9- roen in het harL, Pater Witte weer in zijn domein Sociaal-economisch onderzoek Texel Snuif era wrijf Veilig verkeer ZATERDAG 17 DECEMBER 1955 70e JAARGANG No. 7001 TEXELSE1^ COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel- 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl- Bank- Postgiro 652- - Abonn. pr. f 1,95 p kwart. 20 ct incasso. Adv- 8 ct p- mm. In het Verslag van de Economisch- Technologische Dienst voor Noordhol land (1) over het tijdvak 1 September 1954-31 Augustus 1955 lezen wij onder het kopje „Sociaal-economisch onder zoek Texel": „Het gemeentebestuur verzocht in de loop van het verslagjaar te willen rap porteren over de situatie in Oudeschild, dat reeds te kampen heeft met een kwijnende visserij en dat bovendien een verdere teruggang te wachten staat, wanneer de veerdienst van Oudeschild naar 't Horntje verplaatst zou worden. Met diverse instanties en personen ter plaatse werd over dit vraagstuk van gedachten gewisseld. Daarbij trad nog weer eens duidelijk aan het licht, dat het hier niet uitsluitend een economisch vraagstuk betreft, doch dat daaraan evenzeer sociale facetten verbonden zijn. Aan de hand van de nota door de Dienst uitgebracht over het vreemdelin genverkeer vond een bespreking plaats met het gemeentebestuur van Texel, de Provinciale Planologische Dienst, de Ne derlandse Kampeerraad, alsmede met de stedebouwkundige adviseur van de ge meente, over de te verwachten ontwik keling van het vreemdelingenverkeer op Texel. Het aan het begin van het vacantie- seizoen tot stand gekomen kampeercen- trum nabij Den Hoorn, dat door de „Stichting Sociaal Toerisme Texel" zal worden geëxploiteerd, kan beschouwd worden als een eerste stap op de verde re ontwikkeling van Texel als vacantie- oord. Het zal van belang zijn, dat het stichtingsbestuur de gang van zaken van dit centrum nauwlettend volgt, en niet in de laatste plaats wat betreft de cate gorieën die er gebruik van maken. Daar de stichting van dit kampeercentrum als een proefneming, die mogelijk navolging zal vinden, kan worden beschouwd, is het gewenst, dat het stichtingsbestuur verslag uitbrengt over zijn bevindingen, De sterke toeneming, die het buiten landse bezoek aan ons land te zien geeft, gaf de Dienst aanleiding, in aansluiting op de hiervoorgenoem.de nota, een on derzoek in te stellen naar omvang en spreiding van dit bezoek aan Texel". In hetzelfde verslag lezen wij voorts: „In aansluiting op de in het vorige verslagjaar behandelde nota over de visserij van Texel, besprak de Commis sie van Advies de vraagstukken betref fende de gehele visserij op de Wadden zee en de mogelijkheden, die dit gebied voor de toekomst biedt". 1(1) De Economisch-Technologische Dienst heeft tot taak de werkgelegen heid, zowel op het gebied van de nij ver heid, de landbouw en de visserij, in de provincie Noordholland te stimuleren door het geven van adviezen en het in stellen van onderzoekingen op econo- misch-technologisch en bedrijfs-econo- misch gebied zowel ten behoeve van par ticuliere ondernemingen als van ge meenten, de provincie, het Rijk en hun organen. BRIDGEN Uitslag van 7 December: A.: 1. Echtpaar Beemsterboer 60,12 °/o 4) 2'. Raven-v. Dam 59.52 °/o i( 2) 3. Bos-Gieze 50,60 (17) 4. Echtpaar Bakker 48,21 (14) 5. Gebr. v. Sambeek 47,62 (11) 6. Mej. v. Heer waarden-van Lenten 46,43 i( 3) 7. v. Heerwaarden-de Vries 44,05 °/o 7) 8. Echtpaar Boersma 43,45 (13) B.: 1. Mantje-Veenema 59,52 1) 2. Echtpaar Jouwersma 54,76 °/o i( 6) 3. Echtpaar v.d. Heerik 53.57 (15) 4. Wiegers-Snijders 52,98 5) 5. Roeper-v.d. Werf 46,43 (12) 6. Dames de Graaf-Hattuma 45,83 °/o (16) 7. Keijser-Wessels 44,64 °/o (10) 8. Broekman-Kok 42,26 °/o 9) Volgende week Woensdag Kerstdrive; geldt tevens voor de competitie, dus al leen voor leden. S.V.O.-nieuws Doordat enkele leden de schoenen aan de wilgen hebben gehangen, moest het tweede elftal teruggetrokken worden. Dit is wel erg jammer. Het 1ste verloor Zon dag van SVW met 60, het zal nog wel even duren voor we de juiste opstelling hebben gevonden. De adsp. gaan hedenmiddag naar De Koog, 3 uur. Het eerste gaat naar Dirks- horn, vertrek 10,45 uur van Oosterend. Tex. Boys-nieuws Het eerste elftal gaat Zondag op bezoek bij Koedijk 1. Ook nu weer geldt het devies „Aanpakken en volhouden". We vertrekken om 11.00 uur van de Groene- plaats. Boys 2 is vrij. De adspiranten spelen Zaterdagmid dag om 3 uur uit tegen Texel b. Ook hier is het volhouden jongens en als jullie 'n achterstand krijgen evengoed doorgaan en niet het hoofd laten zakken. De Welpen spelen ook weer eens een wedstrijd en wel uit tegen Texel-welpen. Aanvang 2,15 uur. Zijn we allemaal op tijd, daar er na de wedstrijd van jullie nog een wedstrijd gespeeld moet worden. Zie de elftallen in het kastje. WET AUTOVERVOER PERSONEN Burgemeester en Wethouders van Texel maken bekend, dat zij bij besluit van 12 December 1955 aan de Fa. Jac. Drijver Zonen, gevestigd te Oosterend, Hoekstraat 6, tot uiterlijk 31 December 1956 vergunning hebben verleend tot het vervoeren van eigen personeel op werk dagen naar en van de door vergunning- houdster aangenomen en in uitvoering genomen werken. Texel, 13 December 1955. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, C. de Koning De Secretaris, P. Beemsterboer AARDAPPEL SELECTIE-CURSUS Voor de cursus in aardappelselecteren hebben zich 14 personen gemeld, zodat deze nu door kan gaan. MOEDERS OPGELET! CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 21 Dec. Consultatiebureau De moeders van GEHEEL Texel wor den verwacht: De Cocksdorp 1.45 uur; Oosterend 2,15 uur; Oudeschild 2,45 uur; De Hoorn 3,15 uur; De Koog 3.45 uur. Ook de moeders van Den Burg wor den verwacht van 4 tot 5 uur. DONDERDAG GEEN KLEUTERBUREAU Donderdag 22 December wordt er geen kleuterbureau gehouden. Uw verkoudheid van neus, keel of borst weg met ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER SCHALKWIJK (ingaande Zaterdagavond 6 uur) 8URGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 9 t.m. 15 December 1955 Geboren: Jetske Cornelia, dv Jacobus de Ridder en Jetske Robijn; Cornelia Johanna Wilhelmina Hendrika, dv Alex C. van den Berg en Cornelia Verbrug- gen; Alida Johanna, dv Martinus Vla ming en Jannetje van Groenigen. Ondertrouwd: Gijsbertus Boot en Maria C. Smit. Getrouwd: Jacob Pronk en Adriaantje Knol. Overleden: Maartje Niesse, wv Eelman oud 82 jaar; Johanna Hendrika Verber- ne, ev Smit, oud 73 jaar; Kors Willem Roeper, oud 73 jaar; Gerrit Jan Keijzer, oud 77 jaar. INGEKOMEN PERSONEN Daniël van Wilsum, van Alphen a.d. Rijn, Witte de Withstraat 44 naar Den Burg, Ada van Hollandstraat'15 met gezin. VERTROKKEN PERSONEN Petrus Ch. Bekker, van H 131 naar Den Helder, Buitenhaven 5; Nan H. Kikkert, van Oudeschild 114 naar Den Helder, Dahliastraat 136 met gezin; Dirk P. Kruithof, van H 131 naar Den Helder, Buitenhaven 5; Jan C. Slaman, van Ou deschild 80 naar Asten, Rinkveld 9; Ma rie C. Keijser van E 19 naar Wagenin- gen, Gen. Foulkesweg 29; Rudolf Woud van Den Burg, Nieuwstraat 7 naar Den Helder, Binnenhaven 7 met - gezin. DE HEER J. H. NIJHUIS NAAR HILVERSUM Naar wij vernemen is de heer J. H. Nijhuis, 'directeur van de Nederlandse Middenstandsbank te Alkmaar, voor vele Texelaars geen onbekende, in. gelijke functie benoemd bij het bijkantoor te Hilversum. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 18 December op om 8,45 uur en gaat onder om 4,28 uur. Maan: 22 Dec. E.K.; 29 Dec. V.M. Hoog water ter rede van Oudeschild: 17 Dec. 10.05 en 22,00; 18 Dec. 10,35 en 22,25; 19 Dec. 11,10 en 22,55; 20 Dec. 11,45 en 23,25; 21 Dec. 12,20 en 22 Dec. 0,05 en 13,05; 23 Dec. 1,00 en 14,05; 24 Dec. 2,10 en 15,15. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. SVC-Nieuws Programma a.s. Zondag: ZDH 2-SVC 2 om 2,30 uur. We gaan op eigen gelegenheid. Heden ZDH a-SVC a om 3 uur. Vertrek plrn. 2 uur. Luister allen naar de radio, indien de wedstrijden worden afgelast. S.V. De Koog De Koog 1 en 2 zijn vrij. De adsp. spelen heden om 3 uur thuis tegen Oos terend. In de komende week zullen de bestel lingen opgenomen worden voor de Olie bollen-actie. Mocht U afwezig zijn, geeft Uw bestelling dan op bij „Het Witte Huis". DE KEUKENHOF „De Keukenhof" zal in verband met de vroege Pasen, worden geopend op 28 Maart. Wegens deze vroege openingsdatum zijn grote hoeveelheden vroegbloeiende bolgewassen opgeplant, onder meer de z.g. gekoelde narcissen, welke door een speciale behandeling vroeger bloeien dan normaal. Voetganger, wielrijder, brommer of auto Wel eens gehoord van Veilig Verkeer, Doet U wel altijd opzij zo U handje. Als U van richting verandert een keer? Rijdt U wel altijd op 't rechter gedeelte. Van rijwielpad, of op de weg. En zijn Uw remmen goed in orde, Want zo niet, dan krijgt U pech. Ook aan Uw papieren mag heus niets mankeren, En geen geparkeer zo vlak op die bocht- Bij een bekeuring geeft geen geleuter, U wist toch heel best, dat ook dit niet mocht. Is Uw verlichting wel zo als het zijn moet. Van auto of brommer, en ook op Uw fiets? Maak het vandaag dan nog gauw in orde, Die agent gelooft van Uw smoesjes toch niets. Dimt U wel altijd op tijd met Uw lichten? Ook op U, wielrijders, rust deze plicht, Om van de brommers nog maar te zwijgen. Ze nemen dit beiden, nogal eens ie licht. Maar al deze dingen, die kunnen U morgen, Duur komen te staan, als u 't soms nog niet weet, Want vele agenten staan hier op te letten, Van Cocksdorp tot Den Hoorn en ook bij de keet. Bij overtreding van zo 't een of ander, Krijgt U als surprise, voor deez' ene keer, Zo'n keurige bon, waarop dan vermeld staat: 'k Was geen dame, of heer, in het Veilig Verkeer- Adr. St- PASTORALE SOCIOLOGIE In deel II van het Handboek der Pas torale Sociologie onder redactie' van prof. mr. dr. W. Banning, gewijd aan Noordholland benoorden het Y, de Wad deneilanden en Friesland (zonder de bouwhoek) heeft de voormalige Texelse predikant Ds C. J. J. Janse het hoofd stuk over Texel verzorgd. Wij publi ceerden reeds het eerste gedeelte. Hier volgt het" slot: Rampzalige invloed. In de tweede plaats echter heeft het toerisme een rampzalige invloed op de mentaliteit. Wij zwijgen nog maar van zedelijke excessen, die er ook zijn en die grote invloed hebben op de eigen 'jeugd, in aanraking als zij komt met mensen uit andere levensgebieden met andere morele maatstaven. Wij denken vooral echter aan de vermaterialisering die zich doet gelden. Alles draait 's zomers om het geld, dat in stromen binnenkomt en wie weet waar blijft. Er is iets onheil spellends in de hardheid die men op brengt, waar het het geld betreft. Schat ten worden verdiend door mensen, die hiertoe vroeger nooit in de gelegenheid zijn geweest en die hieraan eigenlijk niet „toe" zijn. Dit alles bepaalt de mentali teit. En dit heus niet alleen in de zomer maanden, zoals men begrijpen zal! O.i. heeft de kerk hier een taak, die zij pas nauwelijks begint te zien en waaraan zij de handen in de komende tijd meer dan vol zal blijken te hebben. Het zal moei zaam werk zijn, dat moet beginnen bij de jeugd. Met deze materialistische dreiging is nog niet alles gezegd. Hand in hand hier mee gaat de dreiging van de vervlak king. De Texelaar heeft toch al niet veel „bij te zetten" op geestelijk gebied en het geld tast ook andere waarden aan. Er zal voor het kerkewerk een nieuwe ver antwoordelij kheid moeten groeien, waar door men het leven der gemeente, ook materieel, ziet als een opdracht, die men nooit zonder schade-naar-binnentoe kan laten liggen vóór en overlaten aan de zomergasten. Tweeërlei ontbinding- De jeugd groeit op onder omstandig heden, waarvan zij zelf uiteraard het gevaarlijke niet kan zien en onderken nen, al is mij uit gesprekken met de oudere jeugd gebleken, dat men geens zins ontoegankelijk is, wanneer men met hen deze dingen bespreekt. Van gezins leven is tijdens het seizoen weinig of geen sprake; hier dreigt tweeërlei ont binding: van binnen uit doordat men de kinderen, ook de kleine, aan hun lot moet overlaten, van buiten af (en daar mee samenhangend) doordat de jeugd bloot staat aan contacten, waarvan nie mand de consequenties kan overzien. Staat het er met de kerk op Texel hopeloos voor? Geenszins. De kerk is de zaak van haar Heer en de boodschap mag blijven klinken, óók in moralisme, mate rialisme en vervlakking. Het isolement van het eiland is door allerlei factoren nagenoeg verdwenen. Hierover kan men zowel een klaag- als een juichzang aan heffen en beide hebben op hun tijd er recht op, aangeheven te worden. Maar bij dit alles leven en arbeiden wij vanuit de vastheid der overwinning. Ook voor het met natuurschoon zo rijk- gezegende „Gouden Boltje" is er maar één Naam waardoor mensen behouden moeten worden, dé Naam van Hem, die met ons is, ook met de Texelaars is, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld. c.o. Cath. Mission Arusha, Tanganyika, Br. E. Africa. 10 December 1955. Geachte Redactie, Precies een week na mijn behouden aankomst in Afrika, zit ik dit neer te pennen in de Missie van het belangrijke stadje Arusha, eindpunt van een spoor lijntje vanaf de kust. Arusha heeft 2 a 3000 inwoners, wit, zwart en bruin. Van hier zal ik voorlopig mijn post moeten halen en gaan winkelen. Ondertussen zijn de eerste "Texelse Gouranten al aangekomen (en verslon- HOEST, GRIEP... De weldadige warmte van Ther- mogène stilt de pijn in keel en borst en verjaagt de aanval. GESLAAGD De te Amsterdam wonende Texelse mej. C. A. Bakker deed, met gunstig ge volg examen voor Stenografie Engels. „WALLSTREET" „Wallstreet" is in New York de straat, die welhaast uitsluitend uit bankgebou wen bestaat. Nu, de Binnenburg begint daar ook op te lijken: een dezer dagen heeft de Nutsspaarbank het pand Bin nenburg 9, Den Burg - de melkhandel van C. H. de Waal - onderhands gekocht met het doel daar binnen afzienbare tijd een modern bankgebouw met woon huis te vestigen. Bovendien bestaan er plannen om op hetzelfde perceel tevens de nutsbibliotheek onder te brengen. ADVENTS A VOND Donderdag 22 December wordt er in de Herv. Kerk te Den Burg een advents- avond gehouden. Er wordt in deze dienst een kerstspel gebracht. Het kerkkoor zingt een kei'stcantate. Zie ook Woens dag de advertentie. MAANDAG: POSTZEGELEUILBEURS Maandag zal er weer een ruilavond gehouden worden voor de Texelse post zegelverzamelaars en wel in Hotel „De Graaf" Er zullen ook nu weer zegels aanwezig zijn en wel van het Koninklijk bezoek aan Suriname. Verder kunnen de leden zich steeds in verbinding stellen met de heer M. J. Witte, Julianastraat 7, Den Burg. Vrienden, willen allen er om denken om op de ruilavonden even af te rekenen, hetgeen betrokken is van de zichtzendingen. Dit is voor de goede orde noodzakelijk. Komt allen trouw naar de ruilavond en verrijkt Uw verzameling zoveel mo gelijk. Breng Uw kennissen mee en spoor hen aan lid te worden. Een genoeglijke avond toegewenst en tot de 19e dan maar. De secr. Joh. A. S. KERSTAVOND IN DE HUISHOUDSCHOOL Donderdag 22 December zal de heer P. Dijkstra, te Bergen, in de huishoud school een lezing houden over Europees Volkshogeschoolwerk voor de gezamen lijke bijeenkomst van de verenigingen van oudleerlingen van de huishoudschool en landbouwschool. De heer Dijkstra was de leider van de uitstekend geslaagde excursie naar Sauerland van de N.O.L. van de land bouwschool. Na de pauze zal de heer Laan een kerstverhaal verzorgen. Op.deze avond begint de kaartverkoop voor het toneelstuk „Stenen voor Brood". DE 12DE IN DE COCKSDORP Ook in durp is Ouwe Sunderklaas niet ongemerkt voorbij gegaan. De sunder- klazen lieten zich weer geducht gelden en dè jury heeft het dan ook moeilijk gehad om uit te maken wie de prijzen zouden winnen, maar ze hebben het tot een goed einde kunnen brengen i(onze hartelijke dank). Het begon al vroeg, van 6-7 uur zat de jury voor de kinderen, die ze het lang niet gemakkelijk maakten. Tenslotte zijn als prijswinnaars uit de bus geko men: 1. Tafeltje dek je (Marjan en Jenny Zwart); 2. De jager met zijn hond (Ton- ny en Wim Beerling en Cor Barends); 3. Onder moeders paraplu (Hanny Smit en Alice v.d. Kooij); 4. Bruidspaar (Tineke, Annelies, Hans en Willeke van Heer waarden). Bij de oudere gingen de prijzen naar: 1. beker plus taart: Waddenconferentie (combinatie uit Eierland en De Cocks dorp); 2. Op de plaat rust (fruitmand); 3. Australisch bruidje met Minister Suur- hoff (worst); 4. Boer met kippen (worst); 5. Een groep met „ik ben nog geen acht tien dus allemaal naar bed" (taai-taai). De prijzen van de verloting zijn ge vallen op no. 618 taart; 547 fles wijn; 8 speculaas; 42 taai; 544 worst. Zij, die de prijzen nog niet hebben afgehaald, kun nen die nog afhalen bij Bakkerij „De Eendracht". We mogen wel zeggen, dat dit een wel zeer geslaagde avond is geworden en jong en oud weer volop hebben geno ten. den). Beste dank en mogen er nog vele volgen, al dieper het Masai-land in. De zeereis was voorspoedig, in een oud Liberty vrachtschip, bij gebrek aan beter. Gelukkig is het niet doormidden gekraakt, wat naar men zegt een van hun hebbelijkheden is, ook niet in een storm rondom Spanje. Op 4 Dec. waren we al in Mombasa, waar ik de Sinter- klaas-dagen rondom de dokken heb doorgebracht, om mijn bagage los te krijgen. Dat lukte me ten slotte voor het zachte prijsje van nog geen tientje. Toen maar gauw op de bus naar Arusha, met een korte onderbreking in Taveta. Hier in Arusha begint het eigenlijke Masai-land met een aanverwante stam de Arushas genaamd. In de buurt heb ben we enkele school-kerkjes, maar geen lijkt me geschikt om tot Missie - mijn nieuwe Missie - te promoveren. Meer in het centrum van het land, nogeens 240 mijlen of een kleine 400 km ten N.W. van Arusha, is een gezond stukje heuvel land, goed bevolkt, waar ik zo gauw mo gelijk heenga om te zien of ik er althans een voorlopig plaatsje kan krijgen. Er loopt een' tamelijk eenzaam soort slag heen en met een jeep kom je er binnen 10 uur rijden. Daar is een kleine rege ringspost van hieruit bediend en er is 'n wekelijkse post- en vrachtdienst, en zelfs een winkel met neger-benodigdheden. Tot Nieuwjaar heb ik de tijd om overal rond te neuzen. Zeer waarschijn lijk ga ik daar na Nieuwjaar heen, eerst mijn intrek nemend in een van de rege ringshutten, die daar staan. De Regering doet er vooral vétérinair werk en er zal wel ergens een soort veearts wezen ook. Mag ik de gelegenheid nemen om bij deze aan alle makers, lezers en gebrui kers van de Tex. Courant alvast al het beste van het beste toe te wensen bij ge legenheid van Kerstmis en Nieuwe Jaar? En tot een volgende keer als 't God be lieft en de Masais hun speren bij zich houden. Pater M. J. WITTE BIJENTEELT OP TEXEL Met opgave voor de cursus over bijen teelt is het niet zo erg storm gelopen. Het aantal bleef ver beneden de ver wachtingen en zodoende kan deze cur sus, waartoe de vereniging tot bevorde ring van de Bijenteelt, afdeling Texel 't initiatief nam, geen doorgang vinden. Intussen wordt de bijenteelt op ons eiland tóch door een flink aantal perso nen beoefend; 57 hunner zijn lid van de plaatselijke afdeling. De honing wordt nagenoeg in eigen kring verbruikt, hoewel U hier en daar ook wel eens het geluk kunt hebben een potje honing van eigen Texelse bodem te kunnen bemachtigen. FILMNIEUWS „DUIVELS DER ZEE" Nou, duivels: „Hij zette alles op het spel om de vrouw, die hij liefhad, uit de handen van haar vijanden te redden". Aldus een der slagzinnen, die ons enig beeld trachten te geven van de spanning, waaraan dit filmverhaal zo rijk moet zijn. Het woord duivel wordt hier dus wel enigermate voorbarig gebezigd. Trou wens wij lezen ook, dat hij, „gedreven door jalouzie de vrouw, die hij liefhad, in grote moeilijkheden bracht". En dat is toch weer verre van braaf, niet waar. Het verhaal speelt zich af tijdens de strijd van Napoleon tegen Engeland en zijn andere vijanden. Wij krijgen een kijkje in de wereld van de spionnage en de contra-spionnage, misschien kinder spel vergeleken bij hetgeen men tegen woordig onder spionnage verstaat, maar daarentegen levert het gebeuren toch stof "genoeg om de bioscoop-liefhebber 'n uurtje aandachtig te boeien. „BOTSENDE HARTSTOCHTEN" Sfeer en bedrijf in een kleine vissers haven, met inbegrip van een conserven- industrie, vormen de voornaamste aan trekkelijkheid van deze film, hoewel dit eigenlijk maar décor en geen hoof zaak is. Als zodanig is daarentegen bedoeld een onvervalste driehoeksverhouding, waar van een weifelende vrouw middelpunt is. Die vrouw aarzelt tussen de ruwe Robert Ryan en de zachtmoedige Paul Douglas. Ze trouwt de laatste, loopt over naar de eerste, heeft er dan spijt van en gaat tóch terug naar haar echtgenoot, net op het tijdstip, dat die'uit wanhoop zijn ri vaal wil vermoorden. Het is allemaal volgens de regelen van de „kunst" door Fritz Lang (de Amerikaanse wel te ver staan) in elkaar gezet. Nederlands nieuws: O.a. Bijzondere lage waterstand op de Rijn bij Arnhem; 50-jarig toneel-jubi leum van Aaf en Herman Bouber; De Arnhemse tentoonstelling „Vrouwen Schilderen", Koningin Juliana ontmoet „Amsterdamse Joffers"; Grootste gegra ven dok van Nederland in gebruik geno men; Nieuws uit Nieuw-Guinea, Orchi- deeënpluk. Wereldnieuws: O.a. Om de eenheid van Marokko; 27 Doden bij vliegramp van Seattle; De In dische reis van de Russische leiders; Kabinetsvergadering op Eisenhowers boerderij; De Herenmode voor 1956; Duits monument bij Tobroek; Wielren nen in Japan; Handbalwedstrijd Frank- rijk-Duitsland.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1955 | | pagina 1