9 roen in het harL.. Gemeenteraad Texel Buurtschap Zuid-Haffel °P reis Wim de Boer en Leo Gar ritsen veroverden hun wisselbeker definitief De Hervormde Kerk van Den Hoorn in de steigers WOENSDAG 14 SEPTEMBER 1955 69e JAARGANG No. 6974 T E X E LS E «COURANT Uitgave N.V. v.h. Langevród de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 -Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652.-Abonn. pr. f 1,95 p. kwart, -f- 20 ct. incasso. Adv. 8 c, pjnm. Vergadering van de Raad der ge meente Texel op Dinsdag 20 September 1955, des namiddags 2.30 uur ten Raad- huize. Texel, 10 September 1955. Burgemeester van Texel. DE KONING, 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Verlening van een vaste aanstelling als maatschappelijk werkster bij de So ciale Dienst aan mej. R. Dijkstra. 4. Verlening van eervol ontslag aan de heer T. A. van der Laan als hoofd dei- openbare school in Midden-Eierland. 5. Benoeming van leden van de advies commissie als bedoeld in artikel8, le lid, der woonruimtewet 1947. Aanbevolen worden, wegens perio dieke aftreding, de heren: 1. A. Dros Bzn, 2. C. H. Roeper; 1. Jn Daalder, 2. S. v.d. Vis; 1. B. Oostra, 2. C. P. Karsman; 1. J. Buisman, 2. C. Merkx; 1. M. W. Koorn, 2. J. J. Vonk. 6. Vaststelling van een verordening op de huurcommissie, als bedoeld in arti kel 8, 3e lid, van de Huurwet. 7. Benoeming voorzitter, vice-voorzitter en leden van de huurcommissie, als be doeld in artikel 8, 3e lid, van de Huur wet. Aanbevolen worden, als voorzitter, de heren: 1. A. Dros Bzn., 2. C. H. Roeper; als vice-voorzitter, de heren: 1. Jn Daalder, 2. S. v.d. Vis; als leden, de heren: 1. B. Oostra, 2. C. P. Karsman 1. J. Buijsman, 2. C. Mer.kx; 1. M. W. Koorn, 2. J. J. Vonk. 8. Beslissing op een beroepschrift van de heer P. Dros Bzn. tegen een hem verleende voorwaardelijke bouwvergun ning. 9. Beslissing op een verzoekschrift van de heer P. Boersen op een tegemoetko ming als bedoeld in artikel 13 der La- ger-onderwijswet 1920. 10. Verlening van een bijdrage aan de heer M. van de Wetering in de kosten van de opleiding van zijn dochter Anto- nia Adriana tot onderwijzeres. 11. Wijziging besluit inzake vestiging van een erfdienstbaarheid in verband met de aanleg van een vloeiweide te De Koog. 12. Aankoop van de panden Zwaan straat 2 en 4 te Den Burg van de heer Joh. Witte te 's-Gravenhage. 13. Aankoop van een perceeltje grond te Den Burg van mevr. G. Roeper-Eelman te Gramsbergen. 14. Hernieuwde vaststelling van de zo merwoningen-verordening. 15. Voorstel inzake de bouw van 10 wo ningwet-woningen. 16. Uitbreiding van de verwerkingsin richting tot een destructor. 17. Vaststelling van de begroting van de dienst van gemeentewerken voor de dienst 1956. 18. Goedkeuring van de begroting van de Sociale Dienst in de gemeente Texel voor het jaar 1956. 19. Vaststelling van de gemeentebegro ting voor de dienst 1956, alsmede ver zoek om verhoging der algemene uitke ring uit het gemeentefonds. 20. Vaststelling van de le wijziging_ van de gemeentebegroting voor de dienst 1956. 21. Vaststelling van de 32e, 33e en 34e wijzigingen van de gemeentebegroting voor de dienst 1955. Zo het weer was op 7 September, lokt het reizen zeker wel aan. Niet te warm en toch heerlijk zomerweer. Met de eer ste boot vertrok de buurtschap van Zuidhaffel, die ieder jaar een trip orga niseert, naar Den Helder om vandaar met een touringcar van de N.V. TESO, bestuurd door de onvolprezen en rusti ge chauffeur Koegelberg, een reis te ma ken door Friesland en speciaal naar Giethoorn. In Franeker werd eerst het Planetarium van Eise Eisinga (1744- 1828) bezichtigd. Men ziet er de sterren hemel afgebeeld, zoals die zich vertoont op het ogenblik der aanschouwing bo ven de kimmen. Links en rechts geven twee wijzers het tijdstip aan van de op en ondergang der zon, terwijl de andere de op- en ondergang van de maan aan wijzen. De zoldering vertoont de plane ten Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, de aarde en de maan in haar bewegingen om de zon. Men moet zeker bewondering hebben voor deze eenvou dige man, een gewone wolkammer, die zulk een vernuftig uurwerk wist samen te stellen. Vandaar naar de grote Frico melkfa brieken te Leeuwarden. Onder leiding van de heer Kastelein werd een excur sie door de fabriek gemaakt. Deze fa briek, die een tapcentrale is van de melkfabrieken, heeft een jaaromzet van 153 millioen gulden en per minüut wordt er voor f 800,aan producten afgeleverd. Na de bezichtiging werd de bezoekers een verfrissing aangeboden. Toen naar Giethoorn. In hotel ,,De Lindehoeve" aangekomen werd eerst de inwendige mens verstrekt en een wan deling gemaakt door een gedeelte van dit typische dorpje. We zagen het ver voer van vele landbouwproducten, alles per „punter". Toch was er ook een mo derner bedrijf. Daar was een hooiblazer in werking, iets wat we hier zeker niet hadden verwacht. De „'grote Piet" zou ook even een handje helpen, doch aan gezien het niet zulk kurkdroog hooi was, nam hij zijn „prikken" te groot, zodat de blazer verstopt raakte en er 'n klein meisje in moest kruipen om de machine weer bedrijfsklaar te maken. Zo zie je: lands wijs, lands eer, en over al is een andere manier van werken. Voor punteren kwamen we jammerge- noeg tijd te kort. Iets waarvan „Kleine Piet", die nogal eens over pijn in de rug klaagde, omdat hij, naar hij zei, z'n B.H.'tje verkeerd om had, zich zoveel had voorgesteld. Kees, die voor moeder een stuurrad kocht voor op de schoor steen, geeft hiermee lelijk het roer uit handen, menen wij. Langs de vele grote meren gingen we naar Emmeloord in de N.O.-polder, waar we versteld stonden van wat in 'n zo korte tijd tot stand kan worden ge bracht. Waar nog voor enige jaren de zee .spoelde, vindt men nu kapitale boer derijen en flinke dorpen. Prachtige auto wegen doorsnijden de polder. Emmel oord, het middelpunt van deze polder, is groots van opzet. Brede straten en grote pleinen laten zien, dat er ook op snel- verkeerd is gerekend. Vandaar huistoe. Op Kornwerderzand werd nog even halt gehouden en werd „tante Trijn" nog even geknipt door Kneel", die meerdere malen met haar Leo Garritsen en Wim de Boer hebben hun zin: de wisselbeker, welke zij vorig jaar in de Ronde van Eierland verover den, kan nu definitief door hen bewon derd blijven. Ook hu zaten zij allebei in een „eigen" klasse nl. resp. zonder en met versnelling. Wij vermoeden, dat de jongens „met versnelling" Zaterdag op de vrijwel boomloze wegen van de wijde polder prettig geprofiteerd hebben van de behoorlijke wind. Wie géén beker veroverden waren misschien niet eens diep teleurgesteld, want Garritsen en De Boer waren nu eenmaal de favorieten, terwijl Garritsen de tengere Adrie Dij ker van Den Hoorn op zijn beurt ge ducht in de gaten diende te houden, wat uit de uitslag blijkt: Adrie werd van de afdeling gewone fietsen nummer twee. Wim de Boer's rivaal was Adrie de Wolf uit De Waal. De voorsprong bij de finish was evenwel zodanig, dat De Boer geen ogenblik vrees gekoesterd zal hebben te worden geslagen. Trouwens, hij maakte meteen deel uit van het clubje, dat vanaf café Hooijberg in ra zende snelheid op de eindstreep afging. Wachtmeester Schuurman verzekerde ons, dat ze een vaart hadden van dicht bij de zestig kilometer per uur. Hoe je het daarbij op een gewone fiets wil en kan bolwerken is ons een raadsel!! Omdat wij al tweemaal verscheidene kolommen aan 't wielerevenement 1955 hebben gewijd (Ronde van Cocksdorp en Texel) moeten wij wegens plaatsgebrek thans met een beknopt verslag volstaan, helaas, want deze tak van sport geniet momenteel op Texel een ongekende po pulariteit: wij vernamen reeds, dat ze in De Waal voor a.s. weekend ook al een ronde op touw willen zetten (zie elders in dit blad) en bij geruchte zijn ze op andere dorpen ook al zoiets van plan!! De commissie, die de Ronde van Eier land weer verzorgde, kan op een ge slaagd, en goed georganiseerd festijn te rugzien. Alles klopte als een bus. Mees ter Zwart was weer op zijn post ais „Verbindingsofficier" en kweet zich als zodanig zoals wij van hem gewend zijn. Wat was er een volk op de been, vooral, toen de wedstrijd op zijn hoogtepunt kwam: aan weerszijden van de touwen puilde het van het publiek. Een span nend moment, die finish, die eindsprint. Zoals gemeld, werd W. de Boer, Oude- schild, in de klasse met versnelling nr. 1, 2de werd Adrie de Wolf, derde Jan Beerling, De Cocksdorp. De Boer deed over de 48 km 1 uur, 20 minuten en 24 seconden. De eerste ronde deed men in 24 minuten 26 sec., 2de in 27 min., 49 sec, 3de in 28 min. en 9 sec. De eerste ronde was de stand: 1. J. Zuidewind, ruim een lengte voor; 2. J. Beerling, 3. Theo Reij, allen met ver- snellingsfiets; 2de ronde: 1. De Neeve, 2. A. de Wolf, 3. J. Zuidewind, allen met versnellingsfiets. Ze zaten dicht op el kaar; 3de ronde: 1. W. de Boer, meters voor, 2. A. de Wolf, onmiddellijk gevolgd door nr. 3 leo Garritsen, die een fiets zonder versnelling bereed. Er startte 26 deelnemers, waarvan 16 met versnellingsfiets. Gemiddeld reden ze 40 km, soms belangrijk minder, maar in de sprints, die in Eierland en Dorp lagen, belangrijk méér. De sprints werden gewonnen door: Jan Beerling, De Neeve, Den Helder, Kees Tollenaar, Henk van Sijp, A. de toestel in actie kwam Met de Wage- maker", die deze keer slechts een kwar tier te laat vertrok, gingen we weer naar Texel. Met een woord van dank aan het be- stuur, dat voor alles hid gezorgd, willen we dit relaas besluiten. Tot volgend f jaar! CULTURELE RAAD Donderdag 15 September Den Hoorn, half vier, eerste-steenleg- i ging o.l.s. Den Hoorn. Den Burg, 20 uur, Laidbouwhuishoud- I school. Eerste avond Plattelandsvrou wen. Spr. Dr. v. Leuserx, arts te Velsen. Vrijdag 16 September Den Burg, 20 uur. Aanvang competitie klaverjasclub Den Burj. Zondag 18 September Den Burg, Rij tour bejaarden, georgani seerd door Ver. voor Volksfeesten en Texelse Folklore. Oudesohild, 13,30 uur. Start rijtour be jaarden. TEXELSE MARKT Aangevoerd 12 September 1955 3 koeien 700900; 12 graskalveren 200 280; 120 lammeren 6090; 40 schapen 95120; 74 biggen 4565; 20 rammen 100180; 3 nuchtere kalveren 4555. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Heden, Woensdag Consultatieureau ALLEEN voor de zuigelingen van Den Burg. De moeders worden verwacht van 34.30 uur. De moeders van de Buitendorpen wor den op 21 September verwacht. S.V. Texel Texel-Watervogels 61; Watervogels 2-Texel 2 4—3. Texel behaalde een verdiende over winning op een wel zeer zwak Watervo gels. Texel speelde voor de rust met de harde wind in de rug en al spoedig na de aftrap scoorde Ruud. Alhoewel Texel veel sterker was, bleven doelpunten uit; alleen G. Kuiper doelpuntte, doordat de W.-vogels, keeper, die overigens een pri ma partij speelde, voor zijn doel stond en de bal over hem heen in het net vloog. Rust 20 in het, voordeel van T. Na de rust, toen tegen de wind in ge speeld moest worden, was T. toch nog overwegend sterker en door doelpunten van Bob, Ruud en Harry (2), werd de stand opgevoerd tot 60. Vlak voor het einde werd de eer gered door de W.-vo gels linksbinnen en de eindstand op 61 gebracht. Zoals T: deze wedstrijd speel de zit er winst in, alleen het tempo ligt tegen goede tegenstanders nog te laag. Texel 2 met enige invallers, heeft het er best afgebracht tegen Watervogels 2. In de laatste minuut scoorde W. vogels 2 het winnende doelpunt. Opstaan - Pijn Gaan zitten - Pijn! Buigen of bukken - Pijn - Pijn! Reken toch af met die rheumatische pijnen. Neem Kruschen Denk niet dat Uw geval hopeloos is. Duizenden vóór U hebben zich even el lendig gevoeld. Totdat zij Kruschen gin gen gebruiken. Iedere morgen de be roemde dagelijkse dosis. En er, zoals velen vóór hen, baat bij vonden. De zes minerale zouten van Kruschen wekken Uw bloedzuiverende organen op tot her nieuwde, krachtige functie. Onzuiver heden krijgen geen kans meer zich op te hopen. Het bloed wordt gezuiverd, de bloedsomloop gestimuleerd-. Begin ook die weldadige Kruschen-kuur! Hoe eer der hoe beter. Wolf en J. Zuidewind, die ook de klas sementspremie veroverde. De premies waren uitgeloofd door: B. Dros, C. Visman, de Ver. voor Volks feesten en Texelse Folklore, De Smul- pot, Ran en Visser, Bekers door Beuke ring en Zuidema, B. Dros en de Peer- less-fabrieken. Valpartijen deden zich weinig voor, maar toch vielen er enkele slachtoffers: De Neeve, die prachtig reed, maar bij 't vliegveld een lekke band kreeg, B. Wal- dus, die voor de finish tegen Peter de Broek opreed, toen deze onverhoeds de straat overstak. Beiden moesten zich me dische hulp laten verlenen. Niet te ver geten de handicap van Jan Bakker, De Waal, die in de eerste de beste bocht al kwam te vallen maar later tóch weer in het zadel sprong, Bravo. Martien de Wolf werd ook het slachtoffer van een lekke band. De heer Zwart bedankte alle mede werkers met name de politie, de heer J. Daalder, de fam. Beukering, de E.H.B.O. de schenkers der prijzen, bakker Buis voor het beschikbaar stellen van de mi crofoon, F. Kikkert, voor het rijden van de Rode Kruis-mensen. Tot slot riep hij allen een tot weer ziens toe bij de Ronde van Zuidema, die volgend jaar het wielersportseizoen zal openen. „Dan gaat Leo Garritsen op een racefiets met versnelling rijden", zo ver telde ons een enthousiaste „Durper". Wel, dat kan de spanning alleen maar vergroten en de wielersport dus des te aantrekkelijker maken! Het Hervormde Kerkje van Den Hoorn, Dat de Hervormde Kerk van Den Hoorn veel ouder is dan de muurankers met het jaartal 1646 doen vermoeden is voor de deskundigen een uitgemaakte zaak en dat de kerk vroeger, vóór 1646, groter geweest is, staat eveneens vast: bij het graven van twee sleuven, waar onder men funderingen verwachtte aan te treffen, stuitte men inderdaad op een hechte, zware fundering. Deze was aan weerszijden plm. vijf en zes meter lang. Het verkleinen van een kerk kan wijzen op achteruitgang, resp. verval van een dorp en meermalen hebben wij reeds beschreven, dat Den Hoorn vele huizen zag afbreken, toen het loodswezen we gens het graven van het Noordhollandse Kanaal zijn betekenis verloor. Hoe de oorspronkelijke kerk er pre cies- heeft uitgezien weet niemand. Ze ker is, dat de toren eerst opgetrokken is. Wellicht als uitkijktoren. Zeker is ook, dat de kerk voorheen mooier is geweest of nóg mooier zo ge wilt, want eens prijkte ze met glas-in-lood ramen en wij hopen, dat zulks eens wederom het ge val zal kunnen zijn!! De fa. gebr. De Graaf en A. Boon's Bouwbedrijven, Enkhuizen, bekende uit voerders van restauratiewerken, zouden, als het glas-in-lood inderdaad wordt verwezenlijkt, daarmee stellig de kroon op hun werk gezet zien, want eerst dan zal dit kerkje weer „als van ouds" een pronkjuweel zijn. Overigens zullen wij ook reeds zónder dat verheugd mogen zijn, want er valt wel meer op te knap pen dan het veranderen en uitbreken van dichtgemetselde ramen alleen En. de restauratie, waarmede op 8 Mei jl. kon worden begonnen, werd de hoogste tijd. Om dat te kunnen vast stellen, behoeft men werkelijk geen des kundige te zijn: wij streken onze hand langs een der moerbalken en groeven pardoes door wolkend molm. Ook zagen wij er verroeste muurankers, uitgevre ten en scheef getrokken muren, provi sorische herstellingen. Uit bijgaande foto blijkt, dat de res tauratie een gigantisch karwei gaat wor den. Inderdaad. En tevens een kostbaar karwei, maar gelukkig is het grootste deel van de benodigde som binnen Een verslag voor de Texelaar? Wel, de heer E. Wolbers, uitvoerder, is dade lijk bereid om ons de gewenste inlich tingen te verstrekken. Het weiland ten Westen van het kerkgebouw is bezaaid met allerlei keten en opslagruimten, nieuw materiaal en uit de kerk gesloop te onderdelen. De kerk staat stevig in het steiger hout en het heeft er alle schijn van, dat die steigers het verzwakte schip eniger mate moeten stutten. Nu, het is eigen lijk een wonder, dat er nooit een onge luk is gebeurd en dat alle kerkgangers en kerkgangsters telkens weer heelhuids zijn thuisgekomen. Men moet b.v. maar eens de ligging bekijken van de binnen muurplaten in de Noord-gevel: ze zijn hevig verzakt en verkanteld. De moerbalken heeft men destijds om- timmerd: het oog wilde ook wat hebben, maar de kwaal, de steeds dieper tot de kern door tastende tand des tijds, genas men daarmee niet. Ge vindt er twee zware stukken hout, misschien aange spoeld, die de middelste moerbalken te gen lekkage moesten vrijwaren. De Noordelijke torensteunbeer is der mate gescheurd, dat men zich afvraagt zoals U het welhcht nog niet kende „hoe die zaak zo lang is blijven staan vooral bij hevige stormen als er een niet voorstelbaar krachtige druk op uitge oefend wordt. Bij het wringen werd de kerkmuur meegenomen en ook daarin vertonen zich ernstige scheuren. Het klimop, oorspronkelijk als versiersel be doeld, groeide er allengs brutaal door naar binnen. Overigens is het onver standig geweest, de muren door klimop te laten overwoekeren, want het water kreeg geen gelegenheid om weg te vloeien en tastte de stenen in ernstige mate aan. Het barsten van de muren werd nog bevorderd door het oxyderen van de muurankers. Door het verwijderen van de moer balken - een ligt al buiten de kerk - komt het dak vrij te hangen. Het stutten ervan was een secuur werkje. Nieuwe moerbalken zijn reeds aangevoerd. Ze wegen anderhalve ton. Een timmerman was bezig ze met een dissel te bewer ken, opdat ze authentiek worden aan de vrucht van het vroegere handwerk. Weer een andere vakman was bezig met het aanbrengen van figuurtjes op de zg. sleutelstukken, die de verbinding vor men tussen moerbalk en muur. Men toonde ons de fraai bewerkte muurpla ten, wat er op wijst, dat de kerk ge bouwd werd door een groep gelovigen, die verre van armlastig waren. De nieuwe moerbalken komen uit Franse bossen, de oorspronkelijke uit in- landsbos, het z.g. oerbos, dat niet meer bestaat. De moerbalken worden aangebracht en verwijderd door middel van 'n richt- mast, berekend op een last van twee ton. Een lier kan het mechanisme in alle gewenste standen laten manoeuvreren. Het dak zal voor 3Ai moeten worden verwijderd. Het zal opknappen, want de vurenhouten enlichtgrijs geschil derde beschieting zal worden vervangen door het stemmiger eikenhout. De Oost gevel, opgetrokken uit gele steentjes, moet ook onder handen worden geno men, ofschoon die veel en veel jonger is dan de genoemde kerkmuren. De voegen moeten stuk voor stuk opengehakt wor den,. een tijdrovend werk dus. De daar langs lopende schoorsteen is weggebro ken. In die gevel moeten ook vele stenen worden weggehakt. Maar het ergste is de 74 cm dikke oude muur, die meer van een ruïne weg heeft dan van een kerkmuur, nu de metselaar er met ha mer en beitel aan 't slopen is geraakt. n Twee ramen zijn in de loop der jaren dichtgemetseld, anderen halverwege ge dicht. Ze zullen weer in hun oorspron kelijke staat gebracht worden. De spon ningen van het voormalige glas in lood zijn nog duidelijk zichtbaar. Jammer, dat destijds de bogen verhakt zijn ter wille van de houten ramen. De kerk is gebouwd van de rodehand vorm steen, die moeilijk te krijgen is: groter dan de normale baksteen en klei ner dan de z.g. kloostermoppen. De „nieuwe" stenen moeten van de over kant worden betrokken. De fa. kocht bv. twee boerderijen voor de sloop (te Schellinkhout), plus 15.000 stenen van een sloperij te Nijmegen. We passeren stapels blauwe dakpan nen. Die zullen niet opnieuw aange bracht worden, maar worden vervangen door leien. Tussen een schot en een balk aan de Oostgevel vond men een stuk (Vervolg pagina 2)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1955 | | pagina 1