Nu net voorjaar nadert Speciale schoonmaak expositie Woningtextiel 17( 18 en 19 Maart KUYPER, Oosterend i.S.Langeveld&Zn Tandarts Ten Hooi A. v. d. Slikke Puik beste aardappelen prima woning- meubel stoffeerder 10 gev. koeken voor 86 ct. Notaris Mulder Aanbesteding Volop groenten N.V.V.-LEDEN Heden Boelhuis Brakenstein en Donderdag boelhuis A. Maas Kt Partij v. d. Arbeid Zaalforum Uitvoering Crescendo Notaris MULDER kleine woning 4-jarige fris afgekalfde koe FEEST IN OOSTEREND Tien jaar geleden trokken de bezet ters af. Sinds tien jaar mag je weer een radio-toestel bezitten en mag je weer vrij-uit je mening verkondigen. Sinds tien jaar mag het volk van Nederland weer zélf zeggen, wie de regering zul len vormen. Wij willen nu eenmaal „vrij op het plekje wonen, dat ons eens tot erfdeel kwam". Zeker, niet iedere dag kunnen wij hiep-hiep hoera blijven roepen, met oranje getooid blijven lopen en op de bevrijding drinken. Overdaad schaadt. In alles. Maar een maal per jaar toch vieren wij de bevrij ding. Dit jaar op bijzondere wijze, nu de bevrijding jubileert. In Oosterend is het eerste initiatief genomen voor het plan de vreugde om de herkregen vrij heid dit jaar op bijzondere wijze te gaan vieren. Daartoe werd Donderdagavond in „Het Wapen van Amsterdam" een vergadering belegd om te komen tot een gezamenlijke feestviering. Allereerst zou een nieuwe feestcommissie moeten worden benoemd. De avond stond onder leiding van de heer Jb. Visman, die zijn voldoening uitsprak over de grote opkomst. Spreker zei, dat door B en W reeds een kleine commissie was aangezocht, waarvan allen op een na hun benoeming hebben aangenomen. De heer C. Bremer zette hierna uit een wat de bedoeling van het Dagelijks Bestuur onzer gemeente was. Het ge projecteerde programma werd medege deeld. De door B en W aangezochte commissieleden en de leden van de oude commissie vormden tien man. Dit aan tal is nu vergroot tot 20 personen, wat bij een groot feest toch wel wenselijk is. De heer Bremer merkte op, dat vele stemmen waren opgegaan om weer eens flink feest te vieren. Men stak daarom de hoofden eens bij elkaar en besprak de te treffen voorbereidingen. Twee da gen later kwam het schrijven van B en W. Deze voordracht willen wij hand haven, alsmede de oude commissie, waarvan er intussen nog slechts één be reid was om zitting te nemen. Na stem ming werd de Feestcommissie als volgt samengesteld: Van de R.K. richting: J. Dijt, H. Schraag, W. Witte, mevr. Keij- zer-Koning en B. Roest; van de Her vormden: M. Vlaming, G. Betsema, A. Kalis, mej. Gr. Ellen Pd. en Ds Klijns- ma; Doopsgezinden: C. Timmer Rzn., J. Klippel, Jb. Visman, Jn Bakker Azn., Ds T. van der Zwaag; Gereformeerden: C. Bremer, P. Riemens, S. Bremer Czn., Jn Daalder en H. P. Bolt. Na de pauze werd het programma, zo als dit van hogerhand is voorgesteld en zoals het algemeen in den lande zal worden gevierd, nog eens onder de lou pe genomen. Het werd conform geaccepteerd, of- Jschoon er verschillende stemmen op gingen om het feest niet alleen overdag, maar ook 's avonds te Oosterend te vie ren, daar nu vele dorpsgenoten het avondprogramma zullen missen, omdat het op voorstel van hogerhand aan Den Burg gevierd zal worden. Daar wordt dan nl. het feest voor heel Texel ge vierd. Nadat nog vele dingen waren bespro ken, welke door de commissie zullen worden uitgewerkt, werd de vergade ring om half twaalf gesloten. HANDELSREGISTER In „Handelsregister" lazen wij onder „Diversen": C. Timmer Szn., Texel, Peperstraat 2, Oosterend. Schilders-, behangers- en glazenmakersbedrijf. Het bedrijf is o.a. S. Timmer. „HERWONNEN LEVENSKRACHT" In de 7de Nationale Loterij van Her wonnen Levenskracht zijn prijzen geval len op de volgende nummers: nr. 16143; 16157 en 16289. Houders van deze num mers gelieven hun lot te zenden aan P. M. Boon, Ada van Hollandstraat 8, Den Burg. SVC-Nieuws Ook Zondag kon weer niet worden gespeeld. Voor Zondag 13 Maart is het programma nog niet bekend, maar ook deze datum zal wel niet gespeeld wor den in verband met de interland-wed strijd Holland-Denemarken. Zoals de leden hebben vernomen is de gymuitvoering, die gehouden wordt in de grote garage van de heer B. Dros, nu vastgesteld op Zaterdag 19 Maart. Dat hier veel werk voor gedaan moet wor den zal een ieder begrijpen. Zaterdag jl. is het gebouw geheel ontruimd en deze week moet het toneel gemaakt worden. Leden, donateurs, als U een avond vrij heeft, komt dan even naar de voor malige kaasfabriek. Hier is werk ge noeg. Als we dit met vereende krachten doen, kunnen we er een gezellige zaal van maken. Wij vertrouwen er op, dat deze oproep voldoende zal zijn en dat de leden ieder hun steentje zullen bijdragen BOUWVERGUNNINGEN De heer J. van Sijp, C 50, bouw van een woning met schuur aan de Postweg; de heer J. C. Eelman, Kantoorstraat 14, Den Burg, bouw van een woonhuis met schuur aan Schilderend 109; de heer G. Kuneman, De Koog 29, bouw van een woonhuis met schuur aan de Kamerweg; gebr. Van der Werf, K 83, bouw droog schuur voor bloembollen; Rijks Gebou wendienst, Buitenhaven 24, Den Helder, gedeeltelijke vernieuwing en verande ring tuinmuur Postkantoor Den Burg; Doopsgezinde Gemeente, verandering zijgevel keuken, perceel Molenstraat 24, Den Burg; de heer J. Kuiper, S 22 ,bouw kippenhok; de heer M. H. Bakker, Schil derend 141 a, bouw van bloembollen- schuur; de heer Mr Th. Sprey, Schelde- plein 6III, Amsterdam-Zuid, verande ring woonhuis Minister Ruisweg K 113, De Koog; C. Z. Eendracht, bouw bijkeu ken perceel Schilderwep S 26a; de heer P. Verseput, Kogerweg K 89B, bouw kapberg. DOOR SNIJMACHINE VERWOND Toen de heer H. Bakker, ,,'t Kaas winkeltje", Weverstraat, bezig was met het snijden van spek op een vleesma chine, werd hij aan een pols zo ernstig gewond, dat hij zich te Den Helder on der medische behandeling moest stellen. MAAR HIJ KWAM TERUG Zaterdag was het volop dooi, zodat geen enkele van de aangekondigde ijs- wedstrijden kon doorgaan. Maandag kwam Koning Winter ons evenwel met fikse sneeuwbuien ver rassen en gisteren zagen wij zelfs een arreslee door het dorp glijden. „Het leed is geleden" schreven wij Zaterdag - hadden wij het maar flink afgeklopt AANTREKKELIJK PROGRAMMA Dros' Autocentrale gaat ons een aan trekkelijk filmprogramma bieden. In de advertentie leest U daar meer over. Ge draaid zullen worden: Tulpenrallye 1954 in kleuren, de N.V.T.O. (Touringcar onderneming) 1954, Tyresoles-productie- film, muziekfilm (Weense dansen), Kol derfilm met Abboth en Costello, Her- sengymnastiekfilm. GEWOND VAN DE IJSBAAN Mej. Grietje Vlaming, Oosterend, keerde Vrijdagmiddag gewond van de ijsbaan „De Putten" terug. Tijdens het schaatsen met de heer L. Broekman was een valpartij ontstaan, waarbij een schaats van haar partner in aanraking kwam met een hand, die ernstig ver wond werd. Mevr. Renout verleende de eerste hulp. MANNEN VAN TEXEL: DE IDEALE HERENHOED Bij een ideale Texelse man behoort een ideale hoed. Wat dacht U van een hoed niet zwaarder dan een kippenei, waar je gerust bovenop mag gaan zitten, die elke stortbui trotseert, die zelfs inkt, tomatensoep of wijn afstoot, en altijd uit zichtzelf weer in model komt, nee het is bijna te mooi om waar te zijn. Toch is die hoed er nu, voor de heren der schepping! Een bekende hoedenfa- brikant in West-Berlijn heeft in samen werking met deskundigen van de per- lon-industrie een jaar lang proeven ge nomen met zijn ontwerp en heeft het bewijs geleverd. Hij zal twee sportieve modellen in de handel brengen: Eén met een smal randje en een pluim, om tijdens een vacantie te dragen, en één als de deukhoed voor het alledaags ge bruik op ons eiland, in de stad enz. (Technische verduidelijking: Perion neemt normaal 6,5 procent water op, maar deze perlon-hoed is speciaal geïm pregneerd. Van de elastische eigen schappen is gebruik gemaakt om bin nen- en buitenwerk zó tegen elkaar te plaatsen, dat de hoed telkens weer de gewenste vorm aanneemt, ook al heeft men er hard tegen gedrukt). VOLKSDANSGROEP „TEXEL" Vrijdag a.s. is er wegens omstandig heden in Eierland geen dansavond. „ZONNESTRAAL"-COLLECTE Deze week wordt weer de traditionele collecte gehouden voor het Zonnestraal- N.V.V. t.b.c.-fonds. Hoewel de t.b.c. langzamerhand wordt teruggedrongen is er toch nog steeds veel geld nodig voor de bestrijding van de gevreesde ziekte. Wij hopen dan ook dat U allen weer met gulle hand zult geven. RUNDERHORZELBESTRIJDING De Burgemeester van Texel vestigt met het oog op de bestrijding van de runderhorzel de aandacht van belang hebbenden op de volgende bepalingen van de Runderhorzelwet: Artikel 2. Iedere houder van runderen is ver plicht alle larven van runderhorzelvlie- gen, welker aanwezigheid bij de runde ren door bulten of andere uiterlijke ken tekenen blijkt, te doden of te doen doden Artikel 3. Het is verboden runderen in het wei land te brengen of toe te laten, indien deze runderen bulten of andere uiter lijke kentekenen vertonen, welke dui den op de aanwezigheid van larven van runderhorzelvliegen. Artikel 4. Het is verboden runderen, op welke zich blijkens bulten of andere uiterlijke kentekenen larven van runderhorzel vliegen bevinden, aan te voeren op een markt, een keuring, een tentoonstelling, een openbare verkoping of op een soort gelijke tijdelijke verzamelplaats van rundvee. Onder houder van runderen wordt verstaan hij, die een of meer runderen onder beheer of toezicht heeft, tenzij zulks geschiedt voor korte duur en uit sluitend ten behoeve van het vervoer van runderen, dan wel tijdens de aan wezigheid van runderen op markten, keuringen, tentoonstellingen, openbare verkopingen of soortgelijke tijdelijke verzamelplaatsen van rundvee. Overtreding van één der artikelen 2, 2 en 4 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden. Texel, 8 Maart 1955. De Burgemeester voornoemd, C. DE KONING DIENSTPLICHT Uitspraken inzake vrijstelling De Burgemeester van Texel brengt ter algemene kennis, dat de Minister van Oorlog omtrent vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige de volgende uitspraken heeft gedaan: Louis van Bekkum, lichting 1954. Met ingang van 15 Maart 1955 voor 1 jaar vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige wegens persoonlijke on misbaarheid, bij beschikking van 2 Maart 1955, no. 524875. Tegen elke omtrent vrijstelling gedane uitspraak kan iedere belang hebbende uiterlijk de tiende dag na de dag waarop de uitspraak ter algemene kennis is gebracht, in be roep komen. Indien de ingeschrevene, wie de uitspraak geldt, buiten Neder land verblijft, kan, voor zover het door deze in te stellen beroep betreft, met overschrijding van de termijn van tien dagen genoegen worden genomen. Zo lang omtrent zodanige overschrijding geen beslissing is genomen, wordt de uitspraak na het verloop van de termijn van tien dagen als onherroepelijk be schouwd. Het tot Hare Majesteit de Koningin te richten beroepschrift moet met redenen omkleed zijn en worden ingeleverd op afd militaire zaken van de secretarie de zer Gemeente. Texel, 7 Maart 1955. De Burgemeester voornoemde C. DE KONING TEXELAARTJES Wij geven de hoogste waar de voor zolderopruimingen, lompen, metalen, ijzer en papier. Jo Jongedijk en A, v. d. Vis Tel. 256 Om ruimte te maken te k plm 60 jarige kippen ook bij ged. aan de leg T. Bakker, Peperstr. 48, O'end Wie heeft zijn fiets laten staan bij de ijsbaan Tegen adv.k. terug te beko men Groeneplaats 3 Verl op het Schildereind donker beige wollen sjaal. Gaarne terug tegen bel. „Tesseloo" Schildereind 140 Meisje gevr. voor Zaterdag. Haven 21 Voerbieten te koop, Boek- hoff, De Cocksdorp C 107 Te k partijtje erwtenstro. C. Jonge jan, de Vrijheid Te k. mantelpakje maat 42, S. Keijzer, Oosterend Te k. goed spelend Philips radio toestel f 35,—. Adres West straat 33 Oosterend Enige kennisgeving voor Texel Met grote blijdschap ge ven wij kennis van de geboorte van onze zoon en broertje Johcmnes Jan (|an) E. N. Dros- Schuitemaker J. Dros Piet „Propagatie", Eierland Texel, 6 Maart 1955 Voor F a mi 1 i e-D rukw erk slechts één adres Drukkerij Texelse Courant Heden overleed in 't rusthuis „Ter Hooge" onze geliefde vader, behuwd-, groot- en overgrootvader de heer C. van Domme in de ouderdom van ruim 80 jaar Texel J. van der Pijl van Damme J. van der Pijl Oudelande W. v. d. Pijl van Damme Johs. van der Pijl Janny van der Pijl Nieuw Schoonebeek J. C. van der Pijl R. van der Pijl- Ruis Marjo en Jantje Koudekerke, 6 Mrt. '55 De heer en mevrouw VAN DEN BOSCH IJSKA geven met vreugde kennis van de geboorte van hun dochter Mieke Leiden, 8 Maart 1955 Herengracht 23 Met grote blijdschap ge ven wij kennis van de geboorte van onze zoon Jan Marinus G. Hoep-van Boven M. Hoep Texel, 6 Maart 1955 Tijdelijk Cocksdorp C 68 Arie Jan Verhoeve en Tïijntsje Waltje geven kennis van hun voorgenomen huwelijk op 18 Maart a.s. nm om half 2 te Den Burg. Kerkelijke inzegening in deN.H. kerk te De Koog door deWel- eerw. heer ds. C.J J.Janse De Koog K 67, Texel is a.s. Zaterdag afwezig LOOPT U KROM VAN SPIERPIJN OF RHEUMATIEK Er zijn weer enkele zeer 'heilzame middelen ver krijgbaar, waar U heus baat bij zult vinden. Stapt eens even binnen! t.o. Postkantoor Tel 171 12 cent per KG Jonathan appelen 25 en 35 ct per Kg Moesappels 15 ct per Kg. M. Bakker, Sandershuis Oudeschild, Tel. 448 Woninginrichting te Den Helder vraagt voor spoedig Vaste betrekking. Netto salaris f75.- p. w. Br. onder no. 611 bur van dit blad Koekjes 4$ ct per half pond Taai-Taai 44 ct p. zak Deze week als extra reclame Brood-, koek- en Banketbakkerij R. BEUVING, Den Burg 7/rmj!'N linoleum EN BALATUM hebben m wmekeute! Complete Woninginrichting P. MOERBEEK zal op Donderdag 17 Maart a.s. des avonds 8 uur in hotel Texel publiek ver kopen voor a. Mevr. A. M. Kooiman- Kievit twee woonhuizen nr 14 en 16 met schuren en erven aan het Schilder einde ('t Groentje) te Den Burg, kad. bekend gemeen te Texel, sectie D nr2828 te veilen afzonderlijk en gecombineerd. Woonhuis nr 14 vrij van huur ie aanvaarden Woonhuis nr 16 verhuurd voor f7,50 per week. Woonhuis nr 14 op aan vrage bij Notaris iedere dag te bezichtigen Woonhuis nr 16 Maandag 14 en Dinsdag 15 Mrt. a.s nm van 2—5 uur te be zichtigen. en b voor de Doopgez. Gemeente te Texel twee woonhuizen nr 92 en 94 met erven aan de Emmalaan te Den Burg kad bekend gemeente Texel, sectie E nr 1563 en 1564, te veilen afzonder lijk en gecombineerd. YVoonhuis nr 92 verhuurd voor f 32,75 per maand te bezichtigen Dinsdag 15 Maart a.s. van 2—5 uur. Woonhuis nr 94 voor f 27.43 per maand, te be zichtigen Dinsdag 15 Maart a.s. van 2—5 uur. Aanvaarding en betaling 15 April a.s. Nadere inlichtingen ten Kantore van Not. Mulder Burgemeester en Wet houders van Texel zullen op 23 Maart as. vm te 12 uur ten gemeentehuize te Den Burg op Texel in het openbaar trachten aan te besteden het uitbreiden van de R.K. schooi aan de Hollewalsweg te Den Burg. De aanbesteding zal ge schieden in massa en in percelen- De aanwijzing vindt plaats op Woensdag 16 Maart a.s. nm 2 uur op Gemeente werken te Den Burg Bestek en tekeningen zijn te verkrijgen bij het bureau gemeentewerken te Den Burg tegen betaling van f 7,50 per stel, indien per post moet worden verzon den f 0,50 meer. Bij onge schonden inlevering op de dag van- aanbesteding wordt f 5,— terugbetaald. Inschrijvingen moeten op de daarvoor bestemde in- schrijfbiljetten plaats heb ben. Texel, 7 Maart 1955 Burgemeester en Wet houders van Texel De Burgemeester C. de Koning De Secretaris P. Beemsterboer Schoonmaaktijd. schoon in de pan Boerenkool Groene kool Rode kool en Koolrapen Gare biet diepvries Jonge worteltjes Zuurkool groenten Gez. snijbonen Hutspot Wortelen Uien Lekker fruit en heerlijke piepers Luistert hedenavond om 10 voor half zeven naar de V.A R.A. De Texelse Bestuurdersbond aanvang 10 uur (morgen) aan de Kogerweg; hoek Pelikaanweg nb De Koog Zend vroegtijdig Uw advertenties in. Damesschoentjes: r^spdrtief en elegant. Manfje Schoenhandel afd. Oostérend voor partijgenoten en be langstellenden, ook leden uit andere afd. welkom, op 11 Maart in het Wapen van Amsterdam om 8 uur Toegang vrij Het Bestuur op Zaterdag 12 Maart door de zangvereniging dir. de lieer F. Kassenaar, te Midden Eierland in de 0 L. school Aanvang 8 uur. Entree 60 c Gevraagd flinke jongen die het slagersvak wil leren Boekels Vleeshouwerij Oudeschild 139 zal op Donderdag 10 Maart a.s. des voormiddags 10 uur aan de Kogerweg (hoek Pelikaanweg) publiek en a contant verkopen voor de heer A. Maas (wit bedrijf) 4 één-jarige schetters, 1 driejarige koe, 1 paard 10 jaar, 22 Iamschapen, 2 en- terlingen, 1 ram, 1 klamp hooi, 1 hooimachine ge combineerd, 1 hooischop, 1 wagen op luchtbanden, 1 driewielde kar, 1 krui wagen, 1 melkontromer, 2 ploegen, houtwerk en land bouwgereedschappen Te koop met erf en tuin groot 30 are Te aanvaarden. G Dekker, Laagte S 30 Oudeschild Te koop 2 Etna doorbrand- fornuizen 1 p. houten ledikant met spiraal Boekei, Oudeschild 139 Te koop Adres J. C. Rab N.V.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1955 | | pagina 2