9 rocn /wa in het harL, Baas in eigen huis PANG Groot Muziekconcours met 23 Harmonie- en Fanfarecorpsen Zij behaalden het handbalkampioenschap ima demsfe20/14. WOENSDAG 18 MEI 1955 69e JAARGANG No. 6940 TEXELS E® COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 -Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn. pr. f 1,95 p. kwart, -j- 20 ct. incasso. Adv. 8 c, p.mm. „Denk je nog om het concours!" zei de voorzitter van „de Algemene Leiding". „Natuurlijk, dacht U, dat wij dat zou den verzuimen?" „Ja, maar je schrijft er toch óók nog wel wat over in de Texelaar?!!" Warempel, het is al weer zo ver: he denavond wordt het grote muziekcon cours, dat morgen - Hemelvaartsdag - en Zondag a.s. in het Park te Den Burg zal worden gehouden, ingeleid met op treden van onze vier Texelse muziek corpsen, te weten: D.E.K., V.I.O.S. Ex celsior en het Koninklijk Texels Fanfa recorps, resp. onder leiding van de di recteuren U. D. Bouwsma, KI. Smidt, C. Bremer en A. J. Vonk. Om acht uur begint dit concert. Wij zijn benieuwd. Naar de prestaties, naar deze generale repetitie. Wij zijn benieuwd naar hetgeen onze muziekcorpsen morgen en Zondag zullen brengen. Of zij de jury in extase zullen brengen, of zij met lauwerkransen ge kroond en beloond zullen worden. Wij wensen het hun gaarne toe. Niet, dat de burgerij onze corpsen er minder op zal aanzien als het ditmaal eens een derde prijs zou worden, volstrekt niet, maar 'n tikkeltje eerzucht mag er toch wel bij wezen, niet waar. Eerzucht en sportivi teit kunnen hand in hand gaan. Aan de vooravond van het concours, dat in totaal 23, ja, drie en twintig mu ziekcorpsen, naar het kampterrein zal trekken. En met hen talloze supporters, zowel van Texel als van het Vasteland, vanwaar morgenochtend om 10 uur een extra boot naar het Gouden Bolt je zal varen en ze kunnen dan een mooie dag" voor de boeg hebben, want om 12 uur in de nacht gaat er wederom een speciale boot zuidwaarts. ^Concours op Texel. Hier, elders en overal is daar al druk over gepraat. Wat een concours betekent weten zij, die dit evenement al eens meegemaakt en mee gevierd hebben, de laatste keer werd dat in 1947 op Texel gehouden. Herin nert U het zich nog?! Muziek vanaf de derde afdeling tot de Ere-Afdeling. Harmonie en fanfare. Een concours, dat in het grijs verleden zijn oorsprong vond, toen men op het leuke idee kwam eikaars krachten te gaan meten en successievelijk kwam dat in organisatorisch verband als een vast punt op het programma. Want de Bond, i.e. de Westfriesche Bond van Harmonie- en Fanfarecorpsen, houdt van concour sen. Die binden en verbroederen. Die kweken kennis en vriendschap. Een concours, dat ons haarfijn uitge stippeld wordt aan de hand van een keu rig verzorgd programma, in de Groen zwarte Texelse kleuren gedrukt. Een programma, dat klinkt als een klok. Een bijzonder concours, want er zijn twee jubilarissen in ons midden: „Door Eigen Kracht" van Den Hoorn en „V.I.O.S.", „Vooruitgang is ons streven", van Oost, bestaan dit jaar resp. 30 en 25 jaar. Ge lukgewenst en nog véle lauweren aan het vaandel, mannen! Vanavond de inleiding, om de con courssfeer alvast te pakken te krijgen, en morgen de eerste grote concoursdag'. Dat begint met de officiële ontvangst ten Raadhuize om 12 uur. Om 1 uur krijgen we de marswedstrijd bij „De Zes". „Jam mer, dat dit geen grote stunt kan wor den. Waarom toch niet wat groter deel name!" Zo werd opgemerkt en dat is te recht. Twee corpsen is veel te weinig, morgen twee en Zondag twee. Nee, dat kan geen indruk maken en toch zouden wij dit punt van het programma tot het hoofdpunt willen zien, waar het publiek nog altijd grote belangstelling voor der gelijke wedstrijden, een dergelijk schouwspel aan de dag legt. Twee corp sen is geen schouwspel. Maar goed: om half twee begint dan de coneertwedstrijd. VIOS zal het spits moeten afbijten. Wij vinden zulks altijd maar moeilijk, helemaal geen verleide lijk iets, beter zouden ze daar een corps uit een hogere afdeling voor kunnen ne- Als üw gewrichten alleen nog maar pijnlijk bewegen en Rheumatische scheuten door Uw leden gaan Dan is 't hoog tijd voor een Kruschen kuur. Rheumatische pijnen zijn in negen van de tien gevallen gevolg van onzui ver bloed. De bloedzuiverende organen schieten te kort. Geef die weer jeugdige kracht; breng ze weer op gang met Kru- schen's zes minerale zouten. Duizenden rheumatiek-lijders vonden daar baat bij. Waarom zoudt gij dan achterblijven? 't •Gaat om Uw eigen welzijn maar ook om 't levensgeluk Uwer huisgenoten, die U graag weer de oude zien: fit, wel gemoed, opgewekt en vrij van pijn... POSTKANTOOR DE KOOG Het Postkantoor is geopend: 's Morgens van 9,30 tot 10,30 uur, 's mid dags van 14 tot 15 uur en 's avonds van 19 tot 20 uur. Hotel- en Pensionhouder doen goed dit even uit te knippen ten behoeve van hun gasten. men dunkt ons, maar anderzijds streeft het gehoor naar een climax, niet waar! Sympathiek, dat de jury - drie heren uit Den Haag - onmiddellijk na de con- certwedstrijd de uitspraak doet. We ho pen maar, dat er geen enkel zwaar von nis uit hun beslissing losbreekt 's Avonds om acht uur krijgen we een ere-wedstrijd voor die corpsen, die 's middags een eerste prijs hebben behaald. Dat zou wat wezen, als daar alle Texel se corpsen bij vertegenwoordigd waren! Maar. laten wij de huid niet te vroeg verkopen: de Texelse corpsen hebben niet zoveel en niet zo intens kunnen re peteren als in andere jaren: dit keer wa ren zij vele dagen in touw ter gelegen heid van de Bevrijdingsfeesten. Daar kenden zij evenmin gemist worden. Het zou dan ook niet als een donderslag -bij heldere hemel moeten worden aange voeld als de corpsen eens een paar pun ten minder toebedeeld zouden krijgen dan vorig jaar. Maar gelukkig zegt de uitslag van de jury op zichzelf niet alles: ten eerste kunnen de omstandigheden ongunstig liggen. Wij hebben óók weieens van griep op Texel gehoord, er kunnen toe vallig juist mutaties plaats gehad hebben en. de jongere krachten willen wij toch óók een kans in de nis en voor de jury geven. Maar het belangrijkste van alles blijft de vraag: hoe is de sfeer, hoe is de geest van het corps.Wij hopen, dat wij geconfronteerd worden met corpsen, waarin de kameraadschap een voorbeeld mag zijn voor allen. Dat is de peiler waar alles op rust. Een goede geest» corpsverband. Daaruit toch komen de gewenste zuiverheid, samenspel, opvat ting en tempo voert. En de techniek en de dynamiek en de nuancering vol gen dan wel vanzelf. Voor ons ligt een uitvoerig feestpro gramma. Talloze middenstanders en an deren met onze muziek sympathiserenden hebben er in geadverteerd en reeds in dat opzicht blijkt, dat onze corpsen de volledige steun van onze burgerij heb ben. Men leeft met hen mee. Er zijn heel wat programma's van de pers gerold en wij hopen, dat ieder huis er een koopt. De prijs bedraagt 35 ct., geen bezwaar dus! Maar wij hopen meer: morgen moet 't enorm druk in Den Burg, het hart van Texel op deze dag, worden. Het Park moet vol zijn. Komt uit alle windstreken, van Den Hoorn tot De Witte Hoek, van De Nederlanden tot Dijkmanshuizen. Komt naar dit Texelse festival en viert het mee, U kunt de tafel gemakkelijk aan kant hebben en als U persé óók de aankomst van de boot met de muziek en hun supporters wilt meemaken, wel overal is „het bier weer best" en de cro quet j es doen daar niet voor onder. Wij hebben dat allemaal in het feestpro gramma uitvoerig gelezen. Vier dagen feest, volop. Want Zater dagavond zal het tweede concoursdeel worden ingeluid. Weer een concert in het Park. Dan komen Texels Fanfare, „Con Amore" - R. Boom - „De Stem" - H. Craanen - en „Crescendo" - F. Kasse- iiaar - aan bod. Zij bieden dan een con- :rt aan de jubilerende verenigingen D.E.K. en V.Ï.O.S., die op hun beurt al zovele serenades hebben gebracht. Beide avonden kunnen de liefhebbers besluiten met een dansje. Wij hopen, dat i: ct voor de deelnemende musici een ver woede vreugdedans zal mogen worden! PLEEGGEZINNEN Reeds lang bestaat er in deze gemeen te een behoefte aan pleeggezinnen. In vele gemeenten van ons land beschikt men over een aantal adressen, tot wie men zich wenden kan indien er gezinnen met kinderen in moeilijkheden geraken door ziekte van de vrouw, tijdelijke op name in ziekenhuizen, e.d. meer. Ook in onze gemeente doen zich herhaalde lijk dergelijke gevallen voor. Het is dan ook daarom dat het bestuur van de So ciale Dienst een beroep doet op de wel willendheid van diegenen die zich in staat achten en bereid zijn in voorko mende gevallen hun medewerking te verlenen. Met de eventuele plaatsing van kinderen zal vanzelfsprekend reke ning gehouden worden met de gezind heid van de ouders van de kinderen en met die van de pleegouders. Zoveel mo gelijk zal er voor gezorgd worden dat de kinderen geplaatst worden in die ge zinnen waarvan verwacht mag worden dat zij zich het beste thuis kunnen voe len. Hoewel wij hopen dat er zo weinig mogelijk een beroep op de medewerlang zal moeten worden gedaan in deze, me nen wij toch dat het noodzakelijk is dat wij stappen doen om te trachten een aantal pleegadressen te krijgen. Diegenen, die hun medewerking wil len verlenen, kunnen zich hiervoor op geven ten kantore van de Sociale Dienst, Gemeentehuis, Den Burg, alwaar ook, zo nodig, inlichtingen kunnen worden ver kregen. Texel, 16 Mei 1955. Voor het Bestuur van de Sociale Dienst De Administrateur, J. Westdorp Misschien waren er Donderdagavond vijftig personen in de vergaderzaal van Hotel „De Graaf". Uitgenodigd om te luisteren naar hetgeen de kapitein der Rijkspolitie, de heer F. Offermans, te zeggen had over het doel, de taak en de werkwijze van de Reserve-Rijkspolitie, die op ons eiland nog maar acht leden telt. Buiten deze zaal bevonden zich ruim 10.000 andere eilandgenoten. Velen van hen, die de causerie van de heer Offermans beluisterd hebben weten nu waar het om gaat. Hij heeft het hun op heldere wijze uiteengezet. Het gaat om het feit, dat de basis van de vrede, de veiligheid is. Wij hebben zojuist de bevrijding her dacht. Wie is er niet verheugd om?! „Hollanders willen wij zijn!" Deze zin heeft wel een bijzonder diepe betekenis: wij willen baas zijn in eigen huis. Wij willen zélf onze regering kiezen, zélf be slissen over al hetgeen ons en onze kin deren betreft en hun tot heil kan zijn. „Eigen meester, niemands knecht!" Hon derden hebben dit lied wellicht met de Bevrijding gezongen. Uit volle borst en. met diepe overtuiging, maar ach, is dit niet een holle phrase als wij het bij zin- gen-uit-volle-borst laten blijven? Hol land en ieder land, dat zichzelf wil zijn en blijven, heeft mannen nodig, op wie het in tijd van nood op aan kan. Op wie het kan bouwen. Geen mensen, „die graag soldaatje spelen", maar die de vrede beminnen èn de daarmee broeder lijk hand in hand gaande veiligheid. Toen in Mei 1940 ons land overrom peld werd en de politie het werk lang niet aan kon, toen er mensen onder neerstortend puin bedolven werden, het verkeer door vluchtelingen gehinderd werd, kortom, toen Holland in nood ver keerde, wilden velen, die voorheen wer keloos hadden toegezien en „zich maar liever buiten al dat gebliksem hadden gehouden", wilden velen spontaan de handen uit de mouwen steken, waar zij zich ineens geconfronteerd zagen met de harde werkelijkheid. Zo is de Hollander. Die het land heeft aan commando's, die helemaal niet dol is op een uniform, die zich misschien te zelfstandig voor dit alles-voelt Een te eerbiedigen eigen schap, maartoch ook weer een men taliteit, die bezwaren met zich brengt, risico's: het kan in de (harde) practijk tot teleurstellingen leiden. Spontaneïteit is mooi, maar men is daar niet steeds mee Een spontane duik naar iemand, die in het water ligt verdient de ere-medaille van de gemeente Texel, maar als die duik niet wordt uitgevoerd door een volleerd zwemmer, kan hij beter op de wal blijven staan. Zo is het ook met on ze bereidheid tot het verlenen van hulp en assistentie „als het nodig mocht zijn". Maar dan is die hulp te laat. Dan kan die hulp niet meer het effect sorteren dat bij overleg vooraf wèl mogelijk ge weest zou zijn. Dit alles dwingt ons tot bezinning: er moet niet worden afgewacht tot de om standigheden ons roepen en wij ons in eens geroepen gevoelen, maar er dient tijdige paraatheid aan de dag te worden gelegd. Daarom de opwekking tot toe treding tot het corps der reserve-rij ks politie. „Wie de vrede wil, bereide zich voor op de oorlog". Een woord, dat wij uit de grijze oudheid hebben geput, maar dat nog altijd actueel is. Zolang het op de wereld niet reilt en zeilt, zoals de Schep per dit gewild heeft, zolang „het nog niet goed" is dient waakzaamheid te worden geboden. Paraatheid, om gereed te zijn als de nood aan de man komt. Dan heeft de (reserve-) politie een grootse taak, welke vele krachten vraagt. Dan heeft men geoefende man nen nodig. Voor duizend-en-één taken. Wij zijn geneigd tot het sluiten van verzekeringen, maar staan wij al zeker t.o.v. onze zelfbescherming en ons zelf behoud? De wereldbarometer, zo be toogde kapitein Offermans, staat nu niet bepaald op zonnig en warm weer, maar neigt enigermate naar storm en on weer. Nood? Wanneer? Wij weten 't zelf wel: het kan volkomen onverhoeds aansluipen. Men is te elfder ure bereid de handen uit de mouwen te steken, maar staan die handen wel goed? Wat baat het als het ontbreekt aan kennen en kunnen? Spreker noemde het gevaar: dat loert, vandaar, waar Judas op de troon zit, waar volkeren geknecht wor den en waar je feitelijk beter dood kunt zijn, omdat de doden tenminste rust hebben. Gevaar? Van een bepaalde rich ting uit? Och, nee, het schuilt overal, geen werelddeel is er vrij van. Er kunnen ons nieuwe rampen - zo wel in oorlog - als in vredestijd over vallen. Dan dienen wij de hulp te kun nen inroepen van geoefende mannen, die voor hun taak berekend zijn. Wie men kan gebruiken? Allen, die gezond van lijf en leden zijn, tenminste 21 en nog geen 65 jaar oud zijn, een leng te hebben van minstens 1 meter 70 en behoren tot: a. hen, die geen militaire verplichtingen hebben; b. de buitengewóón-dienstplichtigen van 29 jaar en ouder; c. de gewone dienstplichtigen van 30 jaar Dit is het succesvolle handbalelftal van de S.V. Texel, dat Zondag kampioen werd. Voorste rij, van links naar rechts: Ina Geus, Marianne van der Slikke, Dien Dros, mevr. L. van Koningsveld, Jitty Agter, Aly Kiewiet, Achterste rij: de de heer D. Dappei-, voorzitter der S.V. Texel, Marga Dros, de heer W. van Zeijlen, penningmeester, Nel Agter, Greetje Saai, Anneke Meindertsma, Sonja Witte, de lieer J. Kiljan, trainer, W. Kiewiet, leider. De handbalwedstrijd Texel- JHC 3 heeft ons goed bevredigd. Het veldspel der gasten, die er een flink tempo in zetten, maakte het onze verdediging flink lastig. De T. speelsters maken voor al aanvallend een onzekere indruk. Spoedig blijkt dat mej. Meindertsma 'n extra bewaking geniet, waarbij we niet aan de indruk kunnen ontkomen, dat de scheidsrechter niet onpartijdig oordeelde en voor ons gevoel te veel en verkeerd strafte. Ondanks het belangrijke van de ze wedstrijd en de onzekerheid in de T. gelederen, wist T. door Anneke die de bal keurig kreeg toegespeeld van rechts haar club met een fel schot de leiding te geven. Tot de rust bleef het uitermate spannen maar het bleef 10. In de rust geen thee, een ernstige fout m.i. De 2e helft zette met een snel tempo in en alhoewel J. de wind mee had, kwam T. meer los en met een snelle aan val schoot Anneke no. 2 in de touwen. Ondanks het goede spel van J. bleef T. nu het spel meer beheersen, terwijl de achterhoede, waar Dien overal opdook waar gevaar was, geen duim toegaf. Een extra pluim ook voor onze keeper Lil, die menig gevaarlijk schot onschadelijk maakte en zelfs een strafworp over de lat werkte. Wel had J. geen geluk, twee maal trof ze de lat, maar ook T. schoot tegen de paal. Nog 2 doelpunten scoorde Texel. Tegen 't einde beging de scheids rechter een blunder door, wegens een vermeende overtreding, Anneke van het veld te zenden. Verbeten vocht Texel door en met 40 behaalde ze het afd. kampioenschap. Van harte gelukgewenst dames en nu zorgen, dat ge voor de volgende comp. volledig op toeren zult zijn voor de moei lijker en mooiere opdracht in de hogere afdeling. Uitslagen van Zondag: 4de klasse: Schagen-VVW 51; VZV- Water vogels 20; BKC-Succes 22; WGW-Zouaven 2—1; Andijk-DTS 2—3; Dames handbal: Texel-JHC 3 40 i(Texel kampioen); Texel adsp.-JHC adsp. 34; Adsp. voetbal: Tex. Boys a-Texel b 013 (Texel kampioen); Texel a-Breezandboys 51: Texel welpen-Tex. Boys-welpen 6—0.' In diverse frisse vruchtensmaken a 32 cent per 100 gram en in rollen a 17 cent per rol Let op de naam RANG op het beschermend omhulsel en ouder, die geen rang bekleden d. de gewone dienstplichtigen van 35 jaar en ouder, die de rang van onder officier bekleden alleen wanneer men geen mobilisatie bestemming heeft. Zij worden uitgenodigd tot aanmel ding op basis van vrijwilligheid, want dat is tevens de basis der betrouwbaar heid. De reserve-rijkspolitie zal geen stengun of mitrailleur in de handen ge stopt krijgen, haar taak is hulpverlening, waar medeburgers in nood verkeren en waar het terrein van de politie zich verder uitstrekt. Ook dient zij de politie dus ter zijde te staan ter handhaving van de openbare orde en rust. Zijn de opleidingseisen niet te zwaar? Ook dit bleek mee te vallen: het vergt maar gemiddeld twee uren per week. Na enige tijd ontvangt men een uniform, revolver en gummistok. Deelname aan de oefeningen wordt beloond, de gewen ste sociale voorzieningen zijn getroffen. Wie de politie „straks" zal willen steu nen, diene reeds nu de paraatheid voor te bereiden. Men kan zich om alle ge wenste inlichtingen aanmelden bij de Rijkspolitie. Na de causerie werd gelegenheid ge geven tot het stellen van vragen, waar van door enkelen gebruik gemaakt werd. Medegedeeld werd, dat de taak van de reserve-politie plaatselijk blijft: Texe laars behoeven dus nimmer elders op te treden. De rede werd afgewisseld met twee bijzonder goed geslaagde films: een, die ons de mooiste plekjes van ons land toonde, alsmede een speelfilm, waarbij wij de politie in de strijd gewikkeld za gen met een smokkelbende. Deze propaganda-avond werd o.a. bij gewoond door burgemeester C. de Ko ning, die tevens ere-voorzitter van Steun Wettig Gezag is, wethouder S. de Waard, voorzitter der plaatselijke commissie S.W.G., de heer Riphagen, secretaris, majoor C, S. Kuik, districts-commandant der Rijkspolitie en de heer J .Ottenbros, Gewestelijk secretaris van het S.W.G. VISAFSLAG OUDESCIHT.n Aangevoerd 2 tot 7 Mei 1955: 482 kg Tong; 438 kg Schar; 191 kg Bot; 23 kg Griet; 1 kg Kabeljauw; 141 kg Vis- puf; 3212 Éxportgarnalen; 800 kg Puf- garnalen; 2080 kg Kokhanen; 3 kg Geep; 24 kg Fint; 4 kg Zalm. SVC-Nieuws Door omstandigheden werd de wed strijd SVC 1-Winkel te elfder ure afge last. Wanneer deze wedstrijd nu ge speeld wordt is nog niet bekend. Het programma voor Zondag is nog niet be kend. Zaterdag: SVC a-Oosterend a. Hedenavond de leden- en donateurs vergadering in het café Hooijberg. Door dat op de 2de lammerenmarkt ten bate van de kas weer oliebollen gebakken worden, rekenen wij op een grote be langstelling. Dit evenement verlangt weer grote organisatie. Ook de Dames afdeling wordt dringend verzocht deze vergadering te bezoeken, daar we weer vele medewerksters nodig hebben. Met vereende krachten mogen we weer ho pen op een goed resultaat. Tot heden avond dan allemaal. S.V.O-nieuw«: Oosterend a wist met 40 te winnen van De Koog a. Twee doelpunten van Driekus en een van Kees. Een strafschop werd keurig genomen door Frits. Goed gedaan, jongens. Toch is het jammer dat E. Dros en P. Kalf er niet waren. Jon gens, als je niet kan of mag, doe dan even af bericht, je weet bij wie. Het eerste wist ook zijn laatste thuis wedstrijd niet te winnen. Na eerst met 10 te hebben voorge staan, verloor het toch met 31. Het is maar te hopen dat Boet, Arie en Jan Zondag a.s. weer beschikbaar zijn. Dan klopt het geheel weer wat beter; niet dat de invallers slecht speelden, maar er is zo geen verband in de ploeg. De jaarvergadering is weer uitgesteld. Jongens, nogmaals, denk om de contri butie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1955 | | pagina 1