9 roen in het harL, Diefstal van Bolbloemen Weer een nieuwe dag ZATERDAG 16 APRIL 1955 69a JAARGANG No. 6931 TEXELSE^COURANT Uitgave N.V. v.h. Langevtód de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 -Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdag®, Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn. pr. f 1,95 p. kwart. 4- 20 ct. incasso. Adv. 8 c, p mm „ALs de hyacinthen bloeien gaan Ja, dan beleven wij een mooie, bemoe digende tijd. Komen de buitenlanders dikwijls niet expres naar ons land om er de bloei der bolbloemen te aanschouwen? Ze hebben er duizend kilometer voor over om de velden te zien, die enorme tapijten in alle kleurschakeringen van diep paars tot smetteloos wit. Is het een wonder, dat een expositie als „De Keukenhof" te Lisse zulk een klinkend succes is geworden en om her haling vroeg?! Ook op Texel wordt het bollenvak be oefend. Een groot, deel van de Texelse bodem is zelfs uitermate geschikt voor de bollen, ja wij hebben wel eens ge lezen, dat bepaalde soort (en) bollen het beste op Texel gedijen! De bollengron- den vinden wij, als wij ons niet vergis sen, hoofdzakelijk langs de duinrand, al- 'thans in het Westelijke gedeelte van ons eiland. Een treffende combinatie: de bloeiende bollenvelden omlijst door duin en den. Verrukkelijk om er tochtjes langs te maken. Jong en oud, Texelaar en Toerist, haalt Uw hart maar op, hoor, maar laat het daar dan ook bij: er zijn namelijk ieder voorjaar opnieuw men- sgn - de jeugd vooraan natuurlijk - die bij het aanschouwen en bewonderen van de bloemen ineens niet meer op de weg en de fiets kunnen blijven zitten, maar verleid door de bloempracht hekken be klimmen en sloten overspringen om een bloemetje te plukken. Merkwaardig verschijnsel: men stapt toch ook niet zo maar een bloemenwinkel binnen om er als een gretigaard rond te graaien? Waar halen velen dan feitelijk de moed vandaan om zo maar het terrein van de bollenkweker te betreden teneinde er een ruikertje bloemen vandaan te jut ten? Jutten? Nee, te stelen, want dat is het in feite immers. Stelen enschade aanrichten op de koop doe. Wij hebben wel eens horen verkondigen: „O, dat mag best en ze moeten er toch af!" Zeker, over het algemeen wordt de bloem van de plant gescheiden teneinde de bolvorming te bevorderen, maar dat moet deskundig geschieden. Velen, BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 8 tot en met 14 April 1955 Geboren: Biem Jan, zv Klaas Vlaming en IJnskje van Houten. Overleden: Willem Halsema, oud 77 jaar; Guurtje Brak, ev. Hoep, oud 59 jaar. Gevonden voorwerpen: Rozekrans. INGEKOMEN PERSONEN Jan Gerben Swan, van Warmenhuizen, Dorpsstraat 33 naar Wilhelminalaan 21; Johannes W. van het Hof, van Zaandam, Emmastraat 37 naar De Cocksdorp 101. VERTROKKEN PERSONEN Wilhelm D. J. van Beijeren, van Peper straat 46 naar Grevenbicht, Schoolstraat 263, met gezin; Aafje Brak, van E 99 naar Bergen, Natteweg 9; Henderika de Vries, van De Waal 59 naar Steenwij- kerwold, Witte Paarden 351. Bbtamatlscbs Pijnen slof en Uw krachten - Maar ze vreten ook in op Uw humeur en gestel. Laat dat toch niet zo doorgaan. Drijf die pijnen uit! Met een bloedzuiverende Kru- schen-kuur. Met de jaren gingen Uw le ver, nieren en ingewanden trager wer ken. De zes minerale zouten van Kru- schen brengen ze weer op gang. Als dat gebeurt, geen opeenhoping van onzui verheden meer in het bloed. En daarme de behoren dan ook vanzelf die pijnen tot het verleden. ZAKENNIEUWS UIT DE KOOG DE MODERNE WONING ETC. Op 13 en 14 April werd er een expo sitie gehouden in de voormalige o.l. school door de heer S. van der Vis als installateur en de heer C. Groenhof voor woninginrichting. Het zal voor vele huisvrouwen wel zeer verleidelijk geweest zijn, want al met al zag het er prachtig uit. Ons wer den velerlei dingen gedemonstreerd, hoe men b.v. met ijzers strijkt op stoom, dit voorkomt het z.g. „indampen" en waarvan het resultaat dan ook prachtig was. Ook zagen wij de centrifuges, waarin de was voor 9/10 droog ge draaid wordt, zodat men niet meer dagen lang met klerenrekken om de kachel behoeft te zitten. Verder zagen we nog sanitair op velerlei gebied. Ook voor kampeerders wordt het comfortabel gemaakt wat het meubilair betreft. Er waren b.v. aardige kleine meubeltjes, die in elkaar geschoven en weggezet kunnen worden. Er verder nog voor de huisvrouw de moderne plastic sichuimrubberbedden {speciaal voor asthma-patiënten). Om onze woning gezellig te maken, werden ons talloze artikelen op huis houdelijk gebied getoond en wij hopen, dat de demonstratie tot succes moge leiden. vooral de jeugd, zich nergens van be wust - en nauwelijks van kwaad - bege ven zich ongenood op andermans akker om er maar raak te plukken. Dat ge beurt ieder jaar opnieuw. Vooral op plaatsen, waar de bollen in alle een zaamheid bloeien. Weten zij dan niet, dat zij daardoor schade aan het gewas zelf aanrichten? Weten zij niet, dat die schade veel groter is dan zij zich wel kunnen indenken?! Let wel: Het gaat hier helemaal niet om het al dan niet gunnen van een rui kertje narcissen of andere bloemen. Wij persoonlijk hebben nog nooit meege maakt, dat een bollenkweker een on vriendelijk gezicht trok als je voorzich tig informeerde of hij soms een bloe metje „over" had. Bollenkwekers hou den van hun vak én waarderen de .be wondering, die U en wij koesteren voor hetgeen zijn kraam presteert. Heus, hij gunt LT beslist wel een bloemetje, maar laat hij ze dan voor Uzelf mogen plukken. In ieder geval komt U bij hem in een zeer slecht blaadje te staan als hij merkt, dat LT eigenhandig maar aan het plukken bent gegaan. TerechtU pleegt daarmee een verboden daad. Men dient van andermans eigendom af te blijven. De regels die wij hierboven schreven zijn natuurlijk voornamelijk bestemd om door de jeugd te worden gelezen en te worden verstaan. Wij vinden het nl. vanzelfsprekend, dat ouderen het niet in hun hoofd zullen halen om zo maar op het veld van een ander te stappen met het bovenomschreven doel. Wij hopen, dat allen die in deze gewoon zijn buiten hun boekje te gaan door dit stukje zul len beseffen dat het ongeoorloofd pluk ken van bloemen strafbaar is. Daarom hopen wij tevens, dat alle ouders, op voeders, onderwijzers en onderwijzeres sen de aandacht van de jeugd even wil len vestigen op dit euvel, dat ieder jaar wederom veel displezier teweeg brengt. (Zie ook de annonce in dit blad) Z-D.H.-nieuws Zondag is ons elftal op bezoek ge weest bij Witrood. Een nederlaag van de leider WSW en een overwinning van ons zou betekenen, dat we een woordje gingen meespreken om de leiding. WSW verloor wel, nl. met 10 van Twisk, maar ons elftal verloor ook: met 43. We begonnen deze wedstrijd met de wind mee te spelen. Direct een groot overwicht van ons dat spoedig leidde tot een doelpunt 10, maar een uitval van W. en de stand is weer gelijk, spoe dig gevolgd door een tweede goal. En zo stonden we ondanks een groot over wicht met 21 achter. Het zeer kleine veld speelde ons parten. De stand werd weer gelijk 22. Het wilde bij ons maar niet vlotten, schoten vlogen rakelings over de lat en naast de goal; een schot tegen de lat, maar W. had weer geluk. Een schot van de linksbuiten werd door hun middenvoor afgewerkt 32. Weer heel Z. in de aanval en voor de rust in gaat is de stand wederom gelijk 33. Na de thee tegen wind in en al spoe dig heeft W. weer succes: met een hard schot is het 43. Er is hard gewerkt in de tweede helft en kansen kwamen er ook nog, maar het liep niet mee en zo hebben we twee kostbare punten ver speeld en heeft W. revanche genomen. Zondag naar Wij denes om WSW te ontmoeten. Dat wordt een zware opgave. Woensdagsavonds is er trainen voor jongens van 8 jaar en ouder op het veld. GESLAAGD De heer J. S. Dijt slaagde 5 April jl. te Lisse voor het diploma „Rijkstuin bouwschool voor de Bloembollenteelt". KONIJNENFOKKERS VERENIGING „KOTEX" Naar aanleiding van het feit, dat de „Kotex" deze winter haar 12%-jarig be staan heeft herdacht, is het bestuur van mening, dat zij haar leden en hun da mes eens een leerzame en prettige avond moet bieden. Dit nu zal gebeuren op Zaterdag 23 April a.s. Dan zal er een filmavond worden gehouden, waar de keurmeester P. Geverding uit Amsterdam enkele films vertonenzal, die door hem zelf zijn opgenomen. O.a.- een film over de ontwikkeling van het konijn. Het belooft zeer interessant te worden. Deze films zijn voor andere fokkers in Nederland al meerdere malen met groot succes vertoond. Het bestuur hoopt dan ook dat de le den deze unieke avond allen zullen be zoeken. Het Bestuur. GIFTEN WITTE KRUIS Oudeschild: L. K. 2,50; J. K. 2,50; D. M. 2,50. Den Burg: P. K. 1,—: D. Z. 2,50; N.N. 5,—; A. B. 2,50; J. C. K. 2,50. De Waal: K. 2,50. Eierland: J. D. 2,50. De Koog: H. V. 2,50; N.N. 1,—; J. H. 2,— Oosterend: W. C. 2,50; H .M. 2,50; P. T. 1,—J. v.d. V. 2,50; C. E. 3,—; B. 2,50; F. D. 2,50. HINDERWET Burgemeester en Wethouders van Texel brengen ter cpenbare kennis dat de zitting ingevolge de Hinderwet, wel ke zou worden gehouden op 9 April 1955, thans zal plaats vinden op Zater dag 16 April 1955 om 11 uur ten Raad- huize. Texel 14 April 1955. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, C. de Koning De Secretaris, P. Beemsterboer HINDERWET Burgemeester en Wethouders van Texel brengen ter openbare kennis, dat zij bij hun beschikking van 14 April 1955, ingevolge de hinderwet vergun ning hebben verleend aan het Provin ciaal Waterleidingbedrijf van Noordhol land te Bloemendaal, tot het oprichten van een hoofdpompstation met zuive ringsgebouw en reinwaterkelder, als mede van het oprichten van een ruw- waterpompstation, op de percelen, Den Burg, Hollewalsweg en nabij de Mok- sloot, kadastraal bekend. gemeente Texel, sectie E nr. 13 en G. nr. 180. Texel, 14 April 1955. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, C. de Koning De Secretaris, P. Beemsterboer PUBLICATIE VAN DE CULTURELE RAAD Zaterdag 16 April Den Burg, Hotel „Texel", Jaarvergade ring Motorclub „Texel". Oosterend, O.L. School, laatste dag ba zar ten bate van de Sportvereniging „Oosterend". Zondag 24 April De Koog, 2,30 uur, Pelikaan, start na tionale trial voor motoren jrs en srs. Dinsdag 26 April Den Burg, feestavond jubileum R.K. School Den Burg. Woensdag 27 April Den Burg, feestavond jubileum R.K. School Den Burg. De Cocksdorp, Sportver. SVC en toneel ver. ODIT, uitvoering t.b.v ouden van Donderdag 28 April Den Burg, „Texel", Plattelandsvrouwen, lezing Mevr. De Vries-Steutel. Den Burg, „De Zwaan", Jaarvergadering „Texelse Boys". Vrijdag 29 April Eierland, SVC en ODIT, uitvoering ten bate van de ouden van dagen. Den Burg, taptoe Koninklijk Texels Fanfarecorps. EMMABLOEM-COLLECTE 1955. Ten bate van de T.B.C.-bestrijding van de afdeling Texel van het Witte Kruis, organiseert deze vereniging in de week van 18 April a.s. de jaarlijkse tra ditionele „Emmabloem-collecte" Hiervoor werd toestemming verleend door het College van Burgemeester en Wethouders der Gemeente Texel. De opbrengst van deze collecte komt geheel en al ten goede aan de afdeling Texel van het Witte Kruis. Wij bevelen deze inzameling dan ook gaarne in Uw daadwerkelijke belang stelling aan. Zonder collectanten geen collecte. Wij doen een beroep op Uw medewerking door U op te geven als collectant voor deze inzameling bij de Plaatselijke Be stuursleden en te Den Burg bij het Se cretariaat Wilhelminalaan 19, tel. 219. Het Bestuur van „Het Witte Kruis" OOK DAAR BEGONNEN Woensdag is men ook te De Koog be gonnen met de aanleg van het water leidingnet. De eerste buizen zijn reeds gelegd in Kamerweg' en aan de Houtves ter Boodtlaan. Het karwei zal omstreeks drie weken in beslag nemen, zodat men zonder te genslag nog voor de Pinkster gereed hoopt te zijn. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER SCHALKWIJK (Ingaande Zaterdagavond 6 uur) PAASSAMENKOMST TE OOSTEREND De Gereformeerde Kerk .te .Oosterend was Maandagavond geheel gevuld toen daar een Paassamenkomst werd ge houden, georganiseerd door de Hervorm de Gemeente en de Gereformeerde Kerk aldaar. De leiding berustte bij Ds P. C. Klijnsma. Medewerking werd verleend door de Christelijke Muziekvereniging „Excel sior", de Chr. Zangver. „De Lofstem", Chr. Mannenkoor - alle drie o.lv. de heer Cor Bremer - en het Hervormde Kerkkoor o.l.v. de heer Jan Visser. Or ganist was de heer Jn. Bakker, trompet tist de heer P. Bakker Pzn. Het hoogte punt vormde wel de samenzang van de drie koren, terwijl ook het spel door Ex celsior een goede indruk gaf van het muzikaal kunnen van dit in groei en bloei toenemende corps. Door Ds Klijnsma werd op deze Paas samenkomst de betekenis van de Op standing van Jezus Christus uiteengezet. SUIKERBIETENTELERS VERGADERDEN Donderdagavond 7 April werd in Ho tel „De Lindeboom" een vergadering gehouden door de telers van suikerbie ten voor de Suikerfabriek „Holland". Deze bijeenkomst werd ook bijge woond door de directie van deze fabriek, bestaande uit de heren Offeigse en Cor- nelisse, en de voorzitter varr de Bond van Bietenverbouwers voor Noordhol land, de heer Dijksen. De heer J. C. Rab opende de vergade ring met een passend welkomstwoord en stelde de vraag of er opmerkingen wa ren over het contract van campagne 1954. De bietentelers bleken unaniem van mening, dat de organisatie van het ver voer der bieten naar de haven van Ou deschild door diverse oorzaken veel te wensen had overgelaten, waardoor en kele partijen bieten niet afgevoerd had den kunnen worden. Het systeem van de hardeweglevering werd door de fabriek voor 1955 dan ook verlaten en daarvoor is de levering franco laadplaats Oudeschild in de plaats gekomen. Ter tegemoetkoming in de vrachtkosten zou door de fabriek een bepaalde vergoeding aan de telers toe gekend worden, welke echter ongunsti ger uitviel dan in 1954. Aan het einde van de discussie, die hierover volgde, zegde de heer Offeigse toe met de directie van de Centrale Suiker Maatschappij hierover nader con tact te zullen opnemen, maar hij achtte de kans klein, dat het contract alsnog gewijzigd zou worden. FANCY-FAIR S.V. TEXEL S.V. Texel vraagt volgende week 21, 22, 23 en 24 April Uw volle aandacht. In Hotel „Texel" kunt U zich dan uit stekend vermaken. Tal van interessante stands, prachtige prijzen, gezelligheid en een dansje. Wat denkt U van een vrolijke keuken, speciaal prijsschieten en verder verlotin gen, Rad van Avontuur, enfin U komt kijken, U doet mee en helpt onze sport vereniging weer om de jeugd een pret tige en nuttige ontspanning te ver sohaffen. Noteert U even de datums? Maak een paar avonden vrij voor dit doel! FEUILLETON: De zoon Door Tom Lodewijk van de Burgemeester 26. Rob had gespannen uitgezien naar de ontmoeting met Vera, die even later thuis kwam, en dat was een pleister op de wond geweest. Rob had Rie veel over zijn zuster verteld, en Rie had in stilte verlangend naar de komst van het meis je uitgekeken, hopend dat die haar enig houvast zou geven. Ze hadden tegenover elkaar gestaan en elkaar een hand ge geven, elkaar aangezien, en toen had Rob de glimlach ontdekt op Rie's ge zicht, en opgelucht geweten dat het goed was. Die twee zouden het samen wel rooien. Het was Vera geweest, die tijdens het bezoek, dat zich een beetje moeizaam "•oortsleepte (Rie wat stug, Rob niet op zijn gemak, de burgemeester beleefd, zijn vrouw tamelijk ijzg) Rie vroeg om haar kamer eens te komen zien. Ja, doe jullie dat eens, moedigde de burgemeester aan. Hij was met het geval verlegen. Goed, een teleurstelling bleef het, maar de jongen had het min der kunnen doen. Hij moest er tegen vechten om dit meisje niet aardig te vin den, hij wou haar wel eens op haar ge mak zien, als ze wat meer zichzelf zijn. Iets minder dan een Noordpooltem- peratuur kon je wel om je heen ver spreiden lieve, merkte hij scherp op, toen Vera en Rie wai'en verdwenen met Rob in hun kielzog. Ik kan niet huichelen, antwoordde zijn echtgenote. Je zoudt op z'n minst beleefd kun nen zijn. Ben ik onbeleefd? O nee, integendeel, je bent de be minnelijkheid zelf. Het prototype van de kwade schoonmoeder. Moet ik haar omhelzen? Moet je haar negéren? Dat zou ik liefst doen, ja. Agnes, gebruik je verstand. Je ver liest de jongen op deze manier. Je weet wat er in de Bijbel staat: een man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Als het gaat tussen jou en haar, verlies jij het. Bedenk dat. Daarom haat ik haar. En zo haat hij straks jou. Ik vraag me verbaasd af, waar je billijkheid en je rechtvaardigheidsgevoel gebleven zijn. Op dit meisje valt niks af te dingen. Al leen draagt ze geen dubbele naam en heeft geen geld. Ze is honderdmaal méér dame dan dat lieve kind van Notaris Midema, God zegene haar goede hart. En ,de jongen is gelukkig. Daar gaat het ïbch om, Agnes. Jou ook? Zo makkelijk als jij dit opneemt, antwoordde ze scherp. Dai?*ken je me nog niet, zei haar ONDER DE POMP Het gebeurde, dat gasten 's avonds laat een garagehouder opbelden om naar hun hotel gebracht te worden, dat ze als antwoord kregen: „Gaat U maar vast, ik kan mijn broek niet vinden". Weer een nieuwe dagtaak, die 100% van Uw kracht vraagt. Laat King pepermunt U ook deze dag opwekken en verkwikken. Elke dag King, .elke dag fit! S.V. Texel Texel 2 werd weer het slachtoffer van onsportieve opvattingen van enige me despelers. Eén uur tevoren afberichten is vooral prettig voor de comm, die de zaak weer moet trachten op te lossen. En vooral was het teleurstellend nu er voor dit elftal een kans was om van de gevarenzone vrij te komen. We nemen aan dat een van de drie alle reden had, de beide anderen waren fout. Weer een lastige taak voor de elftalcommissie. Texel a beleefde weer niet veel ple zier met haar wedstrijd. Tegenstander te zwak dus zonder interesse. Ook hier is de comp.-indeler de schuld van ach- teruggang van het spelpeil. Ook De Koog is stellig nog niet uit de winterrust, zij kon ook geen elftal op de been brengen en verspeelde aldus 2 belangrijke punten. De afd. Handbal had ook met speel sters moeilijkheden te kampen. Een 3-tal dames moesten verstek laten gaan. Het aanvullen bleek ook hier niet eenvoudig en men trok met 10 speelsters, waaron der enige invalsters naar Dirkshorn. Er werd intussen toch gewonnen en nog wel met 41. Bovendien, er is nog goed ge speeld ook. Ook de spelers hebben met hun 9-tal heel hard gewerkt en wisten zelfs zo nu en dan de meerderheid te nemen. A.s. Zondag: BKC-Texel; Texel 2-Wie- ringerwaard 2; Texel a-Breezand Boys (Zaterdag 4,15 uur); Texel b-SVC a, Za terdag 3 uur. Allen aanpakken en doorzetten, ver der veel succes! Sportnieuws SVC Programma a.s. weekend: Zaterdag: Texel b-Cóeksdorp a, 3 uur. Zondag 10 uur SVC 2-De Koog 2; half twee SVC 1- Reiger Boys 1. man ernstig, het klinkt overdreven als ik zeg dat m'n hart bloedt, maar het is eigenlijk wel zo. Maar ik denk dit: de jongen gaat zijn weg. En die weg in aan merking genomen, heeft hij zich mijns inziens 'n prima levensgezellin gekozen. Ik kan het niet helpen, maar ik még dat meisje. En, hij glimlachte schalks, ze is minstens zo trots als jij. Arbeiderstrots, smaalde zijn vrouw. Wat is 't verschil? vroeg hij. Wees niet dom, Agnes. Hou je jongen en ver lies hem niet Ze zuchtte en hij greep haar hand. Toe lieverd, ik weet het wel. 't Is voor ons allebei niet makkelijk. Maar 't kon erger. Hij keek naar het portret van zijn broer Hubert, de nietsnut, gesneuveld als kapi tein van het KNIL, posthuum geridderd met de Militaire Willemsorde. Huub ging het land uit, hij redde het hier niet. Déér werd hij een flink officier, nog na zijn dood geëerd, Zou Rob Boven ging het heel wat makkelijker. Rob, met ongewone tact, had gemom peld dat hij iets op zijn eigen kamer moest halen en had de twee meisjes al leen gelaten. Kijk, had Vera gezegd en trots ge wezen op de foto van een knappe jonge adelborst, dat is mijn vrind. Ze zag Rie het portret bekijken. Ze raadde haar gedachten. Adelborst, straks zeeofficier, een goed huwelijk natuurlijk volgens van Liempden begrippen. Zie je, zei Vera, zijn vader begon in de tuin en is nu Rijkstuinbouwconsu- lent. En hij kon voor zeeofficier stude ren. De vader was geen partij voor me geweest. Dank zij de vader is de zoon dat wel, vinden de oudjes beneden. Ze laohte en Rie's gezicht ontspande. Jij denkt er tenminste nuchter over. Maar denk je nu eens in, Vera, als in jouw omstandigheden een handige, flin ke monteur om je kwamwant dat is Rob tenslotte, méér niet; zou je hem dan némen? Ik zou hem moeten zien, dan zou ik het weten, glimlachte Vera. Overigens is het voor een meisje veel moeilijker. Mijn eigen moeder was de dochter van een onderwijzer, mijn vader kwam uit een groot, arm gezin en begon als loopjongen. Wil je geloven, dat het een bijna even grote mesalliance was als. dit? Natuurlijk. Er zijn honderdduizend standen. In Den Haag zelfs nog meer, heb ik gehoord. Daar is de vrouw van de sergeant geen omgang voor de vrouw van de sergeant-majoor. Maar ik vind, en ze keek Rie open aan, ik vind dat Rob zijn handen mag dicht knijpen met" jou. Ik ben blij, dat ik jou als schoonzuster krijg. (Wordt vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1955 | | pagina 1