T roen in het harL, Vandaag maakt Sinterklaas een rondrit over Texel WOENSDAG AO NOVEMBER 1955 70e JAARGANG No. TEX ELSE® COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl- Bank- Postgiro 652- - Abonn. pr. f 1,95 p kwart. 20 ct incasso. Adv- 8 ct p. mm. (joop. ver. voor veeafzet De Algemene vergadering van de Coöperatieve Veeafzetvereniging G.A., afdeling „Texel", Dinsdagavond in „De Lindeboom-Texel" gehouden, trok be langrijk meer bezoekers - leden en niet- leden - dan men gewoon was. De Voor zitter, de heer C. Roeper Mzn., verheug de zich dan ook over deze grotere be langstelling. Spreker merkte op, dat de CVV, door de oorlogsomstandigheden tot stand gebracht, belangrijk werk verricht. Weliswaar heeft zij haar vorm nog niet definitief gekregen en is de ontwikkeling dus nog gaande, maar toch zijn er teke nen, dat in de gang van de vereniging aanmerkelijke verbeteringen optreden, wat zowel voor de vereniging in zijn ge heel als voor de afdeling Texel zelf geldt. Nadat de heer Jurr. Beumkes de no tulen van de vorige vergadering had ge lezen werd het woord verleend aan de heer P. Havinga, directeur der CW, die als onderwerp voor zijn inleiding geko zen had „Nationale welvaart en vee houderij". Dat die nationale welvaart er is, bewijst ons de positie van ons land, maar dat wil niet zeggen, dat de heer sende welvaart een algemeen tevreden zijn met de huidige gang van zaken im pliceert. Zeker, waar vele ondernemin gen hogere dividend uitkeren zal men het met de gang van zaken wèl eens zijn en het feit, dat er momenteel prac- tisch geen werkloosheid heerst en het werk over het algemeen goed betaald wordt, mag eveneens tot verheugeni: aanleiding geven, doch de landbouw sector stelt zich wel eens vragen. Kan de regering b.v. haar toezegging inzake de garantieprijzen waar maken? Wat de veehouderij betreft, bestaat die alleen voor de baoonvarkens. Spreker gaf nu allereerst een beeld van de betekenis van de varkensteelt. Al is de Texelse „varkensstapel niet groot, toch is de garantieprijs t.a.v. de varkens ook voor de Texelse boeren van belang: de prijs, die wij weten te hand haven voor de slacht varkens vormt te vens de basis voor de prijzen, die wi; voor ander vee maken. De productie van varkensvlees neem' toe: in 1952 waren er 2,5 millioen slach tingen, in 1953 en 1954 3 millioen en dit jaar rekenen wij op 3,5 tot 4 millioen. Als wij nu een antwoord wensen op de vraag of er aanleiding bestaat tot onge rustheid t.o.v. het verloop der varkens- prijzen en die van het slachtvee, moeten wij eerst eens de vraag naar dit product aan een beschouwing onderwerpen: Wel, in het buitenland bestaat flinke belang stelling voor het hier geproduceerde vlees. Het gevaar, dat de uitvoermoge- lijkheid plotseling zal verdwijnen L minder groot dan in de dertiger jaren, want er bestaat een behoorlijk tegen wicht in de vorm van een toename van- de liberalisatie van de handel en be staande internationale tariefmuren. De vraag van het binnenland neemt niet alleen toe door de bevolkingsaanwas, maar ook doordat het verbruik per hoofc. stijgt. De sociale politiek heeft een vrl radicale wijziging gebracht in de verde ling van het nationale inkomen: het vlees b.v. wordt in steeds mindere mate als luxe beschouwd en steeds meer als een belangrijk onderdeel van het mense lijk voedsel. Wij mogen dan ook eerder op een stijging, dan op een vermindering van de binnenlandse afname rekenen. Daarenboven worden de varkens in ver gelijking met vroeger in lichter gewicht afgeleverd. Als de varkensprijzen dalen, dalen die het sterkst voor de zwaardere rubrieken, zodat een en ander zich auto matisch regelt. Er dus geen aanleiding de alarmklok te luiden, maar aan de an dere kant moeten wij vaststellen, dat de waarde van de door de overheid gegeve. garantie maar betrekkelijk is. Hoe dan ook, de kwaliteitsverbetering en de productieverhoging blijven nood zakelijk. In landen, waar de eigen landbouw niet aan de vraag kan voldoen is he' voor hen gemakkelijker een bevredigen der prijs te bedingen dan 'in een land. waar men aangewezen is op export. Wij dienen in feite maar af te wachten, we" het buitenland voor ons product wil be talen; daarbij dienen wij ons te richten naar de wereldmarkt. Dit sluit automa tisch in, dat de Nederlandse landbouv blijvende aandacht moet besteden aan d kwaliteit van het product. Het is dan ook verheugend, dat in de zandgebieden be sloten is de kwaliteitspremie te verho gen; het Westen mag daarbij niet achter blijven. Spreker meende, dat de maatregelen die tot dusverre zijn genomen tot verbe tering van de rundveestapel zich te veel richtten op de zuivelproductie. Eén van de grote problemen waarvoor de veehouderij is gesteld, is hierin gele gen, dat wij moeten proberen ons vee en vlees op de juiste wijze aan de man te brengen. Spreker doelde hierbij op d wijze van afzet, verwerking en distribu tie. Dit toch is voor de boer van he', grootste belang. Deze aangelegenheid moet niet worden overgelaten aan der den, „wier belangen veelal aan die van de landbouw zelf tegenovergesteld zijn" Wij moeten daarbij tevens streven nar de meest rationele wijze van het afzet ten van het vee enz. De Coöp. Vleescentrale kwam tot stand als een prachtig voorbeeld var DE TEXELSE BRANDWEER Men maakt ons erop attent, dat de brandweer van De Cocksdorp Dinsdag ochtend het eerst op het terrein van de brand in Zuid-Eierland arriveerde, dus niet na de nevelspuit, welke te Den Burg gestationeerd is. Ons werd enkel even om correctie verzocht vanwege het feit, dat genoemd gebied tot het werkterrein van De Cocksdorp behoort en dan is het inder daad niet aardig als de lezer uit het ver slag concluderen moet, dat de spuit van een ander rayon eerder ter plaatse was. Dit zou - terecht - de betrokken ploeg niet te prijzen zijn. Wat wij wèl uit dit feit mogen op maken is, dat onze Texelse brandweer corpsen er vlug bij zijn, waarvoor onze hulde! samenwerking tussen de belanghebben de producenten. De afzet in het binnen land neemt gestadig toe en onze produc ten gaan daarnaast naar diverse landen, zoals de V.S., Frankrijk, België, Zwit serland. Ook naar Engeland, dat weer vers vlees wil accepteren, worden niet onbelangrijke kwanta uitgevoerd, mede dank zij de activiteit van de Coöp. De Duitsers nemen niet onbelangrijke hoe veelheden spek af. Dit is te meer ver blijdend doordat de vraag daarnaar in •het binnenland steeds geringer wordt. Het slachtproductenbedrijf is zodoende in enkele jaren uitgegroeid tot een der belangrijkste afdelingen van de coöpe ratieve Vleescentrale. Intussen valt nog een zekere achter stand in te halen: de landbouw is van huis uit geneigd te eenzijdig de nadruk te leggen op de productie zonder meer en deze aan te passen aan de omstan digheden. De boeren moeten zich echter ook eens af vragen of zij wel alles heb ben gedaan om de onontbeerlijke af zetgebieden op te bouwen. Nog te veel boeren menen, dat de bedrijfsinkomsten worden bepaald door het handjeklap op de markt. Daar gaat het niet om: van belang, is, dat de boeren door middel van hun organisatie trachten zeggenschap te krijgen bij al die maatregelen, welke de prijsvaststel ling beïnvloeden. Wij moeten dus onze invloed kunnen doen gelden bij de bi slissingen, welke aan de groene tafel worden genomen. Aan de ene kant aanvaarden wij dank baar de overheidshulp, maar aan de an dere kant hebben wij ook de plicht te genover onszelf aan de toekomst te bou wen. De kracht ligt in ons eigen kunnen. Naar mijn mening, aldus vervolgde spre ker, is een der mogelijkheden daartoe dat de veehouderij voortaan door groter onderlinge samenwerking tracht het pro duct zelf zo goed mogelijk te verwerken en af te zetten en aan de andere kant overal waar dat mogelijk is haar invloed te versterken. Zij mag en kan geen af wachtende houding aannemen of haar belangen toevertrouwen aan particu lieren. Wij hopen daarbij ook te mogen rekenen op de steun van de veehouders van Texel, opdat haar een zo groot deel van de nationale koek ten deel zal vallen als zij krachtens haar aandeel in het pro ductieproces verdient". Van de gelegenheid tot het stellen van vragen werd door diverse personen gebruik gemaakt. De heer K. Beumkes, 't Horntje, vroeg of het. niet aanbeveling- verdiende om op Texel een dekbeer van het type Duits Land varken te statione ren. Momenteel wordt hier alleen met het Yorkshire-ras gefokt. Antwoord: Als er voldoende belangstelling voor bestaat zal men dit niet onbeproefd mogen laten. De heer Beumkes, verklaarde, dat hij reeds met succes met genoemd ras had geboerd. Nadat de bestuursleden, de heren Jurr. Beumkes, N. Eelman, C. Huisman, C. v. Rossum en K. Zuidewind waren herko zen, volgde de bespreking van 't jaarver slag. Uit ethische overwegingen bleken velen de voorkeur te geven aan een ge lijk rentepercentage voor ieder bedrag, gestort in het ledenfonds. Op de alge mene vergadering zal dit in behandeling worden genomen. Het Jaarverslag gaf het volgende overzicht van de op Texel omgezette aantallen stuks fokvee, gebruiksvee en slachtvee over de boekjaren 1953-'54 en '54-'55: vetgedrukt de cijfers van '54-'55: Varkens en biggen 1.273 1.380 Runderen 445 731 Nuka's 749 851 Schapen 2.178 1.486 Paarden 23 32 Totaal 4.668 4.480 Over alle linies dus een vooruitgang, behalve voor de rubriek schapen, aldus het Jaarverslag. De voorzitter wekte de leden op de niet-leden aan te sporen tot de vereni ging toe te treden. Nadat de heer Joh. C. Roeper enige mededelingen had gedaan inzake de ge voerde transacties werd de Rondvraag- gehouden. Deze leverde geen bijzonder heden op. De voorzitter hoopte, dat de aanwezige niet-leden door deze bijeenkomst nader tot de vereniging zouden zijn gebracht. Spreker sloot met een woord van dank voor de prettige sfeer waarin de bespre kingen waren gevoerd. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 18 t.m. 24 November 1955: Geboren: Theodorus Johannes, zv Bernardus H. Hoogenbosch en Theodora Bakker; Dirk, zv Ate Sijtsma en Wekkie J. Zuidema; Carla, dv Pieter M. Koorn en Joanna M. van Beurden; Tine Vero nica, dv Aris M. van Boven en Veronica A. Logman; Cornelia Gerarda Cecilia, dv Jacobus M. Witte en Catharina Bak ker; Andreas Jozef, zv Cornelis de Graaf en Maria Kager; Jan Karel Cornelis, zv Cornelis J. W. van Moort en Louise Ha gel; Willemke Akulina Geertje, dv Jas per Keizer en Luba Stepantschenko; Lucia Cecilia Maria, dv Mattheus Witte en Maria A. Hin. Ondertrouwd: Jacob Koning en Hen driks Eelman; Jacob Pronk en Adriaan- tje Knol. Overleden: Pieter Wuis, oud 80 jaren. INGEKOMEN PERSONEN Willem van der Endt, van Goes, Kloe- tingseweg 9 naar Den Burg, Hogerstraat 13; Jarich van der Veen, van Odaarde- radeel, Hoofdstraat 74 naar B 115b; Martinus A. Langeveld, van Bermuda naar K 64. VERTROKKEN PERSONEN Jan Hin, van Stenenplaats 1 naar Gouda Turfmarkt 2; Klaas Vlaming, van O 98 naar Leeuwarden, Achter Tulpenburg 11 met gezin; Sierk G. Hoekstra, van Den Burg, Kogerweg 23 naar Kampen, Lehmkuhlstraat 13; Frans van Domp- seler, van W 29 naar Putten, Poststraat 8; Anthonius A. Ganzevles, van De Koog 18 naar Hilversum, Galileïstraat 21; Abraham W. van der Lem, van H 131 naar Den Helder, Buitenhaven 5. PUBLICATIE VAN DE CULTURELE RAAD Zaterdag 26 November Den Burg, Oranjeboom, toneeluitv. „Het Masker" met „Jong zijn we maar eens". O osterend,'Wapen van Amsterdam, gym- nastiekuitvoering gymver. Oosterend. Oosterend, bazar t.b.v. het fanfarecorps „Excelsior". Maandag 28 November Den Hoorn, 0.1. school, bijeenkomst Ver. .Veilig Verkeer, afd. Texel. Woensdag 30 November Den Burg, Oranjeboom, Algemene ver gadering „Alg. Ziekenfonds Texel". Den Burg, Landbouwschool, Praatavond Ver. v. Oud-leerlingen. Donderdag 1 December Den Burg, Oranjeboom, 2,30 uur Kinder middag „Veilig Verkeer" voortgezet onderwijs. Den Burg, Oranjeboom, 8 uur, filmavond Ver. Veilig Verkeer. Den Burg, Hotel Texel, ledenvergade ring Coöp. Aankoopver. Texel. Tex. Boys-nieuws Boys 1 gaat Zondag naar Callantsoog. Onderschat deze tegenstander niet, Boys. Vertrek 11,00 uur van de Groeneplaats. Boys 2 krijgt ZDH 2 op bezoek, dit kan een spannende wedstrijd worden, aan vang 2.00 uur. De adsp. gaan vandaag op bezoek bij Oosterend a. Vertrek om 1,45 uur per fiets vanaf „De Zwaan". Terreindienst voor Zaterdag Jac. Witte en H. Spigt. SVC-Nïeuws A.s. Zondag hebben we maar een klein programma. De adsp. en het eerste zijn vrij. Het tweede gaat naar Oosterend 2 aanvang 2,30 uur.- Vertrek half twee. ONFORTUINLIJKE SNOEIER De heer J. Mast, De Koog, dreef een bijl in een been inplaats van in een boom, zodat hij enige tijd op non-actief is gesteld. PROTESTANTSE KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur Ds Van Rhijn Den Hoorn 10 uur Eerw. heer Veldhuis Extra collecte v. h. Restauratiefonds De Cocksdorp 10 uur Ds Soesan Maandcollecte Kerkvoogdij De Koog 11 uur Ds Waardenburg De Waal 19,30 uur Ds Waardenburg Oosterend 10 uur Ds Klijnsma Doop Maandcollecte Kerkvoogdij 's Middags 4 uur: Instuif film. 19,30 uur Ds Klijnsma Jeugddienst Maandcollecte Kerkvoogdij Van 19,15 tot 19,30 uur samenzang! Direct na de jeugddienst oontacfavond voor jongeren. Oudeschild 9,30 uur Ds Waardenburg Maandcollecte Kerkvoogdij Dinsdag a.s. 8 uur Gemeenteavond in de kerkzaal van de Pastorie. GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 en 3 uur Ds Goedendorp Oosterend 10 en 3 uur Ds M. N. de Wolf GEREF. KERK (onderh. art. 31, K.O.) Oosterend, Hoekstraat 38 10 en 3 uur Dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 10 urn* Ds Van Sluijs Oosterend 10 uur Ds Van der Zwaag De Waal 11,15 uur Ds Van Sluijs Oudeschild 19,30 uur Ds Van Sluijs In alle diensten - het zijn gezinsdien sten - zal worden gecollecteerd ten bate van de Doopsgezinde Jeugdraad. Vandaag komt Sinterklaas naar Texel! „Ik heb mij er ditmaal wel bijzonder op verheugd aldus de Hoge Bezoeker, „wam ik heb reeds zoveel moois van mijn Spaanse landgenoten-toeristen over junie nieuwe boot gehoord! En, de Texelse lieverdjes zijn de liefste van allemaal, ook dat is wijd en zijd bekend". Bij het telefoongesprek met Spanje - teleroneren is tegenwoordig de goed koopste vrije tijdsbesteding, niet waar - vernamen wij het volgende: Sinterklaas hoopt vandaag met de boot, die om 11,40 uur uit Den Helder vertrekt naar Oudeschild te varen. Piet is nü al opge wonden, maar de Sint zei met een knip- oogje: „Laat hem maar varen, hij zal wei bedaren...." Zo tegen twaalven zal „De Dageraad" de haven binnenlo pen en dan begint de zegetocht over het eiland. Eerst Oudeschild in. De politie heeft voor deze gelegenheid alle bordjes met „verboden inrit" ongeldig verklaard. Van Skii naar Den Hoorn, waar de jeugd natuurlijk al op „Diek" present zal zijn. Daar zal Sinterklaas, gezeten in een open auto en begeleid door vier roetzwarte knechten, omstreexs half twee arrive ren. Door het dorp en dan naar De Koog, waar Hij omstreeks half drie verwacht mag worden. „Ik vind één ding jammer' zei één der Pietjes, „dat de Sint niet tij dens het vreemdeiingenseizoen jarig is, want wat zou ik graag eens een duik in de golven hebben genomen". Omstreeks twee uur '(Niemand zegge „Hoe bestaat dat nou", want dan zit-ie toch nog bij Den Hoorn!) zal de Sint te Oost ver schijnen, twee van zijn vier knechten gaan dan intussen onderduikertje spelen en daar zal Iiij in een landauer plaats nemen, samen met de Oosterender Com missie van Ontvangst: een vertegen woordiger van de o.l. school, van de School met de Bijbel, van de kleuter school en van de Feestcommissie. Te Oosterend zal Hij officieel worden toege sproken door de voorzitter van de Feest commissie, de heer Jb Visman. Vandaar vertrekt de Sint naar Zuid- Eierland, waar Hij omstreeks kwart voor vier arriveert en vandaar gaat de Ook de Sint zegt: Troost toon aan Herenmodes - Confectie Spoorstraat 40 - Den Helder onze speciale St Nic.-editie Handbalnieuws S.V. Texel Zondag 12 uur: Texel-Olympia. „INVASIE" UIT BRUÏNISSE Maandag was de haven van Oudeschild tjokvol, nadat 46 Bruinisser vaartuigen daar een ligplaats voor de nacht hadden gezocht. De Zeeuwen waren op Texel- stroom aan het vissen naar mosselen zaad, waarvan de vangst twee dagen opengesteld was. Nu eens is dit enige dagen het geval op b.v. het Groninger wad, dan weer op een andere plaats waar mosselen aanwezig zijn en dit keer was Texelstroom aangewezen. Na het verstrijken van de termijn zijn de vissers met de vangst weer naar Zeeland vertrokken. In totaal visten 80 schepen op mosse len, doch de anderen hebben elders een ligplaats gezocht. HONDERDEN MIJNSTUTTEN Op het Texelse strand zijn Donderdag honderden mijnstutten aangespoeld. De strandvonder van De Koog, de heer A. Daalder, had er 150 geborgen, de strandvonder van Den Hoorn, de heer Jac. Duinker, had er 50 tussen paal 9 en 14 gevonden, maar de meesten, onge veer 500 stuks, lagen tussen paal 24 - de Slufter - en Texels Noordoostkust, dus tot aan de plaats, waar vroeger het poldertje „De Volharding" zich uit strekte. De heer Jac. Reuvers, strandvonder van Texels Noordelijk deel, vertelde ons Donderdagavond, dat hij tot 's avonds zeven uur bezig geweest was met het bergen, maar dit viel niet mee, doordat ze over zo'n grote afstand verspreid la gen en het strand erg „bol" (zacht) was. Daardoor verspeelde hij zelfs twee ga relen. Bij de Noordbatterij kan men door een natuurlijke inrit landinwaarts ko men. Donderdagavond moest de strand vonder zich tevreden stellen met een oogst van ongeveer driehonderd mijn- stutten, de rest werd gisteren geborgen. De mijnstutten zijn iets langer dan die, welke vorige maand aanspoelden, nl. 2,10 meter, vorige keer 2 meter, waaruit op te maken valt, dat ze niet tot dezelfde lading behoord zullen heb ben. Het hout, dat ongemerkt was, had geruime tijd in zee gedreven. tocht verder in Noordelijke richting. Piet en Piet wilden nog even bij de vuurtoren kijken, maar de Sint heeft hoogtevrees en dus rechtstreeks Durp in, waar ze omstreeks kwart over vier zul len aankomen. Vandaar naar Midden- Eierland, waar wij hen omstreeks 5 uur mogen verwachten. Omstreeks half vier arriveert de stoet te De Waal en tegen vieren zal Sinter klaas bij Marico de auto voor zijn trou we schimmel verwisselen en Den Burg te paard in ogenschouw gaan nemen. Aan het einde van de Waalderstraat zal het Koninklijk Texels Fanfarecorps de Sint met muziek verwelkomen en door het dorp voorafgaan, waarna op de Groeneplaats de officiële ontvangst zal geschieden. VEILIG VERKEER OUDESCHILD Op de Woensdag belegde vergadering van „Veilig Verkeer" verklaarde de heer Kleve zich bereid voorlopig als consul voor Oudeschild op te treden. EEN KOUD BAD Oudeschild. De 12-jarige Siep Keij- ser reed Donderdagochtend met zijn fiets pardoes in de haven, toen hij wat al te dicht langs de kant reed en zijn rem weigerde. Hij kwam tussen een beurtschip en de wal terecht en werd door de heren J. Boon en H. Hoogerheide weer op het droge geholpen. Het is te hopen, dat dit onverwachte bad geen nadelige gevol gen oplevert en dat hij er met de schrik en een nat pak afkomt. Het is altijd nog verwonderlijk, dat er niet meer ongelukken gebeuren, want de jongens rijden nogal eens gevaarlijk dicht langs de kant. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: over het tijdvak 9 t.m. 24 November 1955 1 zwarte glacé handschoen, blauwe al pinomuts, grijs gekleurd handfietspomp- je; witte zijden sjaal met damast pa troon, gele geruite sjaal, bruine beurs inh. f 13,22, nikkelen tabaksdoos, bruine lederen portemonnaie inh. f 1,00, zwart rep. tasje met sleutels en plakmateriaal, kennelijk van Gazelle, een broche (holle imitatie steen met rand, voorzien - van glazen steentjes). Verloren: 1 paarlen collier, 1 bankbiljet van f25,--, 1 paar blauwe gebreide wanten -met witte boord, 1 zwarte schildpadleren portemonnaie met geld en foto's, bruine lederen dameshandschoen. WAT ER AAN GEVONDEN VOORWERPEN OVERBLEEF VAN HET SEIZOEN 1955 1 nylonkous (nieuw met prijskaartje); 1 paar bruine herenschoenen; 1 grijze gabardine herenregenjas; 1 bruine acte- tas; 1 zwarte motorhandschoen (linker); 1 geruit kindertasje met rode kam; 1 gr oen-zwarte capuchon; 1 hel groene ge breide sjaal; 1 bruine herenschoen (rech ter met blauwe sok); 1 beige kinder windjack; 1 blauw zwembroekje; 1 ge ruite overgooier (bolero); 1 beige cein tuur; 2 blauwe alpinomutsen; 1 paar bruine kinderschoenen (met spekzool); 1 wit kinderbeursje; 1 paar bruine heren glacé handschoenen; - donkerbruine kin derpet met zijkleppen (gevoerd); 1 rood kinderpuntmutsje; 1 platte zaklamp (groen-rood); 1 bril met plastic montuur; 1 glacé handschoen (linker, zwart); 1 ro zenkransje; 1 kinderbril met stalen mon tuur; 1 zilveren halsketting; 1 bruine herenportemonnaie inh. f 1,(papier); idem inh. f 1,26; 1 groene vulpen (merk Merlin"); 1 filmrol; 1 sleutelring met mes; 1 rood damesbeursje f0,66; 1 bruine idem f 3, VOOR „EXCELSIOR" Donderdagavond werd in het Gebouw voor Christelijke Belangen te Oosterend de drie-daagse bazar geopend, welke ge houden wordt ten bate van de christe lijke muziekvereniging „Excelsior". Men hoopt met het bijeen te brengen geld nieuwe muziekinstrumenten te kunnen kopen. De heer C. Bremer richtte bij de opening een woord van hulde tot de commissie, de heren A. Trap, D. Mede- ma, J, Druif en E. Medema. De Comm. zond o.a. 750 brieven aan diverse firma's, wat goed resultaat opleverde. Ook de dorpsgenoten zelf toonden zich zeer gul. Donderdagavond was het er reeds bij- onder druk. ZDH-nieuws Hedenmiddag speelt adsp. a tegen De Koog a om 3 uur aan Den Hoorn. Het tweede elftal gaat na enige weken rust naar leider Tex. Boys 2, aanvang 2 uur. Het eerste gaat naar Den Helder om daar Zeemacht 2, een marine-elftal partij te geven. Supporters zijn hartelijk wel kom, om het eerste te vergezellen. Plm. 4,30 uur wordt de uitslag van het eerste in het kastje bekend gemaakt. Nog een belangrijke wedstrijd in onze afd. is Vesdo-DWOW. De no's 1 en 3 tegen elkaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1955 | | pagina 1