Cjrocn TtvarljrJexeU in het harL.. Ruilverkaveling Machtig stuk werk! rnmr) Huidgenezing Zondag Handbaltournooi SV Texel Lekengedachte WRICLEY ZATERDAG 9 JULI 1955 i JAARGANG No. 6955 TEXELSE^COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 -Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652.-Abonn. pr. f 1,95 p. kwart, -f- 20 ct. incasso. Adv. 8 c, p mm vertrouwd beeld HET ZIJN VOORAL de vacantiegan- Eigen personeel gers, die zich de laatste tijd afvragen De aannemers, die gemiddeld met 25 wat er op Texel eigenlijk aan het handje a 30 man personeel werken, hebben vrij- 1Q R i i rl &r\ "7'ii .l-.rum on V.I i ,-ï+^.l.i 4J - is. Rijden zij, kamende van de boot, di rect links af langs de dijk, dan zien zij op vele plaatsen in de buurt van de Schans draglines hun stalen arm de lucht insteken. Ongetelde aantallen ku bieke meters grond worden verplaatst, kanalen worden gegraven. Wat het is? „Ruiverkaveling", zegt dan de Texelaar. En daar moet de vra ger het dan maar mee doen. Wij hebben dezer dagen eens met de ze en gene een praatje gemaakt. Graafwerkje van 12 milïioen Twee grote maatschappijen, de Heide- mij en Grontmij, hebben zich op dit ko lossale werk -geworpen. Zij nemen res pectievelijk twee derde en één derde er van voor hun rekening. Een achttal aan nemingsbedrijven, die op hun beurt weer verschillende kleinere „werkjes" hebben onderaanbesteed zijn aan de uit voering bezig. Veel van het werk is nog maar kort geleden aanbesteed. Over een. maand als de voorbereidende werkzaamheden achter de rug zijn, mag .pas van „hoog seizoen" worden gesproken. Jaarlijks wordt door de Cultuurtechnische Dienst een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. Deze dienst vormt het adviserende lichaam van de Ruilverkavelingscom missie. Aan het feitelijke verkavelingswerk gaat vooraf het aanleggen van Wegen en Waterlopen ■Men schat dat die werkzaamheden tot ongeveer 1 Januari 1957 zullen duren. Het denkwerk op het kadaster draait in tussen natuurlijk op volle toeren. Daar bij moet met allerlei omstandigheden re kening worden gehouden. Er komen na tuurlijk grensgevallen, waarbij het de vraag wordt of herverkaveling noodza kelijk is of dat de oude toestand ge handhaafd kan blijven. Bepaalde gevoe ligheden van de grondbezitters kunnen ook in het geding komen. Het is ten slotte de bedoeling dat ie der verkavelingsperceel èn aan een wa terloop, èn aan een openbare weg komt te liggen. Vanzelfsprekend is dat niet al tijd mogelijk: bij héél kleine stukken kan die eis moeilijk worden gesteld. Even wel wordt er zoveel als enigszins moge lijk de hand aan gehouden. Grond op waarde geschat De waarde van de grond wordt ge schat. Het kan voorkomen dat een boer grond van mindere kwaliteit terug krijgt. In vele gevallen kan dan schade vergoeding volgen. De grond wordt ui teraard eerst verkaveld na aftrek van aan wegen en waterlopen, mogelijk sportterreinen e.d. „verloren" gegane grond, zodat uiteindelijk iedere bezitter een beetje minder grond terugkrijgt. Momenteel wordt o.a. reeds gewerkt aan de Smitsweg, Hemmerkooiweg en Fonteinsweg. Aan de Smitsweg zijn twee draglines in touw. Dat zijn lang geen kleine jongens. Over bijvoorbeeld één hap van een halve m3 zou een flinke ar beider met de spade een half uur werk hebben! Per week weet zo'n dragline een 1500 kubieke meter grond te ver plaatsen. Twee soorten wegen Men heeft bij de aanleg te maken met twee soorten wegen, n.l. voor door gaand verkeer (verharde bovenbreedte van 3 meter) en plaatselijke- of toe gangswegen. Deze laatste krijgen een bovenbreedte van 2,70 meter. Een tiental zware vrachtwegens rijdt bij zo'n weg-in-aanleg af en aan. De weggegraven grond wordt gebruikt voor dempen van oude sloten, bermaanleg en ophogen van terrein. Het tijdelijke ver lies van bouwgrond wordt voor het doel graag op de koop toe genomen. wel uitsluitend eigen .personeel. Zij, die het eerst kwamen, maalden het eerst: bij hen zijn nog wel wat Texelaars aan het werk. Maar verreweg de meesten komen van de overkant. Zij gaan Vrij dags huistoe en komen op Maandag weer op het werk. Om toch aan een normale werkweek te komen, moeten lange da gen worden gemaakt, gemiddeld 11 uur. Het is algemeen bekend: jpersoneel is moeilijk te krijgen en op Texel is dat wel heel sterk het geval. Tuinwallen sparen! De aannemers is de verplichting op gelegd de door Texel zorgvuldig gekoes terde tuunwaltjes zo veel mogelijk te sparen. Hier en daar moeten zelfs nieu we worden aangelegd, wanneer behoud van de oude onmogelijk blijkt. Dat is vooral het geval als een oud weggetje veel te smal is. Men gaat er vanuit dat de totale wegbreedte, dus incl. berm, 9 meter moet zijn. Het is verder de be doeling dat alle nieuw aan te leggen we gen bermbeplanting krijgen, waarbij de struikbeplanting meestal de aangewezen weg is, en dan uiteraard aan het Txel- se landschap aangepast. „Veekerende" sloten Wat is een veekerende sloot? Dat is een sloot waarin zomer en winter water blijft staan. Altijd kan dat niet en dan moet uiteraard een afrastering worden geplaatst. Zeer belangrijk bij de aanleg van de waterlopen is de ontwatering of, beter gezegd, de waterbeheersing. Door aanleg van kleine stuwen zal men trach ten te voorkomen dat, op hoger terrein, de sloten droog komen te staan. Omdat natuurlijk de verkaveling nog niet pre cies bekend is, krijgen alle toegangs- dammen een tijdelijke aard. De „verzamelsloot" bij de Schans wordt de grootste, althans breedste: 23 meter! Het ontwerpen van het ontwate ringsplan heeft een massa hoofdbrekens gekost. Dit jaar maakt de Grontmij 19% kilometer waterloop gereed, terwijl aan wegen totaal bijna veertig kilometer klaar kunnen komen, d.w.z. alleen in 1955. De veronderstelling is wel eens geuit, dat de (zeer slechte) weg langs de dijk van Oudeschild naar Dijkmanshuizen zal verdwijnen. Dat is echter niet het geval. Het is waterstaatsbelang dat we gen langs zeedijken in stand blijven. Het gaat volgens plan Tot nu toe verlopen alle werkzaamhe den, die met de toekomstige verkaveling in verband staan, geheel volgens plan. Men ondervindt van alle zijden de meest mogelijke medewerking, terwijl verscheidene aanvankelijke tegen-stan ders al zijn gaan inzien dat zij ongelijk hadden. Het is dan ook erg moeilijk, zonder nog iets van de bedoeling in de practijk te zien, zich van de gang van zaken een voorstelling te maken. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 10 Juli op om 4.30 uur en gaat onder om 9.00 uur. Maan: 12 Juli L.K. Hoogwater: 10 Juli 11.05 en 23.50. 11 Juli 11.45 en 12 Juli 0.30 en 12.30. 13 Juli 1.15 en 13.25. 14 Juli 2.20 en 14.30. 15 Juli 3.30 en 15.45. 16 Juli 4.50 en 17.25. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. „DE GROENE HOED" Dit is de titel van het toneelstuk dat de jeugdafdeling van Toneelgroep „Het Masker" Zaterdagmiddag 16 Juli a.s. in de Oranjeboom zal opvoeren. Het belooft voor de kinderen een aar dige middag te worden. Zie voor verdere bijzonderheden de advertentie van a.s. Woensdag. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL Van 1 tot en met 7 Juli 1955 Geboren: Arie Jacob zv Reijer Zijm en Martje Garritsen. Warlina Katharina dv Fedde Oosterhof en Jacoba van Ben- nekom. Ondertrouwd: August J. Hillen en Tjitske Agter. Oebele J. Agter en Anna M. Brans. Getrouwd: Hendrik Groot jen en Ca- tharina M. P. Dekker. Overleden: Gene. Gevonden voorwerpen: Trouwring, regenjas, windjack. INGEKOMEN PERSONEN Martien Smit van Warmond, Mgr Aen- genentlaan 3 naar H 87. Fijtje Dros van Zijpe, Petten, Korfwaterweg 1 naar Den Hoorn 79. Jan W. Roodenburg, van Rot terdam, Waalhaven OZ 50 naar H 131. Alex C. van den Berg en echtg. van Am sterdam, Spiegelgracht 21-11 naar De Koog 34. VERTROKKEN PERSONEN Dirkje Koning, van Schildereind 84 naar Amsterdam, Jan van Eijckstraat 31hs. Margaretha Witte van E 120 naar Rijs- bergen, Bredaseweg 42. Ronald Vlessing van Gravenstraat 13 naar Amsterdam, Roerstraat 60. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER ELIAS (Ingaande Zaterdagavond 6 uur) Huidzuiverheid - Huidgezondheid Voeten en oksels fris door Purol-poeder Ter gelegenheid van het door onze dames behaalde kampioenschap organi seren wij Zondag a.s. een handbaltor- nooi. p)e deelnemendeverenigingen, JHC 2, Vlug en Vaardig éh DOSKO spe len in de eerste klas van de afdeling Alkmaar van het Ned. Handbalverbond en zijn dan ook onze tegenstanders in de komende competitie. De wedstrijden beginnen om half twee. Als eerste prijs is een wisselbeker, als tweede een lauwerkrans en als derde 'n lauwertak beschikbaar gesteld. Voor de handballiefhebbers belooft dit zeker een mooie middag te worden. Wij vestigen er nog even uw aandacht op, dat u aan de ingang van het terrein donateurskaarten a f 2,50 per stuk kimt krijgen. De kaarten geven recht op vrije toegang tot alle handbalwedstrijden van SV Texel in de periode van 1 Juni tot 1 Juni 1956. REIS VERENIGING OOSTEREND Op de Dinsdag gehouden Zomerverga dering, mocht de voorzitter, de heer J. Visman, 34 leden welkom heten. De notulen der vorige vergadering werden onveranderd goedgekeurd. De voorzitter dankte de secretaris, de heer W. van Liere, voor zijn uitgebreid ver slag. Uit het financieel verslag van de pen ningmeester bleek, dat er na de prach tige reis een batig saldo in kas was. Na mens de rekeningnazieners verklaarde de heer Jn. Eelman, dat kas en boeken in orde bevonden waren. Na enige huishoudelijke besprekingen volgde bestuursverkiezing. Aftredend waren de secretaris W. van Liere en de penningmeester de heer W. Witte, bei de heren werden met algemene stemmen herkozen. Als lid van de advies-commissie werd, in de vacature ontstaan door het bedan ken van de heer A. Bakker, de heer Jn. Boogaard gekozen, terwijl de heer M. Mosk gekozen werd in de plaats van de heer C. Brans, die niet herkiesbaar was. Na de pauze werden door de leden ver schillende ideeën voor de volgende reis naar voren gebracht, welke door het be stuur verder uitgewerkt zullen worden. De contributie werd vastgesteld op 60 ct per week per persoon. De rondvraag leverde nog enige punten van bespreking op, waarop de voorzitter met een woord van dank voor de pretti ge besprekingen, de vergadering sloot. CULTURELE RAAD PUBLICATIE VAN DE Zaterdag 9 Juli Den Burg, Sportuitwisseling met Den Helder, georganiseerd door de Texelse Sportraad. Zondag 10 Juli Den Burg, Texel-veld, Handbaltournooi Donderdag 14 Juli Den Burg,, De Oranjeboom, Toneelver. „Klein Toneel" voert op het stuk „Op een mooie dag in Mei". Vrijdag 15 Juli Den Burg, De Oranjeboom, Texel-film Zaterdag 16 Juli Den Burg, Park, „Texels jeugd musi ceert" o.l.v. de heer Jn. Visser. Oudeschild, taptoe door het Koninklijk Texels Fanfarecorps. Nu de nieuwe boot gemaakt wordt, Blijf ik bij het vraagstuk staan, Hoe het laden en het lossen Van de auto's straks zal gaan. Want de boot mag groter worden, Doch dat brengt toch met zich mee, Dat er ook meer auto's mee gaan Naar ons landje in de zee. Nu zult gij het met mij eens zijn, Dat, nu 't wegverkeer steeds groeit, Met het lossen en het laden Zeer veel tijd steeds in gemoeid. Want vooral voor vreemdelingen Is het vaak een hele toer Er in één ruk af te rijden, Meestal gaat men eerst Be tour. Vooruit, achteruit, wéér vooruit, Ieder onzer weet het wel, En er is niet veel voor nodig Of men raakt nog in de knel. Zou het nu zo'n dwaas idee zijn Als men op het oprij dek Eens een grotedraaischijf aanbracht. Of is dit idee te gek? Men hoeft er slechts op te rijden, Draait de wagen even om En hij rijdt zó naar zijn plaats toe. Nóg eens, is dit voorstel dom? Want ik mag dan rijmelaar zijn, Maar in deze ben 'k een leek, Daarom, beste TESO-heren, Vat dit NIET o-p als een preek. Het is zo maar een gedachte Uit een rijmelende brein, Daarom dacht ik, moog'lijk kan het Iets voor onze TESO zijn. Huib de Rijmelaar POLDER DE EENDRAGT BIJ EYERLAND Gedeputeerde Staten van Noordhol land hebben bij de Provinciale Staten een voorstel ingediend om de polder De Eendragt op te nemen in het verband van de Polder Eyerland op Texel, aldus het Vrije Volk. Gedeputeerde Staten achten het nood zakelijk, dat de dijk in het beheer komt bij een gereglementeerd waterschap, dat technisch en financieel over voldoende middelen beschikt om de dijk in goede staat te houden. Daartoe is het slechts 244 ha grote particuliere poldertje niet bij machte, aldus Gedeputeerde Staten. LANDBOUWHUISHOUDONDERWIJS BIEDT AAN PLATTELANDS JEU GD VELE MOGELIJKHEDEN „Het landbouwonderwijs wil de meis- DE EERSTE .STRIJD' TE DEN HOORN Dinsdagavond heeft het fanfarecorps D.E.K., te Den Hoorn, weer een begin gemaakt met de wekelijkse strijd om de vrouw en de man. Ondanks het minder gunstige weer, was er toch een flinke belangstelling. De leiding was weer in handen van de beroemde Coeverti. De uitslagen waren: Strijd om de vrouw 1. Theo Bakker, 2. Dick Smit, 3. Een Badgast. Om de man: 1. Nel Drijver, 2. Jannie Timmer, Den Burg, 3. Grietje Lap. „OP EEN MOOIE DAG IN MEI" De VVV deelt ons mede, dat in afwij king van de vermelding in het zomer- programma Donderdagavond 14 Juli op nieuw de toneelvereniging „Klein To neel" van Oudeschild voor het voetlicht zal treden (in de Oranjeboom te Den Burg). Zij brengen dan weer het blij spel: „Op een mooie dag in Mei". De datum van 14 Juli is n.l. geruild met de toneelgroep „Het Masker" voor de datum 4 Augustus. SV Texel Zaterdag, vandaag dus, vindt een uit wisseling plaats tussen aangeslotenen bij de Texelse Sportraad en idem Helderse Sportraad. Menig sportliefhebber zal zich naar ons sportterrein begeven om de opeenvolgende wedstrijden en de monstraties bij te wonen. Voor ons is belangrijk de adspiranten- wedstrijd Texel a Helderse adsp. Zie vooral ook de raambiljetten. Leden en donateurs hebben Zaterdag geen vrij entree. VISAFSLAG OUDESCHILD Aangevoerd van 27 Juni tot en met 2 Juli 1955: 266 schol; 82 tong; 62 schar; 32 bot; 15 griet; 7255 vispuf; 36 handels garnalen; 1258 exportgarnalen; 3020 kokhanen. DE EER VAN ONZE JEUGD Volgende week Zaterdag zullen in het park weer schone klanken over de hopelijk zeer vele toehoorders worden gestrooid. De Texelse jeugd presenteert dan een gevariëerd programma. Zo zal, onder leiding van de heer J. Visser, het mandoline- en accordeonor kest te horen' zijn. Ook de Island Bro thers zullen niet achterblijven. Het pro gramma vermeldt verder een nummertje kunstfluiten, mondharmonica, accorde- L. v.d. Boomgaard zal leiden. een zangklasse jes zo opvoeden, dat zij zich gelukkig onsoio en wat dies meer zij. De heer H. voelen in eigen millieu om later mede - te kunnen bouwen aan een gezond sa menleven in eigen gezin, buurtschap en dorp. Wij trachten dit te bereiken door de leeringen liefde bij te brengen voor plant en dier, door hen het mooie te le- I ren zien van het plattelandsleven en door hen op school die middelen te leren gebruiken, die ons het eigen bedrijf ten dienste staan." Met deze woorden schetste mej. E. E. M. Bergervoet, Inspectrice van het land- bouwhuishoudonderwijs, in een radio vraaggesprek het doel, dat bij deze on derwijsvorm wordt nagestreefd. Het landbouwhuishoudonderwijs biedt voor de plattelands jeugd verschillende mogelijkheden. Zo bestaat er de oplei- mutaties nutskleuterschool DEN BURG In de afgelopen maanden hebben de navolgende mutaties aan onze school plaats gevonden. Aan mej. J. de Blaauw werd op haar verzoek met ingang van 1 Juni j.l. ontslag verleend. Op 15 Au gustus a.s. gaat mej. Keyser onze school wegens vertrek naar Amerika, verlaten. Het ligt in het voornemen van het be stuur om in de plaats van mej. Keijser een leidster, in het bezit van de acte A aan te stellen. Eerst bij het inwerking treden van de Wet op het kleuteronder- ding tot lerares, tijdens de cursusduur wijs>^welke wee, zoals bekend, thans bij waarvan de kinderen 150 tot 240 dagen in de practijk werkzaam zijn in verschil lende landbouwgezinnen. Het voordeel hierbij is, dat zij zich beter aan verschil lende omstandigheden leren aanpassen. Voor meisjes, die niet van plan zijn op het boerenbedrijf te blijven bestaat de mogelijkheid tot het volgen van cursus sen in specifiek vrouwelijke beroepen, zoals assistente in de huishouding, kin derverzorgster, verpleeghulp en ver schillende andere opleidingen. Mej. van de Broek, directrice van de landbouw- huishoudschool te Varsseveld, vertelde iets over de tweejarige primaire oplei ding die een landbouwhuishoudcursus, diverse dag- en avondcursussen alsmede een opleiding tot hulp in de huishouding omvat. Men leert er behalve haken en naaien ook tuinieren en versohillende vakken als voedingsleer, warenkennis, kinderverzorging en -opvoeding. Daar naast wordt ook zang, dans en gymna stiek beoefend. Na het beëindigen van de schooltijd blijft het contact met het onderwijs in veel gevallen bewaard in de bond van Oud-leerlingen bij het land bouwhuishoudonderwijs, de B.O.L.H. Dat van de mogelijkheden, dit het huishoudonderwijs biedt, een dankbaar gebruik wordt gemaakt blijkt wel uit de steeds groeiende belangstelling voor de ze vorm van onderwijs. de Kamers der Staten Generaal aan hangig is, zal tot aanstelling van een hoofdleidster - tevens hoofd der school - worden overgegaan. In verband met vorenstaande, werd mevr. de Koning bereid gevonden, ge heel belangeloos, de leiding der school op zich te nemen. Onze voorzitster is in het bezit van de acte's A en B.. Waar het samengaan van de functies van voor zitster van het bestuur der school en Hoofd der school volgens de gemeentelij ke verordening niet is toegestaan, treedt mevr. de Koning voorlopig als voorzit ster van het bestuur der school af. Het bestuur der Stichting Nuts-kleuterschool. DIENSTREGELING N.V. TESO Ingaande 22 Mei t.m. 1 October 1955 Op Werkdagen: Van Texel: 5,30 7,45 8,55§ 10,25 11,45§ 12,55 15,30 16,25§ 18,05 Van Den Helder: 6,30 9,2D 10,25§ 11,40 13,00§ 14,10 16,45 18,05§ 19,30 Op Zon- en Alg. erk. Chr. feestdagen: Van Texel: 7,55 10,25 13,55§ 16,00 18,25 20,30f Van Den Helder: 9,20 11,30 14,55§ 17,20 19,30 21,30t Verklaring der tekens: is van 15 Juli t.m. 20 Augustus 1955 t is van 3 Juli t.m. 28 Augustus 1955 KAuW heerlijk - verfrissend zuivert mond en keel bevordert uw spijsvertering een gezonde gewuonte

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1955 | | pagina 1