de punten ook nu aan De Cocksdorp te houden. De wedstrijd wordt geleid door de heer De Visser uit Den Helder. Terreindienst Jn. Beerling en D. Buijs. Het tweede is vrij. ZE MUSICEREN NOGMAALS Het was een goede gedachte om te be sluiten de uitvoering „Texels Jeugd Mu siceert" te herhalen, want tallozen moes ten vorige keer teleurgesteld huiswaarts keren: men kwam vorige week nl. wel 150 plaatsen te kort. Woensdag jl. waren voor deze tweede opvoering al weer tachtig kaarten verkocht en ook nu zal de zaal dus weer vele belangstellenden bevatten. Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij U naar de adv. Mijnhardt's Grieppoeders. Doos 50 ct. TEXELSE MIDDENSTANDERS IN DE FAMILIEKRING „Al staan directie en personeel in een kleiner bedrijf dichter bij elkander dan in een groot bedrijf, toch is het goed om nu en dan een avond als deze te orga niseren". Dit zei de heer C. J. van der Kooi, voorzitter van de Algemene Texelse Middenstandsvereniging, welke Dinsdagavond in „De Oranjeboom" een familie-avond hield. Van A tot Z een avond van pret en jolijt, want ditmaal ontbrak de traditionele propaganda- speech. De belangstelling was groot en allen hebben zich best geamuseerd met het door het ensemble „Du Wijo" geboden programma, dat dan ook voor elck wat wils bevatte, 't Begon al zo aardig met het optreden o.a. van onze eilandgenoot, de heer Lakeman, die in zijn Westfries costuumpje er nóg flinker uitzag dan gewoonlijk. Wij werden vergast op een serie grappig uitgevoerde volksdansen, met een echt Westfries landschap op de achtergrond. Weer een ander lid bleek een geroutineerd goochelaar te zijn, die een ieder versteld deed staan. Een man, die gerust de knoop kan doorhakken, zonder te kort te schieten. Vooral de truc met de kaarten ging boven ons al ler pet. Ook het relaas van het leutige boertje a la Kees Stel ging er bij de toehoorders en toeschouwers in als Westfriese koek. Erg griezelig was het drama, waarin een spook optrad als een hypermoderne gangster, die er met Agie vandoor ging. Dank zij de actieve toneelbelichter slaagde dit verhaal opperbest, met scè nes tegen het lugubere aan, want een man met een bezem dwars door zijn lijf te zien schermutselen is heus geen opwekkend tafereel.... In „Opoe danst de samba" was het tweetal ook bijzon der goed op dreef. Zij deden voor Snip Snap zeker niet onder. Het hoogtepunt van deze geslaagde familie-avond was evenwel het optreden van de telepaath, die zes personen op 'iet toneel inviteerde en precies vertelde welke voorwerpen (in enveloppes ver borgen) men hem ter hand had gesteld. Daar is inderdaad geen nep bij en de man die over deze bijzondere gaven be schikte, werd dan ook met een open doekje beloond. Hij speelde het zelfs bijna volmaakt klaar om de naam van een der figuranten te noemen. „Nol Bakker". Het was Bob Bakker, maar de zat er toch wel in! Besloten werd met een geanimeerd bal o.l.v. de band van Beumkes, die de stemming er nog enige uurtjes goed wist in te houden. scheppen gezonde regelmaat „DE SPORTFOKKERS" WAREN IN WEESP Op de kampioenstentoonstelling van konijnen van de Prov. Noord-Holland, welke te Weesp werd gehouden, waren ook 5 Texelse Sportfokkers aanwezig. Deze fokkers, die reeds enige malen de aandacht op zich vestigden, wisten ook hier weer fraaie successen te beha len. Het wordt eentonig, maar het was weer de Sportfokker Kooistra, die met zijn fraaie Chinchella, ram, jong, beslag op het kampioenschap wist te leggen. Hij behaalde 3x ZG is 18 pnt en ver overde hierdoor 2 ereprijzen. De volgende Sportfokker-kampioen werd mevr. Barhorst-Dijker met haar Gouwenaar, ram, jong. Na een zware strijd met de Havanna's, Alaska's en Gouwenaars wist zij toch met ZZG, ZZG en ZG is 20 pnt, beslag te leggen op het kampioenschap en 2 ereprijzen. In de klasse oude Alaska, voedsters was het een zuivere Sportfokkers-aan- gelegenheid. Hier betwistten Kooistra en H. de Zwart elkaar de eer. Het was uiteindelijk Kooistra, die hier eerste werd met 17 pnt, onmiddellijk gevolgd door H. de Zwart met 16 pnt. De overige inzendingen waren van W. Rijk Sr., Fr. H.O. bont, ram, oud, 15 pnt en H. de Zwart, Alaska, ram, oud 15 pnt. Als men bedenkt, dat hier de beste dieren uit onze provincie aanwezig wa ren (vereist was minstens ZG) en de keuring buitengewoon streng was, dan hebben bovengenoemde Sportfokkers de eer van Texel op het gebied van de ko- nijnensport op uitstekende wijze hoog gehouden. Deze dieren bewezen opnieuw hun prima conditie, daar geen enkel dier van een beoordeling werd uitgesloten. Uitstekend werk, Sportfokkers! J. K.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1955 | | pagina 1