0 iVOfcOL roen /wa in het harL, Bejaarden-Sociëteit geniet grote populariteit Burgemeester De Koning bond de strijd aan met de 77-jarige biljarter W. Kijk [HE\ 40GÈN Elke tend een firillaurai ZATERDAG 19 FEBRUARI 1955 Oud-postbode A. de Wijn had blijkbaar de leiding' bij het kaartspel. De sjoelbak genoot ook grote aftrek. Het was Woensdagmiddag bar rustig op het hoe.kie en de bussenparkeerplaats op de Groeneplaats lag ook al stil en verlaten. De oorzaak? Verbod tot sa menscholingen? Nee, de oorzaak zat in gunstiger hoek: de Bejaarden-sociëteit hield haar eerste middag, d.w.z. de eer ste na de officiële opening, welke een speciaal karakter droeg. Hoe het bij de „normale" gang van zaken in het Dorps huis reilde en zeilde leest en ziet U hier boven en hieronder. „Ik heb wel eens duizend caramboles op één dag ge maakt!" zegt de heer W. Rijk, die wij zojuist bij het groene laken hebben vereeuwigd en wel tijdens de ^tweede bijeen komst van onze Bejaarden sociëteit, die van meet af aan' grote populariteit geniet. De heer Rijk is lid van deze Sociëteit geworden en hij be hoort dan ook tot de Oude Garde, wat niet wegneemt, dat hij als biljarter zijn man netje weet te staan. Dat on dervond burgemeester De Koning tenminste, die de strijd tegen de oud-kampioen opnam. Maar daar werd niet alleen gebiljart: wij zagen er ver schillende kaartclubs, dames, die een gezelschapsspelletje deden of ijverig handwerk ten, twee leden, die eikaars krachten maten door middel van de damsport en tevens volgden wij de -spanning, die op de gezichten, stond te le zen van hen. die hun vaar digheid in het sjoelen de monstreerden. En onderwijl heerste er ook alle activiteit in de „thee-schenkerij". Voor de som van 10 ct een kop thee. Dat was dus zeer billijk. Er waren diverse bestuursleden present en je merkte in één oogopslag, dat het precies ging, zoals zij het zich had den gewenst. Ja, de sfeer is uitstekend. Echter is er nog een klein wensje: er is een tekort aan spelen. Dus, wie nog iets kunnen afstaan we ten nu, waar zij er een dank baar gebruik van mogen ver wachten. Zonder camera hadden wij deze reportage natuurlijk niet geslaagd kunnen noemen en de diverse plaatjes spre ken stellig voor zich! 1. De 77-jarige heer W. Rijk voert zijn serie op. Rechts burgemeester De Koning 2. Praten en breien kan ook in het Dorpshuis samengaan. 3. „Ik pas", zei Opa Stolk. (Hij had de geurige thee natuurlijk geroken!) Men iaat zich niet gauw in de kaart kijken, ons wel Digestif Rennies - Om zuurbrand te blussen; óók om zuurbrand te voorkomen U hoeft niet meer tegen Uw maaltijden op te zien uit vrees voor zuurbranden op de maag. Met één of twee Rennies bij de hand blijft U iedere brand de baas en blust U de pijn bij voorbaat. Vraag Rennies bij Uw apotheker of drqgist. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL Anneken Johanna Adriana, dv Ber nard van der Schaaf en Baafke Moll; Marinus, zv Marinus Mosk en Tjitske de Zwart. Ondertrouwd: Matheus Medema en Grietje van der Slikke. Getrouwd: Gijsbert Kil jan en Theo dora Smit. Gevonden voorwerpen: Groene wanten, div. kinderwantjes. INGEKOMEN PERSONEN Willem Wildschut, v. Afrika naar Hlll; Jan C. Muste, yan Den Helder, Zuid straat 37 naar K 99c; Joannes P. van Heerwaarden, van Australië naar Mo lenstraat 51. VERTROKKEN PERSONEN Tineke H. Blogg, van K 84b naar Rijs wijk, Rotterdamseweg 35a; Cornelia A. Bakker, van H 6 naar Amsterdam, Sar- phatipark 76 bv.; Pieter J. van Sweeden, van C 101, naar Delfzijl, Marktstraat 7; Jelle van der Meer, van Oudeschild 371f naar Amsterdam, Berenstraat 21. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER ELIAS (Ingaande Zaterdagavond 6 uur) FEESTCOMMISSIE VIERING JUBILEUM R.K. SCHOOL Naar wij vernemen is de Feestcom missie, die de viering van het a.s. 25- jarig bestaan van de nieuwe R.K. School te Den Burg zal voorbereiden, als volgt samengesteld. De heer C. Merkx, C. Kuip i(Rozenburg), namens het School bestuur, de heer P. B. Riteco, Hoofd, mej. M. C. Leijdekkers, onderwijzeres, mevr. Beers en de heer C. H. F. Duin (namens de Oudercommissie). RHEUMATIEK... Uw tergende winterkwaal legt 't af tegen de weldadige warmte van de pijnstillende Thermogène. Chr. Boeren- en Tuindersbond Dinsdag jl. hield- de afd. Texel van de Chr. Boeren- en Tuindersbond in het Gebouw van Chr. Belangen te Ooster end, onder grote belangstelling, haar derde jaarvergadering in dit seizoen. De voorzitter, de heer N. Eelman, opende de vergadering door te laten zingen Ps 118: 1 en 7 en ging voor in gebed. Vervolgens werd een kort schriftgedeelte gelezen. Voorzitter ver welkomde in het bijzonder de heer V.d. Veen uit de Wieringermeer, die hierna het onderwerp „Akkerbouw-aangele- genheden" behandelde. Spreker begon met er aan te herinne ren hoe na de oorlog de regering alles gedaan heeft om het levensmiddelen pakket zo laag mogelijk te houden, daarvoor zijn de prijzen van de land bouwproducten duchtig afgeroomd, wat een groot bedrag in de schatkist heeft gebracht. Zien we daarnaast bovendien naar de hoge belastingen, dan is het verklaarbaar waardoor de boer niet vol doende reserve heeft kunnen vormen. De tarweprijzen zijn in ons land te laag in verhouding tot de prijzen in het Buitenland. Wat de suikerbieten betreft, hier wordt gevreesd voor een te grote uitzaai, waarvoor geen plaats is en dus lagere prijzen tot gevolg zou hebben. Gezocht werd naar een oplossing. Moge lijk zal door een tekort aan arbeids krachten enige invloed worden uitge oefend. Uitvoerig werden de moeilijkheden van de aardappelbouw besproken, ook in verband met het plan een deel uit; de markt te nemen om de prijs op peil te houden. Men krijgt dan echter te ma ken met het-verschil van mening tussen boer en consument (voor welke laatste ook de regering opkomt). Ook de regeling van de roggebouw, waar een teveel van gevreesd wordt, werd door spreker onder de loupe ge nomen. Hiervoor worden verschillende regelingen overwogen. Over het alge meen is de boer lang niet genoeg op de hoogte, met het beeld dat binnen- en buitenland bieden. Meer voorlichting verdient dan ook zeer sterke aanbeve ling. Spreker besloot met er op te wij zen, dat we een taak van Gods wege hebben om te werken onder biddend op zien tot Hem. Na een korte pauze werd gelegenheid geboden tot het stellen van vragen, waarvan een druk gebruik werd ge maakt. De voorzitter bracht spreker en leden dank voor de prettige wijze waar op vergaderd werd. Hij wees er op dat men met zijn moeilijkheden steeds tot God kan gaan. Hij zag er een grote ze gen in boer te zijn; dit verdiept het be sef van afhankelijkheid veel meer dan b.v. op het terrein van de industrie- arbeid, omdat wij Gods zegen zien in de natuur en weten dat aan Gods zegen alles is gelegen. Na het zingen van Ps 138:1 ging de heer V.d. Veen voor in dankgebed. 25 JAAR ALGEMEEN ZIEKENFONDS „TEXEL" Ter gelegenheid van het 25-jarige be staan van het Algemeen Ziekenfonds „Texel" zal op Zaterdag 2 April door het Bestuur in Hotel Texel een jubi leum-receptie worden gehouden. Wij komen op dit jubileum t.z.t. uitvoeriger terug. STEEDS DE EERSTE! De Koog. -Als bijzonderheid kunnen wij U melden, dat degene, die in De Koog als eerste een auto èn als eerste een radio aanschafte, ook nu weer de eerste is die een televisie-toestel bezit. Vorige week liet namelijk de heer R. Daalder door de Fa. M. en A. J. Vonk een prachtig televisie-toestel plaatsen. Aan belangstelling natuurlijk geen ge brek. Thans overweegt de heer Daalder de aanschaffing van een Heliocopter. PUBLICATIE CULTURELE RAAD Zaterdag 19 Februari Den Burg, „Texel", feestavond Motor club „Texel". Den Burg, De Graaf, Jaarvergadering Ned. Fruittelers org., afd. Texel, ('s Mid dags 2 uur bij P. v.d. Slikke, Westerweg snoei-demonstratie door J. Bakker, as sistent R.T.V.D.) Oosterend, Het Wapen van Amsterdam, Ontwikkelingsver. Spr. Mej. F. Rab over Amerika. Vertoning geluidsfilm. De Cocksdorp, De Hoop, Feestavond sociëteit „De Vriendenkring". Zondag 20 Februari Den Burg, Hotel Texel, Vastenavond viering R.K. vrouwenvereniging, Afd. Gilde. Maandag 21 Februari Den Burg, „Casino,", Vastenavondfeest „Musette". Den Hoorn, Loodsmans Welvaren, aan vang bromfietscursus. De Koog, Witte Huis, Oranjevereniging. Lezing over „Lapland" door Mej. Dr. H. Andreas. Dinsdag 22 Februari Den Burg, Oranjeboom,Jeugdconcert te verzorgen door het Utrechtsch Studen ten Concert. Den Burg, Oranjeboom, Avondconcert te verzorgen door het Utrechtsch Stm- denten Concert. Den Burg, Hotel Texel, Alg. Vergade ring van de Ver. v. Bedrijfsvoorlichting O.m. inleiding Ir. Koopmans te Schagen over „Hooipersen rechtstreeks uit het zwad". Donderdag 24 Februari Den Burg, Oranjeboom, VPRO-bindings- avond. Cabaret „Benny Vreden". Spl\ Ds Knot. Oudeschild, Stoombootkoffiehuis, Aan vang bromfietscursus. Vrijdag 25 Februari Den Burg, Hotel Texel, filmavond Ver. van Plattelandsvrouwen. Den Burg, Casino, Algemene vergade ring VVV „Texel". Zaterdag 26 Februari Den Burg, Oranjeboom, N.V.V.-Cabaret- uitvoering „We nemen een snipperdag" met Adri van Oorschot en De Spelbre kers. Ocsterend, Wapen van Amsterdam, To neeluitvoering SVC met „Stormeiland". Midden-Eierland, O.L. School, bonte avond leerlingen OLS ten bate van het schoolreisje. De Waal, Schooluitvoering. S.V.O-nieuws Zondag a.s. Oosterend 1-MOC 1. aan-, vang 1,30 uur. Allen op tijd, hoor! Zij, die nog prijzen beschikbaar wil len stellen voor de feestavond op 26 Febr. kunnen deze bezorgen bij het bestuur. SV De Koog. Hopelijk kunnen we dit weekend de competitie weer voortzetten. De Koog 1 speelt Zondag om 1,30 uur thuis tegen Sint Boys. Het tweede gaat met de boot van 11,45 uur naar Watervogels 4. De adsp. spelen om 3 uur uit tegen Cocksdorp. Vertrek De Koog 2 uur. Die leden en donateurs, die interesse hebben voor de Interland-wedstrijd Nederland- België op 3 April in Amsterdam, kun nen tot en met Woensdag nog een kaart aanvragen bij de secretaris. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 20 Febr. op om 7,47 uur en gaat onder om 6,02 uur. Maan: 22 Febr. N.M.; 1 Mrt. E.K. Hoog water ter rede van Oudeschild: 19 Febr. 5,45 en 18,15; 20 Febr. 7,00 en 19,15; 21 Febr. 7,55 en 19,55; 22 Febr. 8,40 en 20,35; 23 Febr. 9,20 en 21,10; 24 Febr. 10,00 en 21,45; 25 Febr. 10,35 en 22,25; 26 Febr. 11,05 en 23,05. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water- TEXELSE^COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 -Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boeren! Bank. Postgiro 652. - Abonn. pr. f 1,95 p. kwart. 20 ct. incasso. Adv. 8 c. p mm „STORMEILAND" Zaterdagavond 26 Februari hoopt S.V.O. in het „Wapen van Amsterdam" met als uitvoerende gast de zustervere niging S.V.C., voor het voetlicht te brengen, een stuk naar het leven van mensen van de zee. Een vuurtorenwachter woont met zijn gezin reeds vele jaren op een eiland, en als het doek opengaat, vinden wij dat gezin in de strijd van het dagelijks le ven: hun oudste zoon Jan vecht tegen instanties over het plaatsen van een reddingsboot op hun eiland, maar ook tegen de nagedachtenis van zijn overle den vrouw en waarom? Gevechten met de woeste golven die met de inzet van hun eigen leven worden gestreden, om dat van hun medemensen te redden. Dan is hij ook in het geweer met zijn broer (een drenkeling en aangenomen kind), die geen roeping voelt voor de zee, kortom, een geschiedenis, welke ka rakter heeft en in uiterste spanning een volle zaal tot het laatste ogenblik zal weten te boeien. Een avond waar men wat van meeneemt. Waarom steeds meer lijden en langer lijden - aan die ondragelijke Rheumatiek. Doe toch een bloedzuiverende kuur. Met Kruschen. Bij talloze Rheumatieklijders ligt de oorzaak in onzuiver bloed. En daartegen is Kruschen de remedie. Dooi de aansporende werking van Kruschen op de bloedzuiverende organen gaan deze weer krachtiger werken; het bloed gaat sneller stromen en blijft zo vrij van de onzuiverheden, die Uw pijnen veroorzaken. Kruschen's zes minerale zouten zijn over de hele wereld be roemd- En niet zonder reden- Begin ook met Kruschen. Liever vandaag dan morgen. ENIGE BIJZONDERHEDEN OVER HET UTRECHTS STUDENTEN CONCERT De vorige zomer heeft een aantal stu denten uit Utrecht enige tijd op Texel gewerkt. Voor de meesten is dit de eer ste kennismaking met het eiland en zijn bewoners geweest. Allen zullen zich nog lang deze tijd van hard werken in een prachtige streek herinneren evenals de aangename verstandhouding, die wij steeds met de bevolking hadden. Het doel was met dit werk geld te verdie nen voor een fonds, dat zich ten doel stelt geheel of gedeeltelijk de contribu ties te betalen voor de studenten, die anders waarschijnlijk geen lid van een vereniging zouden kunnen zijn. De komst van het Utrechtsch Studen ten Concert op Dinsdag 22 Februari a.s. heeft een ander doe! Nu het vrijwel zeker is dat ook de komende zomer de „Rovershut" weer enige tijd bevolkt zal worden door de Utrechters leek het ons de beste manier de goede betrekkingen met Texel deze winter nog te verstevi gen door het geven van een concert in Den Burg. Het Utrechts Studenten Concert is in 1823 opgericht als oudste Gezelschap (endervereniging) van het Utrechtsch Studenten Corps, het lichaam waarin destijds alle studenten aan de Utrechtse Universiteit waren verenigd. Omstreeks de eeuwwisseling vormde men een or kest uit de leden. Ook thans musiceren de leden in orkestverband, zo nodig aan gevuld met oud-leden en een enkele niet-student. In de vorige eeuw liet men dikwijls bekende solisten als Liszt, Joachim, Cla ra Schumann en Von Btilow, met het eigen orkest optreden. Als voornaamste hoogtepunten in de geschiedenis van het U.S. Concert moeten wel de uitvoerin gen van Delibes' ballet „Sylvia" in 1913, en de première van Handels oratorium „The Triumph of Time and True" in 1953 vermeld worden. Het ballet is met veel succes behalve te Utrecht opgevoerd te Rotterdam en Den Haag, terwijl een gedeelte van het oratorium door de Wereldomroep werd uitgezonden. Tegenwoordig geeft het U.S. Concert jaarlijks een Kerstconcert in het Groot Auditorium van de Univer siteit. Daarnaast wordt enige malen per jaar een kamermuziekavond door klei nere ensembles gehouden. Deze korte uiteenzetting van ons doel en de geschiedenis van het Utrechtsch Studenten Concert (inderdaad kort, an deren schreven er een boek over!) zou ik willen besluiten met de wens dat er een goed concert zal wtfrden gegeven voor een volle zaal. N. van Oosterzee, U.S. Concert h.t. Praeses SVC-Nieuws SVC a ontvangt heden 3 uur De Koog a. Willen de jongens zorgen, dat een ieder op tijd is?! Het tweede gaat naar de leider van hun afd. Helder 5, aanvang half drie. Het eerste ontvangt Vesdo 1 uit Scha- gerbrug. Vesdo behoort tot een van de sterkste elftallen van de afd., dus willen wij behoorlijk partij geven dan zal er om iedere meter grond en om het bezit van de bal gestreden moeten worden tot het uiterste. De strijdlust is maar al te vaak zoek bij SVC. Jammer, want de meesten van de spelers kunnen veel meer presteren. Bovendien eist voetbal snel handelen en idem afgeven. Spreken we dat even af? Terreindienst Jn Beerling en D. Buijs 69e JAARGANG No. 6915

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1955 | | pagina 1