De school van De Cocksdorp werd Voetbalkampioen 1955 Hoe Den Burg groeide WOENSDAG 22 JUNI 1955 TEXELSE^COURANT Uitgave N.V. v.h. Langevsld de Rooij 7 LT^R^TbS Söp'Ter^ Boekhandel Drukkerij Bibüotheek f -.sfftpyi 4 /TT - /^V^/ P 1 tl Ll 01 fl 1*T Bank. Postgiro 652.-Abonn. pr. f 1,95 p. Den Burg - Texel - Postbus 11 -Tel. 11 jj 4/ i/// 14/vd^ r' *3 lil' ri/Vl' ris i kwart. 20 ct. incasso. Adv. 8 c. p.mm. .De Stenenplaats met rechts de door burgemeester Pieter Keijser omstreeks 1830 geplante kastanjeboom worden. Er wordt thans de laatste hand gelegd aan de wijdste ring, die Emma- laan, Wilhelminalaan, Witte Kruislaan, Secretaris Jonkerstraat en Beatrixlaan omvat. Aan deze wegen en straten staan al heel wat huizen. Wij geloven j rond- vuurtoren geweest. Met de bakwagen haalden ze ons terug. Wij bezochten de Franse School, maar een schoolreisje naar Parijs was er toch nooit bij, ach, je kwam niet eens tot Den Helder! Toch. kon je als jongen de over- niet, dat men dit in een half uur rond- tocht met de Ada van Holland best be loopt! 1 talen. Je verdiende immers volop met.. Uitbreiding, maar.niet wat be- het strikken van lijsters. De lijsters treft het aantal bomen: bij overlevering broedden toen nog niet op Texel, maar .slechts weten wij van een Groeneplaats, ze streken hier neer om te pauzeren op ■die door het zware geboomte overkoe- hun eindeloos lange reis van Rusland ;peld werd. En hoeveel bomen stonden er naar het warmere zuiden. Ze voedselden toen niet in de Weverstraat, Hogerstraat, ,aan de Binnenburg, de Gasthuisstraat, Molenstraat, Warmoesstraat. Nu en dan viel er een als slachtoffer van de iepen ziekte of eiste straatverbreding een boom. Wij bladeren door het album waar mede onze Oudheidskamer in de Koger straat verrijkt is en vinden er de inte ressantste plaatjes in. Oudere Texelaars halen alle dames en heren, jongens en meisjes er zó uit. De koppen waren in derdaad veel karakteristieker dan nu: men viel te herkennen aan snor en kne vel. Ook aan de 'kledij. Daar staat voor het Raadhuis b.v. Arie Pongers; die in de i(gesloopte) winkel huizen - met resp. zwarte en witte top gevel - kousen voor de petroleumlamp verkocht. Daar staat Jan Monté, de bode van het stadhuis. De man heeft best tijd voor een praatje: hij dreef er ook nog een manufacturenwinkel bij op de plaats waar thans Verberne's etalages prijken. Petroleumlantaarns verlichtten het dorp als de avond viel. In 1907 werd op de 29ste April door •een-zoontje van dokter A. Wagemaker de eerste steen voor een gasfabriek ge legd. Velen lieten hun woning aanslui ten. Dat was nog eens een verlichting! In de eerste wereldoorlog werd de fa briek stopgezet en opgeheven: men had geen grondstoffen meer en bovendien zagen de aandeelhouders toen een kans in de bosjes waarin een overvloed aan lijsterbessen te vinden was. Handigerds maakten strikken van paardenhaar (niet Dat was Den Burg in „die goeie ouwe tijd". Wat de woningen betreft kunnen wij geen enthousiasme opbrengen voor die tijd. De woningen waren absoluut te klein en de straten te smal. (Wat voor vele straten uiteraard nog steeds geldt). Klein waren de weinige ramen, laag de zolderingen; je sliep onder de hitte ver spreidende pannen. Vader en moeder in de warme, maar onfrisse bedstee. Ze hadden een bedsteekoord nodig om zich op te hijsen als de porder op de deur had geroffeld: wellicht moest dat koord half bedwelmde lieden tot nieuwe activiteit helpen brengen. Tegenwoordig is de bouwstijl „gezon der". Meer licht en meer ruimte. Dat geldt ook voor de afstand der woningen onderling. Een goed voorbeeld daarvan geeft de hierbij gaande foto, welke ons een kijkje geeft in de Ada van Holland straat, Plan-Zuid, Den Burg, waar een hele nieuwe buurt uit de grond is ge stampt. Er valt op Texel nog veel te verbete ren. Wij zouden immers zonder enige moeite honderd of meer woningen kun nen aanwijzen, waarin het werkelijk geen „goed wonen" is. Maar men moet Het einde van de Weverstraat en van de merries, weet U!) en zo werden heel wat vogels gevangen of juister mee dogenloos vermoord. Er waren (volwas sen) Texelaars, die deze „tak van nijver heid" als broodwinning beoefenden. Ze hadden een goed daggeld, want Plaats man betaalde een dubbeltje voor een dode lijster; die mocht trouwens ook best levend wezen: de krachtige vingers wisten altijd wel een zwak plekje te vin den in de dunne hersenpan van de ge grepen zanger. „Met Oostenwind kwamen de lijsters naar Texel. Als een heerlijk hapje wer- (toentertijd) van Den Burg dit vooralsnog voor lief nemen, nu meer woningzoekenden zijn dan beschik bare woningen. Stellig geldt dit nog voor alle dorpen op ons eiland, wat uit de bewoning aldaar duidelijk blijkt. Ergens in Den Burg troffen wij dezer dagen een perceel aan, dat lang niet i(meer) aan de eisen des tijds beant woordt. Het stond leeg. „Kijk", zeiden wij, „wij zijn aan de winnende hand, men neemt dit niet meer, het hoeft niet meer!" De volgende dag was het pand echter weer bewoond en.er bleken vele gegadigden voor geweest te zijn. DIENSTREGELING VEERDIENST De Kamer van Koophandel te Alk maar, die heden vergadert, richtte op 21 Maart jl. het volgende schrijven aan de N.V. TESO: Onder verwijzing naar ons vorig schrijven dato 2 September 1954 brengt de Kamer nogmaals onder Uw aandacht dat de opheffing - gedurende het tijdvak 3 October-27 October en na 28 Februari - van de bootdienst, die te 10.30 uur uit Helder vertrekt voor de zakenlieden uit het zuiden, die een dagbezoek aan Texel willen brengen, ernstig ongerief mede brengt. Volgens de thans in die perioden gel dende regeling arriveren deze reizigers bij vertrek om 11.40 uur uit Den Helder eerst te 12.30 uur op Texel en dienen met de laatste verbinding om 18.00 uur te vertrekken. In totaal kan men dus 0V2 uur op het eiland vertoeven. Daarbij dient nog opgemerkt te wor den, dat de trein, die aansluiting geeft op de bootdienst van 11.40 uur, te 10.56 uur in Den Helder arriveert en de trein, aansluitend op een bootdienst, vertrek 10.30 uur uit Den Helder, te 9.56 uur aankomt, hetwelk d.us verblijftijden in Den Helder van resp. 44 en 34 minuten impliceert. Het laat zich aanzien, dat ook in dit verband een bootdienst met als vertrektijd 10.30 uur de voorkeur verdient.. In Uw schi'ijven van 24 September 1954 stelde U. dat het niet mogelijk was bij de frequentie van 6 diensten een boot om 10.30 uur uit Den Helder te laten vertrekken. Wij willen U echter de invoering van de navolgende ont- werpdienstregeling - eveneens gebaseerd op een frequentie van 6 diensten - in overweging geven: Vertrek Texel: 5.30 7.45 11.45 14.15 16.25 18.50 Aankomst Den Helder: 6.20 8.35 12.35 15.05 17.15 19.40 Vertrek Den Helder: 6.30 10.30 13.10 15.20 17.45 20.00 Aankomst Texel: 7.20 11.20 14.00 16.10 18.35 20.50 Volgens deze regeling is een verblijf van 7Va uur bij een dagbezoek mogelijk en een bootdienst te 10.30 uur vertrek kend van Den Helder gewaarborgd, het geen een aanmerkelijke verbetering mag heten. Wij hopen, dat U deze wijziging in de dienstregeling in verband met de be langen van het bedrijfsleven met ingang van de winterdienstregeling 1955-1956 ernstig in overweging wilt nemen. De Kamer van Koophandel en Fabrieken in Hollands Noorderkwartier, Alkmaar De N.V. TESO antwoordde het volgende: Texel, 24 Maart 1955. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Hollands Noorderkwartier, Varnebroek 1, Alkmaar. Mijne Heren, Hiermede berichten wij U de goede ontvangst van Uw schrijven. Ten aanzien van het gestelde in de derde alinea van Uw schrij ven moeten wij allereerst opmer ken, dat ook bij de door U opgestelde dienstregeling grote wachttijden te Den Helder voorkomen. Zo zal trein 15.15 (boot 14.15 van Texel) in vele gevallen niet worden gehaald en men dus eerst kunnen vertrekken met trein 16.15. De trein die aansluiting geeft op de boot 20.00 uur van Den Helder arriveert te 19.10 te Den Helder en geeft derhalve een verblijftijd van 50 minuten. Laten wij het tijdvak 28 November- 28 Februari buiten beschouwing, dan is het toch zo, dat het aantal vaarten ge lijkelijk over de morgen- en middag uren moet zijn verdeeld. Doet men dit niet, dan ontstaat een ongunstige verhouding tussen de aan voer- en afvoerdiensten met alle gevol gen van dien. Twee aanvoerdiensten in de morgen uren en vier aanvoerdiensten in de raid- daguren in de door U opgestelde dienst regeling moet dus als zeer ongunstig worden aangemerkt, waarbij nog komt, dat twee diensten in de morgenuren ab soluut onvoldoende zijn. De statistiek wijs uit dat de dienst 9.20 verreweg de drukste dienst is, zodat wij mogen aannemen, dat deze dienst voor een groot gedeelte van het publiek gunstig ligt. Gaarne geven wij toe, dat in bepaalde gevallen de dienst 10.30 beter is, doch uit bovenstaande moge U duidelijk zijn, dat een te kleine spreiding in de mor genuren ongewenst is. Bovendien liggen de vertrektijden 6.30 en 10.30 te ver uit elkaar wat moge blijken uit de vele verzoeken die binnen kwamen om hier tussen nog een boot te laten afvaren. Zeer zwaar weegt verder het feit, dat een groot aantal kinderen (plm. 120) elke dag ruim 1 Yz uur zouden moeten wachten alvorens uit Den Helder te kunnen vertrekken. Wij zijn er van overtuigd dat dit bui ten de onnoemelijk veel protesten tot gevolg zou hebben dat vele kinderen de school te Den Helder niet meer zouden kunnen bezoeken. Alle kinderen moeten namelijk 's avonds de warme maaltijd gebruiken en laten we kinderen uit Den Burg buiten beschouwing, dan zullen de overige kinderen uit de andere delen van het eiland eerst na 8 uur hun wo ning bereiken. Van enige studie zou in dit geval niet veel meer kunnen komen. Voegen wij hierbij tenslotte de lange verblijftijd voor de laatste boot van Den Helder, dan moeten wij geloven, dat de thans geldende dienstregeling de meest gunstige compromis zal blijken te zijn. Vertrouwende U onze zienswijze vol doende duidelijk te hebben toegelicht, tekenen wij, hoogachtend, N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming, Directeur TEXELS DAMESKOOR BEHAALT PRIJS Het Dameskoor o.l.v. de heer J. Vis ser heeft als deelnemer aan het Zondag te Grootebroek gehouden zangconcours, uitgeschreven door de Bond van Zang koren in Noodholland, in de derde afde ling een tweede prijs behaald met 299 punten. DE NA-OORLOGSE ZESDE LAMMERENMARKTEN Jaar Aanvoer Prijs 1946 1200 17—25,— 1947 1060 1926, 1948 900 24—32,— 1949 850 28—38,— 1950 850 37—44,— 1951 700 55—70,— 1952 750 60—76,— 1953 700 43—53,— 1954 900 48—59,— 1955 1100 67—83,— MOOI FOTOBOEKJE VAN TEXEL „Dit is ons mooie eiland Texel". Zo noemde de heer J. Nauta, zijn uitgave, een handig en door van Gorcum Cie te Assen uitstekend gedrukt boekje met een groot aantal foto's van ons eiland. De heer Nauta heeft met zorg de mooi ste plekjes van Texel op de gevoelige plaat vastgelegd. De Texelse hotel- en pensionhouders zullen deze nieuwe uitgave zeker graag op hun leestafel leggen, terwijl vele gas ten het graag als een mooie herinnering aan hun bezoek mee naar huis zullen willen nemen. Het boekje is zijn prijs (f4,10) stellig waard. Hierboven het kranige elftal (met de reserves) van De Cocksdorp, dat het Schoolvoetbalkampioenschap veroverde: voorste rij, van links naar rechts: Ton- ny Beerling, Jaap Voorthuizen, aanvoerder, Jan Saai, Aris Eelman en Wim Vocrthuizen; achterste rij: Mijp de Waard (res.), Martie Boon, Nico Bakker, Tom van Boven (res.), Meindert Nota (res.), Piet Saai, Jan Bakker, Nico Boon en Arie Veen. .(Zie verder tweede pagina). Van Saksische burcht tot „open stadje" De Ada van Hollandstraat in Plan-Zuid. Den Burg is de laatste halve eeuw flink gegroeid. Het laatste huis aan het Schilderend stond ter hoogte van het tegenwoordige Groentje. Daar tegenover lag de vrije natuur. Waar thans het hoofd onzer gemeente woont stond eerst het huis van Notaris Dikkers. Dat was het laatste huis van de Weverstraat. Veel verder kreeg je de woning van de heer Hein de Wijn - waarin thans de familie Kager woont. De Molenstraat werd eens afgesloten door een fraaie molen. De eerste uitbreiding begon wel aan de Kogerstraat en het Schilderend: in 1908 was het woonhuis van de heer C. Keijser Hzn., dus op de hoek van de Ko gerstraat en de Wittekruislaan, het laat ste perceel van de Kogerstraat. De Ju- lianastraat is nog maar Piepjong: deze is getrokken door het voormalige land van notaris Dikkers, die tevens wethou der was en wellicht is het niet helemaal verrassend, de vermelding, dat de hui den van de „Serbia", die op 14 Januari 1906 in de Zuiderhaaksgronden strandde, enige tijd aan het hek langs de nieuwe Julianastraat te drogen hebben gehan gen. In die dagen was de Warmoes- straat nog lang niet volgebouwd: men vond er lange hekken en een houtstek: een rooster van latwerk. De Waalder- straa.t eindigde met de woning van de familie W. Rijk. Zo is Den Burg dus veel groter ge- Moderne woningen aan ruime straat. om „eruit te springen": de kabels wer den opgegraven en voor een behoorlijke cent verkocht. Wij wandelen (in gedachten) de hoek van de Binnenburg om en zien de Vis- marl t omringd door zware bomen. Wij zien er het rechthuis, althans het ge bouw, waarin voordien de Schout re geerde en aan de Kantoorstraat de „Kar- seboom", waarin toentertijd Koos Lips de kleintjes koffie etc. serveerde. Wij wandelen verder, want de fiets is nog niet bekend, trouwens, wat zou dat een gehobbel geven over die zwerfste nen! Wij worden getroffen door de snelle groei van de kastanjeboom op de Ste nenplaats. Geplant door Pieter Keijser, de overgrootvader van de heer C. Keij ser Czn. Pieter Keijser werd geboren op 21 Mei 1798 en op 16 October 1864 stierf hij. Omstreeks 1830 heeft hij, als burge meester van Texel, deze fraaie boom geplant. Het is 1908. Laten wij eens een bezoek aan de grote Landbouwtentoonstelling brengen. Het is avond. „Texel wil" staat er met grote verlichte letters op de toegangspoort. Wat wil Texel eigen - 'ijk? Vooruit, maar, ja, de capaciteit van de gasfabriek laat de voltooiing van het opschrift niet toe. Het is zomer. Wat doen we? Wat zul len we? Vorige week zijn wij nog met meester Groenewold lopend naar de Tex. Boys-nieuws Zondag speelde Boys 2 thuis tegen BKC 3 voor het Zilveren Kruis. Dit is een aardige wedstrijd geworden. In de eerste helft wisten de Boys een voor sprong te veroveren. Tijdens de tweede helft was BKC overwegend sterker en zeer gevaarlijk in de aanval. Doch de paal en de lat brachten voor de Boys en kele malen redding. Overigens was de achterhoede goed op dreef. Zodoende was de eindstand 31 voor de Boys. Zondag a.s. Helder 4-Tex. Boys 2. Vertrek om 10.00 uur van de Groene plaats. De wedstrijd begint om 2,30 uur. Zaterdag 25 Juni a.s. organiseert S.V. Oosterend, vanwege haar 20-jarig be staan een adspiranten- en welpendag. Hieraan nemen ook de Boys-adspiranten en -welpen deel. Over aanvang en ver trek horen jullie nog nader, jongens. den ze naar Parijs verkocht. Er waren -vangers, die honderden z.g. boogjes rijk waren en er meer dan honderd op één dag naar de handelaar brachten. Geluk kig, dat de vogelwet ingreep". Toch behoefde het vangen van lijsters niet als de enige afleiding voor de jon gens te gelden: halverwege Den Burg en De Koog lag een „theetuin". „Dirkje en Kors" waren de eigenaars. In deze speeltuin kon je je best amuseren. Nee, aan het strand kwam je niet vaak, dat wat te ver weg. Fietsen? Och, de wegen Nu en dan wordt e 7 krot opgeruimd waren te slecht. Zestig jaar geleden was ik, aldus onze oudere eilandgenoot, de zesde, die een fiets bezat. Hij kon ons zo uit het hoofd nog de namen opgeven van de andere „velocinedisten": Koele- mij, die alleenvertegenwoordiger van de Amerikaanse fiets was, C. Room, Brüge- mann, Koes Boon Pzn en P. Dros. „Voor ieder paard moest je afstappen, wilde je een verkeersongeluk vermijden. Je zette je fiets in de berm van de weg en ging er voor staan. De voerman nam zijn paard bij het bit en leidde het dier zo langs jouw vreemdsoortig vervoer middel". 69e JAARGANG No. 6950

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1955 | | pagina 1