GAZELLE Kas Nuts kleuterschool liet bodem zien U.D.l. sprong voor haar op de planken G A. K. Rood-wit-blauwe flats vanaf 3.50 Schoenhanclei Hoogerheide De Rederijkerskamer U.D.I., „Uitspanning door Inspanning", heeft Zaterdag avond in een behoorlijk bezette „Oranjeboom" een uitvoering gegeven ten bate van de Nutskleuterschool, de jubilerende Nutskleutersehool, want vijf en twintig jaar geleden werd deze gesticht. Tot heil van de jeugd, tot diepe zorg vaak van degenen, die de school moesten besturen: wij hebben tenminste nooit anders ge weten, dan dat er uitvoeringen moesten worden gegeven ter versterking van de kas dezer school. Maar het zal beter worden: de regering draagt namelijk ook de toekomst van ons land een goed hart toe en als straks behoorlijke subsidies een feit gaan worden zal het besturen van deze school wellicht minder staatsman schap gaan eisen. 25 Jaar kleuterschool, maar voordien was er ook onderwijs aan kleuters ge geven, ofschoon toentertijd stellig beter het woord „Bewaarschool" gebezigd kon worden. Wij hebben althans de braafste herinneringen aan zandhok en hobbel paard. En wat hebben wij bovendien vaak gezongen van „In de zomer gane we naar buiten!" Maarzingen kun nen ze nog opperbest. Dat bewees Zater dagavond een keurkoor onder leiding van mevr. De Koning en juffrouw Janna. Een alleraardigst idee. Trouwens, was het ook geen leuke gedachte om iedere bezoeker te tooien met een bloem in zil veren manchet? De avond werd geopend door mevr. De Koning-van Ramshorst, die er zich over verheugde, dat het pessimisme t.a.v. de verwachte opkomst door de werke lijkheid kon worden weggewaaid: de kaarten liepen aanvankelijk niet erg vlot weg, 'maar diverse supporters, o.a. Ome Bram, wisten dank zij een voorbeeldige activiteit, nog heel wat toegangsbewijzen te plaatsen. Er kan dus wat van over blijven. Dat is trouwens voldoende. Van het stuk zelf "behoeft U helemaal niets mee te nemen. Heeft U zich tijdens de uitvoe ring best geamuseerd? Heeft U Uw zor gen kunnen weglachen? Pakte het en semble U? Oké. Dat was de bedoeling: een avond van amusement, niet te zwaar astublieft. Wat wil men ook, als Henk Bakker c.s. een blijspel in elkaar zetten! Tien Udianen hebben er him beste krachten aan gewijd. Geroutineerde spe lers en speelsters en enige new comers, die gezien hun debuut ook behoorlijk spel leverden. Wij maken dan kennis met de heer Paul Warnier, de heer A. de Wilt, zijn zoon Hans, de heer A. Nieboer. Papa blijkt slecht gehumeurd, maar zoonlief blijkt althans schijnt, het daarnaar te hebben gemaakt: Papa beticht hem van boemelarij wat een student werkelijk niet betaamt. De gedeprimeerde stem ming ten huize van Warnier is verklaar baar: vrouwtje lief is 'm gesmeerd! De reden? U behoeft Paul maar één minuut mee te maken en ook dat is zonneklaar: wie zou het bij zo'n brompot kunnen uithouden? Wellicht, dat Hans een en an der afreageert door nauw contact met de gezusters Toby en Gonny Blomberg, de dames Anneke Meindertsma en Ans Dekker, die het luchtige leven doorkrui sen. Intussen: wat is een man zonder keu kenprinses? Adverteren doet begeren: de gegadigden melden zich bij drommen, tenminste schriftelijk, zoals het betaamt, maar een zekere Rita Nijenburg, mej. Eri Remmers, komt in levenden lijve, wat het meest succesvol bleek. Ze wordt tenminste geannexeerd. Tot schrik aan vankelijk van de dienstmaagd, Tine TRADITIE WORDT VOORTGEZET Morgen, Hemelvaartsdag, zal een mu ziekcorps van Het Leger des Heils de traditionele bijeenkomst op Texel hou den. Ditmaal te De Koog, na aankomst boot 11,15 uur en 's middags omstreeks 3 uur in De Dennen bij Bosch en Duin. „DORCAS" MAAKTE REISJE De Heryormde Zustervereniging „Dor cas" heeft Maandag en Dinsdag een tocht door ons land gemaakt. De reis ging met 24 dames per bus. Eerst naar Arnhem, waar het openluchtmuseum en een oud kasteel - te Vleuten - bezocht werden. Op „De Hezenberg" te Hattum, waar Ds Plug woont, werd gelogeerd. De volgende ochtend werd Giethoorn be keken. Plan was er te punteren. Te Bolsward werd de fraaie kerk bezichtigd en via de Afsluitdijk keerde men naar Den Helder terug. UITSLAG FOUTENWEDSTRIJD Te Oosterend werd ter gelegenheid van het Bevrijdingsfeest een etalage- foutenwedstrijd georganiseerd. De uitslag was: 1. mevr. de wed. E. Vermeulen; 2. mevr. Riemens-Daalder; 3. mej. M. Timmer; 4. de heer P. Bakker Sr.; 5. mevr. Dros-Postma; 6. mej. A. Vermeulen; 7. mej. M. C. Visman, allen 3 fouten; 8. mevr. Trap-Griffioen; 9. mej. Neli Smit; 10. de heer M. Boon Jzn, al len 4 fouten. POSTZEGELVERENIGING „DE RUILBEURS" Zo is dan de laatste ruilavond van dit seizoen weer achter de rug. Ook op deze avond heerste er grote bedrijvigheid en aan het tempo waarmee geruild werd, kon men zien, dat men van plan was om nog in de wacht te slepen wat maar enigszins mogelijk was. De verloting mag geslaagd heten, want er werd door ie dereen aan deelgenomen. Nu zijn er weer 14 nieuwe verzamelaars als lid bij gekomen, welke zich nog even met mij in verbinding gelieven te stellen. Nu wij voorlopig geen ruilbeurs hebben, heeft ieder mooi de tijd om de verzameling goed in orde te brengen en om het be nodigde ruilmateriaal klaar te maken. Dames en Heren, nu nog het volgende: er komen zegels uit van de Ned. Antil len, Weldadigheidszegels, jeugdzorg en herdenkingszegels van Suriname. Deze kunt U bestellen bij J. v. Laar, Wilhel- minalaan en C. Bakker, Westerweg. Vóór 25 Mei, opdat deze in ver. verband kunnen worden besteld. Joh. A. Stemfoort, secr. Eelman en de zoon des huizes. Maar die Rita beschikt over machtige talen ten, windt beide heren om heur hart en zwaait allengs de scepter. Paul veran dert zienderogen enals mama, mevr. J. van der Vlies, tenslotte terugkeert kan ze zich in de armen laten zakken van een grondig gereviseerde echtgenoot. Het verhaal eindigde dus happy, maar verklapte ons niet hoe het afliep tussen Rita en Hans. Wij geloven trouwens van goed! Zoals gezegd: UDI gaf haar auditorium het volle pond. Er werd gespeeld als op een „echte" UDI-avond, en was het dit niet? Je vraagt je nl. af, waar die andere donateurs bleven. De heer De Wilt had den wij in lange tijd niet zo boeiend zien acteren. Hij tekende ons een pracht van een kerel. Vele lachsalvo's konden on middellijk aan zijn succesvol spel wor den toegeschreven. Een behoorlijke rol was het. Evenals die welke de heer Nieboer en mej. Remmers was toebe deeld; ook dit tweetal, onder één noemer te brengen, speelde met verve. Wat heeft men genoten van de comedie, wel ke „Rita" uitbroedde en in practijk bracht. Zij articuleerde als een geboren toneliste en wij vroegen ons onwille keurig af: Waarom bij „gemeentewerken" waarom niet acterend om den brode, waar een toneelschool aan haar een suc- cusvol cursiste zou hebben gehad. De heer Nieboer moei in haar wel een bij zonder prettig tegenspeelster hebben ge vonden. Ook hem ligt dit genre uitste kend en beiden wisten met deze zacht gekookte eitjes dan ook best raad. De kleinere rollen - want het stuk draaide om genoemd trio - werden ook stuk voor stuk goed vertolkt. Mevr. Van der Vlies vervulde de flits-rol. Een betekenend klein rolletje kan toch nog héél wat doen opbouwen of afbreken! De heer A. Poel verscheen in de huid van Paul's compagnon, mej. Eelman deed prachtig werk als het gedweeë dag hitje en Anneke Meindertsma en Ans Dekker gaven ons óók een „fraai" beeld van de wereld die Texel niet kent. Ten slotte was de heer H. Room zo welwil lend geweest als vader van laatstge noemd duo op te treden en Bob Bakker completeerde het ensemble als een par ticulier detective- Onder leiding' van Beumkes' Band bleef men na de uitvoering nog geruime tijd in de beste stemming bijeen. DOOPSGEZINDE ZUSTERKRINGEN De zes Doopsgezinde Zusterkringen hebben gisteren een grote tocht over het eiland gemaakt. Met vier TESO-bussen trokken de 103 dames er op uit onder leiding van mevr. Van Sluijs. In Hotel De Hoop hield Ds Van Sluijs 'n ochtend wijding en te Den Hoorn sprak Ds Tr. van der Zwaag in de Doopsgezinde Kerk. In „Lyda" en „Op Duin" werd de lunch gebruikt. Bezocht werden o.a. de Vuur toren, de Slufter en de Dennen. TOERISTEN ZIEN ONZE VOGELS Per TESO-bussen heeft een 150 man tellend gezelschap van de Fijnhouthan del te Amsterdam Zondag een tocht over het eiland gemaakt. Binnenkort zal ook een groot aantal personeelsleden van Bensdorp ons eiland bezoeken. Zondag ontving Texel voorts een 15- tal Belgische toeristen, die speciaal voor de vogels waren gekomen. In de Wes terduinen regende het „oooo!" toen men een zwarte meeuw ontdekte. Dat is in derdaad een grote bijzonderheid. Zaterdag a.s. zullen plm. 60 Belgen, werkzaam bij de Belgische Spoorwegen, een kijkje op Texel komen nemen. Zij maken een tweedaagse reis. Bovendien zal op Eerste Pinksterdag een groep Duitse ornithologen uit Lübeck een be zoek aan de vogels brengen. TEXELSE MARKT Aangevoerd Maandag 16 Mei 1955 417 lammeren 6582; 16 schapen 100 115; 6 koeien 750950; 60 biggen 4265; 45 nuchtere kalveren 3045. VISAFSLAG OUDESCHILD Aangevoerd 9 tot en met 14 Mei 1955: 26 kg Schol; 353 kg Tong; 473 kg Schar; 732 kg Bot; 50 kg Griet; 7 kg Kabeljauw; 2 kg Zalm; 275 kg Vispuf; 28 kg Han delsgarnalen; 2674 kg Exportgarnalen; 12 kg Geep; 19 kg Fint. DAAR IS DE OOIEVAAR De heer A. van Strien Jzn zag Zondag een ooievaar in de Muy. Handbalnieuws GDS Uitslagen vorige week: GDS 1-GDS 2 13—0; GDS a-GDS b 7—1. De opkomst was zowel bij de adspiran- ten als bij de senioren erg slecht. Dit gaat zo niet hoor! Voortaan moeten we allemaal aanwezig zijn. Het programma voor deze week is: Hedenavond 7,15 uur: Zeemeeuwen 1- GDS 2. Vertrek Groeneplaats 6.45 uur. GDS 1 is deze week vrij. Zaterdagmiddag: GDS b-Zeemeeuwen a 3 uur; GDS a-Zeemeeuwen b, 3,45 uur. Beide wedstrijden op het Boys-veld. Zeemeeuwen-nieuws De competitie is weer begonnen. Van avond spelen we thuis tegen GDS 2, aan vang 7,15 uur. Zaterdagmiddag spelen de adspiranten uit tegen GDS. GDS b-Zeemeeuwen a, aanvang 3 uur; GDS a-Zeemeeuwen b, aanvang 3,45 uur. Gaan jullie even naar de opstelling kijken? We vertrekken om 2,30 uur. Maandag trainen om 7,30 uur. Adspiran ten 6,45 uur. MORGEN EN ZONDAG DE VLAGGEN UIT! Als ergens een concours wordt ge houden plegen de dorpelingen de vlaggen uit te steken. Wij nodigen namens de or ganiserende Texelse muziekverenigingen onze eilandgenoten uit Morgen, Hemel vaartsdag en Zondag de vlag vrolijk te laten wapperen. Er is toch wel alle re den toe, niet waar! MANNENKOOR GROEIT De pogingen tot oprichting van een Algemeen Mannenkoor werden met succes bekroond, want inmiddels hebben zich reeds 25 zangers als lid gemeld. Als U ook van de partij wilt zijn, kunt U zich opgeven bij de heren A. Stiggel- bout, Emmalaan, of C. Smit, Ada van Hollandstraat. NAAR DUITSLAND Door de heer C. Dros, Smederij, Eier- land, wordt volgende week een trip naar Duitsland georganiseerd. 41 Personen nemen er aan deel. Dinsdagavond ver trek van Texel en Vrijdag weer terug. Doel is een bezoek aan de Farmall-trac- tor-fabrieken te Düsseldorf. De reis - per volgeboekte TESO-bus gaat over Groningen, waar ook nog het een en ander bekeken zal worden. SEIZOENWERKKRACHTEN Dezer dagen zullen op Texel 70 Friese arbeidskrachten als seizoenarbeiders aan de slag gaan. Zij zullen op diverse land bouwbedrijven werkzaam zijn en in „De Robbenjager" logeren. Per TESO-bus zullen zij naar en van hun werk worden gebracht. In Juli zal dit aantal tot 84 worden uitgebreid. De transactie kwam tot stand door bemiddeling van ons arbeidsbureau. PRIJZEN VOOR TEXELAARS „Het Masker" verwierf de derde prijs bij de toneelwedstrijd, uitgeschreven door de NATU, afdeling Schagen. Opgevoerd was het toneelstuk „De Gouden Kooi". De hoofdrolspeler, de heer H. C. Prins werd een 3de prijs toegekend, mevr. R. Breet-Fiddelaar, die een middelrol ver tolkte, werd het hoogste aantal punten van de dames-middelrollen toegekend, gerekend over alle vier verenigingen. Mevr. J. Bakker-Vermeulen verwierf daarin de 3de prijs en bij de bijrollen kreeg Marianne van der Slikke even eens een 3de prijs. BESTE LAMMERENPRIJZEN De wolveehouders, die Maandag op de eerste lammerenmarkt - er komen zes z.g. grote markten - met hun wolvee present waren, hebben beste prijzen kunnen maken. De lammeren werden namelijk verkocht voor bedragen tussen de f 68,en f 75,De heer N. Roeper, Oost, had evenals vorig jaar, de hoogste markt: de lammeren van zijn hok deden eventjes f 82, Er waren vrij veel kopers- en de aan voer was zeldzaam klein: 417 stuks. Wij moeten tot 1947 teruggaan om zulk een geringe aanvoer in de boeken terug te vinden. DE NA-OORLOGSE EERSTE LAMMERENMARKTEN Jaar Aanvoer Prijs 1946 1400 18—28,— 1947 400 28—37,50 1948 1500 28—34,— 1949 1100 27-34,- 1950 500 4046, 1951 1100 50—75,— 1952 2050 68—78,— 1953 1700 46—54,— 1954 1200 44—62,— 1955 417 68—75,— S.V. Texel Ook de adspiranten hebben zich flink geweerd. Het is nog spannend geweest. Tenslotte konden ze de grotere adsp. van J. niet houden, uitslag 34. Texel a had het niet lastig met de Breez. Boys. Met de wind mee werden de Boys op eigen doel terug gedrongen, waardoor weinig openingen om te schie ten ontstonden, terwijl de B. keeper heel goed werk deed. Toch konden ze de druk niet houden. Het werd 50, tot in de laatste minuut in een slap moment aan B. een goedkoop doelpunt cadeau werd gegeven. Tex. Boys a-Texel b 013. Texel zou aan 2 punten genoeg hebben om afd. kampioen te zijn. Ze hadden er zin in en scoorden er lustig op los. Bij de rust was het al 08. Ook in de 2de helft tegen de sterke wind in, was T. sterker en wer den er nog 5 doelpunten aan toegevoegd. Knap gedaan jongens en ook jullie ge feliciteerd hoor. Binnenkort wordt de kampioensfoto gemaakt. Tenslotte nog onze welpen. Ze hebben hun meerderheid wel bewezen door met 60 te winnen. En nu gaan we dan naar het Welpen-tournooi van Alkm. Boys. Zullen jullie het kastje controleren? Zorgen jullie er voor op tijd op de ver zamelplaats te zijn. Vraag moeder of ze je spullen wil wassen, dan komen jullie allemaal netjes in het veld. Dat hoort zo. Laten jullie je schoenen even nazien? Neem flink wat botorhammen mee en vooral ook een goed humeur. Zorg er voor, hoe of de uitslagen ook zullen zijn, dat er geen wanklank wordt gehoord. Vooral ook stipte gehoorzaamheid aan de leiders. Veel succes en plezier. De handbalkampioenen werden na af loop gehuldigd. Eerst op het terrein en later kwamen we een uurtje gezellig bij een, waar het woord gevoerd werd door de voorzitter en de heer Ten Cate, die bij zijn gelukwensen een club vlag toe zegde. Voorzitter deelde in zijn geluk wensen ook de trainer, de heer Kiewiet en de heren Van Zeijlen en Kiljan. Op Hemelvaartsdag spelen 's morgens om 10 uur De Koog a-Texel b. A.s. Zondag: Texel-VVW; Texel 2- VIOS 2; Zaterdag: Breezand Boys a- Texel a; Texel b-De Koog a. VOLLEYBAL-NIEUWS Hedenavond trainen de Dames en He ren gezamenlijk. Zondag 22 Mei komt Schagen op tegenbezoek. Tweede Pinksterdag geven wij een demonstratie op de Sportdag in Ooster end. Komt dus allen ter training. Ook nieuwe leden kunnen zich melden in het gymlokaal in Plan-Zuid. 18 JUNI TE WATER Naar wij vernemen is de tewaterlating van de nieuwe boot bepaald op Zaterdag 18 Juni. Zoals bekend wordt deze te Arnhem gebouwd. Omstreeks half Sep tember zal het schip naar Texel komen. HUWELIJK PER FLESSENPOST? Een badgast, die reeds 20 jaar op Texel komt, vond een fles met 'n briefje van een Eng. militair b.d. Kon. Genie. De fles was maar 10 dagen in het wa ter geweest en de inhoud luidde, dat de militair de vindster verzekerde dat, nu zij deze fles gevonden had, zij hém ge vonden had. ZONDAGSDIENST DEN BURG Hemelvaartsdag 19 Mei DOKTER VAN LOON TE OUDESCHILD BENOEMD De heer A. Dootjes is benoemd tot PTT-kantoorhouder te Oudeschild. Tex. Boys-nieuws Boys 1 speelde zijn laatste uitwedstrijd tegen Foresters, dat de leider volgt Deze spannende en sportieve strijd eindigde in 11, wat de verhouding goed weer gaf. Direct ontketenden de gastheren een reeks aanvallen, maar spoedig wisten de Boys een tegenoffensief in te zetten. 25 Minuten na de aftrap speelde een B. back terug op de keeper, maar de spil veranderde het leer plots van richting: 10. In de 2de helft genoten de Boys eender geluk, toen na een kwartiertje de l.binnen zijn bal door een back in ge wijzigde richting in het net zag rollen. Voorts zagen wij een keihard schot van de B. midvoor tegen de paal ketsen. Enkele keren kropen de Boys door de naald daar F. ook de winnende goal fel begeerde. De scheidsrechter leidde prima Onze adsp. verloren thuis met 013 Het programma voor Zondag is nog niet bekend. Donderdag 19 Mei Den Burg, Park, Eerste dag muziekcon cours, georganiseerd door de Texelse Fanfarecorpsen in samenwerking met de West-Friesehe Bond van Harmonie- en Fanfarecorpsen. Vrijdag 20 Mei Oosterend, o.l. school, schooluitvoering ten bate van de schoolreisjes. OUD-EILANDGENOOT GERIDDERD Onze vroegere eilandgenoot, de heer L. JDaalder, thans referendaris op de Helderse gemeentesecretarie, is be noemd tot Ridder in de Orde van Oran- je-Nassau. De heer Daalder is te Oosterend ge boren en destijds enige tijd op de Texelse gemeentesecretarie als volontair werk- zaam geweest. GEAUTOMATISEERD Gistermiddag vond in het Badhotel „Prinses Juliana" te De Koog een bijeen komst plaats naar aanleiding van het in gebruik nemen van de automatische centrale aldaar als laatste van de vijf eindcentrales op ons eiland. De Direc teur van het Telefoondistrict te Haar lem gaf een toelichting bij deze gedeel telijke automatisering van Texel, waar na de centrale werd bezichtigd. BETERE ARBEIDERSWONINGEN Zaterdagavond zal in De Cocksdorp - café Hooijberg - door de A.N.A.B. van het N.V.V. een vergadering worden be legd inzake het woningprobleem. Het schijnt dat er landbouwers zijn, die nieuwe woningen willen laten bou wen voor het aantrekken van vaste ar beiders. BOUW VERG ÜNR L -! GEN Doopsgezinde Gemeente Texel, bouw van een Verenigingsgebouw aan de hoek Minister Ruisweg-Kaapweg te De Koog; de heer L. Eelman, De Koog 48, veran dering gevel woonhuis; Kerkvoogdij der N.H. Gemeente van Den Burg, uitbrei ding kosterswoning met bijkeuken; Doopsgezinde Gemeente Texel, verande ring gevel pastorie te Oosterend. PREDIKBEURTEN Morgen, Hemelvaartsdag - HERVORMDE GEMEENTE Den Burg 10 uur Ds Van Reijendam Den Hoorn 10 uur Ds van Rhijn Vrijdag 20 Mei, n.m. 9 uur Doopzitting aan de Pastorie. De Koog 9,30 uur Ds Janse De Waal 11 uur Ds Janse Oosterend 11 uur Ds Klijnsma Oudeschild 9,30 uur Ds Klijnsma GEREF. KERK' Den Burg 10 u. Cand. J. D. B. vd Meulen van Landsmeer. Oosterend 10 uur Ds J. Hartkamp ADVERTENTIES voor de Texelse Courant van Zaterdag 21 Mei dienen UITERLIJK HEDENMIDDAG in ons bezit te zijn! TEXELAARTJES Bij vooruitbetaling tot 3 regels f 0,60; elke regel méér f 0,20. Onder adres te 'oevr. (niet eerder dan 11 u. in Boekh.) en onder nr. f 0.20 meer. Radio herstellen? VONK opbellen! Telefoon 78 en 273 Te k. gevr. jonge hanen A. N. Plaatsman, Kogerweg 36, Telefoon 139, Den Burg Te k. z.g.a.n. naaimachine (Singer) R. Feenstra. Califor- niëweg tel. K 229 Te k. melkontromer, karn, melkzeef en schapenemmer. G, Bakker Jzn, De Koog Te k. een stofzuiger f 15 en handnaai machine. Dijker, Oudeschild 181 Te k. 8 beste biggen bij Van Egmond, Tienhoven Verloren deksel van in- maakketel route Warifloesstr., Julianastr., Wilhelm.1., Wilte Kruisweg, Kogerweg, Gerrits- land Gaarne terug Fa. C. Witte Gevonden bankbil jet. Tegen adv. kosten terug te bekomen. Kager, Kogerw, 24 Te k. beste aardapp. f3 p. 35 kg A. Eelman Schil derend 73 Te k. aangeb. electr. wasmach., houten kuip Kogerweg 26 Met blijdschap en dank voor Gods grote liefde geven wij kennis der ge boorte van een welgescha pen dochter die wij noemen Erna Cornelia J. C. Kikkert D. Kikkert-Terpstra Waalenburgerhuis, Texel 14 Mei 1955 Dankbaar en blij geven wij U kennis van de ge boorte van onze zoon en broertje Kees die bij het H. Doopsel de namen ontving Cornelis Johannes Maria M. M. Hin-Koedooder C. Hin Cz. Ankie en [an Texel, 13 Mei 1955 Witte Engel B 108 TijdelijkSt. Elisabeth- ziekenhuis Alkmaar, kamer 21 Voor de vele belang stelling betoond bij het overlijden van onze tante, mevr. IMMETJE KEYSER echtgenote van wijlen Johannes Keyser Pz. betuigen wij hiermede onze erkentelijke dank Namens de familie S. Keyser Jbz. Hiermede geven wij U kennis van het over lijden, voorzien van de H Sacramenten der ster venden, v. onze geliefde moeder, behuwd, groot en overgrootmoeder Ccstharina Mulder wed. van Dirk Maas in de ouderdom van 78 jaar Familie Maas Zandvrucht, Texel 15 Mei 1955 De gezongen uitvaart zal plaats hebben heden morgen 9 uur in de parochiekerk te Den Burg waarna begrafenis op het R.K. kerkhof aldaar Hiermede betuigen wij U allen onze hartelijke dank voor de blijken van deel neming ons betoond tijdens de ziekte en na het over lijden van onze lieve vrouw moeder, behuwd- en groot moeder GUURTJE BRAK echtgen, van J. Hoep Uit aller naam J. Hoep Texel, Mei 1955 Langs deze weg be tuigen wij onze harte lijke dank voor de vele bewijzen van deelne ming in het dubbele leed dat ons trof door het overlijden van onze ge liefde Zoon PIETER VLAMING en Vrouw en Moeder G. VLAMING VLAMING Uit aller naam: P. VLAMING Gzn. Oosterend, Texel, Peperstraat 42. De ondergetekende be tuigt bij deze, namens de familie, zijn hartelijke dank aan allen die tijdens ziekte, overlijden en deter aardebesteliing van zijn moeder GEERT|E KOORN van hun belangstelling heb ben blijk gegeven doch in 't bijzonder dokter Renoul en zuster Mettau voor hun onvermoeide hulp, ds v d. Zwaag voor dc troostwoor den tot ons gesproken en aan dragers en kleedopleg- sters C. Burger Oosterend, 16 Mei 1955 Schoolstraat 3 naar naar de nieuwe modellen 1955 fantastisch! M. A. j. VONK Tel. 78 Tel. 273 Corr J, A. Eeiman, Halierwegb2, Den Burg Gedurende de periode 21 Mei tm 4 Juni 19f 5 wor den de werkzaamheden waargenomen door de heer A. Boltjes, Ada van Hol landstraat 13 Gymschoenen vanaf 1.95 Blauwe zwarte basketbal schoenen J. HOPMAN en N. HOPMAN-BUIS zeggen, ook namens we derzijdse ouders, hartelijk dank voor de blijken van belangstelling bij hun hu welijk ondervonden. Schilderend 14, Den Burg Mei 1955 Ge komt op Neerlands wegen, Geen beter rijwiel tegen, Dan de GAZELLE snel en sterk, Het is het allerbeste merk. Witvliet Westerlaken Oudeschild, Telefoon 417

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1955 | | pagina 2