9 roen in het harL.. Texels Gemeenteraadkwam bijeen Met de „Kasteel van Staveren" een week door Nederland WRIGLEY Huid genezing jii-ri PANG ZATERDAG 11 JUNI 1955 69e JAARGANG No. 6947 T E X E LS E® COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 -Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. -Abonn. pr. f 1,95 p. kwart. 20 ct. incasso. Adv. 8 c, p.mm. De lang verwachte dag is voor ons aangebroken en wij (de heer A. Smidt, „Maris Stella" en de verslaggeefster - red.), vertrekken met de boot van acht uur van Texel, onder verzorging van onze zuster Harinck. Wij gingen bestem ming Zaandam, waar de boot, waarop wij onze vacantieweek zouden doorbren gen ons wachtte. Er was grote belang stelling aan de kade, waar de Zaandam- se bevolking ons feestelijk uitgeleide deed. De zon had zich door het wolken dek een weg gebaand en zou ons elke dag met haar milde stralen verkwikken. Toen wij in Amsterdam aankwamen, werden nog meer patiënten gebracht en alle bedden waren vlug bezet. Om twee uur verlieten wij Amster dam met bestemming Utrecht, waar overnacht zou worden. We werden uit geleide gedaan door vele Amsterdam mers, op wier gezichten stond te lezen, dat ze ons deze week van harte gunden. Onder de tonen van „De Amsterdamsche Vlag", gespeeld door een plaat aan boord, voeren wij weg. Langs de havens, het Amsterdam- Rijnkanaal en verder langs de prachtige Vecht. Toen wij in Utrecht kwamen had ons kokkie een heerlijke maaltijd klaar. Hulde hoor! 's Avonds bezoek aan boord, en aardige amusement, gebracht door jonge Utrechtenaren. Dinsdag .31 Mei om 9 uur vertrek naar Rotterdam. Een prachtige tocht. Met stralend weer vertrokken wij in de rich ting Vreeswijk; Erg interessant was de grote Beatrixsluis. Terwijl wij daar ge schut werden ging de boot één meter omhoog, wat duidelijk te zien was aan het waterpeil. Die sluis is maar even 150 meter lang en 18 m. breed. De Neder lander kan trots zijn op zijn Waterbouw kundigen. Toen wij in Rotterdam aankwamen, hebben wij na de maaltijd heus van ons rustuurtje genoten, want wij krijgen zo veel te zien, dat je alles onmogelijk ge lijk kan verwerken. Na de thee hebben wij een prachtige tocht door de Rotter damse havens gemaakt. Dank, hoor ka pitein en Uw bemanning voor alles wat U ons daar heeft laten zien. Wij troffen het, want de Nieuw Amsterdam vertrok juist met emigranten naar Canada. Er stonden veel mensen langs de kant hun een laatst vaarwel toe te wuiven en wij deelden daar ook in mee. Ik geloof ech ter niet, dat ze gedacht hebben, dat wij gingen emigreren. Ook zagen wij in het dok de nieuwe Willem Barendsz. Als die straks de reis aanvaardt, dan maar goede vangst en behouden vaart. En dan dat machtige vliegdekschip de Karei Doorman. Het is niet te hopen, dat het voor oorlogsdoel einden gebruikt moet worden. Liever maar alleen de trots van onze Marine Ook zagen wij de vermakelijkheden van de E 55. De mensen zweefden n.b. in kooien door de lucht of het niks was. Je kunt wel merken dat Rotterdam een wereldhaven is, want je zag vlaggen op de schepen van allerlei landen. Wij kwa men te liggen met onze boot voor het havenziekenhuis en hadden een prach tig gezicht op de Maas en de Maasbrug, wat 's avonds fantastisch was met al die verlichting. Ook kwam er 's avonds een aardig muziekgezelschap aan boord. En door het Jeugd Rode Kruis, afd. Rotter dam werden alle patiënten getracteerd op een prachtig bakje fruit en chocolade, alles was verpakt in cellophaan. Dus dat ging mee naar huis. Maar wat een pracht idéé om je in je jeugd al te wil len inschakelen voor de mens, die het nodig heeft. Woensdag 1 Juni vertrekken wij uit Rotterdam onder de vrolijke tonen van de mariniers, nu met bestemming Zalt- Bommel. Wij varen van de Oude Maas naar de Waal, wat een industrie langs het water: grote scheepswerven met gro te tankers in aanbouw, steenfabrieken, alles industrie. In Gorkum ligt de boot weer stil voor ons rustuurtje en na de rust vervolgen wij onze reis naar Zalt- Bommel, waar ook weer wordt over nacht. Wij varen onder prachtige brug gen door die ons met het Zuiden van ons land verbinden. Donderdag 2 Juni om 8 uur uit Zalt- Bommel voor de grote tocht naar Deven ter. Wij komen langs Nijmegen met het prachtige Valkenhof en niet te vergeten de prachtige Waalbrug. Wij stomen tot Millingen en kijken op de Elterberg, voorheen Duits, nü Nederlands bezit. Nu gaan wij de IJsel op in de richting Does burg, bestemming Deventer, een pracht tocht aan één stuk door gevaren tot half zes. Wat een mooie tocht de rivieren met hun mooie uiterwaarden en landschap pen, en dat verkeer te water. Wij kwamen soms handen te kort, want alles zwaaide ons toe, van de klein ste boot tot de grootste Rijnaak. En dan die aardige bootjes, die hun waren aan bieden aan de schippersgezinnen, het lijkt net een varende etalage. Zulk een bootje noemt men een parlevinker. In Deventer was het 's avonds hele maal feest aan boord: leuke muziek, voordrachten, een gratis loterij met al tijd prijs en niet te vergeten de Deven ter koek! Ik denk dat wij Zondag bij de koffie allemaal Deventer koek eten. Aan het einde bood een heer van het Rode Kruis ons een mooie zakdoek aan met 'n rood kruisje en boottocht 1955 er op, een zakdoek wat Twenthe U biedt. Vrijdag 3 Juni van Deventer naar Harderwijk. Wij varen nog steeds op de IJsel en gaan bij Kampen het IJselmeer op. Wij gaan voor anker op het IJsel meer teneinde ons rustuurtje te houden en de „Kasteel van Staverden", die weer op zijn bekende golfjes dobbert ligt rus tig in de blakende zon. En de zusters liggen héérlijk te zonnen, wat hun na al die inspanning van harte gegund wordt. Langs de Noord-Oost polder en de nieuwe Zuiderzeewerken, links van ons Flevoland, rechts Markerwaard. Waar wij nu varen schijnt over twee jaar al land te zijn. Wat een pracht gezicht Harderwijk uit zee gezien en wat een aardig binnen komen in dat leuke vissersplaatsje. Wij gaan hier de nacht doorbrengen en ver trekken de volgende morgen over het IJselmeer naar Amsterdam. Om ongeveer twee uur waren wij in Amsterdam, waar de Ziekenauto ons al wachtte. Het afscheid nemen van al die genen, die je deze week tot een onverge telijke hadden gemaakt, viel nog niet mee. En nu onze dank aan de dokter, die ons allen zo goed op peil heeft gehouden, de zusters voor haar beste zorgen aan ons besteed, onze kokkie met haar staf voer het heerlijke wat ze voor ons heeft klaar gemaakt, de broeders voor hun hulp en niet te vergeten onze scheeps- moeder, mevr. Boelkens-Navis, die ach ter de schermen zoveel voor ons deed en mej. Vaders, die alle post zo goed voor ons verzorgde; dan onze omroepster, die gedurende de reis ons zo keurig vertelde wat ons passerde, en de mooie platen, die ze liet draaien. Kapitein Miedema en zijn bemanning voor de veilige tocht, ja, 'n hulde voor U allen, trouwe werksters, voer Uw dienende liefde voor het Rode Kruis. U allen, Texelaars, die sympathiseren net dit mooie werk: Wordt huis aan huis, Lid van het Rode Kruis! Ook zijn wij onze dank verschuldigd aan het bestuur van het Witte Kruis, dat zijn medewerking zo spontaan gaf en -nze zuster Harinck gelegenheid gaf met ons de reis mee te maken, wat voor ons een grote geruststelling was. U, mijnheer de redacteur, dank voor de plaatsing, N. WITVLIET-BROUWER Bmneabrand van schrijnend maagzuur5 Onmiddellijk te doven! Met Rennies. Bevrijd U van dat hinderlijke, branden de gevoel op Uw maag. Neem Rennies. Rennies helpen iedereen altijd da delijk!! Laat U het genot van een sma kelijke, pittige maaltijd niet bij voorbaat bederven door angst. Met Rennies is de narigheid van „ver keerd vallen" uitgesloten. Als Uw maag „onveilig" seint, vlug één of twee Ren nies en wég zuurbrand, wég pijn. Simpel om in te nemen en nog smakelijk ook! ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 12 Juni op om 4.19 uur en gaat onder om 9.00 uur. Maan: 13 Juni L.K.; 20 Juni N. M. Hoog water ter rede van Oudeschild: 11 Juni 11,20 en 12 Juni 0,10 en 11,55; 13 Juni 0,55 en 12,45; 14 Juni 1,50 en 13,45; 15 Juni 2,55 en 15,05; 16 Juni 4,05 en 16,20; 17 Juni 5,25 en 17,40; 18 Juni 6,35 en 18,50. ZAAK OVERGENOMEN Den Hoorn. Mej. D. de Jager heeft haar woning en kruidenierszaak overge daan aan de heer E. Groot, Den Burg. Woensdagmiddag om 2 uur heeft de nieuwe eigenaar zijn zaak geopend. KAuW heerlijk verfrissend houdt u in topvorm in uw werk en bij sport BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 3 tot en met 9 Juni 1955 Geboren: Frouwtje Elske, dv Simon Daalder en Willemke Jonker; Menno Jan, zv Reinold Eelman en Alida Johan na Roeper. Ondertrouwd: Pieter Brouwer en An- tje Cornelia Hooimeijer. Getrouwd: Pieter H. Eelman en Neel- tje de Ridder; Willem Koorn en Wilma Alida Fockenga. Overleden: Adrianus Schoo, 72 jaar. Gevonden voorwerpen: Bandhanddoek en zwembroek, duimstok, vulpen, fototoestel, groene hoofddoek, portemonnaie, 3 kindermanteltjes, fiets slot, pullover, 1 handdoek met badpak, damesschoen, geel-zwarte wollen das en een doublé armbandje. INGEKOMEN PERSONEN Witte Oldenburger, van Achtkarspelen, Boelenslaan 184, naar Binnenburg 13; Lourens H. J. Weijermars en gezin, van Amsterdam, Kamperfoelieweg 193 I naar De Koog 41; Ronny H. Bakelaar, van Huizen, Crailoseweg 116 naar Oude schild 133. VERTROKKEN PERSONEN Gerrit Visser, van Kerkeplaats S 31 naar Rotterdam, Schepenstraat 24a. Huidzu i verheid - Huidgezondheid En puistjes verdrogen door Purolpoede PUBLICATIE VAN DE CULTURELE RAAD Vrijdag 17 Juni Den Burg, Oranjeboom, Texel-film Den Burg, Hotel De Graaf, 8,30 uur Jaarvergadering Sportver. Texel. Zaterdag 18 Juni Den Burg, Sportveld SVT, Finale Schoolvoetbaltournooi. Maandag 20 Juni Den Burg, Hotel De Graaf, 8,30 uur Jaarvergadering Sportver. Texel, Afd. Handbal. Donderdag 23 Juni Den Burg, De Oranjeboom", Toneelver eniging U.D.I. voert op het stuk: „In revisie". Vrijdag 24 Juni Den Burg, Oranjeboom, Texel-film Zaterdag 25 Juni Den Burg, Park, Concert door het Ko ninklijk Texels Fanfarecorps. DE NUTSKLEUTERSCHOOL TE DEN BURG Het Bestuur der Stichting Nutskleu- terschool deelt het navolgende mede: Gehoor gevende aan de vele verzoeken is het reeds thans mogelijk leerlingen voor de nieuwe cursus welke omstreeks half Augustus 1955 zal aanvangen te doen inschrijven. De kinderen dienen op 1 September 1955 de leeftijd van 3¥2 jaar of ouder te hebben bereikt. Naast het aanleren van vele en nuttige zaken, wordt de jonge kinderen reeds dadelijk bijgebracht eerbied voor het geen anderen heilig is. Iedere Ouder van welke overtuiging ook, kan gerust zijn kinderen aan onze school, waarvan het aantal leerlingen ieder jaar stijgt, toe vertrouwen. Het goede en verantwoorde onderwijs, gegeven door daartoe bevoeg de leerkrachten, welke met liefde en toe wijding hun taak vervullen, schept een positieve weldadige sfeer ten aanzien van Vaderland en Religie. U kunt Uw kind of kinderen laten in schrijven bij het Hoofd der school, mevr. A. de Koning-van Ramshorstj p.a. Nuts- kleutersclrool Nieuwstraat, Den Burg en wel van Maandag tot en met Vrijdag van 9 tot 11,30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur. Het Bestuur der Stichting. DIENSTPLICHT Uitspraken inzake vrijstelling De Burgemeester van Texel brengt er algemene kennis, dat de Minister van Oorlog omtrent vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige de volgende uitspraken heeft gedaan: Willem Johan Bakker, lichting 1954. Met ingang van 10 Juni 1955 voorgoed vrijstelling van dienst als gewoon dienst plichtige wegens persoonlijke onmis baarheid, bij beschikking van 31 Mei 1955, no. 560009. Tegen elke omtrent vrijstelling gedane uitspraak kan iedere belang hebbende uiterlijk de tiende dag na de dag waarop de uitspraak ter algemene kennis is gebracht, in be roep komen. Indien de ingeschrevene, wie de uitspraak geldt, buiten Neder land verblijft, kan, voor zover het door deze in te stellen beroep betreft, met overschrijding van de termijn van tien dagen genoegen worden genomen. Zo lang omtrent zodanige overschrijding geen beslissing is genomen, wordt de uitspraak na het verloop van de termijn van tien dagen als onherroepelijk be schouwd. Het tot Hare Majesteit de Koningin te richten beroepschrift moet met redenen omkleed zijn en worden ingeleverd op afd militaire zaken van de secretarie de zer Gemeente. Texel, 8 Juni 1955. De Burgemeester voornoemd. C. DE KONING Dat onze Vroedschap Donderdagmid dag toch nog een paar volle uren bijeen was, lag 'm uitsluitend aan punt 16 van de agenda, waarvan de overige punten vlot doorgehamerd werden. Punt 16 be trof het voorstel van B en W tot uit breiding van de openbare lagere school te Oosterend met een derde leslokaal, en te voorzien van centrale verwarming, 'n extra hal en toilettenruimte. Bij aanbouw van een kleuterschool zal een centrale verwarmingsinstallatie kunnen worden aangebracht, aangezien het gebouw alsdan tenminste vier loka len zal omvatten, zijnde het minimum aantal voor de aanleg van een dergelijke installatie. B. en W. achtten het gemotiveerd thans reeds over te gaan tot het aan leggen van een centrale verwarmings installatie en tot de bouw van een kel der daarvoor, aangezien de aanleg en bouw tegelijk met de eventuele stichting van een kleuterschool zou leiden tot aan merkelijk hogere kosten. De heer J. Daalder (A.R.) zei o.a.: „Met dit voorstel is het als met een me daille: ze heeft twee zijden. De ene zijde kan onze volledige instemming hebben, je zelfs worden toegejuicht, daar deze school nu haar derde lokaal zal krijgen, waar zij, gezien het aantal leerlingen ook recht op heeft. Daardoor zal geluk kig een einde komen aan het lesgeven op een zolder, wat zeer zeker het gehele onderwijs ten goede zal komen. Anders staat het echter, zo vervolgde hij, met de andere zijde van de medaille, met wat in 2de instantie wordt voorgesteld, nl. de uitbreiding gepaard doen gaan met een extra hal en toilettenruimte, als mede het aanleggen van centrale ver warming. M.i. loopt men hier te ver vooruit en ik vraag mij af, komt hierbij dan de vrees niet boven, dat het even wicht wordt verstoord? Of moet ik hier uit concluderen, dat deze zo zeer ge vreesde evenwichtstoornis altijd naar 'n bepaalde zijde werd gezien. Hier toch wordt iets voorgesteld waarop wettelijk nog geen aanspraak kan worden ge maakt. In feite komt het hierop neer, dat hiermede een belangrijk gedeelte van dé kleuterschool wordt gebouwd, welks volledige realisering dan nog even zal moeten wachten. Wat nu het kleuteronderwijs betreft nog het volgende: Het zal U bekend zijn, dat aan Oosterend reeds een 20-tal jaren een kleuterschool bestaat, welke steunt op vier kerkelijke groeperingen. Deze school, welke momenteel 62 leerlingen telt, is gehuisvest in de oude o.l. school en ziet al jaren uit naar andere lokali teit. M.i. heeft deze bestaande Kleuter school toch als 20-jarige oudere rechten boven een nog niet geborene. Hiertegen zult U kunnen opmerken, dat deze dan kan worden ondergebracht als in dit ontwerpbesluit genoemd. Hierop zou ik dan antwoorden dat deze plaats beslist onaannemelijk moet worden geacht. Zou U. alsnog hieraan vast houden, dan dient U er zich wel van bewust te zijn, dat daarmee willens en wetens deze samen werking bij het kleuteronderwijs wordt getorpedeerd. Het gaat om wat aan deze uitbreiding is vastgekoppeld". De heer J. Vlaming (A.R.), zei het standpunt van de heer Daalder te delen. Voorz.: „Maar er is ook nog deze zijde: Gedurende twee jaren is in Ocsterend gepoogd gezamenlijk een kleuterschool te behouden, maar ondanks herhaalde lijk overleg is geen resultaat bereikt. Er ligt een verzoek bij ons van een aantal ouders van 1-1 ¥2 jaar terug voor de stichting van een neutrale kleuterschool. In feite hebben wij dat verzoek in 1954 in de Raadszitting reeds gehonoreerd en de urgentie-verklaring ervan is nog aanwezig". Wethouder De Waard, (PvdA): „Ik kan mij volledig aansluiten bij wat de voor zitter geantwoord heeft. Ik zie het nl. ook nog altijd zo, dat besturen vooruit zien moet zijn. Als wij schrappen het kleuterlokaal, dat voor de toekomst is geprojecteerd, dan vervalt ook het recht op de centrale verwarming. Nu is het moment er om de grondslag te leggen van dè goedkoopste manier. Daardoor dienen wij én het lager èn het kleuter onderwijs". De heer Daalder: „Inzake het verzoek van de verschillende ouders, heb ik toch wel minder mooie noten horen kraken. VOOR HOORNDER KERK-RESTAURATIE In Mei werden voor het restauratie fonds van de Hervormde Kerk te Den Hoorn, de volgende giften ontvangen. Van vrienden van Texel: 2 giften van f 50,1 van f 25,1 van f 10,en 1 van f 5,Een Texelaar schonk f 25, Op minder fraaie wijze heeft men de handtekeningen verzameld. De toelich ting raakte nl. kant noch wal en is een deel van die handtekeningen nu nog wel serieus te nemen? Wettelijk moeten er vier lokalen zijn om voor een centrale verwarming in aanmerking te komen". Wethouder De Waard: „Maar als het ons ondanks dat toch eens lukken zou het plan er door te krijgen, zou U dat de o.l. school misgunnen?!!" De heer Daalder: „Daar gaat het niet om, dan zou ik ook De Koog en De Waal wel een centrale verwarming willen geven". De heer W. Wassenaar (PvdA): „Wij als raad hebben altijd gezegd: als er ge bouwd wordt, laten wij dat dan zo eco nomisch mogelijk doen. Dat hebben wij altijd aan B en W verzocht. Het verwon dert mij voorts, dat U pas nu met Uw mening t.o.v. de verzamelde handteke ningen komt". Voorz.: „Het lijkt mij onverstandig om met het argument van de handtekenin gen naar voren te komen, dat zal in de volgende jaren nog wel meerdere malen naar voren komen. Dat toch is niet de argumentatie op zichzelf. Indien Ooster end ooit de eenheid kan opbrengen, welke nodig is voor de stichting van een kleuterschool, dan heeft het in elk geval reeds een centrale verwarming en de o.l. school is daar- dan reeds eerder mee gebaat". De heer S. van der Vis (CHU): „De be staande kleuterschool steunt toch reeds op alle richtingen? Welke groep of groe pen wensen dan de door U bedoelde kleuterschool?" Voorz.: „Dat is de groep, welke zich met de huidige school niet kan conformeren. Hoe groot die groep is? Blijkbaar groot genoeg om de stichting te motiveren. De stichting werd destijds alleen va'n de begroting afgevoerd, om dat het financieel niet mogelijk was". De heer Van der Vis: „U zei: Als Oosterend zo'n eenheid kan zijn om een kleuterschool te bezitten", maar het is zeker maar een heel klein percentage, dat de afscheiding voorstaat en roet in het eten gooit". Wethouder Hin i(KVP): Mocht er in de toekomst een bijzondere èn een openbare kleuterschool in Óosterend gevonden worden, dan is dit voorstel onjuist, maar als het pet 80-100 der voor dit onderwijs in aanmerking komende kleuters omvat, dan vind ik de plaats niet bezwaarlijk, ja zelfs de aangewezen plaats. Als de bouwplannen er zijn, zullen daarvoor voldoende grondig tellende handtekenin gen nodig zijn. Het is mij bekend, dat zich enkelen teruggetrokken hebben, maar een onderzoek is nog niet inge steld. In ieder geval zal er geen kleu terschool worden gebouwd voor zeg 10 of 20 leerlingen." Voorz.: „Ik verzeker U, dat de grootte van Oosterend het mogelijk maakt één behoorlijke kleuterschool te krijgen en wat ten opzichte van het B.L.O. onder wijs kan moet toch ook voor het kleuter onderwijs mogelijk zijn". Wethouder De Waard: „Als U te Oosterend maar één kleuterschool wenst, die alle groepen omvat, dan moet U dat t.z.t. waar maken. Ik hoop, dat dit zal gelukken en dan zal ik gaarne bereid zijn nader overleg te plegen waar de school zal moeten staan. Maar iedere burger heeft gelijke rechten. Ik voorzie echter niet dat samengaan zal gelukken en gezien hét verzoek dat anderhalf jaar geleden werd ingediend, meen ik dat het in deze omstandigheden gemotiveerd is dit zo te doen, temeer daar wij de kinderen een centrale ver warming kunnen geven en de Raad zich t.z.t. toch nog opnieuw zal moeten uit spreken over het al dan niet bouwen van deze kleuterschool". De heer Daalder: „Ik ben het niet eens met de heer Hin, dat de geprojec teerde plek de aangewezen plaats is". Mevr. Koning-Bruin (PvdA): „Welk onderwijs wordt er op de Oosterender Kleuterschool gegeven?" De heer Daal der: „Het is positief een Christelijke Kleuterschool". Mevr. Koning-Bruin: „U wilt dus vasthouden aan de naam, als de school de naam Neutrale Kleuter school droeg zou dus hetzelfde onderwijs worden gegeven??" De heer Van der Vis: „Ik wil graag mijn medewerking geven aan de bouw van de bedoelde scliool, maar alleen als alle partijen elkaar daarin zullen vin den". Wethouder Hin: „De wettelijke rege ling zal een minimum aantal leerlingen eisen en als dat aanwezig is zal er toch (Vervolg 2de pagina) ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER SCHALKWIJK (Ingaande Zaterdagavond 6 uur) In diverse frisse vruchtensmaken a 32 cent per 100 gram en in rollen a 17 cent per rol Let op de naam RANG op het beschermend omhulsel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1955 | | pagina 1