9 rocn /wa in het harL, Nieuwe wegen en te verbeteren wegen Vaderdag Zilveren Jubilaris HAM E Al In memoriatn N. W. Duinker WRIGLEY ZATERDAG 18 JUNI 1955 69e JAARGANG No. 6949 TEXELS E® COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 -Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. -Abonn. pr. f 1,95 p. kwart. 4- 20 ct. incasso. Adv. 8 c, p.mm. „Het aanleggen, verbeteren en ver harden van wegen in Den Burg is door de Nederlandse Heide Mij. namens de Commissie voor de Ruilverkaveling „Texel" gegund aan de laagste inschrij vers Van Oord en Zoon, Utrecht, voor f 612.800,Een andere wegverbetering aan Moei en Hermes, Alkmaar, voor f 619.000,Aldus een dagblad. „In Den Burg" is enigermate bezijden de waar heid: het gaat hier om wegen, die allen weliswaar in het z.g. Oude Texel zijn gelegen, maar beslist niet in Texels Hoofddorp!! De grote bedragen tonen aan, dat er veel gegraven en veel veranderen zal. Niet alleen zullen wegen worden verbe terd, maar er zullen ook nieuwe wegen aangelegd worden. Een nieuwe weg zal worden aangelegd door het Kogerveld. Deze begint ter hoogte van Vredesteijn en zal langs Huis Frans op de Ruigedijk bij perceel M. Spigt uitkomen. Dan een nieuwe weg van boerderij B. Dekker, Dijkmanshuizen, naar de Nes onder de rook van Oosterend; nieuw is ook de „Koningsweg", van de Oosteren- der weg, nabij de Gentenweg, tot de weg naar Oost, nabij de boerderij van de heer Jac. "Waming; een nieuwe weg vanaf boerderij D. Kuiper, Harkebuurt, in de richting van de eendenkooi van de heer P. Timmer. De Kwadijksweg, thans lopend van De Veen tot de Lange Waalderweg, wordt aan twee zijden uitgebreid en wel tot Huize Nelly, aan de Hallerweg en van v'ESAFSLAG OUDESCHILD Aangevoerd van 6 tot en met 11 Juni: 60 kg tong; 322 kg schar; 110. kg bot; 134 kg griet; 115 kg poon; 118 kg ma kreel; 2102 kg vispuf; 4265 kg export garnalen; 225 kg Puf garnalen; 829 kg krukels; 2440 kg kokhanen; 131 kg geep; 6 kg fint; 2 kg zalm; 204 kg pieterman. Hoera! 't is morgen Vaderdag, Ge weet wat dat betekent, Er wordt door pa op deze dag, Op allerlei gerekend. Een nieuwe pijp, een zak tabak, Een fijne kist sigaren. Mij dunkt, het kan niet anders of Hij moet er wél bij varen. Ik voel mij nu reeds als een kind, Een dag voor zijn verjaardag, Ik maak in mijn reeds dunne kuif, Alvast een extra haarslag. Want ja, je wilt er op zo'n dag, Toch tip-top uit zien, vrinden, Daar hoeven wij als mannen heus Geen doekjes om te winden. Ik dank oprecht de winkelier, Die dit heeft uitgevonden, En voel mij juist op déze dag, Oprecht met hem verbonden. Hij weet wat of een man tóe komt, In deze zware tijden. Al zal hij zelf, begrijpelijk, Geen schade daar bij lijden. Nog slechts één nachtje slapen, lui, Dan is het éind'lijk morgen. En dat ik wérkelijk iets krijg, Is niet voor mij verborgen, Want vrouwlief kwam vanmiddag juist, Wat centen bij me halen, Omdat zij anders mijn cadeau, Helaas niet kon betalen Huib de Rijmelaar S.V. Texel Voor a.s. Zondag is opnieuw de laatste competitie-wedstrijd Texel 1-VZV 1, vastgesteld. We hopen nu maar dat het uitkomen met enkele reserves evengoed een goed 'resultaat zal opleveren. Extra aanpakken is dus de boodschap. Handbal: Texel 1-Voorwaarts 2. Zij verwachten een grote belangstelling. Het Welpen-tournooi van Alkm. Boys in Alkmaar is nu definitief vastgesteld op Zondag 26 Juni a.s. Nog even flink trainen jongens! Ontloop die pijn van brandend maagzuur. Neem Hennies! Alsof de maag uit Uw lichaam brandt, zo'n pijn veroorzaakt overtollig maag zuur. De remedie is eenvoudig en af doende: Rennies. Die helpen dadelijk. Gewoon, zonder water of wat ook, op de tong laten smelten, 't Kan niet missen, de brand is gedoofd! Eet onbevreesd waar U trek in hebt, maar.steeds Rennies bij de hand! ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 19 Juni op om 4,18 uur en gaat onder om 9.04 uur. Maan: 20 Juni N.M.; 27 Juni E.K. Hoog water ter rede van Oudeschild: 18 Juni 6,35 en 18,50; 19 Juni 7,35 en 19,55; 20 Juni 8,25 en 20,55; 21 Juni 9,20 .en 21,55; 22 Juni 10,05 en 22,50; 23 Juni 10,50 en 23,30; 24 Juni 11,30 en 25 .Juni 0,10 en 12,00. Aan het strand ongeveer een uur eer- her hoog water. de Lange Waalderweg tot de boerderij van de heer C. Verberne; totaal wordt deze weg dan plm. 3 km lang. Dan zien wij verbetering van de Mid- denlandseweg, lopend van de Schilder- weg (Zuivelfabriek) tot aan de Lange Waalderweg; de Veense Langweg, lopend langs „De Rode Zee"; de Nieuwe Span- ger weg, liggend ongeveer in het ver lengde van voorgaande; de Marsweg, de Tienhovenweg, de Laag Waalderweg, die bijTienhoven ligt en in het land eindigt; De Ongerenweg van de Waalderweg tot aan Waalenburg dus; de Westerboers- weg, de Kooistuksweg, die in het ver lengde van de Westerboersweg ligt, de Grensweg aan het begin van de Dennen bossen bij de Duinweg; de Hammerweg,. van Zevenhuizen tot de Zeedijk; de Noorderbuurtsweg, van Oosterenderweg tot de dijk van het Noorden, de Weg bij Oost, van boerderij J. van der Vis naar de Zeedijk. BIJEENKOMST VAN DE NATU De bijeenkomst in Schagen, waarbij mensen die het hart verpand hebben aan het amateurtoneel bijeen waren en de belangen van dat amateurtoneel be hartigden en bepleitten verdient om ver schillende redenen onze grote belang stelling. Ten eerste omdat het amateur toneel een zeer grote plaats heeft inge nomen in de achter ons liggende halve eeuw, waarbij deze uiting van kunst veelal het enige middel was voor de plattelandsbevolking om kennis te ma ken met wat. de beste Nederlandse er buitenlandse schrijvers naar voren meenden te moeten brengen, aldus de Schager Courant, die vervolgt: Er is een tijd geweest dat het platte land van die kunstuitingen, we denken daarbij aan Heijermans, Fabricius, Bou- dier-Bakker om er maar eens enkelen te noemen, alleen kennis kon nemen via amateurtoneelverenigingen. De reis naar de stad was te omslachtig en te kost baar. Als zodanig hebben deze vereni gingen ontzaglijk belangrijk werk ver richt. In vele plaatsen was het zo, dat het gehele dorp geestelijk een beetje teerde, op wat de plaatselijke vereniging in het winterseizoen naar voren bracht, al dan niet gecompleteerd met een Nuts- programma. Zij hebben begrip gekweekt voor het toneel. Er is in de laatste jaren, door de ver betering van de vervoersmiddelen deze situatie een grondige verandering gekomen. Niet langer leeft de plattelan der in een geestelijk isolement. Men kan de stad met auto en bus veel gemakke lijker bereiken dan een kwart eeuw terug. De plattelander ziet meer, mede ook doordat vele gezelschappen in de centrumplaatsen komen. De radio en in de laatste jaren de televisie, hebben een ware revolutie tot stand gebracht en de amateurtoneelverenigingen hebben of zullen de weerslag daarvan ondervinden. De amateurverenigingen zijn niet langer uitsluitend de dragers van het culturele leven ten plattelande. Ze zijn mededra gers geworden en het spreekt wel van zelf, dat deze situatie' een gans andere is. Van de bewierookte vereniging is de amateurtoneelvereniging geworden tot een club, waarvan men iets verwacht en die men heel dikwijls durft critiseren. Verwijdering'. Er is ten gevolge daarvan in verschil lende plaatsen een verwijdering ont staan tussen publiek en vereniging. Al gemeen hoort men de klacht, dat het pu bliek zo veeleisend is geworden, dat niet meer klakkeloos elk product wordt ge slikt dat de bezoekers wordt voorgezet- Degenen die zo klagen zijn juist de amateurs die we niet zo heel erg nodig hebben. De amateurs, die er van over tuigd zijn. dat het altijd zo buitenge woon mooi is geweest, die geen oog heb ben voor de mogelijkheid van eigener en anderer falen. Anderen hebben wel begrip voor de toestand en willen verbe tering. Het is daarom zo gelukkig dat de amateurtoneelverenigingen zich in de NATU hebben georganiseerd. Ieder op zich kan het niet meer redden. Misschien dat in de allerkleinste plaatsen die mo gelijkheid nog aanwezig is, maar het amateurtoneel moet vernieuwd en ver sterkt worden. Dat kan alleen, wanneer de krachten worden samengebundeld, wanneer gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die er in groter verband zijn. Op hoger plan Die mogelijkheden zijn inderdaad aan wezig. Wij denken hierbij aan de aan stelling van een toneeladviseur, aan het verlenen van hulp bij de regie, aan het organiseren van regie-cursussen, om er maar eens enkele te noemen. Eén ver eniging op zich zeif kan iets dergelijks niet doen. Alleen samenwerking is daar toe bij machte en dan nog slechts met steun van de overheid. Dat in de omge ving van Schagen, let wel ook Texel be hoort tot die omgeving, dus het rayon is wel zeer groot, 25 verenigingen zich hebben aangesloten bij de NATU is ver heugend. Maar een oproep tot de vereni gingen, die nog afzijdig staan mag niet achterwege blijven. Eerst wanneer ook de laatste amateurvereniging is aange sloten kan men tevreden zijn. Beste, brave vriend Schotanus, Nu ge juist een kwart eeuw lang, Texels nieuws hebt rondgedragen, In het algemeen belang, En waar ge nu ook zo'n tijd haast, Mee droeg mijne rijm'larij, Wijd ik daaraan graag een liedje, Als een heilwens ook van mij. 'k Hoef hier niet meer uit te wijden, Over 't werk door U gedaan, Want dat heeft reeds zeer uitvoerig, Woensdag in de krant gestaan, Maar wel stip ik, jubilaris, Hier met nadruk even aan, Dat ge deze simp'le arbeid, Zo getrouw steeds hebt gedaan. 't Maakt niet uit WAT of een mens doet, Maar HOE hij zijn werk verricht, En dat deed ge, vriend Schotanus, Altijd met een blij gezicht. Wanneer and'ren rustig sliepen, Trok gij met gevulde tas, Langs de vele, vele huizen, Met d'ons welbekende pas. Want ge wist: het Tesselaartje, Werd voor dag en dauw verwacht, Wijl een elk zat uit te kijken, Naar het nieuws door U gebracht. Daarom breng ik U mijn hulde, Dat ge vijf en twintig jaar, Zo getrouw Uw taak vervuld hebt, Voor zo menig Tesselaar. 'k Feliciteer U dan ook gaarne, Met deez' zilv'ren krantbrengdag, En ik hoop, dat ge nog jaren, Onze krant'man blijven mag! Huib de Rijmelaar CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 15 Juni Consultatiebureau De taxi's en moeders van buiten Den Bui'g worden verwacht van 34 uur. Moeders van Den Burg' van 45 uur. Willen de moeders voor het Consulta tiebureau voor Zuigelingen even thuis nakijken of ze misschien een volgnum mer meegenomen hebben? Brengt U dit dan a.s. Woensdag mee? We missen enige nummers, wat voor ons erg moeilijk is. Tevens is er deze keer inenting tegen pokken, kinkhoest, diphterie en teta nus. De inentingen beginnen reeds 1 uur. Degenen, die het Consultatiebureau niet zullen bezoeken, worden verzocht zo vroeg mogelijk te komen. Tot de leeftijd van 6 jaar kan men de kinderen laten inenten tegen kinkhoest, diphterie en tetanus. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 10 tot en met 16 Juni 1955 Geboren: Marjan, dv Adriaan Smidt en Hiltje L. Boon; Johanna Catharina, dv Adriaan Bakker en Johanna C. Buis man; Bauke, zv Bauke E. Visser en Rei- na Bos; Margaretha, dv Cornelis Leijen en Catharina M. van der Kolk; Cornelis zv Harm Oosterhof en Jannetje M. van Bennekom. Ondertrouwd: Marinus van Kooten en Froukje Koolstra; Hendrik Grootjen en Catharina M. P. Dekker. Getrouwd: Marinus Brouwer en Wijts- ke van der Weij. Overleden: Boudewijn Bakker, oud 54 jaar; Petronella Bakker, wv Hopman, oud 70 jaar; Aaltjen B. Wullink, oud 59 jaar. Gevonden vooi-werpen: Das, armbandje, 1 paar handschoenen, shawl, sok, kinderbril, sierspeld, zakmes. INGEKOMEN PERSONEN Christinus Weijman, van Wadenoijen D 232 naar H 122; Myra K. Dros, van Amersfoort, Snoeckgensheuvel 51, naar E 85; Petrus Zevenheven, van Den Hel der, Polderweg 22 naar B 45; Johannes Wittermans, van Wymbritseradeel, Jut- ijp 54 naar Peperstraat 31; Hilligje Wit- peerd, van Amsterdam, Utrechtsestraat :3hs naar Kerkstraat 4; Jacob S. Dijt, van Lisse, Heereweg 221, naar B 62; Leonardus F. Servaas, van Alkmaar, Langestraat 41 naar Schilderend 93. POSTSTATION OUDESCHILD Sinds Donderdag is het hulpkantoor der PTT te Oudeschild veranderd poststation. Het is geopend van 9-11, 2-3 en 6-7 uur. Zoals bekend berust de leiding bij de heer A. Dootjes, die tot stationhouder- besteller bevorderd werd. HET TEXELS MANNENKOOR De eerste vergadering werd Dinsdag jl. nog slechts matig bezocht. Onder de aanwezigen bestond evenwel voldoende enthousiasme om te trachten het aantal aanmeldingen - dat plm. 25 man beloopt - te doen verdubbelen. Als repetitie-avond werd de Dinsdag vastgesteld, waardoor het samenvallen met andere koren is vermeden. Het voorlopig bestuur kwam als volgt uit de bus: Voorz. A. Stiggelbout, Den Burg; Secr. J. Hooijberg, P.H. Sluis, Oudeschild Penn. C. H. J. Smit, Ada van Holland straat, Den Burg. Verheugend zou het zijn ook van de jongeren de nodige interesse te mogen ontvangen. Nieuwe aanmeldingen worden dus gaarne ingewacht, waarna we hopen te gen het eind van deze zomer daadwerke lijk met de repetities te kunnen begin nen. PUBLICATIE VAN DE CULTURELE RAAD Zaterdag' 18 Juni Den Burg, Sportveld SVT, Finale Schoolvoetbaltournooi. Maandag 20 Juni Den Burg, Hotel De Graaf, 8,30 Jaarvergadering Sportver. Texel, Handbal. Donderdag 23 Juni Den Burg, De Oranjeboom", Toneelver eniging U.D.I. voert op het stuk: „In revisie". Vrijdag 24 Juni Den Burg, Oranjeboom, Texel-film Zaterdag 25 Juni Den Burg, Park, Concert door het Ko ninklijk Texels Fanfarecorps. uur Afd. BIJ EXASVIEMS spelen zenuwen een grote rol. Een beheerst examen doet U met Itfijnhardt's Zenuwïabïetten BIJEENKOMST PROTESTANTSE JEUGD Hedenavond wordt in Oosterend een bijeenkomst gehouden voor de Hervorm de, Gereformeerde en Doopsgezinde jongex-en van 16 tot 35 jaar in de Herv. Kerkekamer om 8 uur. Alle jongeren worden verzocht deze belangrijke avond bij te wonen, "waar o.a. een forum zitting zal nemen om met elkaar een vruchtbare discussie op te bouwen. GESLAAGD Oosterend. Bij de op 24, 25 en 26 Mei te 's-Gravenhage gehouden examens voor het Diploma Stuurman Zeevisvaart, slaagden de heren Biem Trap Czn, Biem Vlaming Gzn en Biem Vlaming Czn. De heer B. Trap legde bovendien op 14 Juni met gunstig gevolg examen af voor het Diploma Stuurman Verre- Visserij. Allen werden opgeleid door de heer D. M. Vlas, Oudeschild. NIEUWE TELEFOON-AANSLUITINGEN Den Burg: Nr. 311, J. N. J. Eiselin, vakman der PTT, Waalderstraat 47; Nr. 475,, J. Keijzer, bloembollenkweker, Zuidhaf fel B 85a; De Koog: Nr. 336, M. W. Koorn, Aan nemer, Brink 27 G; Nr. 205, K. Wetsteen Zn, ,,'t Fruithuis" Dorpsstraat 40. Oosterend: Nr. 312, P. Vlaming, 2e Dwarsweg, 't Noorden. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER ELLAS (Ingaande Zaterdagavond 6 uur) INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur, Gaarne kreeg ik voor het onderstaan de een plaatsje in Uw blad. Met enige verbazing las ik in het raadsverslag de uitlating van de heer Daalder, als zou de voorlopige commissie voor de Neutrale Kleuterschool op een minder fraaie wijze aan handtekeningen zijn gekomen. Verder maakt de heer Daalder in verband daarmee, aanmer kingen op de door de commissie gegeven toelichting, hoewel hij die, voorzover mij bekend, nooit heeft gelezen. Ook trekt hij in twijfel of de handtekeningen wel serieus zijn te nemen. Veronderstelt de heer Daalder, dat de inwoners van Oos terend tot de minder serieuze lieden gerekend moeten worden? Nee, geachte heer Daalder, volgens mij is Uw houding in deze allerminst fraai te noemen. En ik vraag mij af of U de belangen van Oosterend wel objectief ziet. Overigens kunt U bij mij de lijst met serieuze handtekeningen met de toelich ting ter inzage krijgen. U, mijnheer de Redacteur, dankend voor de plaatsi'uimte. M. C. Ellen-Verbrugge vacantieont- In ons vorig num mer berichtten wij 't overlijden van onze vroegere eilandge- noot, de heer N. W. Duinker. De Harlinger Cou- rant schreef: De heer Duinker was een man met een •grote en rusteloze wtrkkracht, die wel speciaal een groot aandeel heeft gehad de ontwikkeling van Vlieland tot het oord voor badgasten en spanning, dat het thans is. De heer Duinker werd op 19 Februari 1864 op Texel geboren, woonde achter eenvolgens op Vlieland, i(waar hij op 20 Juli 1890 in 't huwelijk trad), Den Hel der, weer op Vlieland, Terschelling, Rotterdam, Harlingen (van 6 Mei 1908 tot 3 September 1913, Rommelhaven 26), waar hij een bedrijf had voor import en groothandel in kolen, Amsterdam, weer op Vlieland (1928), vervolgens een tijd lang in Alkmaar om tenslotte vanaf 1939 zijn domicilie voor goed op Vlieland te vestigen. Hij was o.a. hoofd van het Techn. Scheepvaartbureau N. W. Duinker en in Amsterdam, scheeps- en werk tuigkundige makelaars, experts en car gadoors. Dan was hij nog hoofd van de (steenkolen-groothandel N. W. Duinker en Co., eveneens gevestigd in Amster dam, die vele industrieën en schepen van de nodige kolen voorzag en direc teur van de N.V. Visserij-exploitatiemy. in IJmuiden. Op dertienjarige leeftijd ging de heer Duinker al naar zee, later beoefende hij het bergingsvak en viste hij schelpen. In die periode borg hij vele wrakken in de binnenwateren o.a. voor de Rijkswater staat. Ook heeft hij een poging gedaan om het Lutine-goud te bergen. In 1936 trok hij zich uit de zaken aan de wal terug en vestigde zich in Alk maar. Gedurende de zomer was hij op Vlieland te vinden, waar hij zich nadien vestigde en waar hij ook geregeld ver scheen, toen hij elders woonde. De heer Duinker heeft een groot aandeel gehad in de ontwikkeling van Vlieland als bad plaats. In 1906 richtte hij aldaar de vereni- ging „Vlielands Belang" op en zette ge heel zijn persoon in om betere verbin dingen voor Vlieland zowel als Terschel ling te krjgen. Door persoonlijke bezoe ken aan Den Haag gelukte hem dat ten slotte ook en kwam de minister Kraus in de vaart met een aparte motorboot- verbinding naar Vlieland. Voorheen ge schiedde dat nog met een zeil- of roei bootje. In 1920 kocht de heer Duinker het Badhotel in de Dorpsstraat en richtte toen tegelijkertijd de n.v. „Exploitatie my. Noordzeebad Vlieland" op, waarvan hij tot aan zijn dood toe directeur is ge bleven. Zijn vooruitziende blik bleek wel toen hij in 1922 van de staat 25 ha duin- grond aan het noordzeestrand pachtte. Niemand voorzag toen nog de mogelijk heden van een dergelijk bezit. In de eerste jaren vond ook de heer Duinker er nog geen emplooi voor, maar in 1931 werden de eerste zomerhuisjes er ge bouwd. Thans staan er circa 120 stuks en is het terrein practisch volgebouwd. •Hij liet ook het Radpaviljoen aan het Noordzeestrand bouwen, dat hij in 1951 nog weer eens belangrijk liet uitbreiden. Tot aan zijn dood toe is de heer Duin ker ook voorzitter gebleven van de door hem opgerichte Vlielandse Watersport vereniging. De heer Duinker heeft vijf kinderen, drie zoons, waarvan er twee arts zijn geworden, en twee dochters, die beiden in het buitenland wonen. Ook van de zoons woont niemand meer op Vlieland. De thans overledene bleef tot aan het laatste toe zeer helder van geest en had nog tal van plannen, de vooruitgang van Vlieland betreffende. O.a.. zag hij als een ideaal een meer geregelde verbinding via Texel met Den Helder. Hij is maar kortstondig ziek geweest en overleed, ondanks zijn opname in het ziekenhuis, zo onverwachts, dat niemand van zijn kinderen daarbij tegenwoordig kon zijn. Zijn naam zal met de geschiedenis van Vlieland onverbrekelijk verbonden blij- KAuW heerlijk - verfrissend zuivert mond en keel verhoogt uw werklust

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1955 | | pagina 1