9 roen in het Bouw Pompsta tion i va terleiding vordert flink Het Eierlandse koor „Crescendo' zong zuiver en met overgave ZATERDAG 19 MAART 1955 69e JAARGANG No. 6923 TE XELSE® COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveid de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 -Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn. pr. f 1,95 p. kwart, -j- 20 ct. incasso. Adv. 8 c, p mm BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 11 tot en met 17 Maart 1955 Geboren: Anthonia Maria Jacoba, dv Pieter G. Schoorl en Jacoba de Ridder; Herke Johannes, zv Jacob van den Berg en Lena M. van der Werve; Aafke Ma rian, dv Dirk Boerhorst en Egberdina Hovenkamp; Catherina Elisabeth, dv Wilhelmus J. van Leersum en Suzanna Hoekstra; Peter, zv Pieter Bakker en Pieternella Groenewold. Overleden: Grietje Selser, oud 83 jaar, echtgen. van H. Koopman; Theodora Witte, oud 15 jaar; Wijbrand Cornelis Kooiman, oud 67 jaar. Gevonden voorwerpen: alpino, portemonnaie, pop, armband, bal, paar wanten, Engelse sleutel, damesfiets ZAALFORUM PARTIJ VAN DE ARBEID Door de Afdeling Oosterend van de Partij van de Arbeid werd Vrijdagavond in „Het Wapen van Amsterdam" een zg. zaalforum gehouden. Na opening door de voorzitter, de heer M. Bos, werd het woord verleend aan de fractie-voor zitter, de heer W. Wassenaar, die het forum inleidde. Er werden tal van vragen gesteld en steeds weer kon het antwoord worden gevonden. „Hoe staat het toch met het derde lokaal voor de o.l. school alhier?" Zo werd gevraagd. Geantwoord werd, dat deze op de begroting staat, maar het wachten is op de goedkeuring van G.S. Vraag: De financiële toestand van on ze gemeente lijkt me niet zo best, is dit niet op de een of andere manier op te lossen? Geantwoord werd, dat Texel 'n grote achterstand heeft en het gemeente fonds gebaseerd is op de situatie '39-'40: toen gaf de gemeente nagenoeg niets uit en daar ondervinden wij nog de nade lige gevolgen van. Toch staan wij, ver geleken met tal van andere gemeenten nog zeer gunstig. Ook werd geïnformeerd naar het feit, dat men hier zonder doktersverklaring te werk gesteld kan worden. Inderdaad is dit moeilijk voor te schrijven, want er bestaat geen wet voor. Voor rijks- en gemeentepersoneel geldt het wel. Wel zou door bemiddeling van de zijde der werkgevers er iets aan gedaan kunnen worden. Uitvoerig werd ook geantwoord op de vraag of van gemeentewege geen steun kan worden verleend aan de z.g. Drees- mensen. Kan de gemeente daaraan b.v. niet iets doen door te streven naar ver hoging van de klasse 4 naar 3? Geant woord werd, dat diegenen, die er niet van kunnen komen door de Sociale Dienst worden geholpen, maar zijn mid delen zijn helaas ook beperkt. Gelukkig wordt van Hogerhand gewerkt aan een nieuwe Volksverzekering. Dan wordt 't zo, dat iedereen b.v. een vast bedrag, laten wij zeggen f 20,krijgt uitgekeerd en wat hij er verder bij bezit of bij ver dient wordt dan niet van zijn basis-in komen (die f 20,dus) afgetrokken. Wat de klasse-indeling van onze gemeente aangaat: deze is vastgesteld op de huur- basis van voor de oorlog. Deze lag toen tertijd op Texel zeer laag. Intussen zijn wij al belangrijk opgeklommen. De Dorpshuizen Ook werd op deze forumavond be langstelling getoond voor het onderwerp Dorpshuizen. Men noemde hetgeen te De Waal is bereikt een prachtig voorbeeld. Geantwoord werd, dat het gemeente bestuur ervan doordrongen is, dat ieder dorp behoefte heeft aan een dorpshuis, maar het financiële probleem speelt ook hier een rol. Het gymnastieklokaal kan Oosterend daar niet voor gebruiken, want dan zou de gym weer elders ge huisvest moeten worden. Voor een stich ting, zoals te De Waal, moet men kun nen rekenen op de medewerking van het gehele dorp. Hout op het strand „Strend" zit ver van strand, maar toch bleek er interesse te bestaan voor het juttersvraagstuk, althans, dat van de strandvonderij, waarvan de burgemees ter het Hoofd is. Iemand ter vergadering vond, dat de opbrengst feitelijk de ge meenschap ten goede moest komen. Geantwoord werd, dat de wet op de strandvonderij bepaalt, dat de burge meester 10 pet van de opbrengst ont vangt. Ook bestaat er een aanbrengpre mie alsmede een vergoeding voor de berger, de onderstrandvonder dus. Zo doende gaat er nog heel wat van het oor spronkelijke bedrag af en de rest komt ten goede aan de Staat der Nederlanden. Woningprobleem Uit onze rubriek onder de pomp bleek, dat dit probleem nog niet opgelost is, ook al kunnen door stom toeval soms 'n serie huizen tegelijk vacant zijn. „Hoe komt het - zo was de vraag - dat er veel meer nieuwe huizen aan Den Burg wor den gebouwd dan elders? Antwoord: De trek naar Den Burg is het grootst, waar door in het hoofddorp de meeste schaar ste wordt gevoeld. „Toch zou ik gaarne meer op de andere dorpen gebouwd wil len zien, daar anders de buitendorpen al kleiner worden met alle gevolgen van dien", aldus een der „antwoordmannen". Om ruim elf uur werd de avond door de voorzitter gesloten. BILJARTEN Komende week zullen de Texelse bil jarters elkaar de eer op het groene la ken wger betwisten. Dit kampioenschap le kl. Libre wordt verspeeld in Hotel De Graaf. Twee tweede klassers moesten deze keer tot deelname worden verzocht om een enigszins volledige bezetting te verkrijgen. Deze beiden, Jn Brouwer en H. Tim merman, spelen 150 car. De overigen de officieel voorgeschreven partij lengte van 200 car. De deelnemers zijn: 1. Jn Dekker; 2. N. de Graaf; 3. J. Hooijberg; 4. E. Breeu- wer; 5. L. Kellner; 6. Jn Brouwer en 7. H. Timmerman. 22 Maart 1—6; 2—5; 3—4; 23 Maart 2—6; 1—7; 3—5; 24 Maart 1—5; 3—6; 47; 25 Maart 46; 27; 45; 26 Maart 2—4; 5—6; 5—7; 2—3; 1—4; 3—7; 27 Maart 1—3; 6—7; 1—2. INGEZONDEN ^Opgenomen op verzoek van de Bé- stuurdersborid en met toestemming van de N.V. TESO). Texel, 24 Februari 1955 Aan Bestuurdersbond Texel, p.a. de heer A. Backer, Singel 342, Oudeschild, Texel Betreft: Vrij vervoer zieken. Mijne Heren, Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 4 dezer, willen wij op enkele punten hiervan ingaan en wel om enige grote misverstanden uit de weg te ruimen. Het intrekken van een gedeelte van 't vrij vervoer voor zieken (het gratis ver voer voor bezoek aan patiënten die in 'n ziekenhuis zijn opgenomen is in zijn ge heel gehandhaafd) is voor een groot ge deelte een gevolg van het feit, dat geen medewerking van de doktoren kon wor den verkregen om de controle hierop be hoorlijk te doen verlopen ondanks her haaldelijke verzoeken die wij in deze richting hebben gedaan. Dit vervoer was zeer belangrijk en 'n goede controle hierop was zeer nood zakelijk daar anders misbruik en fraude niet konden uitblijven. Hoe liggen nu de feiten: Het ziekenvervoer was oorspronkelijk als volgt geregeld: De z.gri. gele ziekenkaarten werden door TESO aan de doktoren verstrekt. Deze kaarten bestonden uit twee gedeel ten. Op de bovenste helft werd door de huisarts verklaard, dat de patiënt een specialist moest bezoeken en op de on derste helft werd door de specialist ver klaard, dat dit bezoek had plaats gevon den en op welke uren. De huisarts moest daartoe de naam van de patiënt invullen en ondertekenen terwijl de specialist alleen maar een handtekening had te plaatsen en de tijd in te vullen. De handelingen waren derhalve tot 'n minimum beperkt en voor wat TESO betrof kon de zaak zo lopen. De controle was op deze wijze goed en verantwoord- geregeld. Nadat dit zo een paar maanden had gelopen begon de ellende. De specialis ten in Den Helder weigerden de kaarten te tekenen, zich beroepend op hun ambtsgeheim. Een uitgebreide correspondentie is over deze aangelegenheid gevoerd, doch zonder enig succes. Meerdere malen werd een mondeling onderhoud aange vraagd, doch deze zijn nimmer verleend. Het gevolg hiervan was dat de gehele controle op het ziekenvervoer voor TESO weer in de hoek lag. Ook enkele doktoren op Texel vonden het afgeven en tekenen van de kaarten een te lastige zaak met gevolg, dat óf de kaarten onvoldoende werden ingevuld óf geheel blanco werden afgegeven. Zelfs werden in de verschillende dorpen dooi de doktoren filialen opgericht bij krui deniers, sigarenwinkels e.d. waar iedere patiënt een kaart kon afhalen. (Ook deze kaarten waren vaak blanco). Hierop kon men dan naar Den Helder reizen, ter wijl ook daar niets werd afgetekend. TESO had op dit vervoer derhalve geen enkele controle meer. Aan deze on houdbare toestand moest op één of an dere wijze een einde worden gemaakt. Daarom moesten de kaarten op het kan toor worden afgestempeld om na te gaan of deze behoorlijk waren ingevuld en getekend. In de verschillende ziekenhuizen wer den stempels afgegeven en de gebruiker van het vrije vervoer moest de kaart bij de portier laten afstemoelen, zodat op de terugreis kon blijken dat inderdaad een ziekenhuis was bezocht. Men zou op deze wijze, hoewel niet ideaal, toch nog van enige controle kunnen spreken, ware het niet dat in Lidwina het stempel eenvou dig in de hal werd geplaatst en een ie- 4er hier ongecontroleerd zijn kaart kon stempelen. Het kwam voor dat de één de kaarten voor de anderen afstempelde. De behandeling van de kaarten door de doktoren nam weer zulke vormen aan dat men gerust kan zeggen, dat 90% niet of bijna niet werden ingevuld. Gebrek aan medewerking hebben er ten lange leste de doorslag aan gegeven, dat dit vervoer moest worden inge trokken. Een vervoer als in dit geval dient nu eenmaal gecontroleerd te wor den, anders schept men een onhoudbare toestand. Van de steekproef, die het ziekenfonds Texel heeft genomen in ons nimmer iets medegedeeld. Dat deze maatregel de gezondheids toestand van de Texelse bevolking zou schaden, lijkt ons uitermate naïef omdat op Texel toch een sociale dienst is, die in gevallen waarin mensen in moeilijke financiële omstandigheden verkeren, de helpende hand kan bieden. Wij vertrouwen, dat het na boven staande uitéénzetting- U duidelijk zal zijn waarom wij tot gedeeltelijke op heffing van het ziekenvervoer hebben moeten besluiten. Hoogachtend, Voor de Raad van Commissarissen der n.v. T.E.S.O., de directeur, (w.g.) J. J. van der Vlies ie Antwoord aan de N.V. T.E.S.O.: 'Texel, 16 Maart 1955. Aan de Raad van Commissarissen van N.V. T.E.S.O., Den Burg. Mijne Heren, We hebben Uw brief van 24 Februari ontvangen. Wij begrijpen volkomen, dat U zoveel mogelijk controle wilt hebben op het vrij vervoer. Maar het is o.i. nog geen reden om dit vrij vervoer af te schaffen, als U de verlangde medewer king voor die controle van diverse in stanties niet kunt krijgen. Want de pa tiënten kunnen voor die controle niet zorgen en die zijn dus de dupe van het verlangen naar 100% controle door de N.V. TESO, waar zij geen enkele invloed op kunnen uitoefenen. Trouwens het wil er bij ons niet in, dat een inwoner van Texel met voorbe dachten rade een vrij vervoer zou aan vragen en het betreffende bewijs laat afstempelen of zelf afstempelen in het ziekenhuis zonder van de specialistische hulp gebruik te maken. Bovendien is in eerste instantie con trole zeer goed mogelijk, want ieder die voor de eerste keer naar een specialist moet, is voorzien van een verwijsbriefje van de dokter. Wij vinden dus Uw argumenten, hoe redelijk ook op het eerste gezicht, be slist sterk overdreven. Wij kunnen ons dan ook nog steeds niet aan de indruk onttrekken, dat Uw bestuur naar argu menten heeft gezo.chd ..om aan dit vrij vervoer een eind te niaken. En mogelijk zijn er ook nog invloeden buiten of mid dels Uw bestuur, die in deze richting hebben gestuurd. Zeer pijnlijk treft ons de verwijzing van Uw bestuur naar de sociale dienst. Hier komt weer de ouderwetse mentali teit om de hoek kijken van oud en arm moet maar naar het armbestuur. Uit het bovenstaande zult U wel heb ben begrepen, dat U ons geenszins van de juistheid van Uw besluit heeft over tuigd en wij hopen dan ook, dat op de Algemene Vergadering van Aandeelhou ders deze kwestie nog eens terdege onder de loupe zal worden genomen. Hoogachtend, D. Dapper, voorzitter A. Backer, secretaris BEVRIJDINGSDAG 1955 B en W hebben diverse comité's en verenigingen een suggestie gedaan voor een op de Bevrijdingsdag 1955 te bren gen programma. Als start voor de werkzaamheden van de plaatselijke comité's en het centrale comité voor Texel werd gisteravond in Hotel „Texel" een gezamenlijke oriën- teringsvergadering belegd. Het door de Culturele Raad aangeboden.schema, een suggestie, diende als uitgangspunt voor de discussie. De suggestie voor het programma ziet er als volgt uit: Op alle dorpen 8.00-9.00 uur Eventuele kerkelijke dank diensten; 9.00 uur Aanvang der festivi teiten; 9.00-9.30 uur Jeugappèl. Vlaghij- sen, Samenzang door schooljeugd: Ónt- werp-programma: 1. Wilhelmus, le en 6e couplet, 2. Hollands Vlag, 2 coupletten, 3. Holland ze zeggen, 2 coupletten en 4. Waar de blanke top der duinen, 3 cou pletten; Korte toespraak door vooraan staande persoonlijkheid; Medewerking te verlenen door plaatselijke muziekver enigingen. (VIOS zou naar De Cocksdorp kunnen gaan, Avanti naar Oudeschild en een klein deel van Etaco naar De Koog); 9.30-12.00 uur wedstrijden of spe len voor de jeugd tot. 16 jaar; 14.30^17.00 uur Volksspelen, afgewisseld door een wagenspel te verzorgen door een plaat selijke toneelvereniging of door de rij pere jeugdv Den Burg 19.00-19.45 uur Sportdemonstratie le verzorgen door de Texelse sportraad; 20.00-22.00 uur Gezamenlijk optreden van de Texelse zang- en muziekvereni gingen. Ontwerp-programma: Inleiding door de Burgemeester; 8 nummers te spelen door de gezamenlijke fanfare corpsen; Optreden Accordeongroep Avanti i.s.m. de Volksdansgroep; 3 num mers te zingen door de gezamenlijke zangverenigingen; 2 nummers te zingen en te spelen door de gezamenlijke zang en muziekverenigingen. 22.00-22.30 uur Fakkeloptocht van de muziekverenigin gen door Den Burg, te besluiten met een taptoe op de Groeneplaats; Na afloop Eventueel een vuurwerk, eventueel te organiseren door de vereniging voor Volksfeesten en Texelse Folklore. De bouw van het pompstation is in volle gang. Dit werk wordt uitgevoerd door de fa. Van Hattum en Blankevoort. Ogenschijnlijk concentreert het Pro vinciaal Waterleiding Bedrijf dezer da gen de aandacht op het werk in de stra ten van Den Burg, waar momenteel de buizen voor de waterleiding worden ge legd. Buizen, die deel uitmaken van het bijna 90 km lange net, dat practisch over geheel Texel zal worden aange legd. Maar intussen wordt ergens an ders op het eiland een niet minder be langrijk werk onopgemerkt voortge zet: de bouw van het pompstation aan de zeer stille Driehuizerweg, ten Wes ten van Den Burg. Daar zal straks het water, dat dicht bij de voet van het Loodsmansduin zal worden gewonnen, worden verzameld en gereinigd. De z.g. reinwaterkelders krijgen een oppervlak te van 15 bij 20 meter en een diepte van 3 meter. Voorts zal het station een pompkelder krijgen van 7 Vz bij 15 me ter. Het enorme gat, waaruit rond 2000 m3 grond werd gehaald, vertoont nu nog een wir war van schotten en plan ken, waartussen de betonvlechters zich bewegen, maar omstreeks Juni a.s. hoopt men dit gebouw gereed te hebben en dan kan dus de installatie worden geplaatst. (Deze foto is al weer enige weken ge leden gemaakt - red.) Dezer dagen zal worden begonnen met het boren achter het Loodsmans- ciuin. De afstand tot het pompstation te Den Burg bedraagt hemelsbreed 6% km. Inmiddels vordert de aanleg van de waterleiding naar wens, want van de 90 km hoofdleiding is reeds de helft gelegd. INGEKOMEN PERSONEN Jan Harkema, van Enkhuizen, David- straat 25 naar Prof. Keesomlaan 8; Dirk van Vliet, van Den Helder, Loodsgracht 41 naar C 61 met gezin; Jarig Buma, van Franeker, Kamstrastraat 30 naar Warmoesstraat 51; Gerrit Visser, van Wieringermeer, Kerkstraat 57 naar K 37 VERTROKKEN PERSONEN Jacob Steenstra, van H 35 naar Oost- dongeradeel, Wetzens M 19; Johanna M. Witte, W 21 naar Amsterdam, Ko ningslaan 30; Arie Wuis, van Schilder end 45c naar Den Helder, Zuidstraat 89 met gezin; Hendrik Zeeman, van De Zes 12 naar Leerdam, Kon. Emmalaan 15; Johanna H. C. Dros, van Weverstraat 42 naar Noordwijk, Zwarteweg. Zaterdagavond 12 Maart gaf de Gem. Zangvereniging „Crescendo" haar jaar lijkse uitvoering in de O.L.S. te Midden- Eierland. Onder de bezielende leiding van de heer Kassenaar, die elk nummer toe lichtte, werd om 8,15 uur voor een ge heel gevulde zaal met „Hei Molentje" begonnen. Als no. 2 en 3 ,,De Linde boom" en „Drinklied". Daarna volgde een instrumentaal in termezzo door de heren P. Kleve en C. E. Cottschal. Enige werken van Mazas konden ons .^eer goed voldoen. Deze duo's, van een dansachtig karakter, werden door deze "■glisten met élan en gloed gespeeld. In derdaad werd deze muziek gespeeld om .4e muziek zelf, eenvoudig en toch tot de luisteraar sprekend. Het hoogtepunt was de 5e Hongaarse dans van Brahms, waarvan de heer Kassenaar de piano-begeleiding ver zorgde. Al met al was dit duo leerzaam, vooral daarom, omdat men kon horen, CULTURELE RAAD Zaterdag 19 Maart Den Burg, Oranjeboom, toneeluitvoering ..Het Masker" met „De gouden kooi" Den Burg, Landbouwhuishoudschool, ge zamenlijke avond oudleerlingen land bouwhuishoudschool en oudleerlingen landbouwschool. Midden-Eierland, Garage B. Dros, Gym- nastiekuitvoering Sportver. De Cocks dorp. Oosterend. Voorlichtingsfilmavond over de visserij. Sprekers: J. Reuters (Ned. Viss. Proefstation en Laboratorium voor Materiaalonderzoek) en Ir Balhem van de T.H.S. te Delft- Maandag 21 Maart Den Burg, Hotel De Graaf, 7,30 uur Postzegelruilbeurs. Oudeschild, Eigen Gebouw, Jaarverga dering VARA, afd. Texel. Zuid-Eierland, Kapel, Ned. Herv. Ge meente, de heer Schreuder spreekt over „De Jordaan". Woensdag 23 Maart Oudeschild, Eigen Gebouw, Openbare vergadering P. v.d. A„ afd. Oudeschild, spreker Evert Vermeer. Zaterdag 26 Maart De Koog, Schooltoneeluitvoering ten bate van het schoolreisje. dat er op een viool zonder verdere be geleiding toch zeker ook goede muziek te spelen is. Voor de pauze zong het koor nog: „Troost der Muziek" van Bruckner. Een zeer moeilijk, maar prima gezongen, lied. Na de Pauze met de gebruikelijke koffie met koek werden meer godsdien stige liederen naar voren gebracht, o.a.: Motet Psalm 68 van Goudinel; Vere Languoreg van Lotté en Transeamus. Hierna zong Anneke Keijser op zui vere, eenvoudige wijze 2 liederen van Bach (thema - bereidheid om de dood te aanvaarden). Als laatste nummer zong het koor met piano-begeleiding het Koraal uit Can tate 147 van Bach. We kunnen beter zeggen, dat het koor de piano begeleidde. Onze indruk is, dat het koor prima ge zongen heeft, wat met een dirigent als de heer Kassenaar niet te verwonderen is. De liederen werden behoorlijk zuiver en met overtuiging gebracht. Hopenlijk horen we dit ijverig stude rende koor het volgend jaar weer in haar jaarlijkse uitvoering. Na de uitvoering vond een geslaagde verloting met vele prijzen plaats. Opening en sluiting van de avond ge schiedden door de voorzitter, de heer V.d. Laan. Hocrtoestellen ONDERHANDSE VERKOPINGEN Het perceel „Hajo", De Koog, is door de heer De Jong, onderhands verkocht aan de heer Jb Mooy. De woning „Mooi Texel", eigendom van mevr. de wed. Kooiman, is onder hands overgegaan aan de heer Splunter, De Koog.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1955 | | pagina 1