(jroen VwarLrJexels in het hart-, m -ssm: Texel een H.B.S. De heer H. M. Bos, inspecteur Rijksschooltoezicht, plaatste gedenksteen voor de nieuwe Hoornder school °p reis „Het eiland heeft er recht op" WQÊNSDAG 21 SEPTEMBER 1955 70e JAARGANG No. 6976 T E X E LS E® COURANT Uitgave N.V. v.h. Langevald de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. -Abonn. pr. f 1,95 p. kwart. 20 ct. incasso. Adv. 8 c, p.mm. De heer H. M. Bos, Inspecteur Rijksschooltoezicht, inspectie Den Helder, plaatst hier, terzijde gestaan door de heren Schot, dagelijks opzichter en H. Veenbaas, uitvoerder voor de aannemer van het bouwwerk, de gedenksteen in de Noordgevel van de in aanbouw zijnde o-l. school voor Den Hoorn. Toen op 4 April het eerste uitzetpaal- tje voor de te bouwen nieuwe o.l. school te Den Hoorn in het weiland, gelegen aan het einde van het Achterom, gedre ven werd, betekende dat voor Den Hoorn een belangrijk moment, want de oude school voldoet al geruime tijd niet meer aan de eisen, welke het moderne onderwijs mag stellen. Meerdere malen was hèt onderwerp van de agenda, wel ke tijdens de Ouderavonden behandeld werd, de kwestie van het schoolgebouw. Drie kwart eeuw lang was de jeugd van Den Hoorn er school gegaan, drie kwart eeuw was het „goed" gegaan, totdat men een balletje opwierp over de mo gelijkheden tot de bouw van een nieu we school. En toen was dit van meet af aan een verlangen, dat met een bijzon dere liefde gekoesterd werd. Zoals U weet is 'het met die bouw niet zo erg vlot gegaan: er verrezen nieuwe scholen te De Waal, De Koog, Den Burg, maar Den Hoorn moest voorshands maar tevreden zijn met een enigszins geres taureerd- gebouw en die noodoplossing en nog weer groter dan dat is het gym-, speel-werk lokaal. Dit laatste zal zowel door de o.l. school als door de kleuter school worden benut. Via de garderobe uit beide scholen kan men het gymlo kaal betreden. Licht en ruimte Had men 75 jaar geleden de merk waardige gedachte, dat een school in de nauwe Dorpsstraat moest verrijzen, nu- weet men, dat er volop geprofiteerd moet worden van het licht en de ruimte als die in zulk een overvloedige mate voorhanden zijn als ten Zuiden van het dorp, met aan de einder de glooiende duinpartijen. Het gezelschap, bij deze gedenksteen- plaatsing aanwezig, bestond uit het Da gelijks Bestuur der Gemeente Texel: burgemeester de Koning, de wethou ders S. de Waard en Th. R. Hin, de gemeente-secretaris P. Beemsterboer, de heer A. Slegh, voorzitter van de Ouder- oommissie, mevr. A. Lap-Terpstra, se cretaresse, de heer G. van der Struys, die het werk van architect E. Riphagen Vervolgens maakte onze fotograaf een plaatje van het geheel met op de achtergrond het dorp Den Hoorn. Ter hoogte van het Hoornder kerkje ziet U de dakspanten van het gymnastieklokaal, helemaal rechts het lokaal voor de kleuters en links de drie lokalen voor de lagere school. Het belooft een fraai geheel te worden en de a-s. opening - omstreeks de Paasvacantie - een grote dag voor Den Hoorn, dat reeds zo lang reikhalzend naar een moderne school heeft moeten uitzien- bleek nu niet bepaald populairEr zijn op de ouderavonden wel eens harde woorden gevallen, men stelde wel eens openlijk de vraag of „Den Hoorn ook hierin achter gesteld moest worden". Men hield het vuurtje flink warm tot er definitieve dingen geschiedden en ei genlijk was men misschien pas helemaal gerust, toen het werk (voor f 119.000, en met inbegrip van de stelpost voor f 110.200,opgedragen werd aan de fa C. H. F. Duin, Den Burg. Inmiddels is men met de bouw al flink opgeschoten en toen wij dezer da gen konden berichtten, dat „de eerste steen zou worden gelegd" spotte men „De léste zul je bedoelen!?" Nu, in feite is het zelfs geen „eerste steen" geworden: het was het plaatsen van een gedenksteen. De plechtigheid werd verricht door de heer H. M. Bos, Inspecteur voor het Rijksschooltoezicht, Inspectie Den Helder. Een gedenksteen in de gevel van een moderne school. Wij konden ons daarvan Donderdag zonder veel moeite een duidelijk beeld vormen, want, zoals gezegd, het werk vordert zienderogen, wat ook uit een der hierbij afgedrukte foto's blijkt. Groot zijn de ramen waardoor straks het zonlicht naar binnen kan komen, ruim de loka len. Breed en met veel glas, de lange gang, ruim ook de garderobes, voor de o.l. school en de kleuterschool apart, evenals de toiletten. Nog weer flinker dan de overige lokalen is het lokaal, waarin de kleuters bijeen zullen komen overnam, de heer J. Veldstra, adjunct directeur van Gemeentewerken, de heer T. van der Heerik, Chef van de afdeling Financiën en Onderwijs, de heer J. Schot, Dagelijks Opzichter, de heer C. E. Gottschal, hoofd der school, mej. Tr. Bays en de heer G. Moonen, personeel der school, en de heer C. H. F. Duin, aannemer en zijn naaste medewerkers. De heer Bos opende de rij der sprekers: Toen ik de uitnodiging ontving, ge voelde ik even de waardering, die daar uit sprak, welke door mij op hoge prijs wordt gesteld. Alvorens tot de symbolische hande ling van de eerste steenlegging zelve over te gaan, wil ik toch gaarne een en kel woord spreken, en hierbij een paral lel trekken tussen de arbeid, die hier gaat beginnen: de bouw van het stoffe lijk gebouw uit al dit stoffelijke materi aal, dat hier al verspreid klaar ligt, als stenen, kalk, hout en spijkers; en de meer geestelijke arbeid, die straks in dit gebouw zal plaats vinden: op de grote overeenkomst wijzen tussen het werk van de architect met zijn bouwkundige helpers en de onder wij zer-paedagoog, met dit verschil echter, dat de bouw kundige met dood stoffelijk materiaal werkt, en de opvoedkundige met levend materiaal, hetgeen het werk zeker nist gemakkelijker maakt. Maar beiden ver richten constructief bouwend, beter: op bouwend werk, de één bouwt een school, de ander aan het gebouw der opvoeding. Ik zie hier een hele stapel bouwstenen en ander materiaal liggen, stenen heb- ben als elementen stuk voor stuk echter 1 geen waarde, maar zijn onmisbaar in I het geheel, in de totaal-structuur van 't schoolgebouw. Dit zegt ons ook in het geestelijke de moderne psychologie, de totaliteitspsy- chologie, die leert in tegenstelling tot I de verouderde elementenpsychologie - dat het geheel er eer is en ook meer is dan de som van de delen, j Een klein voorbeeld ter verduidelij- I king. Een zin is meer dan de som der woerden. Een zin heeft betekenis, woor- den niet. De woorden krijgen pas hun betekenis in en door het verband in de zin. Zo was ook - in de geest van de ar- j chitect het totaal van deze nog te bou- i wen school er eer, en het is meer - dan de loutere som van de stenen, de kalk, de ramen en de deuren. Elke steen, elk onderdeel, elk element heeft eerst zijn waarde in verband met zijn plaats en functie in het fraaie ge heel, dat de architect voor ogen staat; het schoolgebouw als totale Gestalte, dat hij als bouwkundige reeds in ge dachten zag en waarvoor hij tekening en bestek heeft gemaakt. Zo is het ook met het deel waarvoor dit gebouw wordt opgericht, voor de te geven opvoeding en het te geven onder wijs. De onderwijzer is de architect, die bouwt aan het gebouw van de opvoe ding. Net als bij de architect moet ook de onderwijzer tevoren duidelijk voor ogen staan het einddoel, als totaal-struc tuur van de opvoeding; namelijk de to tale mens, de ganse persoonlijkheid; de mens, zoals we hem als ideaalmens zien met zoveel mogelijk deugden en zo- weinig mogelijk tekortkomingen en slechte karaktereigenschappen. En als evenzovele bouwstenen voor dit totale gebouw van de opvoeding zien we dan de verschillende aparte elementen van de opvoeding: ik denk aan de lich. opvoeding, maar ook aan de geestelijke opvoeding: men voedt immers geen li chaam op en men voedt geen ziel op, maar een mens, die lichaam en ziel beide is: de psycho-somatische totaal structuur. En bij die geestelijke opvoe ding onderscheiden we immers weer verschillende facetten' of aspecten als daar zijn: de intellectuele vorming, de ethische vorming, de aesthetische op voeding, de sociale opvoeding en - last but not least - de religieuse vorming. Ook al deze verschillende elementen van de- opvoeding hebben ieder apart geen of weinig waarde, maar verkrijgen en ontlenen pas hun waarde als integre rend deel van het geheel van het grote opvoedingsgebouw. Indien immers uitsluitend of vooral, de lichamelijke of de intellectuele vor ming zou worden betracht met ver waarlozing van de karaktervorming, dan zien we als resultante: de physieke krachtpatser of het intellectuele genie, dat zijn grote talenten misschien wel zou kunnen geven aan de gemeenschap, maar ook evengoed gewetenloos en rücksichtlos in ellebogenpolitiek zijn weg dcor de wereld kan gaan, vaak ten koste van zijn medemens, zich vaak met zijn dan gevaarlijke gaven stellend dienst van het kwade, van de misdaad. De maatschappij, de mensheid wordt alleen gediend, indien ons, net als bij de architect van dit gebouw voor ogen staat het totale gebouw der opvoeding: de op voeding van de ganse mens in de volle zin van het woord. Zijn de stenen die hier liggen bestemd om - met het oog op de tot standkoming van het geheel - ieder op eigen plaats gezet te worden, om daar zijn eigen dienst aan het geheel te verrichten, zo spreek ik hierbij de wens uit, dat al de verschillende elementen van de opvoe ding, die in dit gebouw betracht zullen worden, ieder op hun eigen plaats hun dienende functie mogen vervullen voor de groei, de opbouw en de totstandko ming van het grote opvoedingseinddoel, dat U met Uw kinderen wilt bereiken! En dat is: mens onder de mensen, mens als schepsel Gods. Dat ik tevoren bij het plannen maken en de beoordeling van het bouwplan fi guurlijk mijn steentje heb mogen bijdra gen bij de totstandkoming van dit schoolgebouw, stemt mij tot vreugde. Met dezelfde blijdschap wil ik dan nu overgaan tot het leggen van de steen, waarbij ik mijn wens en vertrouwen uit spreek, dat ik door het plaatsen van de ze stoffelijke steen heb mogen bijdragen tot de bouw van een school, waarin vol gens een vast bouwplan naar vooraf ont worpen tekening en bestek en voorwaar den de totale mens zoals ik hem zojuist getekend heb, worde gevormd, dat is: - naar het Paulinische woord van 2 Tim. 3:17 - „de mens Gods, tot alle goed werk volkomen toegerust", dat is de mens, tot alle goed werk naar hoofd en hand en hart toegerust. Hierna bracht de heer Bos de gedenk steen aan (zie foto), waarna het gezel schap zich naar de cantine van het kam- peercentrum „Loodsmansduin" begaf, waar koffie werd geserveerd en burge meester De Koning als tweede spreker het woord voerde. De tijd, dat wij het bouwen van een nieuwe school voor Den Hoorn, De Koe g en De Waal als een hopelijk te bereiken programma zagen, is gelukkig redds lang voorbij. Dankzij (Vervolg pagina 4) FEESTELIJKE INTOCHT VAN DS JANSE TE GAANDEREN Onder grote belangstelling heeft Woensdag de gemeenschap Gaanderen de nieuwe predikant, ds Janse, verwel komd. Om acht uur des avonds arriveer den ds en mevrouw Janse bij café Meij- nen aan de Slakweg, waar zij werden begroet door de heren Bel en Bussink. Na deze begroeting stapten zij over in een open auto en in optocht ging het vervolgens naar de Ned. Herv. Pastorie. Vrijwel alle plaatselijke vereniginen wa ren in de optocht vertegenwoordigd, o.a. de Harmonie „St. Martinus", de beide schuttérijen, de gymnastiekver. „Prinses Beatrix", de zangver. „Nieuw Leven" en de Chr. Gem. Zangvereniging. Ook van de zijde van het publiek bestond voor deze feestelijke intocht veel belangstel ling. Ook bij de pastorie waren vele inge zetenen aanwezig, o.a. de katholieke geestelijken en wethouder Ketelaar der gemeente Doetinchem. In de pastorietuin was het wethouder Ketelaar, die mede namens de burge meester de nieuwe predikant in harte lijke bewoordingen welkom heette in Gaanderen. Spr. hoopte van harte, dat ds en mevrouw Janse zich spoedig in Gaanderen geheel thuis zouden voelen en dat zij hier veel zegenrijk werk mo gen verrichten. Nadat de zangvereniging „Nieuw Le ven" een lied ten gehore had gebracht, sprak Ds Bijlsma zijn opvolger toe. Hij herinnerde er aan, dat hij in-Gaanderen altijd prettig gewerkt had en dat de ver standhouding met eigen gemeenteleden en met het R.K. gedeelte* van de bevol king steeds zeer goed was geweest. Vervolgens zong de Chr. Gemengde Zangvereniging, waarna de Zeereerw. Heer Pastoor Reuling in een hartelijke toespraak de nieuwe predikant verwel komde. Ook deze spreker hoopte, dat de verstandhouding mocht blijven zoals hij tot dusver is geweest. Hierna trad de schutterij naar voren voor het brengen van een vaandelhulde, waarna de harmonie „St. Martinus" zich liet horen. De heer J. Siebelink heette hierna na mens Gaanderens Belang de domino», welkom, waarna de nieuwe predikant in welgekozen woorden ook namens zijn echtgenote allen hartelijk dank bracht voor deze grootse ontvangst en voor de hartelijke woorden tot hem gesproken. Het deed hem in het bijzonder goed dat aan deze intocht, de gehele Gaanderense bevolking had deelgenomen. Tenslotte was het de heer Bel die allen hartelijk dank zegde voor de spontane medewer king om deze intocht zo schitterend te doen slagen. DAMCLUB TEXEL Op de Vrijdag gehouden vergadering zijn enige belangrijke beslissingen ge nomen. We zullen dit seizoen met twee tientallen uitkomen in de Bonds-comp. van de KNDB. Voorts zal het aantal klokken zo worden uitgebreid, dat ook indien A en B volledig opkomen alle borden voorzien zijn van een wedstrijd- klok. yanzelfsprekend verwachten we Vrij dag a.s. alle leden, zodat met de com petitie, in 3 afdelingen, vlot kan worden gestart. H. dan Uw spoorkaartje ge- {jiy baaid bij de V. V. V. „Texel" FILMS BIJBELGENOOTSCHAP^ Op Dinsdag 27 September en Woens dag 28 September zal resp. in de Gere formeerde Kerk te Oosterend en de Hervormde Kerk te De Cocksdorp een filmavond worden gehouden door het Ned. Bijbelgenootschap. Vertoond wor den de kleurenfilms „Pioniers" en „Het boek voor de wereld van morgen". Kaarten zijn verkrijgbaar bij: Ds P. C. Klijnsma, Oosterend, J. Bakker, O 12. Ds W. A. Soesan, De Cocksdorp, mevr. G. Kok-van Bergen, Eierland, en aan de kerkgebouwen. „Pioniers" - een kleurenfilm van het Britse en Buitenlands Bijbelgenootschap in Canada - tekent bijbelcolporteurs actie. De colporteurs komen overal het zo uitgestrekte Canada; ze kloppen aan de huisdeuren in de buitenwijken van de grote steden, ze varen in een mo torbootje naar de bewoners der kleine eilanden, ze werken in gedhristianiseer- de Indianendorpen, maar ze trekken ook langs vaak onbegaanbare wegen naar de emigrantengezinnen op hun verafgele gen boerderijen. De film, waarbij Neder landse tekst wordt gesproken, voert door het prachtige Canadese landschap, dat zo rijk is aan natuurschoon en zal voor velen mede ook interessant zijn, omdat zij speelt in het land, dat voor vele Nederlanders tot een nieuw vaderland werd. „Het Boek voor de wereld van mor gen" is een film vervaardigd door het Amerikaanse Bijbelgenootschap. Men ziet vertalers aan het werk, een Romein se kerkvader, een Gothische bisschop, een monnik, een Europese zendeling. Men ziet ook de opkomst van de boek drukkunst, die een eind kon maken aan het zo moeizame werk van het over schrijven van bijbels. In een bijbel een maal gereed gekomen, dan moet hij on der de mensen worden gebracht: ook 'hiervan laat de film iets zien. De film culmineert in een machtige samenzang aan het einde van een kerkdienst. Beide films zullen niet nalaten de to; schouwers een goede indruk te geven van het werk der bijbelgenootschappen en er hen bij bepalen, dat hun steun aan het Nederlandsch Bijbelgenootschap gerechtvaardigd is óf dat zij het moeten gaan steunen. Als steken en scheuten U het leven yereaiïen en U geen raad meer weet vau de tergende pijn, brengt Kruschen Salts uithci-st. De kleine, dagelijkse dosis Kruschen maakt korte metten met Uw rheumatiek. Zes minerale zouten, wetenschappelijk samengesteld, spannen in Kruschen samen om Uw bloedzuiverende organen krachtig te stimuleren. Met verjongde energie doen die dan hun heilzaam, bloedzuiverend werk. Onzuiverheden kunnen zich niet opnieuw ophopen en vastzetten in de gewrichten. Zo wordt U binnen korte tijd bevrijd van de pijnen die Uw humeur vergallen en Üw gestel slopen. PUBLICATIE VAN DE CULTURELE RAAD Zaterdag 24 September Den Burg 13.30 uur. Aanvang paarden- sportfeest i.v.m. 30-jarig bestaan van paardensportvereniging. In een uitvoerig artikel over ons ei land bracht „Het Parool" ook de on derwijskwestie ter sprake en wel die van het middelbaar onderwijs. Het blad schreef: Het feit, dat op een bepaalde school alle kinderen voor het eindexamen sla gen kan soms een ongunstig teken zijn. Op Texel is dat het geval. Van de ULO- leerlingen slaagde de laatste jaren 90 °/o van de leerlingen; de laatste twee jaar zakte zelfs niemand. Dit betekent dat onder hen zich een aantal kinderen be vond, dat ook de HBS of een gymnasium had kunnen aflopen. Deze meisjes en jongens kwamen in hun opleiding te kort, vaak onherstelbaar te kort, alleen maar omdat zij op Texel woonden. Zij moesten er voor boeten, dat zij op een eiland werden geboren. Want de ULO is de hoogste vorm van onderwijs, die men op Texel kan genieten. Den Helder heeft allelei aantrekke lijke scholen; bij helder weer kan men deze stad aan de overkant zien liggen en onder gunstige omstandigheden is het maar vijftig minuten varen. Maar voor choolkinderen zijn deze omstandighe den nooit gunstig. Tweemaal per dag vijftig minuten isolement op een dikwijls drukke boot zijn altijd o n gunstig. De schooljeugd moet er te vroeg voor op staan en komt er te laat door in bed. De atmosfeer aan boord, met honderd kinderen van wie een deel moeite heeft de ogen open te houden en een ander deel uit verveling baldadig wordt, is muf. In de winter maakt ijsgang het schoolbezoek in Dén Helder soms on mogelijk. Enkele ouders bestrijden dit ver moeiende, tijdrovende heen en weer va ren door hun kinderen te Den Helder in de kost te doen. Ook dat heeft grote bezwaren, om er maar één te noemen: het geld voor zo'n kosthuis. Uit de nuch tere, in dit geval harde cijfers blijkt in ieder geval, dat vele ouders hun kinde ren liever op het eiland houden dan hen dagelijks aan de overtocht bloot te stel len. Gemiddeld bezoekt 7 pet van de 12- tot 20-jarigen in ons land een HBS, ly ceum of gymnasium. In de provincie Noord-Holland is dit zelfs ruim 10 pet. Maar op het eiland Texel bedraagt het slechts 3,2 pet, minder dan één derde van het provinciale gemiddelde! En de keuringen voor de militaire dienstplicht hebben aangetoond, dat de Texelaar ge middeld heus niet minder intelligent is dan de gemiddelde Nederlander. Men behoeft geen jurist te zijn om in te zien, dat een dergelijke toestand wei nig met rechtvaardigheid heeft te ma ken. Texel meent dan ook, recht te heb ben op een eigen HBS. Als het vereiste aantal leerlingen daarvoor niet onmid dellijk beschikbaar kan zijn, rekent men er op, dat de wettelijke bepalingen niet al te letterlijk zullen worden toegepast. Belangrijker is immers, dat ieder kind de opleiding krijgt, waar het naar zijn aard en aanleg geschikt voor is. Een zo goed mogelijke opleiding. Nederlandse ministers zijn bekend om hun rechtvaardigheid daarom zou het ons niet verbazen als in deze behoefte binnen afzienbare tijd werd voorzien.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1955 | | pagina 1