9 roen in het harL, Leo Garritsen zette zijn triomf tocht voort Wim de Boer (34 jaar) werd tweede op fiets zonder versnelling Chiel de Graaf, Weilust, zegevierde bij de 5-ronden race, 2de werd M. Palstra, Amsterdam (zonder versnelling) De Reden WOENSDAG 10 AUGUSTUS 1955 69e JAARGANG No. 6964 TEXELSE® COURANT Uitgave N.V. v.h. LangeveAd de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 -Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652.-Abonn. pr. f 1,95 p. kwart, -f- 20 ct. incasso. Adv. 8 c. p mm ill Hu-jet U de overwinnaars van de drie wedstrijden vereeuwigd met de Orga- n»s'. Achterste rij van links naar rechts, de heren G. F. van Beukering, dir. H°„De Hoop", G. Bakker, B. Dros, H. Zwart, J. van 't Noordende, middelste rin links naar rechts: de heren W. de Boer, A. Hapke, mevr. Zuidema, de ht£8es Zuidema, de jarige dus!, en K. de Graaf, voorste rij van links naar rechts: T. de Boer, Palstra, Amsterdam en Leo Garritsen. Chiel de Graaf had hier natuurlijk ook moeten staan, maar hij was op dat moment in geen velden of wegen te bespeuren! Nooit zullen de organisatoren van de Ronde van Zuidema gedroomd hebben, dat 't grapje dat ze het vorige jaar uit haalden, zulk een omvang zou nemen. Toen 't vorige jaar Nederland tijdens de Tour de France in de greep van de wielersport zat, spraken enige Cocksdor- pers .over deze monster-organisatie en tijdens dit gesprek werd het plan ge opperd om ook in „durp" eens een wie lerronde te houden. De man, die met 't plan kwam, was Cees Zuidema en om dat hij 6 Augustus jarig is, werd beslo ten deze dag uit te kiezen tot wedstrijd dag. Verleden jaar werd de tour een groot succes en dit jaar werd het we derom een „tophit". Honderden mensen uit alle delen van het eiland zijn naar het Noordelijke puntje getogen om de renners en rennerinnen of rensters aan te moedigen. Klokslag half zeven bega ven de comitéleden zich keurig in ja- quet met hoge hoed naar de baan en reeds direct bleek dat er wel deelname LEO GARRITSEN passeert hier voor de laatste maal de finish-streep, bij de tien ronden-wielerwedstrijd te De Cocks- dorp, welke Zaterdagavond onder grote belangstelling verreden werd. Leo was onbetwist de sterkste. Hij is ook de sterkste rijder van Texel, want vorig jaar veroverde hij niet alleen de wissel beker voor de Ronde van Texel, maar eveneens legde hij beslag op de titel kampioen Ronde van Eierland en De Cocksdorp, de zg. Ronde van Zuidema, die ook Zaterdagavond verreden werd. Rechts achter de triomfator ziet U de linkerarm van Wim de Boer, die als tweede de eindstreep passeerde. De to tale afstand van deze tien ronden be droeg plm. 28 kilometer. zou zijn, want de eerste klanten zaten reeds te wachten. Ook de belangstellenden druppelden de baan op en toen de dames-attractie- rit aan de gang was, hadden zich allengs veel mensen langs het parcours opge steld. Deze attractie-rit bracht de stern-^ ming er al direct in, want verschillende dames hadden zich keurig uitgedost en met de namen van Van Est, Wagtmans en Bobet op hun originele renstercos- tuum verschenen ze aan de start. Het moet ons van het hart, dat we van de zijde van de dorpers zelf grotere deel name hadden verwacht. Deze attractie- rit was een vreemd geval, want de dames kregen bij de start een gesloten enve loppe, die bij dokter Feikema geopend moest worden. In deze enveloppe zat eer- papiertje met de mededeling dat degene, die op twee na 't laatst de streep pas seerde, winnares was. Onder grote hila riteit werd „Van Est" winnares. Onder doze schuilnaam reed een Amsterdamse dame, die ook het vorig jaar reeds ac tief aan de tour deelnam en toen de ronde-kus-geefster was. Ja, want niets was er vergeten. Daar was ook o.a. een prachtige bezemwagen met manne lijke verpleegsters. In keurig costuum gestoken waren de heren C. de Graaf met ringbaard), J. van 't Noordende en Hannes Zuidema met brancard aanwezig om eventuele renners met zachte hand tc behandelen. Er werd gemompeld dat de renstex-s een betere behandeling zou den krijgen dan hun mannelijke colle ga's, maar och men zegt zo veel. Bij de race voor oudere heren, was er niet veel deelname. Slechts een zestal renners verscheen aan de start. Hierbij was van een groot krachtverschil sprake, maar moedig reden alle heren de race uit en de strijdlustigste renners, die het laatst binnenkwamen, kregen bovendien van hun ega's nog een extra premie. D^or de grote deelname bij de tien ronden wedstrijd, voegde men een nieu we groep in. De 16 tot 18-jarigen kregen nog de ge legenheid om deel te nemen aan een vijf ronden-wedstrijd. Reeds direct vormden Chiel de Graaf, Eierland, en George Jim- rnink, Bargen, een kopgroep van de groep met versnelling, maar ook in de andere groep werd felle strijd geleverd. Voor de grote wedstrijd hadden zich 23 deelnemers gemeld. Hier was het krachtsverschil niet zo groot en geweldig spannend waren de diverse sprinten en daar de sprintpremies in verschillende handen kwamen, bewijst dat er grote strijd geleverd werd. De favoriet Leo Garritse bleek echter ook nu weer de sterkste, door zowel de race als de klassementssprint te winnen. Door deze laatste overwinning kwam hij in het bezit van een prachtige vulpen-set. Hier volgen de gedetailleerde uitslagen: Attractie-rit dames: le prijs: Mej. Lea van der Gooyberg; 2e prijs: Mevr. Zui dema; 3e prijs: Mary Bijl. Oudere heren: le prijs: T. de Boer; 2e prijs: W. de Boer; 3de nrijs: M. de Jager. Vijf ronden-wedstrijd: (met versnelling): le prijs: Ch. de Graaf; 2e prijs: G. Jim- mink; Zonder versnelling: le prijs: M. Palstra; 2e prijs J. Meinderts; 3e prijs De Lange. ONDOORDACHTE OPDRACHT VERLEEND De landbouwer S., polder Het Noor den, verzocht Zondagochtend zijn 10-ja- rig zoontje Fr. een landbouwtrekker naar een boerderij aan de Slufterweg te dirigeren. Vader behoefde dat niet te herhalen, want welke knaap is daar niet tuk op?! Het liep echter goed scheef af: op het kruispunt Postweg-Smitsweg in Eieriand vloog de trekker tegen een uit De Cocksdorp komende personenauto op, bestuurd door de heer Bodon, Amster dam, logerend in De Koog. De auto werd aan de linker achterzijde vernield, maar gelukkig deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. In de personenauto za ten behalve de heer Bodon zijn vier kin deren en een kindermeisje. HET WAS DE MOEITE WAARD Het vuurwerk, dat Vrijdagavond op een terrein aan de Hollewalsweg te Den Burg door de Vereniging voor Volksfees ten en Texelse Folklore werd aangebo den, is prima geslaagd. Er waren weer allerlei surprises: in de vorm van ka nonschoten, sproeiende fonteinen, gouden regens, kleurige wielen en niet te verge ten dè attractie: de bewegende olifant, die zowel voor als achter op volle toeren tiïrJiaide Dit nummer verwierf dan ook een spontaan applaus van het publiek, dat met 2700 ir.an sterk tegenwoordig was. Na afloop werd do; r velen nog een dansje gemaakt in „Casino" of „De Oranjeboom". SCHELPENZUIGER UITGEBRAND Dezer dagen brak er, vermoedelijk door het omvallen van een petroleum- vergasser, brand uit op de schelpenzui ger „Legma" van de fa. Warnitz uit Rotterdam. Toen het ongeval gebeurde, lag het schip te zuigen bij de Vliehors onder Vlieland. Het vuur greep zeer snel om zich heen en de bemanning, bestaan de uit vijf koppen, kon zich slechts red den doordat de schelpenzuiger „Ter schelling" van de fa. J. Doeksen Jr. in de onmiddellijke nabijheid lag en dade lijk te hulp schoot. Van hun persoonlijke bezittingen kon niets worden gered. Al les brandde uit. Het schip is later naar Harlingen gesleept en ligt thans bij de scheepswerf „Welgelegen". HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild: 10 Aug. 0,10 en 12,10; 11 Aug. 0,55 en 13.05; 12 Aug. 1.45 en 14.15; 13 Aug. 3.00 en 15.35. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. SV Texel Dinsdagavond speelde een Texel- comb. tegen De Mok, ter gelegenheid van het a.s. afscheid van de Commandant, maj. Beerman. Deze Comm. heeft een contact met on ze Sportvereniging gelegd, waaraan we de beste herinneringen hebben. In het algemeen draagt hij de sport een goed hard toe en verleende zijn medewerking, v/aar dat mogelijk was. Een woord van dank is hier stellig op z'n plaats. Het leek er aanvankelijk op dat T. een gemakkelijke overwinning zou gaan behalen. De Mok werd overspeeld, maar dat wijzigde zich spoedig: dra golfde het spel heen en weer. Tot vlak voor de rust bleef de score blank, maar nog voor de rust scoorde de M. 2 maal vlak achter elkaar. De 2e helft begon al even verrassend, want na enkele minuten was het 22. Nu was T. weer iets meer in de aanval, het werd 42 en zelfs 52, maar het einde kwam met 53 voor Texel. Een jeugdelftal nam deel aan het Zo merkamp der KNVB te Heelsum. De huisvesting en ménage was weer goed verzorgd. De tenten stonden in de bossen. Het voetbalprogramma was door de overgrote deelname (ca 500 deelne mers) overladen en wel zodanig dat de speeltijden tot 2x7% min. moesten wor den beperkt. Dit bevorderde een vlot spelen der wedstrijden niet. Drie wed strijden verloren we met 01, de laatste wedstrijd werd gewonnen. Dus werd de eer gered. Het kampleven is niet voor iedereen geschikt. Het zich aanpassen aan gewone en vrijwillige discipline is in 't kamp nu eenmaal onmisbaar. Zij die zich daaraan niet houden deugen daarvoor niet en zullen voortaan gepasseerd worden. Voor de overigen is het om zich voor te nemen bij een volgende gelegenheid het eens op prima wijze over te doen, want in het kampleven zelf zit voor ie dere sportieve jongen een grote aantrek kelijkheid. Alsnog onze dank aan de leider, de heer W. van Zeijlen. A.s. Zondag Texel adspiranten en wel pen tegen Alkmaar. Donderdag trainen we weer en alle maal present. Tien ronden-wedstrijd: met versnelling: le prijs en algemeen kampioen Leo Gar ritsen; 2e prijs Jan Beerling; 3. Arend Dijker. Zonder versnelling: le prijs W. de Boer; 2e prijs Jan Bakker; 3e prijs Meijer Boon Al met al voor de organisatoren een geweldig succes en we wachten nu vol spanning op de ronde van Eierland, die 10 September verreden zal worden. Pieterse ontmoette Jansen, Die hij sedert lange tijd, Niet gezien had of gesproken, Beiden waren zeer verbliid. „Kerel, Pieterse, hoe gaat het?" Lachte Jansen joviaal, „Wat heb jij een buik gekregen, 't Is gewoonweg kolossaal!" Samen wandelden zij verder, Spraken over dit en dat, En over de oude vrienden, Die zij eens hadden gehad. „Hoor je nog wel's wat van Klaasen?" Vroeg plots Jansen aan zijn vriend, „Weet je wel, die leuke snuiter, Die met ons nog heeft gediend?" „Ja, die zag ik gistermorgen" Sprak Pieterse aangedaan, „Met geen schoenen aan zijn voeten, En welhaast geen kleren aan". „Wat vertel je me", riep Jansen, „Zeg, wat was er aan de hand?" „Niks bijzonders", klonk het lachend, Hij lag hier op 't Texels strand. Huib de Rijmelaar PUBLICATIE VAN DE CULTURELE RAAD Woensdag 10 Augustus Den Burg, Park, Galaconcert door de Jo- han Willem Friso Kapel. Donderdag 11 Augustus Den Burg, Oranjeboom, Toneel ver. Het Masker voert op „Het hing in de lucht". Vrijdag 12 Augustus lDt-n Burg 20 en 21,45 uur Texelfilm in „De Oranjeboom". Zaterdag 13 Augustus Den Burg, Park, Concert door het Ko ninklijk Texels Fanfarecorpna afloop Lampionoptocht. DE OUDLEERLINGEN NAAR SAUERLAND De Vereniging van Oudleerlingen van de Lagere Landbouwschool te Texel is voornemens bij genoegzame deelname 'n excursie te houden naar Sauerland in Duitsland van 26 tot en met 30 Septem ber 1955. Vertrek met de laatste boot op 26 September, overnachten in Amster dam. Op 27 September van hier naar Sauerland, waar in een volkshogeschool wordt overnacht. Er wordt een bezoek gebracht aan de Dom te Keulen, een paar Duitre boerenbedrijven van verschillend type en een industriëel bedrijf. Verder wordt de reis besteed aan toerisme. Ook de avonden worden verzorgd. Terug op 30 September met de laatste boot. Er gaat een deskundige leider mede. De reis wordt per autobus gemaakt. Kosten f 65,per persoon. Iedereen, die belang stelling heeft voor deze reis kan zich opgeven. Hoe meer deelnemers, hoe lager de deelnameprijs. Minimum deelnemers 20, maximum 40. Opgave van deelname voor 1 Septem ber a.s. bij de heer C. P. Laan, Koger- straat 21, Den Burg, telefoon 126, doch liefst zo spoedig mogelijk. FILMNIEUWS: PAS OPVAL NIET Wie de avonturen van Dean Martin als de in moeilijkheden geraakte jongeman Nelson en Jerry Lewis als zijn hulpvaar dige neefje ziet, is beurtelings vertederd en geamuseerd. Nelson is in de macht van enige gangsters, die hem opdragen bij de belangrijkste races van het jaar een bepaald paard uit te schakelen. Zijn neefje is hem daarbij tegen wil en dank behulpzaam. Dat tenslotte na vele dwaze verwikkelingen juist dat paard wint, dat had moeten verdwijnen, is aan Amor te wijten. De liefdesgeschiedenis is vrij traditioneel, maar de humor in deze film is veroverend. „CALAMITY JANE" Eén van de vele luchtige niemendal letjes met veel vaart en veel afwisseling, grappige wijsjes en dweperige liedjes, onverwachte wendingen en een blij einde is „Calamity Jane", waarin Doris Day heen en weer dartelt, haar uiterste best doende om de toeschouwer te amuseren. Dat lukt bij degenen, die zo'n gerecht appreciëren, terwijl anderen zich kunnen vermaken met al de moeite, die daartoe wordt aangewend. Doris Day speelt met veel bravour het jongensachtige meisje uit de Far West, dat kan schieten en paardrijden als de beste en ten slotte als een charmante jongedame met een char mante jongeman de huwelijkskoets be stijgt. Dat geschiedt nadat zij met veel verve haar liefdessmart zingend heeft gedeponeerd in de kelk van een daartoe wredelijk geplukte narcis. Nederlands nieuws O.a. Rotterdam: Nationale wedstrijden metselen en straatmaken; Amsterdam: Voetgangerstunnel naar Centraal Station geopend; Nijmegen: De 39ste vierdaagse afstandsmarsen; Zutphén: 8 km-zwem- wedstrijd in de IJssel; Nederland met vacantie. Buitenlands nieuws O.a. Russische boeren in de V.S.; Einde van de Genève Conferentie; Helicopter ongeluk in New York; Onlusten in Sai gon; Wereldsnelheidsrecord te water; Tewaterlating atoomonderzeeër; Tour de France. MERKWAARDIGE OPVATTING Sommige bromfietsberijders houden er een merkwaardige opvatting op na: zij menen, dat iedereen het geweldig vindt als zij met grote snelheid door de smalle, vaak drukbevolkte, straten van de dor pen jagen. Drukbevolkt, natuurlijk, an ders zouden de snelheidsmaniakken niet op het idee komen dergelijke „staaltjes van rijkunst" te demonstreren. Het zijn, wat dat betreft, publiekspelers zonder meer. „Of wij daar in de krant niet eens over konden klagen!" Zo verzocht ons een abonné, maar gelukkig vernamen wij dezelfde dag, dat de politie reeds handelend is opgetreden. Wij hopen, dat dit een waarschuwing zal zijn voor andere bromfietsers-met- demonstratieve aspiraties!! TEXELSE MARKT Aangevoerd Maandag 8 Augustus: 120 lammeren 6585; 40 schapen 90 110; 2 koeien 750850; 56 biggen 50 65. ZD.H.-nieuws Zaterdagavond gaan we voor de finale van het SVC-tournooi naar De Cocks dorp en spelen tegen Tex. Boys l.'In de eerste ronde wonnen wij met 31 van SVC. Bij genoegzame deelname rijdt er Zaterdagavond een bus naar De Cocks dorp. Supporters, die mee willen, gelie ven zich spoedig op te geven bij C. Kok i(Hogewerf), opgave tot Vrijdagmorgen. DIENSTPLICHT Uitspraken inzake vrijstelling De Burgemeester van Texel brengt ter algemene kennis, dat de Minister van Oorlog omtrent vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige de volgende uitspraken heeft gedaan: Dirk Jacob Keijser, lichting 1955. Met ingang van 3 Augustus 1955 voor 1 jaar vrijstelling van dienst als ge woon dienstplichtige, wegens persoon lijke onmisbaarheid, bij beschikking van 30 Juli 1955, no. 585910. Tegen elke omtrent vrijstelling gedane uitspraak kan iedere belang hebbende uiterlijk de tiende dag na de dag waarop de uitspraak ter algemene kennis isgebracht, in be roep komen. Indien de ingeschrevene, wie de uitspraak geldt, buiten Neder land verblijft, kan. voor zover het door deze in te stellen beroep betreft, mei overschrijding van de termijn van tien dagen genoegen worden genomen. Zo lang omtrent zodanige overschrijding geen beslissing is genoman, wordt de uitspraak na het verloop van de termijn van tien dagen als onherroepelijk be schouwd. Het tot Hare Majesteit de Koningin te richten beroepschrift moet met redenen omkleed zijn en worden ingeleverd op afd. militaire zaken van de secretarie de zer cemeente. Texel, 4 Augustus 1955. De Burgemeester voornoemd, C. DE KONING WATERLEIDING EN VERZILTING? INGEZONDEN Onlangs las ik in Uw blad, dat ten Zuiden van Den Hoorn even voorbij het Loodsmansduin het ruwe waterleiding station zal worden gebouwd. Hieruit concludeer ik, dat daar het water uit de duinen zal worden gewonnen. Reeds eer der werden proefboringen verricht bij De Koog en waren er bezwaren van de zijde van het Staatsbosbeheer voor eventuele schade aan de dennenaanplanting. Hoe wel thans het terrein zodanig gekozen is, dat niet alleen zuiver drinkwater kan worden verkregen maar ook dat men ver verwijderd is van cultuurgrond, is het toch wel van belang de aandacht te vestigen op een proefneming welke kort geleden in Den Haag werd gehouden. Zoals bekend zal zijn, betrekt ook deze stad haar water van de duinen in de omgeving. Het ziet er naar uit dat hierin evenwel spoedig verandering zal komen daar het waterverbruik door de belang rijke stadsuitbreiding zo groot is gewor den, dat de hoeveelheid water die nodig is, niet aan de duinen alleen onttrokken kan worden. Men is thans bezig om een pijpleiding aan te leggen naar een der rivieren om het tekort te kunnen aan vullen. Het zou bovendien, niet verantwoord zijn steeds meer water aan de duinen te onttrekken omdat terdege rekening moet worden gehouden met de plantengroei. Merkwaardig is nu, dat de plantsoe nendienst van Den Haag zou hebben ge constateerd, dat het wegzuigen van wa ter ook tengevolge zou hebben, dat op enkele kilometers afstand van de duin waterleiding de plantengroei daarvan 'n nadelige invloed ondervindt. Er zijn proeven genomen om dit aan te tonen en daarbij zou zijn gebleken, dat zout water naar boven is gekomen en dat alleen door toediening van zuiver water, aan de ter plaatse gelegen tuin derijen geen water werd onttrokken. Hoewel het op Texel uiteraard nog lang niet zover is, dat aan watertekort bij de waterleiding behoeft te worden gedacht, leek mij een en ander wel van belang aan genoemd verschijnsel be kendheid te geven. Hagenaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1955 | | pagina 1