Albert Heijn V aï Uw drukwerk naar Drukkerij Texelse Courant IJ en voor BAZAR Ulo -agenda's Gratis Guldens Garen Het loopt gesmeerd KAAS op z'n BEST graanmaaien Jool-avond op Vrijdag 12 Augustus a.s. Vrijdag 12 Aug. SPAR- &INDERRE1S. voor hef maaien van graan Afgesloten rijwegen Onze schoen makerij is wegens vacantie gesloten van 15 t.m. 20 Aug. Zïl-fflETfi partij oude aardappelen Mantje, Den Burg Tot en met 11 Aug. gesloten t 5000,- Bij Uw Dividendwinkelier alleen Kwaliteit de Laagste prijzen bovendien veel De allerbeste kinder overalls goedkoper dan de minste kwaliteit. Firma KLAAS BOON, Met de V.V.V. naar feestend Enkhuizeu Den Hoorn Nu is AH Meikaas op z'n bestNiet te jong - niet te oud; maar juist zoals U er van houdt! Zolang de voorraad strekt: bij aankoop van tenminste f4-.- gemengde boodschappen een prachtige VLIEGER CADEAU GROTE PINDA'S Het voedzaamste lekkers en de lek kerste voeding. AH LIMONADE SIROOP Schenkt voordeliger uit. Ruim 20 koele glazen vol heerlijke verkwikking. 250 gram Per fles vanaf AARDBEIEN op sap Nieuwe oogst, zoet en fris. Vers geplukt, vers geblikt. Bij pud ding. vla, yoghurt! MEIKERSEN op sap, zonder pit Nieuwe oogstKers vers in 't blik, kers vers op tafel. Zon-rijp! Per blik V J ZOMER- TOFFEES Ideaal snoepje or., voor uitstapjes bij U te steken. Blijft fris. blijft smakelijk. GEVULDE FRAMBOOSJES Frisse vulling van extra-fijne siroop. Een voordelige en lekkere tractatie! HUISHOUD ZEEP Krachtig-reinigend, rijk-schuimend. 2 x voordelig: in prijs en gebruik! Per zwaar 4 dubbel stuk I LEVERPASTEI Opbrood of op toast: van alle hartigheid het voordeligst. Bij Albert Heijn: SERINGEN- ZEEP Nieuw! Voordelig! Zuivere toiletzeep met geur van bloei ende seringen. 2 stukken Je f 49.- die U spaart, nu ca. f73.50 waard Voor elke volle gulden die U bij AH besteedt, kunt U 1 zegel 10 ct. kopen. Voor f 49.- aan zegels ontvangt U een AIï- klantenobligatie, groot f 50.- (vaste rente 40/0 plus aandeel in de winst). In de effectenhandel nu f75.- waard, dat is ca. f 73.50 na aftrek kosten. Nu hebt U 3 redenen om bii AH te kopen Nu hebt U 3 redenen om bij AH te kopen 1. de beste kwaliteit 2. de laagste prijzen 3. verrassend spaarsysteem F PIETERS E «ON ZElFREPAREffEN ....MflAF THANS VOEN WU HET t/OORHEM.EN.... SPORT ALS VORMINGSMIDDEL Uit het rapport van de studie-commis sie, ingesteld door de landelijke con- tactraad voor de gem. bemoeiingen met de lichamelijke opvoeding en de sport. Sport bevordert lich. ontwikkeling Dat een met verstand bedreven sport beoefening een goede lichamelijke ont wikkeling bevordert, spreekt zo vanzelf, .dat wij er niet veel woorden aan zullen verspillen. Het gehele bewegingsappa raat, met inbegrip van vaten, hart en longen, krijgt „een beurt". Deze licha melijke ontwikkeling moet o.m. gericht ajn pp. behoud van de bewegingslust en c-p het aankweken van algemene vaar- ügheid. De? medische sportkeuring, voorzover zij burgerrecht heeft verkregen in de sport, verhindert, dat personen, die door neg-niet onderkende lichamelijke gebre ken niet zonder gevaar voor hun ge zondheid of zelfs voor hun leven aan sport zullen kunnen doen, zich argeloos toëv aan de beoefening van één of meer takken van sport zouden gaan wijden. Het ware te wensen, dat die medische sportkeuring meer dan tot nu toe het gevsl is geweest, aandacht besteedde aan haar positieve taak in die zin, dat per sonen die niet geschikt worden bevon den v(.0r het beoefenen van de door hen gewende sport, zo mogelijk de raad krij gen, zch tot een andere, voor hen wel geschikte sport te wenden. Op g-ond van de overweging, dat het gehele pewegingsapparaat moet worden 'Ontwikkeld, willen wij de stelling pone ren, Cit eenzijdigheid in de sportbeoe fening in haar algemeenheid niet is aan te bellen. Veelzijdigheid is gewenst. Dezeeelzijdigheid komt overigens in toeneiende mate tot haar recht, omdat men fceds meer gaat begrijpen, dat practisch voor het beoefenen van alle takken van sport een goede conditie van het gehele lichaam nodig is. Men denke hier bijv. aan de indoortraining, waarbij beoefenaren van bepaalde veldbalspelen aan gymnastiek en athletiek doen. Veelzijdigheid geniet o.i. stellig de voorkeur boven vroegtijdige specialisatie Sport bevordert de geestelijke ontwikkeling De sport is niet in de laatste plaats belangrijk, omdat de lichamelijke ge steldheid een onmiskenbare invloed heeft op de menselijke geest. Lichaam en geest zijn in een ondeelbaar geheel sa- mengeweven. Hoe de wederzijdse beïn vloeding zich voltrekt, heeft nog nie mand kunnen doorgronden en zal ook misschien niemand ooit kunnen naspeu ren, omdat de mens in diepste wezen een mysterie is. Wij weten alleen, dat deze beïnvloeding er is. Wij betoogden reeds eerder, dat sportbeoefening het gevoels-. leven, de aandachtsconcentratie, de wil, het geestelijk weerstandsvermogen kan versterken. Sportbeoefening is van in vloed op de stemming van de mens. Zij geeft ook een psychische ontspanning, die voor de gehele persoonlijkheid van de grootste betekenis is. Dat sportbeoefening lichaam en geest kan stalen en vormen, geldt voor iedere sportbeoefenaar. Immers: onze vorming is nooit vol tooid. Niettemin geldt de zojuist ge noemde stelling sterker voor jeugdigen dan voor volwassenen. Het zou zo ge steld kunnen worden: voor de sector der volwassenen valt het hoofdaccent op de recreatieve functie van de sport, voor de jeugdigen op de vormende functie. Me de daardoor is de sport een uitermate belangrijk aspect van onze maatschappij.guur zullen slaan. DE SIEBERTSNOLLEN Het voormalige kampeerterrein „De Siep" was niet genoemd naar de „Sie- bertsnollen", maar daar stond tot onge veer 1920, toen ze onder slopershanden viel, een boerderij, genaamd „De Siep" en de omringende duinen werden naar die boerderij genoemd. Aldus vertelde ons de heer Jn. Drijver, Westermient. S.V. Oosterend Zo werd Donderdagavond de aange kondigde vergadering gehouden. Hier moest de beslissing vallen: in de derde klas blijven of teruggaan naar de vierde. De aanleiding hiertoe waren financiële moeilijkheden en het niet meer beschik baar zijn van enkele spelers van het 1ste elftal. Nadat de voorzitter de zaak had uiteengezet, was het woord aan de spe lers. Al spoedig bleek dat de leden, voor al de overgebleven 1ste elftalspelers niet terug wilden naar de 4de klas. Ze wil den zelf het reisgeld opbrengen en pro beren met aanvulling van jonge spelers een dragelijke plaats te bereiken. Of het 2de ook nog zal blijven bestaan, zal af hangen van de toeloop van nieuwe leden. Op deze vergadering hebben we kun nen merken, dat onze vereniging staat te schudden op haar grondvesten. Niet di rect financieel, maar wel doordat enke len van onze leden de schoenen aan de wilgen willen hangen. Jongens, dit is niet de tijd om heen te gaan. Jullie moet dit inzien, ter wille van onze vereniging. Praat nu niet van „te oud" of „geen tiid", want dat is toch maar betrekkelijk. Neen jongens, help ons dit jaar door komen. zelfs enkele oud-leden zouden welkom zijn. Denk en praat er eens over. Vooral die jonge spelers, die straks met het 1ste mee spelen, zullen intensief die nen te trainen, zodat ze geen slecht fi- GESLAAGD De heer Fr, Zegel Jzn., Oudeschild, deed te Eindhoven met gunstig gevolg examen voor het diploma „Courante Manufacturen met inbegrip van Dames- stoffen" en voor het diploma „Bedden en Dekens". GIFTEN WITTE KRUIS Eierland: A. M. 12,50; Den Burg: C. J. H. 2,50; P. U. 2,50; A Z. 2,50; J. A. V. 2,50; C. M. 1,50; Wed. D. 2,50; S. 2,50; H. O. 2,50; Oudeschild: F. Z. 3,—; J. M. 2,50; S. D. 2,50; A. D. 2,50; H. G. 2,50; J. v. H. 12,50; De Waal: B. K. 2,50; L. R. 12,50. Den Hoorn: IJ. L. 7,50; C. L. 2,50; D. W. 1,50; De Koog: J. K. 2,50; fam. J. 2,50; De Cocksdorp: J. v. M. 2,M. P. R. 2,50; v.d. K. 2,50; fam. N. 2,50; Eierland: fam. B. 3,fam. K. 2,50; Oosterend: A. E. 2,50; J. S. 2,50; v. L.- E. 2,50; M. B. 2,50; A. K. 2,50; B.-B. 2,50; C. W.-B. 2,50; V.-S. 2,50; B. v.d. V. 2,50; P. V. 2,50; v.d. B. 2,50; E.-R. 2,50; T.-E. 2,50; H. B. 2,50; T. 2,50; V.-B. 2,50. BIJKANTOOR DEN BURG VAN DE NUTSSPAARBANK Uit een aan ons overgelegd verslag van de Nutsspaarbank te Den Helder blijkt, dat bij haar bijkantoor te Den Burg in 1954 door spaarders aldaar werd ingelegd een bedrag van totaal f 501..457,25 en terugbetaald f314.105,92, zodat er meer werd ingelegd dan terug betaald f 230.300,51. Hiermede klom het tegoed van de Texelse spaarders bij de Nutsspaarbank te Den Burg tot f 535.591,73. Het aantal spaarders klom met 87 tot 443. (Inmid dels werd reeds de 500ste spaarder in geschreven. WET AUTOVERVOER PERSONEN Burgemeester en Wethouders van Texel maken bekend, dat zij bij besluit van 2 Augustus 1955: 1. de bij hun besluit van 22 December 1953 aan J. Kaczor te Den Burg en M. Goënga te Den Hoorn verleende vergun ningen in gevolge artikel 46 van de Wet Autovervoer Personen hebben ingetrok ken; 2. de bij hun laatstgenoemd besluit aan M. v.d. Slikke en "J. Reij, beiden wonen de te Den Burg, verleende vergunningen ingevolge artikel 46 van de Wet Auto vervoer Personen hebben gewijzigd in die zin, dat tot 31 December 1953 res pectievelijk ten hoogste 5 en 3 huurauto's mogen worden gebezigd. Texel, 8 Augustus 1955. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, C. DE KONING De Secretaris, A. van Dienst, l.s. OOK NEGENTIG JAAR OUD Een abonné te Amsterdam schrijft ons naar aanleiding van het bericht, dat wij momenteel zes Texelse negentig-jarigen in ons midden hebben, dat haar vader, dë heer Auke de Wijn, geboren te Oude schild op 13 November 1864, gepension- neerd loods, nog steeds een goede ge zondheid geniet. De eerste twintig jaar van zijn leven heeft hij op Texel door gebracht en nog altijd ligt Texel hem na aan het hart: als het Texelaartje er is komt hij trouw even speuren naar het Texelse nieuws en vooral dan het Oude schilder gebeuren. Ook haalt hij nog dik wijls herinneringen op aan „die goeie ouwe tijd", die hem nog als de dag van gisteren voor ogen blijkt te staan en meer indruk op hem maakt dan gebeur tenissen van latere datum. Nog vele jaren, De Wijn! TE5LAARTJES Rai herstellen opbellen I Telen 78 en 273 Horloges,. f I3 50 Schoor- steen- 1 koekoekklokken. Vraagt g prijscourant no 6. Rotina^fteiijk erkend horloger mbardkade 42, Rotterdai)uurdere horlo ges op akk. bet. va. f2 per wee. Te k0 2-pers. ijzeren- ledikartr. onder nr 669 aan bv d. bl Te k. andijp'.anten, Tuinderij Verloren wiel dop, geel, van Citroen, tus sen De Cocksdorp en Ou deschild. H. v. d. Beek, „Labora", De Cocksdorp Te koop een leren da- mesjas, Bakker, „Atlas" Te koop 30 Are 2de snee rode klaver, in de Mars. A. Terpstra, Zuid- Haffel B78 Boerenkool- planten te koop. Haarsma „Antwerpen",Telefoon 267 Eierland Handige jongen gevraagd voor Gebr. Kunst, Kogerweg 13 in De Koog op het sportterrein aan de Houtvester Boodtlaan Optreden van THE STARL1NERS (Den Burg) Strijd om de man en de vrouw Aanvang 8 uur. Entree 50 ct. Langs deze weg betui gen wij de leden van S V. De Koog onze dank voor de belangstelling bij ons huwelijk ondervondén. R Veenstra T. Veenstra-Arp Haalt heden Uw kaarten A. v. d SLIKKE Weverstraat, Den Burg JOOP LANGEVELD beveelt zich beleefd aan Du Koog K 24, Tel 317 Namens de Plaatselijke Commissie voor de ruil verkaveling Texel, wordt U bekend gemaakt, dat vanaf 11 Aug de Tienhovenweg, Meijertboomsbos- weg en het Burger- dijkje voor alle doorgaand verkeer worden afgesloten N.H.M. GEBR. HOOGERHEIDE H.H. Adverteerders Vroegtijdige inzending van advertenties Advertenties voor de courant van Zaterdag die nen uiterlijk DONDERDAGMIDDAG in ons be zit te zijn. Directie Texelse Courant te De Koog Donderdag II en Vrijdag 12 Augustus van 3—6 en 810 30 uur Verkoop van door de zustervereniging e.a. vervaardigde goederen. Opbrengst ten bate van de kerkvoogdij der Herv. Gemeente Drinkt op de Bazar Uw kopje thee. Het Bestuur der Zusterkring De Koog. j Nooit poetsen ftOnVerslijtbaa TE KOOP Hotel De Graaf Zendt vroegtijdig Uw advertenties in Wij hebben de beste sortering J. BARHORST, Smederij Molenstraat Tevens te koop 1 giertank Te leen gevraagd tegen hoge rente voor 1 of 2 jaar. Brieven onder no. 668 bureau van dit blad MARTIEN BAKKER De nieuwe zijn er Boekhandel „Parkstraat" Doublet sprits fijn koekje 250 gr 63 c met 10 punten extr i Zachte vruchtan blokjes 200 gr 49 c met 10 punten extra Echte choc, hagel 250 gram 69 ct met 10 punten extra 1 bus Nes café 2,60 met zo lang er zijn, 1 parasolletje gratis bovendien 10 punten extra 200 gr vanilletoffees 49 ct met mooie knipkaart gratis Heerlijke sardines per blik 59 ct met 15 punten extra De echte Enkh. jodekoeken p bus 90 met 10 punten extra Ringers cacao 250 gram 1,49 met 15 punten extra Bij aankoop van 2,50 aan boodschappen 3 grote repen voor 50 ct. Pé Dé - Cor de Jong - Cor Lagerveld - R. Daalder GEEN WONDER! Zie de etalage Ter gelegenheid van de viering van „Enkhui zen 600 jaar stad" overweegt de VVV TEXEL om bij voldoende deelname een excursie te organiseren op Dinsdag 23 Aug. a.s. Vertrek Oudeschild 7,45 uur, terugkeer uit Enkhuizen 23 uur, vertrek extra boot Den Hel der plm 24 uur. Vervoer met TESO-bussen. Kosten van deelname f 6,— per persoon, met inbegrip van het vervoer naar en van de haven. Er zijn velerlei attracties, o.a. LUNAPARK met waterorgel, volksspelen, optreden van Delmonte Skyrijders (motorrijden over een staaldraad hoog boven de begane grond), bekend radio gezelschap, enz. De stad is schitterend verlicht. Het bezoek aan de verschillende attracties, maaltijd(en) enz. is voor eigen rekening. Aanmelding voor deelname tot uiterlijk Zater dag 20 Augustus aan het bureau der VVV in de Parkstraat, onder gelijktijdige voldoening der reiskosten. HEM ,EN.. VLUGGER GOEDKOPE® EN BETER

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1955 | | pagina 3