(jrocn Twarts jexeh in het hartL. Texel vierde bevrijding stijlvol en zinvol Moderner telefoneren Buitendorpen dag en nacht bereikbaar uit de Virginia oogst WOENSDAG 11 MEI 1955 69e JAARGANG No. 6938 TEXELSE^COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 -Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn. pr. f 1,95 p. kwart, -f 20 ct. incasso. Adv. 8 c. p.mm. „Texel heeft het feest der bevrijding stijlvol en zinvol gevierd en ik hoop dan ook, dat dit in de volgende jaren op deze wijze kan worden voortgezet en zal worden volgehouden. Dat is mijn mening over deze dag van vreugde". Al dus sprak burgemeester C. de Koning Donderdagavond in het Park te Den Burg, waar een massale zang- en muziekuitvoering had plaats gevonden voor een talloze menigte en temidden van een park, dat met zorg en smaak ge ïllumineerd was. „Vanmorgen heb ik mij tot de jeugd gericht. Ook tot hen heb ik in deze geest gesproken, maar wellicht hebben zij cr maar weinig van aangevoeld. Ik hoop echter, dat U de opdracht tot verdraagzaamheid op hen, die opgroeien in deze eeuw, die alle mogelijk heden biedt, zult willen overdragen". Aldus vervolgde de burgemeester, die bij zijn rondreis over ons eiland alom algemene feestvreugde en goed voorbereide festiviteiten had mogen aanschouwen. Het aantal kolommen zou feitelijk legio moe ten zijn om alle feestelijkheden van Den Hoorn tot De Cocksdorp uitvoerig te kunnen ver melden. Het is ondoenlijk. Wij kunnen feitelijk volstaan met op te merken, dat Texel rijkelijk getoond heeft, te beseffen hoeveel wij te dan ken hebben aan hen die ons bevrijdden en hoe groot onze vreugde daarover mag wezcii. Welk een enorm werk is er door zeer velen verzet om een feest op touw te kunnen zetten, dat zou klinken als een klok. Tot diep in de nacht en bij het ochtendgloren waren velen al weer bezig. Aan liet versieren of timmeren van voorstellingen, aan het organiseren van de kinder- en volksspelen. Contacten moesten worden gelegd, puzzles worden opgelost. Maar men kwam er, met vlag en wimpel. Onze hulde, eilandgenoten! Ook in deze hulde kunnen wij geen namen noemen. De muziekcorpsen? De dirigenten? De feestcommissies? De kleuters en de grijs aards. Texel heeft in ieder opzicht immers zijn beste zijde getoond. „Houwen zo" is de titel van een film, die de wederopbouw in beeld brengt. „Texel, Houwen zo!", want op deze wijze kan een klein eiland groot zijn. Den Hoorn. Begonnen werd met de aangekondigde in- ter-kerkelijke dankdienst. Vervolgens schaarde men zich om de vlaggemast, waaraan weldra de driekleur vrolijk wapperde. Het Jeugdappèl werd omlijst met zang van diverse Vaderlandse liederen en een toespraak. Hierna de kinderspelen: Meisjes 6—7 jaar (blokjesrapen): le Simona Lap (Nieuwlandj, 2. Jannie de Leeuw, 3. José Bakker. Jongens 6—7 jaar (idem): 1. Jan Bruin, 2. Kees Duinker, 3. Leendert Gottschal. Meisjes 8—9 jaar, (met een bal op een lepel lopen); 1. Willy Duinker, 2. Ina Boon, 3. Jans Goenga. Jongens 8—9 jaar (bal met hoofd voortbewe gen): 1. Piet Commandeur, 2. Eddv Drijver, 3. Aad Witte. Meisjes 10—13 jaar (zaklopen): 1. Alie Lap, 2. Ria v.'Rossem, 3. Wies Timmer. Jongens 10—13 jaar (kruiwagenrace): 1. Ferry Schilling, 2. Piet Bakker, 3. Martien Witte. De kinderen werden rijkelijk onthaald. Ook de kleuters: zij werden in „Ons Huis" getrac- teerd en op „Jan Klaassen" vergast. Ringsteken op dc fiets: 1. Siem Timmer, 2. Ide Kok, 3. Piet Zijm Hzn. Hinderniswedstrijd voor paren: 1. Jac. Huisman en Grietje Lap, 2. Piet van Leeuwen en Annie Veeger, 3. Rou- keWijngaarden en Duw Drijver. Hindernis- wedstrijd op de fiets: 1. Piet de Wit, 2. Ide Kok, 3. Arie Dekker. Om half acht zagen al velen uit naar de komst van het vliegtuig. Dit is een reuze sen satie geworden: de vijf wimpels waren spoedig ingeleverd: 1. R. Keijser, 2. C. Kok, Ilogewerf, 3. Axel Lap, 4. Dirk Koopman, 5 Jan Com mandeur. Ook de 20 enveloppen met waarde bon voor sigaretten waren spoedig achterhaald. Nadat de ULO met succes een wagenspel had opgevoerd volgde de Ronde van Den Hoorn voor dames: 1. -Nel Drijver, 2. Fien Slegh, 3. Martha Slegli. Toen een ronde voor de heren boven de 30 jaar: 1. Ds. v. Rhijn, 2. Theo Jonker, 3. Jac. Huisman. Vervolgens 2 ronden hardlopen voor heren beneden de 30 jaar: 1. Dick Drijver, 2. D. Eelman, 3. Piet de Wit. Het feest werd met het zingen van vader landse liederen besloten. De heer K. Beumkes dankte namens de burgerij van Den Iioom de feestcommissie voor de uitstekende organisatie. Oosterend Na de herdenking der gevallenen, waarbij „Excelsior" twee coupletten van het Wilhelmus speelde en het woord werd gevoerd door Ds Tr. van der Zwaag en de heer Jn. Daalder i(als de clamator) stond Oosterend Donderdag in het teken van de vreugde. Reeds om ze ven uur stonden vier Herauten te paard gereed om den volke het blijde nieuws van de bevrijding mede te delen. Na de Inter-Kerkelijke Dankdienst - eivol was de Hervormde Kerk - werden op het feestterrein kinderspelen gehou den. Niet zonder meer: de jeugd werd gul onthaald. Om 2 uur de Volksspelen - ieder deed mee en ieder leefde mee. Om zeven uur werd de grote stoet ge vormd en toen deze zich door de smalle straten kronkelde aanschouwde Ooster end een optocht, zoals daar wellicht nog nimmer tevoren op touw was gezet. De verwachtingen werden nog weer over troffen! 48 Voorstellingen, waarvan 20 wagens, 10 groepen enz. enz. Er werden door de jury, die het wel bijzonder moeilijk had, 22 prijzen uitge reikt. Door de harde wind moest het 8-delige tableau worden uitgesteld. Dit werd Vrijdagavond gespeeld. Het weer was weliswaar niet best, maar men besloot de opvoering toch door de laten gaan. Getoond werden: Vrijheid, oorlog, bezetting, ontscheping, bevrijding en vrede. Het geheel stond onder leiding van de heer B. Roest. Hier volgen de uitslagen: Jongens 6—8 jaar (autopedrace): 1. Flits Eel man, 2. Jan Renout," 3. Peter Klippel, 4. Wim v. Tatenhove, 5. Hans Daalder, 6. Jan Dijker. Meisjes 6—S jaar (fles en bal): 1. Cobie Bremer, 2. Tonnie v. d. Vis, 3. Bettie de Jong, 4. Marijke Vlaming, 5. Corina Eelman, 6. Fen- nie Daalder. Jongens 9—10 jaar (busjeslopen): 1. Kees Daalder, 2. Jan M. Vlaming, 3. Piet Bcuving, 4. Marius Smit, 5. Peter Halsema. Meisjes 9—10 jaar (zaklopen): 1. Fijtje Tim mer, 2. Netty Kalf, 3. Ineke Koops, 4. Jannie Trap, 5. Annie v. d. Brink. Jongens 11—12 jaar (kaarshappen): 1. Sijb v. d. Vis, 2. Piet Kikkert, 3. Kees Eelman, 4. Jacob Vlaming, Oostw., 5. Jan Mant je, 6. Jan Krotje, 7. Frits Rootlieb. Meisjes 11—12 jaar (aardappelschillen): 1. Nely Dijker, 2. Ria Witte, 3. Anna Marie Kamphof, 4. Grietje v. d. Zee. Jongens 13—14 jaar (apenkooi-oef.): 1. Piet 'Dogger, 1.- Evert Eelman (2e le pr.), 3. Co Dros, 4. Maricus v. d. Wetering. Meisjes 13—14 jaar (zakopblazen): 1. Tini Dijker, 2. Annie v. d. Zee, 3. A. Bakker, 4. Marian Bakker. Tobbesteken voor dames en heren met tractor en wagen. 40 deelnemers: 1. W. Boon, 2. A. v. d. Knaap, 3. KI. Eelman, 4. P. Duinker. Driewieler-fiels-race, idem: 1. P. A. van Liere, 2. Tb. van Bekkum, 3. KI. Eelman, 4. mevr. Tr. Kalis-van Liere. Kruiwagenrace: 1. mevr. St. Beuving-Mosk, 2. Attie Smit, 3. mevr. C. Eelman-Mechielsen, 4. Alie van der Vis. Zakvechlen: 1. mevr. II. Slik-Stark, 2. Rina van der Vis, 3. mevr. J. Ellen-v. d. Berg, 4. Tiny Eelman. Voetballen voor 35-jarigen en ouder. Wat was me dat een feest. Einde 2—2. Optocht. Groep A kinderen, enkeling of tweetal: 1. Jan en Frouwke Vonk, Weerhuisje, 2. Annie en Geertje van der Vis, Schip „De Vrede", 3. Jb. Trap Dzn., Zwaan, 4. Kees en Jan van Dijk, Oranje komt weer, 5. Kokkie Penha, versierde guitaar, 6. M. Drijver Mzn., boot- „De Vrijheid", 7. Adri Kalis, schip „De Vrijheid". Groep C., Enkelingen volwassenen: 1. II. Kuiter, de Führer als schilder, 2. Jan Brouwer Jbzn., Luisteren naar Radio Oranje, 3. C. Ellen Strandjutter, 4. Biem Trap, Simpelman. Groep B., Volwassenen en kinderen: 1. Fam. Beuving e.a. Sneeuwwitje, 2. Kinderen fam. M. Vlaming, Prinses Margriet geboren, 3. Fam. H. Schraag e.a., Bosbewoners, 4. Kinderen A. Bakker e.a., Het Koninklijk Gezin, 8. Achttal lieftallige dames met lintenspel. Groep D., Wagen met volwassenen en kin deren: .1. Familie Druif e.a., „Onderduikers". 2. Familie Witte, Herfst, 3. Familie Witte, Lente (Deze familie bracht vier wagens, nl. ook nog met zomer en winter), 4. Familie Boo gaard. „De Muziektent van Oosterend geopend" 5. Familie wed. Eelman, „Doornroosje", 6. Fa milie Kuiper e.a., „Hollands Vlag". Kussengevecht voor heren: 1. A. de Zwart, 2. M. Mosk, 3. C. Boersen, 4. A. Ilooijenga. Oudeschild Het bevrijdingsfeest is ook hier en thousiast gevierd. Er hingen talloze vlaggen. Bij het Eigen Gebouw stond 'n erepoort en ook van gevel- en woonhuis versiering was veel werk gemaakt. De feestelijkheden speelden zich hoofd zakelijk of op het schoolplein, dat met OPBRENGST EMMABLOEMCOLLECTE 1955 Den Burg f 198,79; Oosterend f 67,75; Oudeschild f29,67; De Koog f31,17; Den Hoorn f 23,32; De Waal f 16,46; Eierland 17,85: De Cocksdorp f 18,88. De totale opbrengst bedroeg f 404,40. HOEVE „ZEEBURG" VERKAVELD De verkavelingswerkzaamheden op hoeve „Zeeburg", gelegen in de Een- drachtspolder bij De Cocksdorp, zijn thans beëindigd. Het werk is gereed op verbetering van de weg na. Het maken van nieuwe waterlopen, egalisering en drainering is klaar. MOEDERS OPGELET! CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Heden, Woensdag Consultatieureau De taxi's en moeders van buiten Den Burg worden verwacht van 34 uur. Moeders van Den Burg van 45 uur. grote zeilen enigszins tegen de harde wind was beschermd. Om 9 uur zongen de kinderen, o.l.v. de heer Brouwer en accordeonclub Avanti enige liederen, waarna wethou der Hin een toespraak hield. Jongens 67 jaar: zakblazen: 1. Fr. Vonk; 2. Rein Slikker; 3. Joop Koning. Meisjes 67 jaar, blokjesrapen: 1. Kasje Koopman; Hannie Krugers; 3. Margreet Boom. Jongens 89 jaar, Kurk uit het water happen: 1. Leendert Vonk; 2. Alphons Boom; 3. Kees Kuiper. Meisjes 89 jaar, Was ophangen: 1. Ria Bakker; 2. Jannie v. Leeuwen; 3. Tineke v.d. Meer. Jongens 10 en 11 jaar, Bussenrace: 1. Jannes de Vries; 2. Marius van Boven; 3. Aad Ellen. Meisjes 10 en 11 jaar, Bussenrace: 1. Fr. Bootsma; 2. Marian Smit; 3. Alie Een hoorn. Jongens 1214 jaar, Balspel: 1. Koos Zoete; 2. Siep Keijser; 3. Wim Krugers. Meisjes 1214 jaar, Draad in naald doen 1. Reine Smit; 2. Dory Bakker; 3. Ike Bergstra. Jongens en meisjes 1416 jaar, Krui wagenrace: 1. Hans Bakker en Trees Bakker; 2. Simon Dros en Corrie Dekker 3. Bas van Veen en Paula Dalmeijer. Kruiwagenrace voor boven 16-jarigen: 1. J. J. Witte en Truus Karsman; 2. Jo Weijdt en S. Weijdt-Witte; 3. D. Witte en Nettie van Maldegem. De optocht met versierde voertuigen was een groot succes. Er waren 71 deel nemers. Er was veel werk van gemaakt. Tenslotte volgde noe een gecostumeer- de voetbalwedstrijd, die veel hilariteit verorzaakte bij het grote aantal toe schouwers dat de koude trotseerde. De iampipnoptocht ondervond veel last van de harde wind en er werd dan ook slecht een deel van de voorgenomen route afgelegd. Tot slot was er een gemaskerd bal met een groot aantal deelnemers. Prijzen gevelversiering: le prijzen: J. J. Zegel en K. Hoogerheide; 2de prijs Pastoor Nijsten. Huisversiering: le prijs Wed. T. Blom- Veen; 2e prijzen Eigen Gebouw en J. Beumkes. Maskerade: le prijs van f5,Zweeds Brood en Knokploeg; 2e prijs van f 3, Bloemenmeisje; Uit de lappenmand; de Sneeuwkoningin; Lou met de geit; 3e prijs van f2,50: Geisha; Texels meisje; Popeye de Sailorman; 4e prijs van f 2, Spaanse dame; Heks; Van Meegeren; Rococostijl; Prikkebeen en Piccolo. Versierde voertuigen: Groepen: le prijs: Draagbaar, groep Katja Koopmans; Versierde bakfiets, groep Jopie Eelman; Versierde wagen, groep Annemarie Kuip Poppententoonstelling, groep Annelies Blom. Fietsen: 1. Anneke v.d. Schans; 1. Huub Dros; 2. Jopie Krijnen Bogen: 1. Alie v.d. Schans. Autopeds: 1. Mappie Dros; 2. Kees Bakker en Wim Bruin. Den Burg. Ook Den Burg beeft op 5 Mei een keurig verzorgd programma geboden. Diensten in kerken, jeugdappèl met hoornsignaal, vlaghij- sen, zang, ondersteund door muziek, een toe spraak door de burgemeester. En dan als hoogtepunt de allegorische optocht; die wij zeker niet nummer voor nummer behoeven te beschrijven, waar zij schier iedere straat pas seerde en door tallozen in diepe bewondering is gadegeslagen. Apart noemen wij echter de boot met de talrijke koppen bemand: een inzen ding van de Nutskleuterschool en „Brood van Zweden", de herinnering aan de hulp van het Zweedse Rode Kruis, 's Middags een wagen spel door de ULO. Wat jammer, mannen, dat het in Plan-Zuid zó verschrikkelijk woei en stoof. Het ruime grasveld, in vele vakken ver deeld, bood de jeugd gelegenheid tot kracht meting in vredig spel. Een pluim ook voor de spelleidsters en -leider. Daarna ging de belang stelling uit naar de gymnastiek. Keurig gedaan hoor. Zeer geslaagd is ook het avondprogram ma, waaraan vele zangverenigingen van binnen en buiten Den Burg. mitsgaders het Kon. Tex. Fanfare en DEK deelnamen. Tot slot fakkel optocht en taptoe. Indrukwekkend en mooi uitgevoerd. „Leve de Bevrijding!" riep een der toe schouwers en spontaan antwoordde de ontel baar grote menigte met een driewerf „Hoera!" De in het bezit van een telefoon zijnde Cocksdörpers en zij die op dit net zijn aange sloten zullen heden gedeeltelijk geautomati seerd worden. Deze abonnees zullen namelijk vanaf hedenmiddag 1 uur onderling kunnen te lefoneren, zonder ae inschakeling van het tele foonkantoor in De Cocksdorp. Voor contact met VIERING BEVRIJDINGSDAG 1955 Nu de viering van de bevrijdingsdag 1955 weer tot het verleden behoort is het Burgemeester en Wethouders der gemeente Texel een behoefte om allen, die aan het welslagen van deze viering hebben medegewerkt, hartelijk te dan ken voor de verleende medewerking. Een bijzonder woord van dank aan de leden van de verschillende herdenkings- en feestcomité's, benevens aan het per soneel van de Rijkspolitie en van de Dienst Gemeentewerken, is hier zeker op zijn plaats. Texel, 7 Mei 1955. Burgemeester en Wethouders van Texel. C. DE KONING, Burgemeester P. BEEMSTERBOER, Secretaris VOOR TEXELS MUSEUM lenze Bonne, die in Frankrijk ver toefde, bracht 'n schildpad mee en enige hagedissen, die hij in het kreupelhout aan de Loire vond. Het is de bedoeling, dat ze naar het museum gaan. De schildpad heeft het zo koud, dat hij alleen achter de kachel uit zijn schulp kruipt. VERSTERKING EENDRACHTDIJK Naar wij vernemen zijn Maandag de werkzaamheden aan de buitendijk van Polder De Eendracht begonnen. Zoals U zich herinnert werden in deze dijk bij de hevige Decemberstorm tal van diepe gaten geslagen. Het personeel van de Heidemij, dat reeds in deze polder werkzaam was, gaat merendeels arbeiden aan de dijk. Tevens zal t.z.t. een aantal Friese werkkrachten naar dit gebied komen. Zij zullen in het kamphuis „De Robbenjager" worden ge huisvest. WATERLEIDING Met betrekking tot het al of niet be staan van een verplichting tot aanslui ting op de waterleiding blijkt hier en daar nog steeds verschil van mening te bestaan. Teneinde aan deze onzekerheid een einde te maken, volgt hieronder de vol ledige redactie van artikel 39 van de Bouwverordening der gemeente Texel, hetwelk luidt als volgt: 1. Elke woning moet afzonderlijk voorzien zijn van een middel tot water voorziening, dat deugdelijk drink- en huishoudwater in voldoende mate ver schaft; de bewoners moeten steeds daar van gebruik kunnen maken. Indien het zich niet binnenshuis bevindt, moet het op het bij de woning behorende erf zijn gelegen op geen groter afstand van de woning dan 10 m. 2. Indien de waterwinning met zeer grote moeilijkheden gepaard gaat, is van het bepaalde in het eerste lid vrijstelling mogelijk in dier voege, dat een middel tot watervoorziening voor ten hoogste vier woningen zal dienen, mits het zich niet binnen een woning of een daarbij behorende ruimte bevindt. 3. Het in het eerste lid bedoelde mid del tot watervoorziening moet bestaan in een aansluiting op de drinkwaterleiding, indien enig deel van de woning niet meer dan 40 m verwijderd is van een hoofdbuis dier waterleiding of van de as van de weg, waarin ter plaatse een zodanige hoofdbuis aanwezig is. Deze afstand wordt gemeten over de kortste weg langs welke een aansluiting zonder overwegende bezwaren kan worden ge maakt. 4. In het in het derde lid bedoelde ge val moet binnen de woning ten minste één aftapkraan aanwezig zijn. 5. De eigenaren der, overeenkomstig het derde lid van dit artikel, aan de wa terleiding aangesloten percelen zijn ver plicht een abonnement voor waterver bruik aan te gaan met het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noordholland, volgens de daarvoor geldende bepalin gen. Uit bovenvermeld artikel blijkt der halve, dat er een verplichting bestaat tot aansluiting, indien de woning door zijn ligging hiervoor in aanmerking komt. In Uw eigen belang geven wij U in overweging van deze aansluitingsplicht goede nota te nemen. Voorts raden wij U aan tijdig opdracht te geven tot het aanleggen van de huis installatie. Indien hiermede namelijk wordt ge wacht tot de waterleiding in werking is getreden, zal het werk zich bij de instal lateurs zodanig ophopen, dat lange wachttijden onvermijdelijk zullen zijn. Het ongerief, dat hierdoor zou ont staan, -kan worden voorkomen, indien de installateurs reeds thans met de aan leg van de installaties kunnen beginnen, Burgemeester en Wethouders van Texel De Burgemeester. C. de Koning De Secretaris, P. Beemsterboer andere delen van de wereld dient men 8 te draaien. Men krijgt dan Den Burg, dat voor doorverbinding zorgdraagt. Donderdag, morgen dus, zullen ook de abon nees van Eierland dit voorrecht gaan genieten en Vrijdag volgt Oosterend, Maandag Den Hoorn en Dinsdag De Koog. Deze abonnees krijgen een nieuw nummer. (Een nieuwe gids zal straks het licht zien). Den Burg en allen die op dit net zijn aan gesloten (dus De Waal en Oudeschild en om geving ook) zullen nog 2—3 jaar op de tegen woordige wijze van telefoneren zijn aangewe zen, waar het wachten is op de bouw van een grote centrale. In de toekomst zullen de Texelaars vol automatisch aangesloten worden. De „buitendorpen" en allen, die daar op aangesolten zijn, zullen door het nieuwe telefoontoestel dag èn nacht be reikbaar zijn. Vooral de pensions en za kenlieden zullen» hiervan profiteren, waar tot nog toe slechts een klein aan tal telefoonabonné's dag en nacht ver bonden was wegens de te geringe om vang van het apparatuur. De abonnementsprijs wordt f 3,75 per maand, dat was f 2,50. De extra kosten voor doorverbinding vervallen. LAMMERENMARKTEN Burgemeester en Wethouders van Texel maken het volgende bekend: De grote lammerenmarkfèn zullen dit jaar worden gehouden op de volgende data: 16, 23 en 31 Mei en 6, 13 en 20 Juni 1955 De toelating tot deze markten ge schiedt, bijzondere gevallen uitgesloten, alleen wanneer vooraf de ncdige hokken zijn besproken. Daartoe zal de gelegen heid bestaan: a. ter gemeente-secretarie op alle werkdagen, uitgezonderd marktdagen, van 8,30-12,30 uur. b. ten raadhuize des Zaterdagsavonds van 19 tot 20 uur. c. op de marktdagen van 9 tot 13 uur aan de kiosk op of nabij het markt terrein. Verzocht wordt bij het bespreken van lammerenhokken met gepast geld te be talen. Aangiften na Zaterdagavond 20 uur ontvangen voor de markt van Maandag d.a.v. worden niet meer ten uitvoer ge bracht. Aanvoer van de lammeren en het overige vee kan alleen geschieden tussen 8 en 10 uur en alléén door de Parkstraat met dien verstande, dat de Parkstraat niet anders bereikt kan worden dan dooi de ingang bij de Weverstraat. De aandacht wordt er nadrukkelijk op gevestigd, dat het niet toegestaan is de lammeren te merken met teer. Texel, 2 Mei 1955. Burgemeester en Wethouders van Texel C. DE KONING. Burgemeester. P- BEEMSTERBOER, Secretaris TEXELSE MARKT Aangevoerd 9 Mei 1955. 8 koeien 550750; 15 graskalveren 175 275; 30 biggen 4060; 70 nuchtere kal veren 3055. STEUN WETTIG GEZAG Door de Gewestelijke Commissie Steun Wettig Gezag Noordholland- Noord wordt aan de Vrijwilligers van de Nationale Reserve, infanterie en KLD, en die van de Reserve-Rijkspolitie een bindingsavond aangeboden. Het cabaret-variété „Eddy de Valk" presenteert de revue „Lachen is troef". Dit feest wordt Donderdag 26 Mei ge houden in Hotel „Texel" te Den Burg. BEJAARDEN-SOCIETEIT VIERDE DE BEVRIJDING De Bejaarden-Sociëteit, die zich in een blijvende belangstelling mag verheugen, heeft Woensdag ook de Bevrijding ge vierd. Mevrouw Van Sluijs, voorzitster van het Bestuur, zei o.a.: „Op deze 4de Mei staan wij stil bij de herdenking van hen die in de tweede wereldoorlog hun le ven gaven voor de bevrijding van de be zette landen. Morgen, 5 Mei gaan wij voor de tiende maal de bevrijding vie ren. Daarom draagt deze bijeenkomst 'n bijzonder karakter. Wij weten, dat U in Uw lange leven veel hebt meegemaakt, en ook de oorlog 1940-1945 op U een on uitwisbare indruk gemaakt heeft". Nadat enige ogenblikken stilte in acht waren genomen, las mevrouw Van Sluijs enkele strofen van een verzetsgedicht, waarna het eerste couplet van het Wil helmus werd gezongen. Het bijzondere karakter van deze mid dag kwam allengs uit theepot en koek trommel te voorschijn: gratis consump tie van thee met gebak en daarna nog weer idem koffie met een flinke koek. Een bijzondere verrassing was het zakje bruidsuikers en een Lindt-reep voor de dames en twee sigaren voor de heren. Vervolgens werd een Texel-film ge draaid. Kapelaan Stam - ervulde de functie van filmoperateur. De heer Jn. Roeper Czn., Waalder- straat, was de tolk van allen, toen hij het Bestuur hartelijk dankte voor het gebodene.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1955 | | pagina 1