9 roen /wa in het harL, ïn het najaar komt de Texelse Waterleiding in bedrijf v. Millioenen dames Texelse Kotter vissers nemen deel aaxx de Haringvisserij ZATERDAG'5 MAART 1955 69e JAARGANG No. 6919 TEXELSE® COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdag». Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652.-Abonn. pr. f 1,95 p. kwart. -|- 20 ct. incasso. Adv. 8 c. p mm Ir Van Hoytema van het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noordholland heeft Woensdagavond in Hotel Texel 'n causerie met lichtbeelden gehouden over de a.s. watervoorziening van Texel.. De belangstelling had wel wat groter kun nen zijn: wij taxeerden de opkomst op zestig man onder wie twee dames. Ir Hoytema gaf allereerst een historisch beeld van de waterleiding, die reeds 7000 jaar geleden werd toegepast. Dat was echter geen water, zoals het ons straks zal bereiken, d.w.z. zal zijn ge zuiverd door het pompstation aan de Driehuizerweg. Eerst dan zullen wij het water met een gerust hart op de keeper kunnen beschouwen: de druppel water, die door middel van een microscoop ver groot op het doek werd geprojecteerd, wekte eer afkeer dan dorst en het is maar gelukkig, dat wij momenteel niet (willen) weten wat voor kwaliteit water ons nu ten deel valt, via regenput of wel. Er zijn mensen, die er op wijzen, „dat de Texelaars door mekaar toch maar oud worden en een rusthuis de ex ploitatie waard werd, zeker, zeker, van minder goed water gaat men niet direct dóód, maar. Enfin, een feit is, dat in 1917 reeds door Texels gemeentebestuur het Insti tuut voor Drinkwater Onderzoek opge dragen werd een onderzoek in te stellen in verband met plannen tot de aanleg van een drinkwaterleidingnet over Texel, maar het bleef bij de wensdroom. In 1932 werd nogmaals aan het oude plan gedokterd, evenals in 1937. Mis schien toen met méér voortvarendheid i(?). In ieder geval stak de tweede we reldoorlog een spaak in het wiel en moest het 1947 worden eer nieuw over leg tussen provincie en gemeente plaats vond. Ir. Hoytema toonde een voortreffelijke serie foto's met betrekking tot het wa terleidingbedrijf, zowel de in bedrijf zijnde installatie met wat daar alle maal aan vast zit als van het op ons eiland groeiende net en het in aanbouw zijnde pompstation. Een schets toonde voorts de aanleg van het nét over het eiland, alsmede de plaats waar het water zal worden ge wonnen: ten zuiden van het Loodsmans duin. De duinen worden ook daar steeds smaller, waarom thans bescherming van dit gebied gewenst is. Het onderzoek van de mogelijkheden daarvan is gaan de. „Wij moeten intussen rekening hou den met de mogelijkheden, dat daar ter plaatse later geen geschikt water meer gewonnen kan worden, b.v. wegens ver- zcuting en daarom blijft het gebied ten zuiden van De Koog in petto. Dc Texelaars zullen, zo is de schatting, één millicen liter (duizend cubieke me ter) water per dag gebruiken. Er wordt rekening gehouden met een uitbrei dingsmogelijkheid van rond 50 pet (530 cubieke meter per dag). Ir Hoytema kon de geruststellende mededeling doen, dat de natuur rond het wingebied niet tot een Sahara zal evolueren: er zal een andere vegetatie ontstaan. De Moksloot voert sinds de eeuwwisseling enorm veel water af naar zee, ook dit water zal nu behouden kun nen worden. Wat de'prijs van het water aangaat: de woonhuizen zullen onder het z.g. op pervlakte-tarief vallen. Eeri controle- meter houdt de stand bij; de bedrijven vallen onder het z.g. metertarief. Slechts weinige eilandgenoten zul len voorlopig van aansluiting verstoken moeten blijven. Gevraagd werd wie er buiten zullen vallen. Wel, wie tot dus verre niet bezocht is moet er op reke nen dat zijn perceel buiten de aanslui ting blijft. Zoals beltend, zijn eigenaars van wo ningen verplicht hun perceel (percelen) aan te sluiten indien deze op minder dan veertig meter van de as van de weg ligt,, waaraan de hoofdleiding is gelegen. De verplichting is bij gemeentelijke veror dening van kracht. Wanneer de P.W.N. op Texel gaat draaien? Ir Hoytema zei, dat het, bij zondere tegenslagen buiten beschouwing gelaten, in de bedoeling ligt om Texel in het komende najaar kennis te doen ma ken met zijn waterleiding. In het uittreksel uit de „Voorwaarden voor de levering van water", van kracht sinds 1 Januari 1954, lezen wij o.a.: 1. De abonnementsprijs wordt per ge zin berekend, bij gebruik uitsluitend voor drink-, was- en schrobwater en voor spijsbereiding, naar de gezamenlijke oppervlakte der verdiepingen. De op pervlakte van bijgebouwen wordt be rekend, indien zij, naar het oordeel der Directie, op zodanige wijze wordt benut, dat daarin huishoudelijk watergebruik is te verwachten. 2. De grootte der oppervlakte wordt buitenwerks gemeten. 3. Van zolder- en kelderverdiepingen wordt daarop aanwezige woonruimte berekend. 4. De minimum abonnementsprijs be draagt bij een volgens vorenvermelde grondslagen vastgestelde oppervlakte van: (per jaar) 35 m2 of minder f 14,40; boven 35 m2 tot 50 m2 f 16,20; boven 50 m2 tot 60 m2 f 18,60; boven 60 m2 tot 70 m2 f21, boven 70 m2 tot 80m2 l(De gemiddelde grootte der Texelse huizen) f23,40; bo ven 80 m2 tot 90 m2 f 25,20: boven 90 m2 tot 100 m.2 f27,60; boven 100 m2 tot 110 m.2 f 29,40; boven 110 m2 tot 120 m2 f31,20; boven 120 m2 tot 130 m2 f 33,60; boven 130 m2 tot 140 m.2 f35,40; boven 140 m.2 tot 150 m2 f36,60; boven 150 m.2 tot 160 m2 f 37,20; boven 160 rn2 tot 180 m2 f 39,boven 180 m2 tot 200 m2 f 40,80; boven 200 m2 tot 220 m2 f43,20; boven 220 m2 f45,60. 5. Voorts wordt per jaar oer gezin in rekening gebracht: le voor een badkuip f 12,2e voor elke volgende badkuip f 6,3e voor 'n afzonderlijke douche-inrichting f4,80; 4e voor elke volgende douche-inrichting f2,40; 5e voor een closet met waterspoe ling f7,80; 6e voor elk volgend closet met waterspoeling f 3, 10. De verrekenprijs van het water voor de vaststelling van het gebruik, dat toegestaan is voor de volgens dit artikel bepaalde abonnementsbedragen, be draagt f 0,30 per m3. Als geen meter abonnement is gesloten op grond van 't bepaalde in het voorgaande lid. en een controlemeter een grotere hoeveelheid water heeft aangewezen, dan op grond van het abonnement is toegestaan, moet de meerdere hoeveelheid, berekend te gen f 0,40 per m3, door de geabonneerde of de gebruiker, ter keuze van de Direc tie, worden bijbetaald. Ingezonden mededeling. De Poolster staat aan het firmament juist in het Noorden. Zij blijft daar staan, terwijl daarentegen al de andere sterren voortdurend van plaats veranderen. Daardoor is de Poolster voor de zeeman het meest betrouwbare punt aan de hemel. Wat de Poolster is aan het fir mament dat is het merk King op uw pepermunt. De vaste en onveranderlijk^ kwaliteit van King maken haar tot de meest betrouwbare peper munt. King Pepermunt, het beste da gelijkse middel ter opwekking en verkwikking. FLESSENPOST UIT NOORWEGEN De heer J. Roorda, De Cocksdorp, v; nd Zcr.dagmiddag op het strand bij de vuurtoren een fles, waarin zich een briefje bevond, dat in een vreemde taal was gesteld. Het bleek afkomstig te zijn van een Noor, die het volgende schreef: Ik zend een briefje met de flessenpost. Ik wilde zo graag weten, waar de fles terecht komt. Wil degene, die de fles vindt zo vriendelijk zijn mij te ant woorden? Dan antwoord ik zo vlug ik kan. Groeten van Nudar Andersen, Krogen Grimstad, Norge (Noorwegen) SECRETARESSE RODE KRUIS Naar wij vernemen is mevr. A. Bruin- Over, Schilderweg, per 1 Mei benoemd tot secretaresse van de afdeling Texel van Het Rode Kruis, als opvolgster van mevr. G. Vrijdag-Keijser. PUBLICATIE CULTURELE RAAD Zaterdag 5 Maart Den Burg, Oranjeboom, Toneeluitvoe ring U.D.I. met „Blijf zitten, waar je zit" Den Burg, Eben Haëzer, 4 uur aanvang weekend voor volwassenen o.l.v. Ds en Mevr. Plug, verzorgd door de gezamen lijke Ned. Herv. Gemeenten. Maandag 7 Maart Den Burg, De Zwaan, ledenvergadering Speeltuinver. „De Hollebol". Dinsdag 8 Maart De Cocksdorp, De Hoop, ledenvergade ring onderl. paardenverzekering D.E.L. Woensdag 9 Maart Den Burg, Hotel Texel, familie-avond Hollandse Mij. v. Landbouw, afd. Texel. Den Bux'g, Lindeboom, Algemene ver gadering Ned. Rode Kruis, afd. Texel. Oosterend, Het Wapen van Amsterdam, ledenvergadering ziekenfonds A.N.O.Z. Donderdag 10 Maart Den Burg, De Zwaan, ledenvergadering Coöp. Boerenleenbank. Den Burg, Lindeboom, jaarvergadering Coöp. Pluimveever. Texel. Zaterdag 12 Maart De Waal, Dorpshuis De Wielewaal, jeugdtoneeluitvoex*ing „De emigrant" Midden-Eierland, O.L. School, zanguit voering zangver. „Crescendo". Oosterend, Gebouw v. Chr. Belangen, filmavond over „Oosterend". MOND- EN KLAUWZEER De Burgemeester van Texel brengt in herinnering, dat, volgens art. 17 der Veewet, indien vee vex-schijnselen van besmettelijke ziekte vertoont, de eige naar, houder of hoeder hiervan terstond kennis moet geven aan de Burgemeester der gemeente, waar het vee zich bevindt Bij Koninklijk Besluit van 23 Febru ari 1922 (staatsblad nr. 80) is bepaald, dat de Burgemeester, ter voorkoming van vex'spreiding van smetstof, indien hij verneemt, dat in zijn gemeente vee verschijnselen van een besmettelijke veeziekte vertoont, bij mond- en klauw zeer de volgende voorlopige maatrege len neemt: 1. Het de eigenaar, houder of hoeder gelasten, het verdachte vee af té zonde ren, totdat daaromtrent door de Burge meester 'n nadere beslissing is genomen. 2. Het door het plaatsen van kenteke nen van besmetting verdacht verklaren van het gebouw of terrein waar het ver dachte vee zich bevindt of bevonden heeft. Het is verboden ziek of- verdacht vee te vervoeren, behoudens ontheffing door de Burgemeester. Texel, 28 Februari 1955. De Burgemeester voornoemd, C- DE KONING „DE ELEMERT" VERLICHT Schaatsbaan „De Elemert" - de vijver - van IJsclub „De Elemei't", Den Burg, staat weer in het teken der belangstel ling nu de schaatslustigen er hun hart kunnen ophalen. 's Avonds is de baan verlicht en de stemming wordt nog verhoogd door grammofoonmuziek. UITSLAG SCHAATSWEDSTRIJDEN Maandagmiddag wei'den te Oude- schild schaatswedstrijden gehouden door de Openbare Lagere School. De uitsla gen waren als volgt: Meisjes 6-7 jaar: 1. Ina Hemelrijk; 2. Hannie Krugers; 3. Margreet Boom. Jongens 6-7 jaar: 1. Albert Blom; 2. Joop Koning; 3. Jaap Krijnen. Meisjes 8-9 jaar: 1. Carla Sweere; 2.' In- grid Kleve; 3. Ria Bakker. Jongens 8-9 jaar: 1. Aat Sleutel; 2. Jack Bruin; 3. Martien- B&mi. Meisjes 10-11 jaar: Fi-oukje Bootsma; 2. Janny van Veen; 3. Tiny Zuidewind. Jongens 10-11 jaar: 1. Jan Hemelrijk; 2. Aat Ellen; 3. Johan Kikkert. Meisjes 12-14 jaar: 1. Ina Hillen; 2. Wil ly Zeer; 3. Gerda Sleutel. Jongens 12-14 jaar: 1. Hans Boom; 2. Piet de. Wit; 3. Jack Witte, Als chocolade-tent fungeerde een be stelwagen, welke door de fa. J. C. Rab belangeloos beschikbaar werd gesteld. NIEUWS VAN HET RODE KRUIS De secretaresse van de Afdeling Texel van het Nederlandse Rode Kx'uis deelt lis mede, dat bij voldoende deelname, de afdeling een Welfare-cursus zal orga niseren. Voorts vestigt zij 'de aandacht op het volgende: Vaak 'gebeurt het, dat men boeken of jaargangen van tijdschriften voor het Rode Kruis wil geven, maar dat deze moeilijk in het' lectuurhuisje kunnen. Schrijft U dan. even een briefje met naam en adres, deponeer dit in het lectuurhuisje en de Colonneleden halen ze bij U thuis af. U kunt ze ook direct afgeven bij de ond. Colonne-Comman dant, de heer G. van Beek, Westerweg 10'd, Den Burg. Als Uw gewrichten alleen nog maar pijnlijk bewegen en Rhexiinatische scheuten doer Uw leden gaan... Dan is 't hoog tijd voor een Kruschen kuur. Rheumatische pijnen zijn in negen van de tien gevallen gevolg van onzui ver bloed. De bloedzuiverende organen schieten te kort. Geef die weer jeugdige kracht; breng ze weer op gang met Kru- schen's zes minerale zouten. Duizenden rheumatiek-lijders vonden daar baat bij. Waarom zoudt gij dan achterblijven? 't Gaat om Uw eigen welzijn maar ook om 't levensgeluk Uwer huisgenoten, die U graag weer de oude zien: fit, wel gemoed, opgewekt en vrij van pijn BRIDGECLUB „GROOT SLEM" Uitslag competitie 2 Maart: A.-lijn max. 48 punten: 1. Echtpaar Bakker 2. Mantje-Veenema 3. Bakker-Brücher 4. Echtpaar Beemsterboer 5. Bruin-Wessels 6. Van Santen-Vennik 7. Echtpaar Jouwex'sma B.-lijn max. 63 punten: 1. Mevr. Kooiman-Boeder 2. Echtpaar Boersma 3. Gebr. Van Sambeek 4. Backer-Broekman 5. Dob-Bos 6. Keijser-Michels 7. Roeper-Van der Werf 8. Van Dam-Hin 9. Mevr. De Graaf-Gieze Volgende 'drive 16 Maart. 28 Va pnt 26% pnt 26 pnt 25 pnt 24% pnt 20% pnt 17 pnt 44% unt 38 pnt 35% pnt 35 pnt 33% pnt 30 pnt 28 pnt 27 pnt 16% pnt ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER SCHALKWIJK (Ingaande Zaterdagavond 6 uur) OUDERAVOND DE KOOG De eerstvolgende Ouderavond der o.l. school te De Koog is bepaald op Dins dag 8 Maart a.s. Van 7-8 uur zal men in de gelegenheid zijn het werk van de leerlingen te bezichtigen, waarna de eigenlijke' Ouderavond begint. Het pro gramma vermeldt o.a. de vertoning van geluidsfilms, aangeboden door de Ame rikaanse Ambassade. xegg«oVoor de handen niet* beter dan HAMiA-GElIl CONCERT „CRESCENDO" De zangvereniging „Crescendo" te Midden-Eierland hoopt Zaterdag 12 Maart haar jaarlijkse concert te geven in de o.l. school. Te oordelen naar het programma belooft het een goede avond te worden. Het programma is nl. zeer gevariëerd en wordt bovendien afgewis seld door solo-zang en instrumentale muziek. Men zal er dus zeker geen spijt van hebben, wanneer men deze avond vx-ij houdt. Verdere bijzonderheden vermeldt de advertentie. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 25 Februari tot en met 3 Maart 1955 Geboren: René, zv Albert Backer en Hendrekien de Vries; Maria Christina, dv Hendrik W. Stark en Christina K. Knol; Cornelia Christina, dv Cornells M. Bakker en Hilleberta M. A. Kroon; Peter, zv Gerrit van der Struijs en Jo hanna H. G. Jurriaans; Annegriet, dv Jan G. Hofman en Grietje van der Vis; Mieke, dv Teunis Eelman en Benjamin- tje J. de Ridder. Ondertrouwd: Harry Ellen en Cor nelia C. Brouwer. Getrouwd: Jan Zuidema en Jeltje Wiersma; Ate Sijtsma en Wekkie J. Zuidema; Matheus Medema en Grietje van der Vis; Marius Eelman en Trijntje Bakker. Gevonden voorwerpen: Portemonnaie, wanten, das, 1 paar prik kers, sigarenkoker, vulpen, motorhand schoen. INGEKOMEN PERSONEN Jan Fokker, van Muiden, Brink 23 naar C 62, met gezin; Bart Siemeling, van Hoogeveen, Alteveerstraat 179e naar Molensti'aat 49; Lieuwe Kampstra, van Oostdongeradeel, Wetzens M 1 naar O 157, met gezin; Agatha T. Baken, van Den Helder, Hoogstraat 121 naar Bea- ti'ixlaan 15. VERTROKKEN PERSONEN Abraham J. van der Linde, van De Cocksdorp le naar Enkhuizen, Peper straat 13; Paulina G. Kikkert, van De Koog 34, naar Huizen NH, Crailoseweg 116; Christiaan E. Aalberts, van C 61 naar Gendringen, Ulft, Dr. Schaepman- straat 21, met gezin. Ook vele Texelse kottervissers nemen de laatste maanden deel aan de haring visserij ter hoogte van de Belgische kust. De vangsten moeten goed en de besommingen hoog zijn. Het Vrije Volk schrijft, dat de haring- aanvoer te Breskens de laatste jaren heel behoorlijk geweest en heeft zeker betekenis voor de haringaanvoer in Ne derland als zodanig. In het seizoen '45-'46 is de spanvisse- rij in Breskens voor het eerst begonnen. Het waren de vissers uit Urk, die hier mee een begin maakten. In het jaar 1953 werd er in luttele maanden tijds in to taal 7 millicen kilo haring, een half millioen kilo sprot, 204.828 kilo andere vissoorten en 853.288 kilo garnalen aan gevoerd. In 1954 viel de haringvangst wat te gen. In totaal werd er 5.000.975 kilo ha ring aangevoerd. Voorts 387.042 kilo sprot, 463.802 kilo garnalen en puf, 138.837 kilo andere vis (tong, schol, schar en bot). Het jaar 1955 begon direct met ruw weer. De haringvangsten op de dagen met goed weer waren echter niet slecht. Van Januari af is er' in Breskens vier exx half millioen kilo haring aangevoerd. De vissex-s van Bi'eskens kunnen dit jaar bogen op een zeer lang sardijn-seizoen. De haring werd verkocht aan de con- servenfabriek, terwijl een zeer groot ge deelte naar Duitsland ging. In één week gingen dit jaar dertig zware vrachtwa gens met haring (ruim 250.000 kilo) de gx'ens over. Het spanvissen - dat dus ook door de Texelse kotters wordt beoefend - is een precies werk: De schippers van de twee kotters, die het span vormen, moeten elkaar nauw keurig verstaan. De schepen moeten met dezelfde snelheid, drie tot vier mijl per uur, naast elkaar stomen. De trekken zijn vaak kort. Drie tot vijf minuten is soms voldoende om tien ton haring in het net te trekken. Langer niet. Want overvloed doet de netten bar sten. En, naast de haring, die dan ver loren gaat, kost zo'n atoomkuil ruim twee en twintig honderd gulden. Kuf zet zijn zender weer in werking. „Wat denk je ervan Hein? We zitten rxxidden in een school. Je voelt hem flink trekken. Halen maar, vind je ook niet? Anders krijg je hem niet meer te pakken. Dan komt er roering op de dekken van de kotters. Die van de „Twee Gebroe ders" halen het net binnen. Jan van de Lugt staat achter en de anderen in de zij. Als een zilveren bal, druipend van water en zand, met de haringkoppen er van alle kanten door de mazen uit ste kend .komt de kuil boven water. Een mooie trek. Hieuw op! Laat de winch draaien. Tien ton haring in één keer. Als dat zo doorgaat vangen de schepen zich van nacht nog vol. In tien pakjes wordt de vangst aan dek gestort dat wil zeg gen, in tien gelijke delen in de last. En vers in het ruim. En de schepen vingen zich vol. Toen de dag in volle glorie aanbrak, hadden Kuf en zijn mannen, Jan van de Lugt, Jan Brons en Ab Bijl en Karei uit Bres kens het net nog zesmaal in het water geworpen. Hein Zwakman en zijn drie mannen hielpen dapper mee. Zesmaal zijn ze door een school haring gevaren. Het liep goed. Niet één keer liep het net vast aan de puntige rotsen op de zeebodem. Niet één keer was het net zo zwaar, dat het barstte. In het ruim van de „Twee Gebroe- dei's" werden vijf en dertig ton en in het ruim van de „Jonge Jan" twintig ton haring geborgen. Vijf en vijftig duizend kilo haring van goede kwaliteit en springlevend. Geen scheermessen, al was het dan ook ijle haring. Vijf en vijf- ti* duizend kilo haring gevangen op de rand van de Sandettie, precies een en zestig mijl van Breskens. Ze hadden de stroom tegen, maar acht uur later lagen de beide schepen toch in Breskens voor de kant. En met hen de andere. Er kon gelost worden. Auto's reden af en aan. Havenarbei ders stonden tot hun bovenlichaam in de haring en haalden de manden vol, die piepend aan de lieren in de laadbakken vaxx de auto's werden gestort. De mijn- meester van Breskens had het druk. De kooplieden verdrongen zich in zijn gloednieuwe vismijn, de markt .aan de kade van Breskens. De wijzers van de mijnklok draaiden rond. Mijnmeester Jan Jacobs liet. zijn stem horen, toen de monsters van de haring uit de ruimen in de vismarkt werden gebracht. Er was vraag naar haring. Duitsland kon volop gebruiken, de conservenfabrieken iri Nederland vroegen ernaar. De vismeelfabrieken kwamen er niet aan te pas en de heer J. de Visser uit Den Haag, controleur van het Bedx'ijf- schap voor visserijproducten had het ge makkelijk. Er viel niets af té- keuren. Voor twee en twintig centen per kilo ging de haring uit Breskens de landen in. Zware vijftien-tonners zoemden door het Zeeuwse land, naar IJmuiden, naar Bremerhaven, naar het Rijngebied. De mannen van de honderd en twin tig schepen tellende vloot wreven zich in de handen. Urkers, Katwijkers, Sche- veningers, IJmuidenaars, Texelaars en wat Breskexxse vissers, zij hadden in één nacht een beste boterham verdiend. WERNER HAUSMANN OVER TEXEL De bekende Zwitserse radioreporter, Werner Hausmann, die vorig jaar een week de gast is geweest van de V.V.V. Texel, zal Maandag 7 Maart a.s. voor de Zwitserse luisteraars een uitzending over ons eiland verzorgen. De uitzending begint om 9.00 uur des avonds en zal te beluisteren zijn via de zender Beromünster, golflengte 567 m. Het praatje van de heer Hausmann is in de Zwitserse omroepbladen aange kondigd onder de titel „Texel - die glückliche Insel" en zal. 20 minuten du ren. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 6 Maart op om 7,17 uur en gaat onder om 6,27 uur. Maan: 8 Mrt. V.M.; 16 Mrt. L.K. Hoog water ter i'ede van Oudeschild: 5 Maart 5,55 en 18,15; 6 Maart 7,10 en 19,15; 7 Maart 8,10 en 19,55; 8 Maart 8,45 en 20,35; 9 Maart 9,20 en 21,10; 10 Maart 9,45 en 21,40; 11 Maart 10,15 en 22,15; 12 Maart 10,45 en 22,45. Aan het strand is het ongeveer een uuc aerder hoog water- NUTSSPAARBANK DEN BURG Overzicht maand Februari 1955: Inlagen f 28.817,75: terugbetalingen f 38.367,29. Inlegposten 96; terugbetalingsposten 48; nieuwe boekjes 8; aantal spaarders 463. Aan spaarders verschuldigd kapitaal f 576.784,39.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1955 | | pagina 1