9 roen /wa in het hark. Hervormde GemeeDte De Waal eo De Koog begroette nieuwe predikant De heer J. Tiessen, oud-directeur Gemeeutewerken, op 68-jarige leeftijd overleden WOENSDAG 19 OCTOBER 1955 70e JAARGANG No. 6984 T E X E LS E® COURANT Ditgccve N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel- 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl- Bank- Postgiro 652- - Abonn. pr. f 1,95 p. kwart. 20 ct incasso. Adv- 8 ct p- mm. Onder grote belangstelling heeft Ds A. W. F. Waardenburg na 's morgens door Ds P. J. de Ge-eter van Deventer te De Koog te zijn bevestigd, Zondagmid dag te De Waal zijn intree gedaan als predikant bij de Hervormde Gemeente Waal en Koog. Het stijlvolle, na de oorlog herbouwde kerkje - dat jammergenoeg nog steeds geen toren herkreeg - was reeds om kwart voor drie met belangstellenden uit De Waal, De Koog en andere delen van -ons eiland gevuld. Prettig dus, zó je intree bij je nieuwe gemeente te mo gen doen, vooral als dit je eerste ge meente gaat worden. Ds Waardenburg liet na opening en groet zingen Psalm 108:1 en 2, na de schuldbelijdenis Gezang 227:2 en na de genadeverkondiging Gezang 49:3. Ver volgens las de nieuwe voorganger de formules der geloofsbelijdenis en de Wet des Heeren, waarna Z.E. als schriftle zing Jeremia 20:7-9 en 1 Petrus II: 1-10. Nadat de aanwezigen van Psalm 113 de verzen 1 en 2- hadden gezongen ging Ds Waardenburg voor in gebed. Zijn -preek hield Z.E. naar aanleiding van een woord Uit het boek Jeremia. Een woord van een profeet. Spreker wees er op, dat wij geen profeten in ons midden hebben, maar de concrete geboden -Gods en de concrete uitspraak van de kerk van Christus en is dat niet voldoende? De mens moet slechts de wil kunnen opbrengen om te luisteren n-aar hetgeen zijn Schepper van hem vraagt? God ver geet de Zijnen niet. Wie met een „Help ons, o God" gered wil worden, zal be houden worden. Mogen velen zich dan willen laten overreden door God. Vervolgens werd gezongen Psalm 115 en na het dankgebed Gezang 93:1 en 4. Ds Van Reijendam sprak hierna als consulent van de gemeente van De Waal en mede namens de consulent van De Koog, Ds Van Rhijn. „Wij zijn verheugd, dat U vanmiddag gekomen is en aldus Uw intree hebt gedaan in Uw eerste ge meente. Wij nemen als consulent af scheid. Wij zijn blij, dat De Waal en De Koog weer zo spoedig een eigen predi kant mochten begroeten. Wees - ook namens de Ring van Texel se Predikanten van harte welkom. Wij zijn op dit eiland wel sterk op elkaar aangewezen. Laten wij dus een hechte band vormen en proberen elkaar niet kwijt te raken. Als wij gezamenlijk de handen uitsteken, kunnen wij inderdaad een ring vormen. Met U namens Waal en Koog, want dit blijft één kerkelijke gemeente, ook al gaat U zich te De Koog vestigen. Wij zijn verheugd, dat deze dag niet behoefde te worden uit gesteld, ondanks het feit, dat U nog niet helemaal hersteld is van een hardnek kige keelaandoening. Sprekend over het feit, dat de kerk in feite nog niet afgebouwd genoemd mag worden zolang de toren nog ont breekt, merkte Ds Van Reijendam op, dat de kerk in ieder geval twee grote ramen bezit, welke contact onderhouden met de wereld. Thans zijn de ramen be slagen, doordat het hier binnen warmer is dan buiten. Inderdaad dient het in de kerk warmer te zijn dan daarbuiten, maar tegelijkertijd dienen wij er voor te zorgen dat de „ramen" niet beslaan. Wij hebben de opdracht om iets van de warmte, welke de kerk -ons schenkt, uit te dragen naar buiten. Daartoe zijn wij en U geroepen. Moge U en Uw vrouw beiden met blijdschap en zegen in beide dorpen ar beiden en zich hier spoedig thuis voelen. Vervolgens werd het woord gevoerd door de heer J. de Wolf, -ouderling-kerk voogd, die Ds en mevr. Waardenburg namens de Kerkeraad van De Waal wel kom heette. Welkom te mogen heten zag spreker altijd als een prettiger taak dan het afscheid nemen, temeer waar het hier de komst van een jong predikant betreft. Bij het afscheid wil de weemoed om het hoekje komen kijken en tevens moet men dan wel eens bekennen, op dit of dat terrein tekort geschoten te zijn in zijn voornemen of belofte. Nu staan wij wederom voor een nieuw be gin met Uw ambtsperiode. En ik kan nu wel gaan spreken over dé nieuwe pastorie, onze belofte U trouw ter zijde te staan bij de vervulling van Uw ambt enz., maar laten, wij niet te veel belo ven, maar in elk geval gaarne vaststel len, dat wij U met het volste vertrouwen tegemoet treden. Spreker schetste vervolgens hoe hij zich de kennismaking van ds en mevr. Waardenburg met deze gloednieuwe omgeving zag. In ieder geval een groot verschil met de stad. Een gemoedelijke bevolking, een actief dorp, waar al vroeg in de morgen de melkwagentjes door de straat huppelen, regelmatig le vende dorpsgenoten, maar dat de kerk gang óók zo regelmatig plaats vindt, nee, dat heeft het verleden, van het jongste tot -het grijze verleden toe, he laas te -De Waal nooit bewezen, noch Ds de Mazure, noch Ds van 't Hooft of Ds Hartdorf of Ds Janse is het gelukt een volle kerk te vormen. Wat dat be treft constateerde spreker een chronisch en niet een acuut verschijnsel. „Dit zeg ik niet om U te desillusioneren, maar om U er o-p voor te bereiden, dat U hier geen gemakkelijke taak voor de boeg heeft. Moge Uw arbeid vruchtbaar zijn". Hierna sprak de heer Kuneman na mens de Kerkeraad van De Koog. Ook hij verheugde er zich over, dat De Waal en Koog zo spoedig een nieuwe voorgan ger mochten ontvangen. „Uw bevestiger heeft -gezegd: een feestdag! Voor ons is het inderdaad een feestdag. Wij danken U dan ook, dat U het beroep heeft aan genomen en hopen van harte, dat U hier een prettige, voldoening schenkende werkkring zult vinden. De Koog mag dan „geen" melkkarretjes bezitten, bij ons -s de gemeente er niet minder „levendig" om: er zal voor U veel werk te doen zijn. Het zal niet altijd even gemakkelijk blijken te zijn, -maar wij hopen de moei lijkheden met Gods hulp te kunnen over bruggen. Vooral -het jeugdwerk zal veel van U eisen". Vervolgens werd het woord gevoerd door burgemeester De Koning, die na mens het gemeentebestuur sprak. Spre ker constateerde, dat hij de laatste jaren al verscheidene bezoeken aan deze kerk had gebracht, echter wenste hij Ds Waar denburg toch gaarne toe, dat deze in zijn ambtsperiode maar weinig officiële be langstelling zou V-1--ren, waar dit niet altijd was ter gelegenheid van verheu gende omstandigheden. Spreker hoopte, dat de samenwerking tussen de burger lijke en kerkelijke gemeente zou blijven zoals hij geweest is. Mo je het U gegeven zijn zo spoedig mogelijk in een pastorie te kunnen wonen". De heer G. Westerlaken sprak ver volgens namens de Classis Alkmaar. Ook hij verheugde zich erover, dat de vacature zo spoedig vervuld was. Hij dankte de consulenten voor het door hen verrichte werk en sprak de hoop uit, dat Ds Waardenburg door het gebed en medeleven van zijn gemeente ge schraagd zou worden. Ds Van Sluij-s, voorganger van de Doopsgezinde Gemeente, vond het even eens voor Waal en Koog een verblijdend feit, dat de intree van een nieuwe pre dikant zo spoedig verwezenlijkt kon worden. „Ik hoop, dat de samenwerking met de Doopsgezinde Gemeente zo goed zal blijven als zij geweest is. Ik zie het als een voorrecht, dat de „Ring" door het „Breed Ministerie" is vervangen, breed zelfs, dat ik daar ook in mag mee- wandelen. Twee belangrijke dingen schij nen Uw kerk en die van de Doopsge zinde Gemeente alhier in De Waal ge meen te hebben - helaas: matig kerkbi zoek. Vandaag wordt Holland-België ■gespeeld, heus, ik voelde mij vanmorgen reeds als een supporter, waar ik niet meer dan elf kerkgangers kon tellen. Het kan ook bdj U wel eens wat minder zijn dan vanmiddag, maar dan hoop ik toch, dat het nooit zo wordt, dat sprake zal zijn, van twee elftallen, die tegenover elkaar komen te staan, maar dat die twee elftallen eendrachtig in het zelfde doel vuren. Tenslotte heette spreker Ds Waarden- burg ook van harte welkom in het Texels Theologen Convent. Al-s laatste spreker werd het woord gevoerd door de heer G. Allers, die na mens het theologisch dispuut „Vincu lum" sprak, een instituut, waarvan niet alleen Ds Waardenburg, maar ook door louter toeval - ds Janse en ds Hart- dorff lid zijn geweest. „Moge U het vuur brandende kunnen houden". Na het zingen van Gezang 105:1 werd aeze intree-plechtigheid gesloten. In de voormalige Pastorie werd nog door zeer velen gebruik gemaakt van de gelegenheid om met Ds en mevr. Waar denburg kennis te maken. Vermelden wij nog, dat het orgel tij dens de plechtigheid bespeeld werd door mej. M. Bremer van Oosterend, die sinds Februari als organiste aan de Hervorm de Kerk van De Waal verbonden is. HERVORMDE PASTORIE DE KOOG Naar wij vernemen zal de nieuwe pre dikant van de Hervormde Gemeente van Waal en Koog binnen afzienbare tijd te Koog een pastorie worden aangeboden. Zoals bekend is de voormalige o.l. school met -het daarbij behorende woonhuis van het hoofd der school door de gemeente Texel aan de Hervormde Gemeente van Waal en Koog verkocht. Het huis van het hoofd zal grondig gerestaureerd worden en als pastorie dienst doen. Tot zolang hebben ds en mevr. Waardenburg woning „De Kluut" aan de Houtvester Boodtlaan betrokken. CURSUS SCHAPENTEELT De cursus schapenteelt in de land bouwschool telt thans 34 deelnemers. Hedenavond spreekt de Rijksveeteelt- consulent, Ir L. de Vries, over „Voeding en Stamboekwezen in de schapenhoude rij". Ieder die belang stelt in schapen teelt is welkom. TEXELSE MARKT Aangevoerd 17 October 1955: 7 koeien 700850; 24 graskalveren 200325; 16 schapen 95115; 65 biggen 40—60. u i 1 :j. VEERTIG JAAR GETROUWD Den Hoorn. Vrijdagavond bracht het fanfarecorps D.E.K. een serenade aan het echtpaar S. Wilner en M. Wilner- Duinker, ter ere van hun 40-jarig hu welijksfeest. CURSUS SPREKEN IN HET OPENBAAR Vrijdag 14 October is in de landbouw school begonnen een cursus „Spreken in het openbaar" met 21 dames als deel neemsters. De heren moeten wachten tot Januari. Er waren hiervoor 6 aanmel dingen. MOTORCLUB „TEXEL" Zoals de leden reeds via het clubblad is medegedeeld, worden binnenkort de kampioensritten gehouden. Voor die motorrijders, die nog geen lid van onze club zijn, alsmede voor automobilisten en bromfietsers, zullen wij dit in deze kolommen nog even beknopt herhalen. De eerste rit is een betrouwbaar- heidsrit van plm. 60 km voor motoren in 4 klassen, nl. lichte en zware sport- en tourklasse, gem. snelheid resp. 24, 30, 30 en 36 km per uur. Deze wordt gehouden a.s. Zondag 23 October, start om half drie bij Dros' Autocentrale, oranje pijlen volgen. De tweede is een nachtrit van plm. 50 km voor auto's en motoren, gem. snel heid motoren t.m. 125 cc. 30 km, auto's en zware motoren 36 km per uur, witte pijlen volgen of evt. M.C.-pijlen. Deze gaat grotendeels over goede wegen, maar ook enkele minder goede gedeelten ziijn er in opgenomen, dus voor elck wat wils. Start Zaterdag 29 October te Oa- deschild op -het haventerrein om 8 uur. Als sluitstuk van de kampioensritten volgt dan Zondag 30 -October nog een puzzlerit voor auto's, motoren en brom fietsen. Start 's middags om 2 uur bij het pakhuis van de Coöp. Aankoopver. aan de Waalderweg. Hier wordt gereden in 4 klassen, nl. Ie auto's en motoren bo ven 125 c.c. 36 km per uur; 2-e motoren t.m. 125 c.c. 30 km per uur; 3e snel- brommers 24 km per uur en 4e gewone bromfietsen, o.a. Solex 18 km per uur. Lengte plm. 70 km; voor bromfietsen plm. 40 km. Deze rit gaat geheel over goede wegen, dus iedereen kan mee doen. Inschrijfgeld voor clubleden per rit f 1,niet-leden f 2,bromfietsen f 0,50 en f 1, Zoals U ziet, is dit een aantrekkelijk programma en we -hopen dan ook, dat niemand zich door minderwaardigheids gevoelens o.i.d. zal laten afschrikken om ook eens mee te rijden, de winstkansen zijn voor iedereen gelijk. Ook van de zijde der automobilisten verwachten we een flinke deelname, evenals van brom fietsers. Zorgt, dat al onze moeite niet vergeefs is geweest. Er zullen mooie prijzen beschikbaar zijn, afhangend van het aantal deelne mers. Wij wensen U bij voorbaat al prettige ritten en veel succes toe. Bestuur en sportcommissie van de M.C. Texel FILMNIEUWS CHARGE VAN DE LANSIERS Dit is een spannend verhaal, zich af spelend achter de Russische linies in de Krim-oorlog. Wij maken daar o.a. ken nis met een vlotte Franse kapitein en een charmant zigeunerinnetje, maar ook met een gevaarlijke spionne, waardoor onze vrienden in moeilijkheden komen. Een verhaal, dat U stellig zal bevallen, want aan actie ontbreekt het niet en de namen van Paullet Goddard, Jean Pierre Aumont en Karin Booth spreken voor zich. „ON THE WATERFRONT" De Nederlandse titel van de bijzonder goede film „On the waterfront" is „De wrede haven". Hoe toepasselijk „onze" titel ook is, suggestiever, meer beeldend is de andere. Geregisseerd door Elia Kazan is een prent verkregen, die waar lijk tot het betere behoort op filmgebied. Het gegeven speelt in de dokken van New York, waar terreur heerst. Een bende schrikt er zelfs niet voor terug, mensen te vermoorden, wanneer hun positie, hun macht in de vakbond in ge vaar komt. Prachtig is het verhaal, dat ongetwijfeld op 'historische gegevens rust in beeld gebracht. Voortreffelijk spel 'wordt geleverd door Marlon Brando, die waardig wordt geassisteerd door onder andere Karl Malden en Eva Marie Saint. Er is ook een rolletje toebedacht aan Tony Ga- lento de bekende „bierbuik" - oud- bokser. Nederlands nieuws: O.a. Internationale Horecaf-tentoon- stelling te Amsterdam; Danny Kaye op Schiphol; Tewaterlating van erts-olie tanker in Alblasserdam; De dood op de weg, De nationale actie voor Veilig Ver keer; Boodschap van H.K.H. Prinses Wilhelmina. Wereldnieuws: Argentinië na de omwenteling; De Sultan verlaat Marokko; Het eerste le geronderdeel van het vrije Oostenrijk defileert; Onderwater-scooter in Florida; Engeland en de V.S. protesteren te Cairo; Wielerronde van Normandië voor vrouwen; Athletiek-wedstrijd: Frank- rijk-Polen-Finland. Een paai dagen voor zijn afscheid als ten wij deze.foto van de heer Tiessen, die heeft mogen genieten Na een vrij kort ziekbed is de -heer J. Tiessen, oud-directeur van Gemeente werken, Vrijdag te Alkmaar op 68-jarige leeftijd overleden. „Wij hebben in U een toonbeeld gezien van de ambtenaar met de juiste opvat ting in het dikwijls zo ingewikkelde be stel van gemeentelijke verhoudingen", aldus sprak burgemeester C. de Koning op 30 November 1951, toen de heer Ties sen zijn functie neerlegde wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. „Het is voor ons, Gemeente, geenszins aangenaam om van U, een harer meest plichtsgetrouwe, ervaren en gewaardeerde dienaren afscheid te ne men", zo stelde burgemeester De Ko ning vast en wij weten allemaal, dat dit door ieder, die de heer Tiessen in en buiten zijn werk gekend hebben, gezegd zou zijn, want hij was een hoogst sym pathieke figuur. „Wanneer ik naga, wat U voor de gemeente Texel heeft bete kend, dan is opvallend, dat er maar zeer weinig zaken zijn aan te wijzen, waarin U niet op enigerlei wijze de hand heeEt gehad". Inderdaad, de heer Tiessen heeft zeer veel werk verzet. Was hij sinds 1930 werkzaam als directeur van Gemeente werken, reeds op 1 Augustus 1912 trad FLESSENPOST UIT ENGELAND Adrie de Boer, Kogerstraat 15, en zijn makkers vonden Zondagochtend op het strand 'bij -het Westerslag een fles, waar in een 15-jarige Engelse jongen, met vacantie in Yarmouth, een briefje had gestopt met het verzoek hem terug te schrijven. De fles was op Donderdag 13 September in zee gegooid. Het meest sympathieke van de vinders was, dat zij de fles niet o-p het strand verpulverd hebben om het briefje er uit te krijgen, maar hem heelhuids -aan ons afleverden. Goed zo, want scherven, die op het strand liggen brengen zelden geluk, jongens. ZITTING CONSULTATIEBUREAU Consultatiebureau voor Zuigelingen voor de buitendorpen op Woensdag 19 October 1955 (heden). Willen de moeders op de aangegeven tijden komen, dan behoeft niemand te wachten: De Cocksdorp óm 1,45 uur; Oosterend 2,15 uur; Oudeschild 2,45 uur; Den Hoorn 3,15 uur; De Koog 3,45 uur Tevens is er gelegenheid om 1 uur voor het inenten tegen pokken, kink hoest, diphtherie en tetanus, voor de zuigelingen en kleuters die het bureau niet bezoeken. FILMAVOND IN „ONS HUIS" Zaterdag is „Ons Huis", dat gedeel telijk verbouwd is, op feestelijke wijze heropend. Er waren 143 personen aanwezig toen Ds C. H. van Rhijn allen hartelijk wel kom heette. Er werd begonnen met Ge zang 149. Hierna werd een stukje opgevoerd over het verleden van „Ons Huis". Dit aardige stukje, op rijm, werd door Nel Kikkert Nd. geschreven. Verdér werd 'n tweetal tekenfilms vertoond en de hoofdfilm „Gipsy Calt". De Jeugdraad heeft met deze film geweldig veel succes gehad, want door oud en jong werd er met volle teugen genoten. Voorwaar een zeer geslaagde avond. Er werd besloten met het zingen van Gezang 135, „Dankt, dankt nu allen God". directeur van gemeentewerken maak- helaas maar kort van zijn pensioen de heer Tiessen in dienst van de gemeen te Texel, zij het eerst tijdelijk. Zo mocht Texel bijna veertig jaar van zijn activi teit, helder inzicht en begrip voor de omstandigheden profiteren. Wat is onder zijn leiding al niet tot stand gekomen en er zou nog veel meer gesticht zijn, ware het niet, dat de heer Tiessen een groot deel van zijn ambts periode geremd werd door een tijd, waar in er maar weinig gelden beschikbaar gesteld werden of konden worden voor zoveel zaken, die Texel nodig had. Als wij over de Schilderweg gaan, denken wij: ook hieraan werkte de heer Tiessen, berijden wij onze fietspaden,. dan is -het al weer: gemaakt door de heer Tiessen. En daarnaast denken wij aan de verscheidene scholen, de .wonin gen, o.a. die van de Nutsbouwstichting en landarbeiderswoningen, aan het vliegveld, dat in 1934 aangelegd werd en niet te vergeten de restauratie van to rens en de bouw van de muzieknis te Den Burg in 1947. Zo maar een greep dus om aan te tonen, op welk uiteen lopend terrein zijn werk hem bracht. Toen wij - vier jaar geleden nog maar - een praatje met hem maakten naar aanleiding van zijn komend afscheid van de gemeente zagen wij in hem de „self made man", want hij studeerde 's avonds na zijn normale dagtaak te hebben vol bracht. Het begon met een cursus tim meren aan de Alkmaarse Ambachts school. Na die met vrucht te hebben doorlopen, ging hij studeren voor het diploma bouwkundig opzichter, uit gaande van de Nederlandse Bond van Architecten. Studeren na je dagtaak, die in die da-gen - het was 1907 - van 5 tot 7 duurde!! In 1909 volgde zijn aanstelling tot bouwkundig opzichter bij bouwwerken in Zeeland. Na gunstig examen werd hij in 1910 door Ede tot opzichter bij Ge meentewerken benoemd. Al spoedig vólgde zijn benoeming tot gemeente-op zichter alhier: men koos hem uit 90 sol licitanten. Tevens werd hij benoemd tot leraar bij de toenmalige tekenschool. Dit was een vier-jarige cursus, een avondwinterschool in feite, welke hij een derli-g jaar lang heeft geleid en waar aan talrijke vaklieden van nu hun ken nis vermeerderden. Zij allen gewagen nog steeds met grote waardering van hetgeen de heer Tiessen -hun bijbracht. Wij schrijven historie en ook de sym pathieke figuur van de heer Tiessen zul len wij helaas niet meer in ons midden hebben. Naar menselijke berekening is hij - te vroeg gestorven, waar hij nog zo kort van zijn welverdiende pensioentijd ge noten heeft, vooral ook, waar hij nog zo actief was, hoe kan het ook anders van een man, die zijn werk steeds op zulk een voorbeeldige wijze en met zulk een liefde heeft vervuld?! Toen hij afscheid nam bood men hem o.a. materiaal -aan dat hem goed van pas zou komen voor het geval hij zich verdienstelijk wilde blijven maken op het terrein, dat hem zovele successen bracht. Helaas, wij herhalen het, is het einde te vroeg gekomen. Hedenmiddag wordt zijn stoffelijk over schot ter aarde besteld op het eiland, dat hem lief geworden was, ook al was hij geen Texelaar van geboorte. Zeer velen hebben hem, hun vriend of collega, naar zijn laatste rustplaats vergezeld. Het was een moeilijke dag voor hen. Hij ruste in vrede.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1955 | | pagina 1