(jroen /fwarLr'Jéxels or ;™fa jgl «ÉJI1 Pfv,- U ,'V yjm ïem Blijf meester De oude H Egyptenaren Altijd maar draaien De werkzaamheden te Oudeschild vorderen flink Hf ''VIM# Ir*- f WRIGLEY ZATERDAG 14 MEI 1955 69e JAARGANG No. 6939 TEXELSE^COURANT Uitgave N.V. v.h. LangeveM de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 -Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank; R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn. pr. f 1,95 p. kwart. -|- 20 ct. incasso. Adv. 8 cp.mm. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 5 tot en met 12 Mei 1955 Geboren: Hanna Geertruida, dv Jan G. Roeper en Douweline Blom; Joannes Antonius, zv Frederik Buijsman en Maria Kiljan; Jantien Antonia, dv Hen- dricus J._de Jong en Margaretha F. Schaap; Divera Euphemia Maria, dv Cornel is M. Bakker en Anna P. Bakker; Aaltje, dv Willem van den Berg en Eg- bertien Kuil; Antoinette, dv Anton Smit en Alida W. Sukel. Ondertrouwd: Johannes Ch. Bugel en Anna Rijk; Martinus Witte en Antje M. van den Berg. Getrouwd: Michiel W. Hopman en Emma Witte; Nicolaas Zoetelief en Mar tha A. Witte. Overleden: Cornelia M. Kuip, oud 9 jaar; Jantje de Vries wv Bruin, oud 79 jaar. Gevonden voorwerpen: Rozekrans, herenglacé, bankbiljetten, hoofddoek, vulpen in étui. INGEKOMEN PERSONEN Geert Stobbe, van Assen, Venestraat 159 naar Wilhelminalaan 21. VERTROKKEN PERSONEN Bernard Bakker, van B 185 naar Eind hoven, Daguerrestraat 6. ONGELUK OP DE MOK Een der manschappen van De Mok werd Dinsdagmiddag door een imitatie „donderslag" zeer ernstig aan een hand verwend. De linkerhand moest in het marine hospitaal te Overveen worden geampu teerd. KIND LIEP TEGEN AUTO OP Woensdagochtend werd het twee en half-jarige dochtertje van de familié Veeger, Duinweg, zeer ernstig gewond toen het de rijweg bij de ouderlijke wo ning overstak. Het meisje kwam in aan raking' met het chassis en moest in zorgwekkende toestand naar Den Helder worden overgebracht. EXCURSIE NAAR ONZE DAG TE HEEMSTEDE OP 9 JUNI De afdelingen van ,,De Macht van het Kleine" zijn van plan om 9 Juni naar „Mjer en Bosch" te gaan. Als alle col lectanten op de Texelse dorpen meegaan, kan er een autobus van de TESO worden ingeschakeld, die de deelnemers ophaalt en 's avonds wee terug' brengt naar de verschillende dorpen. Het kan op die manier een mooie dag worden voor de deelnemenden. De onkosten neemt de Stichting grotendeels voor haar reke ning. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER SCHALKWIJK 'Ingaande Zaterdagavond 6 uur) Niet krabben. De helder vloei- 1 U lïli bare D-D.D. kalmeert de jeuk li Hl BI 1% In enkele seconden, doodt de y?iyiy.S.U ziektekiemen, zuivert en ge neest tot diep in de huidporiën. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN VLOEISTOF BALSEM ZEEP LAMMERENMARKTEN Burgemeester en Wethouders van Texel maken het volgende bekend: De grote lammerenmarkten zullen dit jaar worden gehouden op de volgende data: 16, 23 en 31 Mei en 6, 13 en 20 Juni 1955 De toelating tot deze markten ge schiedt, bijzondere gevallen uitgesloten, alleen wanneer vooraf de ncdige hokken zijn besproken. Daartoe zal de gelegen heid bestaan: a. ter gemeénte-secretarie op alle werkdagen, uitgezonderd marktdagen, van 8,30-12,30 uur. b. ten raadhuize des Zaterdagsavonds van 19 tot 20 uur. c. op de marktdagen van 9 tot 13 uur aan de kiosk op of nabij het markt terrein. Verzocht wordt bij het bespreken van lammerenhokken met gepast geld te be talen. Aangiften na Zaterdagavond 20 uur ontvangen voor de markt van Maandag d.a.v. worden niet meer ten uitvoer ge bracht. Aanvoer van de lammeren en het -overige vee kan alleen geschieden tussen '8 en -10 uur en alléén door de Parkstraat met dien verstande, dat de Parkstraat niet anders bereikt kan worden dan door de ingang bij de Weverstraat. De aandacht wordt er nadrukkelijk op gevestigd, dat het niet toegestaan is de lammeren te merken met teer. Texel, 2 Mei 1955. Burgemeester en Wethouders van Texel C. DE KONING, Burgemeester. P. BEEMSTERBOER, Secretaris. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 15 Mei op om 4,46 uur en gaat onder om 8,27 uur. Maan: 15 Mei L.K.; 21 Mei N.M. Hoog water ter rede van Oudeschild: 14 Mei 0,25 en 12,15; 15 Mei 1,10 en 13,05; 16 Mei 2,20 en 14,20: 17 Mei 3,40 en 15,40; 18 Mei 5,00 en i7,10; 19 Mei 6,10 en 18,20; 20 Mei 7,10 en 19,15; 21 Mei 8,00 en 20,10. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. PUBLICATIE VAN DE CULTURELE RAAD Zaterdag 14 Mei Den Burg, De Oranjeboom, Toneelver. U.D.I. voert op het blijspel „In revisie" ten bate van de Nuts kleuterschool. Woensdag 18 Mei Den Burg, Park, gezamenlijk concert door de Texelse Fanfarecorpsen. Donderdag 19 Mei Den Burg, Park, Eerste dag muziekcon cours, georganiseerd door de Texelse Fanfarecorpsen in samenwerking met de West-Friesche Bond van Harmonie- en Fanfarecorpsen. Vrijdag 20 Mei Oosterend, o.l. school, schooluitvoering ten bate van de schoolreisjes. Zaterdag 21 Mei Oosterend, o.l. school, schooluitvoering ten bate van de schoolreisjes. Zondag 22 Mei Den Burg, Park, tweede dag Muziekcon cours. over Uw zenuwen. Neem Mijnhardf's Zenuwtabletten ONGELUK IN WAALENBURG Het 4-jarige dochtertje van de familie Jn. Kloosterman, Gemaal polder Waal enburg, reed met haar autoped tegen 'n personenauto, bestuurd door de heer S. C. Keijser, „De Korenschoof". Het kind kreeg een hersenschudding en werd aan een der benen ernstig gewond. NIEUWE TELEFOON-AANSLUITINGEN Den Burg: No. 492, J. C. Bakker, Ma nufacturen, Dorpsstraat 190, Oudeschild; No. 477, J. Jongedijk, handel in lompen en metalen, Schilderend 60. OOORNDER REIS VERENIGING De Hoornder Reisvereniging verliet Dinsdagochtend met de eerste boot ons eiland voor het ondernemen van een tweedaagse tocht. Over Wieringen ging het naar Enk huizen, waar het Zuiderzeemuseum be zichtigd werd. Daarna werden Volendam 'en Marken met een bezoek vereerd. Om 6 uur was de club in Amsterdam. 's Avonds werd een bezoek gebracht aan Carré, waar de ijsrevue draaide, zeer interessant. Er werd overnacht in Hotel „Neu traal". Woensdagmorgen werd in Laren een bandweverij bezocht „De Knipscheer". Hier werd prachtig werk geleverd bij de vervaardiging van wandkleden en ta pijten. Ook het Rijksmuseum in Amster dam werd bezichtigd. Tenslotte werd nog een bezoek gebracht aan de Ford fabriek. FLESSENPOST De heer H. Zwart, De Cocksdorp, vond op het strand een briefje, dat jammer- genoeg zodanig doorweekt was, dat ont cijfering niet mogelijk was. Het bleek te zijn geschreven door een Noorse stuur man. COCKSDORP-AMERIKA De Cocksdorp. Onze dorpsgenoot, de heer Th. Reuvers is dezer dagen met zijn broer J. Reuvers, Amsterdam, per schip naar Amerika vertrokken. Het ligt in de bedoeling met de z.g. Greyhound- bus dwars door de Nieuwe Wereld te toeren. Eind Juli keert onze eilandgenoot weer naar het Gouden Boltje terug. gebruikten reeds de opwekkende bestanddelen van de pepermunt- plant. Tegenwoordig gebruik! men dit zelfde middel ter opwekking en verkwikking, maar dan in ver edelde vorm, Men gebruikt thansKing pepermunt. King is lekker efi gezond. SVC-Nieuws Zondag speelt het eerste thuis tegen Winkel 1. Doordat W. Zondag jl een overwinning behaalde op de leider SVW is er in de kopgroep grote spanning. SVW, DWOW en Winkel hebben nu evenveel verliespunten met nog twee wedstrijden te spelen. We "zijn er dan ook van overtuigd, dat W met een be hoorlijke supportersschaar naar Cocks dorp zal komen. Voor het eerste dus wel een zeer zware opgaaf. Maar zorgt allen dat W. de overwinning niet cadeau krijgt. Met de achterhoede in topvorm zal W. op geduchte tegenstand kunnen rekenen. Scheidsrechter is de heer Kei zer. Zorgen de heren van de terrein- dienst dat alles in orde is?! Dergelijke wedstrijden zijn van te groot belang dan dat niet alles verzorgd is. Terreindienst Jn. Reus, L. van Tongelen en L. v. Veen. Aanvang half twee precies. Woensdag 18 Mei ledenvergadering. Zo wordt dan het telefoonnet Hier geautomatiseerd. Dat wil zeggen, voor een deel dan, Wijl Den Burg nét nog mankeert. Maar voor al de and're dorpen, Is of wordt het nu een feit, En daarmee komt een einde, Aan veel zorg en narigheid. Want het was toch heus geen pretje, Dat men steeds voor elk gesprek, Eerst naar het kantoor moest bellen, Heus, dat werd wat al te gek. Want dan moest je eerst afwachten, Tot de juffrouw zei: „Hallo?" En dan wachten tot men eind'lijk De gevraagde kreeg. O! O! Maar dat hoort nu tot 't verleden, Iedereen heeft nu zijn draai, Dat hij niet meer heeft z'n slinger, Met een heleboel lawaai. Is de ooievaar in aantocht, Dat is langer geen bezwaar, Even draaien aan de kiesschijf, En de baker is reeds daar. 'k Denk zo, dat de eerste dagen, Menigeen eens voor de pret, Jan of Arie op gaat bellen, Langs het automatisch net. Wil mevrouw de slager bellen, Voor een half ons van de „toet", T aat het wieletje maar draaien, En de worstheid komt met spoed. Texel grootdeels automatisch, Da's met recht een blij geluid, En vooral nu het seizoen komt, Komt dat menigeen goed uit. Nog een tip voor die 't niet weten: Kcmt 't gesprek soms eens zwak door, Blaas dan maar goed in de hoorn, lui, Dan is 't weer in orde, hoor! HUIB DE RIJMELAAR NAAR DE SPEELTUIN Doorgaans wordt de speeltuin te Den Burg om deze tijd van het jaar geopend, maar doordat daar ter gelegenheid van het Muziekconcours volgende week eni ge tenten geplaatst moeten worden, zal de speeltuin dit jaar pas eind Mei, be gin Juni heropend kunnen worden. Echterde contributie zal op de nor male tijd moeten worden geïnd. Wij ver zoeken U dus om clementie! DE VOGELWERELD GAAT DOOR Ofschoon de lieve lente ons dikwijls aan November doet denken, gaat de vo gelwereld rustig en ongestoord haar gang. In polder Eierland b.v. zijn begin dezer week jonge eenden waargenomen. Z-B.H.-nieuws Zondag werd in een goed gespeelde wedstrijd met 41 van VAD A in Ven huizen gewonnen. Strandvogels is kampioen geworden van onze afdeling door met 61 van Twisk te winnen. Onze hartelijke geluk wensen aan.de ploeg uit Onderdijk. Morgen Schellinkhout thuis, aanvang 13,30 uur. Uit werd met 2van S. verloren. Handbalnieuws ZDH De eerste comp. wedstrijd 1955 moes ten wij Woensdagavond met een ver zwakt elftal aanvangen. Het is een sportieve ontmoeting ge worden tegen Zeemeeuwen 1. Door snel le aanvallen en harde schoten op doel wist Zeemeeuwen 1 vaak te goalen. Eindstand 18 in het voordeel van ZM. Volgende week Texel 2-ZDH; adsp. ZDH-Texel a. Door Drijver met haar been en ook Bep, beterschap gewenst. S.V.O—nieuw Het eerste, dat met 3 invallers naar Wit Rood ging, moest met 31 de vlag strijken. Jammer, want men moet zo het hele elftal door elkaar gooien. Heden 4 uur Oosterend a-De Koog a. De contributie moet tot 1 Mei betaald zijn. Zorg er voor dat de penningmees ter nog deze week zijn boeken kan slui ten. Dit geldt voor ons allen. Het eerste speelt morgen thuis tegen Twisk, aanvang 1,30 uur. We zullen ho pen, dat er nu geen zieken zijn. Leden, de Jaarvergadering is niet op 14 Mei, maar a.s. Woensdag 18 Mei, aanvang 8 uur bij J. Dijt. Wie helpt mij vanmiddag' een heining zetten? Tex. Boys Boys 1 gaat Zondag op bezoek bij Foresters. Laten we proberen er net zo'n spannende en sportieve strijd van te ma ken als de thuiswedstrijd. Foresters heeft een snelle ploeg, die goed op elkaar is ingespeeld. Ti-acht dus deze met dezelfde wapens te bestrijden. Vertrek 11,15 uur van de Groeneplaats. De adsp. a spelen niet Zaterdagmiddag doch Zondagmiddag om 12 uur op het Bovsveld tegen Texel b. De Boys-welpen komen Zaterdagmid dag ook weer in het veld, nl. tegen Texel-welpen, om 3 uur op het Texel- veld. Zie elftallen in het kastje. Niemand blijve zonder afbericht weg. ■pM RSkwC# -JK Wij kunnen ons goed voorstellen, dat de N.V. T.E.S.O. straks vreugdig ge stemd zal zijn als de boten aan de thans in aanbouw zijnde verbrede havenmond kunnen laden en lossen. Want de aan legplaats van nu, helemaal om de hoek van de betrekkelijk smalle haveningang is verre van ideaal. Straks - eind Sep tember - zal de boot in de mond zelf kunnen aanleggen. Daartoe het grote karwei, dat vier weken geleden door de fa. Nederhorst uit Gouda begonnen werd en verscheidene maanden zal duren. In middels is er al heel was gepresteerd. Het havenkantoor is verdwenen, het aan de kant van Oudeschild gelegen plankier langs de havenmond is weg gebroken, een nieuwe damwand, die de mond 13 meter breder zal maken, groeit gestaag: de enorme heistelling heeft geen moeite met het omlaag dirigeren van de zware platen damwand. Bovenstaande foto, welke wij Woensdagmiddag maak ten, tootit ons rechts de oude havenmond en links het deel, dat er bij komt. Op de achtergrond de Dokter Wagemaker, die juist binnenvaart. De mist-sirene kan staan blijven, want de ingang wordt maar twee meter bre der. Ook te Den Helder zal de aanleggele- genheid worden verbeterd, zodat de bo ten straks vlugger kunnen laden en los sen. Van belang is vooral de bouw van vijf getijstoepen, lopend van "2,70 tot 0,25 plus N.A.P. Niet alleen voor auto's, maar ook voor de passagiers. Het haventerrein zelf zal ook nogal wat wijzigingen ondergaan. De oprit vormde feitelijk altoos een sta in de weg en bijzonder noodzakelijk was hij niet, waar je ook langs de buitenkant van de havenmuur de dijk kon bereiken, ja, zelfs ook nog via het haventerrein bij de dijk. Deze oprit verdwijnt en zal bij het haventerrein worden getrokken, zodat de toegang daar ter plaatse op de langge- wenste breedte gebracht wordt. De autobussen krijgen straks hun standplaats achter het TESO-gebouw, een nieuwe afvoerweg zal diagonaal over de tegenwoordige parkeerplaats lopen. Daar zullen ook de auto's en rijwielen zich opstellen. Ongeveer waar eerst het kantoor van S.V. Texel Programma Zaterdagmiddag: 2,15 uur. Handbal comp. Texel adsp. a- Texel adsp. b.; voetbal: 3 uur Texel-wel- pen-Texelse Boys-welpen; 4 uur Texel a- Breezandboys a. Zondag: 12 uur: Tex. Boys a-Texel b; 1,30 uur Handbal: Texel adsp.-JVC adsp.; 2,15 uur Handbal Texel 1-JVC 3. Texel heeft aan gelijk spel genoeg om kampioen te zijn, daarom dames, succes door het beste spel wat ge geven kunt. A.s. Donderdag i(Hemelvaartsdag) ne men onze Welpen deel aan het Alkm. Boys-Welpent.ournooi te Alkmaar. Ze spelen in afd. A. in een poule van 3 elftallen, nl/ KW, Schoorl en Texel. Het programma luidt: 10.50-11.10 uur KVV-Texel; 12,05-12,25 u. KVV-Schoorl; 14,20-14,40 u. Texel-Schoorl. Een halve comp. dus. In afd. a spelen 3 poules, tussen de nrs. 1 worden finales gespeeld om de prijzen: le prijs wisselbeker en 12 speldjes; 2e prijs lauwertak; 3e prijs plaquëtte. Dat wordt een mooie dag, jongens! De netto-opbrengst wedstrijd Texel- De Mok op 5 Mei was f 87,welk be drag aan de Stichting 1940-1945 is af- öe havenmeester stond, komen de oprit ten voor het laden en iossen. Het haven kantoor zelf komt een meter of tien meer Noordwaarts. Het zal een verdieping krijgen en dus beter uitzicht geven. De werkzaamheden zullen dus ook tij dens het drukke toeristenseizoen worden voortgezet, ja, dan waarschijnlijk hun hoogtepunt bereiken, maar de nodige maatregelen zijn reeds genomen: voor de wielrijders b.v. is een speciale geleide- baan vervaardigd ten Westen van het TESO-gebouw. Zo zal Oudeschild's havenbeeld be langrijk gewijzigd worden. Niet voor de eerste keer: bij het heien stootte men op honderden jaren oude dampalen en een evenoude wierdam. DE EERSTE LAMMERENMARKT Zo zal Texel dan Maandag de eerste lammerenmarkt. van 1955 beleven. Er worden zeer hoge prijzen verwacht, d.w.z. aanmerkelijk ho^er dan vorig jaar, toen de wolveehouders een gemid delde prijs bedongen van 53-54 gulden. Nu zal deze rond de 70 gulden komen te liggen. Dit geldt dan voor de z.g. weide- lammeren. De markt is zeer vroeg dit jaar en daarom zal de aanvoer kleiner zijn dan gewoonlijk. De wolveehouders hebben voldoende gras op de bedrijven en haast met de aanbieding behoeft er dus niet te worden gemaakt. Te Purmerend, Leiden en Schagen de den de zuiglammeren 85-90 gulden. Dit zijn dieren, die in Februari-Maart gebo ren zijn en 35 kg geslacht opleveren. Ze zijn bestemd voor uitvoer, vnl. naar Zwitserland. Het buitenland heeft veel interesse voor ons wolvee. Frankrijk, onze grote afnemer op dit gebied," heeft het afgelopen seizoen veel dieren afge nomen tegen beste prijzen. NAAR AUSTRALIË De heer Jn. Trap, Oosterend, is Don derdag' naar Australië geëmigreerd. Hij gaat daar het beroep van gasovenbouwer voortzetten. Als zodanig' was hij reeds vijf jaar werkzaam in Indonesië. HOE DE STAND IS! De actie voor de Stichting 1940-1945 loopt, op het eind en het is mogelijk en kele voorlopige cijfers te verstrekken. In totaal is door mij rond f 3800, ontvangen, waaronder f 365,van bloe menverkoop en f1181,van collecten in interkerkelijke herdenkingsdiensten, verkoop van feestprogramma's, entree gelden poppententoonstelling en ver koop van bekers. Voor dit gedeeltelijke resultaat ben ik recht dankbaar. Vooral de spontane me dewerking van de bloembollenkwekers en de royale wijze van geven in de ge noemde collecten heeft mij goed gedaan. Een enkele wijk is door omstandighe den nog niet aan de beurt geweest voor de rondgang met collectelijsten. Ik hoop, dat dit in een der eerstvolgende dagen alsnog zal gebeuren. Mag ik verder een beroep doen op allen, die nog collectelijsten in het Lezit hebben, deze zo spoedig mogelijk öf bij de heer S. Bakker, Wilhelminalaan 106, Den Burg, of bij mij in te leveren? En uiteraard zijn zowel de heer Bak ker als ik steeds gaarne bereid nako mende giften van pershnen, die bij het rondgaan van de lijsten niet thuis waren, of van hen, die menen terug te moeten komen op hun besluit om niets te geven, of die hun reeds gegeven bijdrage nog willen verhogen, in ontvangst te nemen. Tenslotte hartelijk dank aan allen, die medewerking gaven! A. de Koning-van Ramshorst KAuW heerlijk - verfrissend zuivert de adem verhoogt uw energie en levenslust een g e z o n d e. gewoonte

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1955 | | pagina 1