9 1 3 Vs5* rocn in het L. 0 S Een kind belt aan R.K. Oosterend viert gouden jubileum ZATERDAG 29 OCTOBER 1955 70e JAARGANG No. 6987 TEXELSE® COURAN1 Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel- 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl- Bank- Postgiro 652- - Abonn. pr. f 1,95 p. kwart. 20 ct incasso. Adv- 8 ct p- mm. „DE TIJD ZAL HET LEREN" De afdeling Texel van de Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijf sbond, aangesloten bij het NVV, zal op Zater dag 12 November a.s. in „De Oranje boom" een propaganda feestavond hou den. De hoofdschotel zal zijn de opvoe ring van het toneel- en zangspel „De Tijd Zal Het Leren" door het gezelschap „Tetman en Jarich de Vries", een stuk, dat vooral de belangstelling van het platteland verdient. MOTORCLUB NIEUWS Het was Zondag jl. prachtig mooi weer voor een motorritje en dat bleek al gauw, want om ruim 2 uur kwamen er verscheidene motoren naar het Schilder- einde, waar bij Dros' Autocentrale de start zou plaats hebben voor de Be- trouwbaarheidsrit, welke de M.C. Texel •had uitgeschreven. Deze zou gelden voor het Clubkampioenschap. Wie dit jaar de kampioenen worden respectieve lijk in de Spert- en Toerklasse is nog 'n geheim, want eerst moet er Zaterdag avond nog gereden worden. Start cm 8 uur op het Haventerrein te Oudeschild en Zondagmiddag een Puzzlerit. Start cm 2 uur op de Waalderweg bij het pakhuis van de Coöp. Aankoopver. De Betrouwbaarheidsrit was een prachtrit, aldus de deelnemers. Er zaten verschillende landweggetjes in en door de regen van de laatste dagen waren er sommige in modderpoelen herschapen. Maar dat nam niet weg, dat er keurig is gereden. Er waren er 23 gestart en 21 verschenen aan de finish. Om plm. half 6 kon de voorzitter, de heer C. P. Moojen, de uitslag bekend maken, na eerst de uitzetters, de heren Mets en Schuurman, en de controleurs bedankt te hebben voor het vele werk. Uitslagen: Toerklasse: 1. D. S. Boon, Het Noorden, 2 strafpnt. 2. L. Heerschap, Oosterend, 4 strafpnt. 3. H. de Ridder, Den Burg, 6 strafpnt. 4. N. Dros, Harkebuurt, 26 strafpnt. Sportklasse: 1. O. J. Agter, Den Burg, 1 strafpnt. 2. A. van Liere, Oost, 2 strafpnt. 3. W. Koopman, Oosterend, 3 strafpnt. 4. P. Heerschap, Den Burg, 4 strafpnt. 5. A. Brans, Oosterend, 4 strafpnt. •6. L. Bakker, Eierland, 4 strafpnt. 7. J. Koopman, Oosterend, 4 strafpnt. 8. B. Dros, Eierland, 5 strafpnü 9. C. Zegel, Den Burg, 5 strafpnt. 10. A. v.d. Vis, Oosterend, 10 strafpnt. 11. C. Pool, Eierland, 13 strafpnt. 12. S. Dijt, Oosterend, 14 strafpnt. 13. J. Grisnigt, Den Burg, 1-8 strafpnt. 14. J. Boon, n.b. De Cocksdorp, 23 str. 15. H. Brouwer, Oosterend, 45 strafpnt. 16. A. de Smit, 't Noorden, 94 strafpnt. U kunt hieruit wel concluderen, dat er, ondanks de zware rit, serieus is ge reden. Daar de heer D. S Boon geen lid is van de M.C. Texel start in de Toer klasse L. Heerschap met 10 kampioens- punten en in de Sportklasse O. J. Agter met 10 kampioenspunten. Het belooft spannend te worden. Wij verwachten dan ook Zaterdag en Zondag a.s. veel deelnemers aan de start. De Puzzlerit Zondagmiddag is zeer geschikt voor au to's en bromfietsen. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 21 tot en met 27 October 1955 Geboren: Petrus Franciscus, zv Theo- dorus Veeger en Maria W. van der Heijden; Cornelis Joseph Franciscus, zv Cornelis H. F. Duin en Cornelia D. van Kampen; Aaltje Margina, dv Warnder Gersonius en Geertje Veldhuis; Gerrit- dina Poulina Hendrika, dv Gerrit Bake laar en Nelly Maronier. Ondertrouwd: Jan Harkema en Hen- derika Bakker. Getrouwd: Christiaan F. Verhoef f en Johanna J. Schade; Pieter Plaatsman en Nely Hoogerheide; Gerrit Visser en Bernarda J. Dros. Overleden: Jacob Hin, oud 81 jaar; Cornelis Kalis, oud 86 jaar; Pietje Trap ev Drijver, oud 66 jaar. Gevonden voorwerpen: 1 Paar bruine dameshandschoenen, he renhorloge, bruine portemonnaie, zwarte vulpen, doublé armbandje, lcinderjas met capuchon, shawl, dameshandschoen. INGEKOMEN PERSONEN Hannie Lap, van Heemstede, v.d. Spie- gellaan 23 naar Den Burg, Grceneplaa's 12; Derk J. Vogel, van Schoorl, Heere- weg 57z naar B 39a met gezin; Aleida J. Noort, van Leiden, Riinsburgerweg 10 naar K 99 c; Grietje Vlas, van Am sterdam, Nickeriestraat 46hs naar Oude schild 286; Simon Kooij, van Anna Pau- lowna, Smidsweg 5 naar Den Burg, Binnenburg 11, met gezin. VERTROKKEN PERSONEN Gerarda C. M. Keijser, van Waalder- straat 1, Den Burg naar Amsterdam, Ruysdaelkade 331; Pieter J. Brouwer, van B 39a naar Den Helder, P. Plancius- straat 42, met echtgen.; Gerrit Bol, van O 145 naar Rotterdam, Rauwenhoffstraat 29a; Dirkje Bakker, van O 145 naar Rotterdam, Rauwenhoffstraat 29a; Reijer Drijver, van O 97 naar Velsen, J. P. Coenstraat 127, met gezin. KLAVERJASCLUB „DE DOORMARS" OUDESCHILD Competitiestand na 16 partijen: 1. S. Hemelrijk en D. Hemelrijk 26450 pnt., 10 marsen; 2. Jan Blom en G. Ko ning, 26184 pnt., 14 marsen; 3. P. Klerk en T. Dekker 25970 pnt., 16 marsen; 4. Tj. Bergstra en D. Backer 25233 pnt., 10 marsen; 5. A. de Ruyter en D. de Ruyter 25044 pnt., 15 marsen; 6. J. D. Blom en A. v.d. Schans 24775 pnt., 12 marsen; 7. S. Kuyper en Alb. Schagen 24508 pnt., 9 marsen; 8. J. Koning en D. Westdorp 24442 pnt., 10 marsen; 9. mevr. v.d. Brink en mevr. Spaans 24362 pnt., 8 marsen; 10. Jan Kuyper en Jan Vlas 24158 pnt., 9 marsen; 11. B. v.d. Brink en Jan Spaans 24027 pnt., 7 mar sen; 12. Piet Schagen en J. D. Koning 23938 pnt., 9 marsen; 13. mevr. Hemel rijk en KL Vlas 23687 pnt., 6 marsen; 14. Z. Stolk en Jac. Koning 23597 pnt., 6 marsen; 15. H. van Sijp en mevr. Van Sijp 23506 pnt., 8 marsen; 16. P. Vos c-n T. Eelman 23306 pnt., 6 marsen; 17. mevr. Krijnen en G. v.d. Meer 22819 pnt., 7 marsen; 18. Joop Westdorp en Jannie Dalmeijer 22733 pnt., 5 marsen. Met 14 partijen gespeeld: A. Kuyper en E. Westdorp 20644 pnt., 7 marsen; D. M. Vlas en mevr. Vlas 19483 pnt., 8 marsen. Als 's avonds in het donker een kind bii U zou aanbellen en zeggen, dat het hierheen was gevlucht en nu na een hele dag geen eten te hebben gehad zelfs voor de nacht geen onderdak te hebben, zoudt U dan de deur voor de neus- van het kind kunnen dichiduwen? Ik vermoed, dat de deur, van welk huis op Texel ook, verder geopend zou worden en het kind zich even later te goed zou doen aan een stevig maal. Plet is wel niet waarschijnlijk, dat U het bovenstaande zal overkomen. Toch zijn er nog duizenden vluchtelingetjes, kinderen zonder thuis of kinderen, die in benauwde ruimten van vervallen ba rakken en oude kazernes leven. Kinde ren, die van alles te kort komen. Het benauwt mij, dat wij niet meer doen voor de;:e stumperds en ik heb daarom gemeend mij te moeten opge ven voor het huisvesten van een tweetal kinderen gedurende een zes-tal weken. Ik vraag mij af, of het nu werkelijk onmogelijk is een hele groep kinderen tegelijk naar Texel te laten komen om hen eens uit de grauwe, troosteloze om geving te halen, waardoor zij in een normaal gezin wat op verhaal zouden kunnen komen. Het is niet de eerste keer, dat Texel zich het lot van kinderen in nood heeft aangetrokken. In een Texelse krant - door de papierbezuiniging van minima le afmetingen - van Maart 1945, las ik een dezer dagen, dat op Texel een groep van ongeveer 500 ondervoede kinderen uit Amsterdam werd opgenomen. Wat toen in de dagen, waarin op Texel wel geen gebrek, maar dan toch wel schaarste heerste, mogelijk was, moet toch nu zeker kunnen! Daarom wil ik U, Texelse gezinnen, oproepen Uw huis voor een vluchtelin- getje van 4-14 jaar open te stellen; over weeg eens of het werkelijk onmogelijk is om een aantal weken een kind, dat zoveel ontberingen lijdt, op te nemen. Wie zich voor dit werk der naasten liefde wil opgeven, kan bij mij te allen tijde terecht. Ik hoop, dat ik veel aan meldingen, hetzij mondHing, telefonisch of schriftelijk zal ontvangen. Wilt U de opgave doen vóór Zaterdag 5 November a.s.? Donderdag 3 November hoop ik voor dit doel de gehele dag thuis te zijn. Verder kan de opgave ook ter secretarie gedaan worden. A. de Koning-van Ramshorst STREMMING VAN HET VERKEER Burgemeester en Wethouders van Texel maken bekend, dat met ingang van 29 October (heden), de Achterweg te Oudeschild vanaf het Buurtje tot de Singel, in verband met rioleringswerk zaamheden, voor onbepaalde tijd is af gesloten. Texel, 29 October 1955. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, C. de Koning De Secretaris, P. Beemsterboer ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER VAN LOON (ingaande Zaterdagavond 6 uur) GEEN SPREEKUUR BURGEMEESTER Burgemeester De Koning houdt Maan dag geen spreekuur. ILLEGALE KONIJNEN VANGERS De stroperij door twee badgasten - welke overtreding onze lezers afgelopen zomer in de Texelaar konden signaleren - beleefde voor de kantonrechter de slot- acte: Stropen is verboden, misschien was dit de twee badgasten, die van een staaf lantaarn gebruik gemaaki hadden, niet bekend, maar wel konden zij weten, dat het opgeven van valse naam in strijd is met de wet. Eén hunner had zich aan dit laatste nl. schuldig gemaakt. De stroperij werd met f 10,afgestraft, 't opgeven van de valse naam met f 40, de collega moest de stroperij met f 15, beboet zien. S.V. De Koog De Koog 1 was Zondag bij ALC op bezoek. Voor de rust wisten de gastheren tweemaal Leo te passeren. Na de rust, toen Jan naar voren kwam en Adri de rechtshalf plaats innam, ging het in de voorhoede een stuk beter, al wist ALC de voorspx-ong tot 30 te vergroten. Binnen 10 minuten wist De Koog gelijk te maken. Jammer, dat de teruggespeel de bal van Adri buiten het bereik van de keeper in eigen doel belandde: 43, waarna ALC de voorsprong tot 53 wist te vei'groten, ook al meakte Tjeerd er nog 54 van. Een paar minuten voor het einde speelde Henk de bal op de keeper terug. Door Luit "zijn schoen veranderde deze van richting: 64 voor ALC. De Koog 2 wist op eigen terrein met de grootste moeite van De Cocksdorp te winnen. En wel in de laatste minuut. Ook de adspiranten kwamen met een 41 overwinning tegen Texel b uit. de bus. Zondag zijn beide elftallen vrij. De adsp. spelen heden om 3 uur thuis te gen De Coksdorp. Maandag, de dag, waarop R.K. Oosterend het gouden feest van de Kerk vierde - deze werd namelijk in 1905 ingewijd - werden wij in de gelegenheid gesteld bovenstaande opname te makken: voorste rij, van links naar rechts: Pastoor Brinkman, pastoor Persoon, pastoor Gussenhoven en kapelaan Van Welachterste rij: father Witte, dezer dagen teruggekeerd uit Afrika, kapelaan Truyens, kapelaan Vos en kapelaan De Groot. (Zie ook het tweede blad over de geschiedenis van de R-KOosterender Kerk) DAMES! Wilt U een prima BONTMANTEL kopen? Gaat dan geheel vrijblijvend naar een onzer bontspeciaalzaken. Onze coure b uitsteker.d, onze mo ellen aaneepast aan de laatste mode, de afwerk ine prima. Bo vendien volledige garantie, Gaat dus naar HET BONTHUIS, de grootst gesorteer de b mlspeciaalzaken van N -Holland Konngstr 53 Den Helder Tel 3061 Ritsevoort 26, Alkmaar Tel 3005 DE NIEUWE BOOT 'k Had laatst het genoegen, lezer, Met de nieuwe Dageraad, Het Marsdiep over te steken. Een genoegen, inderdaad! Want dit vlaggeschip van TESO, - Comfortabel, rank en snel - Is niet enkel meer een veerboot. Maar een drijvend luxe hotel. Mijn verwachting van deez' aanwinst. Was warempel niet zo klein, Maar ik had niet kunnen dromen, Dat de boot zó mooi zou zijn. En nu is het maar te hopen. Dat men deze „eigen" boot, Ook als eigen zal beschouwen, En geen dwazen, klein of groot. Messen in de kussens steken. Of gaan krassen in het hout, Want dan is de pas gedoopte, Ook al weer heel spoedig oud- Jammer is het, dat de steigers, Nog niet klaar zijn, maar allee, Dan alleen bij rustig weertje, Maar een tochtje over zee. Maar dat wil toch heus niet zeggen, Dat het een „mooiweerboot" is, Want wie dat denkt van de lezers, Heeft het ongetwijfeld mis. Ik ben blij, dat ik een reisje. Mee ging met „De Dageraad" Want ik raak, als ieder ander, Er niet over uitgepraat. Huib de Rijmelaar DAMCLUB TEXEL Uitslagen 21 October: A.: N. de Graaf-C. Dijker 02 C. v. Heerwaarden-Jac. v. Heerwnrden A. v.d. Slikke-S. Ros 0 W. A. v. Zeijlen-J. Hoogberg 0 Joh. D. Bakkei"-S. v. Heerwaarden 01 G. Dros-J. Vinke 01 B.: Jn Stam-S. v. Heei'waarden 1 A. Vinke-C. Medendorp 2 C. v.d. Werf-C. P. Burger C.: A. de Vries-R. Zijm 1 J. A. v. Enst-J. Hillen 01 Jn Barhorst-D. v.d. Werf 0--1 P. Keijser Dzn-Jn Koorn 1 J. J. Lafeber-Jb Koorn 0 P. Bakker-Jb Koorn 2— Winkel 1-Texel 1: J. Heider-C. Dijker 1 T. Mantel-S. v. Heerwaarden 0 1 H. J. Suydendorp-S. Ros 0i M. Hamelink-C. v. Heerwaarden 01 A. v.d. Welle-A. v.d. Slikke 01 H. Bergman-Joh. D. Bakker 0I A. van Dijk-C. Medendorp 2 U. Biltstra-G. Dros 0 J. Gelijk-J. Hooijberg 01 C. Hartog-Jac. v. Heemvaarden 1 4—IE Winkel 2-Texel 2: G. Spijker-S. Bakker 0i J. Streijbis-C. v.d. Werf 0 M. Boukes-Jo Schoc 0 J. de Graaf-S. v. Heerwaai'den 0f S. Snip-C. P. Burger 1 D. Haje-A. Vinke 01 J. Benet-J. J. de Beurs 0 MAANDAG NEGENTIG JAAR De heer P. Bakelaar, vei'blijvend in de „Sint Janstichting" te Den Burg, hoopt Maandag 31 October zijn 90ste verjaar dag te vieren. De heer Bakelaar is nog zeer kras en hij vindt het dan ook maar een grote handicap, dat de benen niet meer zo vlot mee willen, want overi gens voelt hij zich nog verre van oud: de eetlust is nog (steeds) -goed, het be grip ziekte is voor hem een vreemd be grip en zijn krantje leest -hij nog altijd zonder bril. Het geheim van deze hoge ouderdom en goede gezondheid? Wellicht weet hij datzelf ook niet. maar in ieder geval is het zo, dat de heer Bakelaar veel (en hard) op het land heeft gewerkt. Het Texelse klimaat heeft hem gehard, mogen wij wel zeggen. Onze jubilaris is onder de rook van De Koog geboren en een groot deel van zijn werk bestond uit het grasmaaien met de primitieve zeis. Veertig jaar lang. Over al gewerkt en altijd ook wex-k gehad. Veelal aanbestede opdrachten. Het zou ook wel interessant zijn eens na te gaan, hoeveel meter sloot hij er uitgegooid beeft. En.... hoeveel „overuren" hij gemaakt heeft - een woord, dat vroeger intussen niet bestond! Bakelaar, een feestelijke verjaring toegewenst! TYRESOLES FILMAVOND Dinsdag wacht jong en oud motor- en autosportminnend Texel een hoogst inte ressant programma, aangeboden door de Tyresoles en georganiseerd door Dros' ingenieursbureau Autocentrale. Met films, hersengymnastiek, tombola etc. Entree geheel gratis. NAAR BIO-VACANTIEOORD Twee Texelse kinderen zijn voor een verblijf van zes weken naar bovenge noemd herstellingsoord vertrokken. De dag na het avondje van Sinterklaas ke ren zij weer terug en vieren het Sinter klaasfeest dus nog juist te Bergen aan zee. Nieuwe kracht en nieuwe levens vreugde toegewenst. INSTUIF OUDESCHILD Hedenavond heropent Oudeschild's Instuif zijn poorten: voer de jongens en meisjes tot veertien jaar van 7 tot 8,30 uur en voor de groteren van 8 tot 10.30 uur. 't Voort-H. Gomes .-Jb Koorn ..-D. v.d. Werf 0—2 0—2 0—2 1—19 Onze damclub moet ver in -haar ge schiedenis teruggrijpen om een .zo over tuigende overwinning op te diepen als nu werd behaald. Bij iets beter eindspel van C. P. Bur ger zou het 2e tiental zelfs met 200 gewonnen hebben. Helaas was er voor i onzer spelers zelfs geen partij. In de clubcompetitie blijven de remi ses schaax*s. Zoals te verwachten was kon Joh. D. Bakker de wedloop aan de kop niet langer volhouden. C. Dijker had weer bitter weinig zetten nodig, terwijl A. v.d. Slikke opnieuw verloor door te kort verdediging te houden aan de korte kant. Voor de B.klassers is de nederlaag van C. Medendorp een lichtpuntje. Ook hij blijkt niet geheel feilloos, zoals ook uitkwam in de wedstrijd tegen Winkel, waar hij met een si uk minder nog lang uitstekend partij gaf. C. v.d. Werf speelde te slecht in het eindspel om de aanwezige winst binnen te halen. In C. veroverden zowel R. Zijm als A. de Vries hun eerste punt en gaat J. Hillen op kop met 8 uit 5

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1955 | | pagina 1