Cjrocn ^warL-Jéxels in het MAGGI Biijf meester iGroep van 90 vluchtelingenkinderen arriveerde veilig en wel op Texel Goed begin MffljjrrrrniiSLiLViiiJIIIig IVOfêOL: De Tandpasta van standing Bouw bungalowdorp GOUDBOUILLON DoomSttDAG 21 JANUARI 1956 )ela >e ve 70e JAARGANG No. 7011 COURAN aanrve N.V. v.h. Langeveld de Rooij i dee!-kan;'le' Drukkerij Bibliotheek 1799 Burg - Texel - Postbus 11 - Tel- 11 Verschijnt woensdags en zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl- Bank Postgiro 652- - Abonn. pr. f 1,95 p kwart. 20 ct incasso. Adv- 8 ct p. nun. anm oont maa r,r p het dek van „De Dageraad" - de dageraad ook voor deze kinderen - len 'Pen WÖ dit groepje, een deel van de negentig kinderen vereeuwigd. Ze ohu#n door de leiding allemaal keurig geregistreerd en de onderbrenging ging ,-vr.r WiLinks mevr- Elias, rechts kapelaan Stam. dié dag beter bekend als ze stormden het promenadedek op, éér ste klas, welja! Zij zagen voor het eerst van hun leven de zee, een echte zee en de onafscheidelijk daaraan verbonden meeuwen. Nooit hebben wij zoveel tie ffhet briefje, dat zijn „muti" hem ftö meegegeven staat ook het adres asprj2ijn grootmoeder, die ergens in ^Z!etduitsland woont. Hij moet vlug iets 1 toor 'Zich laten horen. Er moet dus een ens »f naar grootmoeder, naar moeder - I meeuwen rond de boot gezien, misschien Pjt kamp - en naar vader, die ver het kamp op een fabriek werkt, KI ie niet kan wachten tot hij met ekend thuis komt. Want daar, aan ere kant van de grens zijn ze na- lijk dolnieuwsgierig hoe zijn eerste lissende indrukken zijn. !ar eerst moeten wij dit briefje le- Zijn moeder heeft het geschreven en idankt de pleegouders hartelijk voor iericht, dat nog juist het kamp be- n ttcte voor de trein in de richting van ^ftjlnzaal wegstoomde. Ze heeft in die iify.M? gelezen, dat Texel een mooi eiland met duinen, bossen en strand en om- le j!'eld door een onafzienbaar grote zee. edeJBeeft verder gelezen, dat de pleeg- .j Iers hopen dat haar zoontje een fijne an tahtietijd op het eiland zal mogen b •- en en straks een onvergetelijke her- bering aan die mooie tijd met zich zal vcgen meedragen. 3n ntussen kijkt „Peter" de kamer eens ].erid. Het schijnt hem best aan te staan, ar als ze voor het avondeten aan ta- dit ?ers! u: nd te i ook bedi in 1:^ bevroedden die hongerlappen dat het de jeugd aan niets ontbroken had geduren de de lange reis, diagonaal door ons land' er was veel brood over, want hun ouders hadden hen niet met niks op de trein gezet en ons eigen comité had de bakkers zo ggekregen om volop cadet- jes te fabriceren, terwijl de slagers, melkslijters etc. voor de meubilering hadden gezorgd. Menig cadetje, in de landbouwhuishoudschool met vakman schap gemeubileerd, kwam onaangeroerd naar het gouden boltje terug. „Peter" liet die dag drie cadetjes en zeven sneetjes brood van Duitse makelij na. Hij ging vroeg naar bed en de vol gende ochtend moesten z:jn pleegouders toch eerst ers vertellen waar zijn broer tje logeerde en waar het postkantoor was, want hij had beloofd vóór alles te zullen schrijven. Hij had nog weinig van het eiland gezien: het was al bijna pik donker, toen ze in Oudeschild op de wal stonden, want reeds aan boord moest worden uitgekiend, waar ze uiteindelijk 1jr zitten, blijkt hij te aarzelen. Nee, véél i heen ^moesten. Er ging een clubje Oude- li J 1 '*'J oaiicu.ii. "cc, vcci iheeft hij niet. Och, ja, moeder had Tiers geschreven, dat hij zich de laat- srsll zo druk had gemaakt en zijn /0 )aS daardoor al dagenlang totaal van )cje eek was geweest. "odJ? v°lgende dag - na een nacht, die 0.n; nogal eens op een ander punt dan an het warme bed had gewenkt - blijkt anzit'hèt recept te zijn, inplaats dus van volvette (sohapen-)kaas. Maar de ^er:e drinkt hij gretig op en durft zowaai Pjaa^tweede kopje te vragen, want alle )mlgen thee was er in het kamp niet bij. wariet kamp. Niemand van de pleegou- rs, noch iemand van het comité heeft lëgenheid gehad er een kijkje te ne- »nj maar ze zien het zó voor zich: som- riarP barakken met ruimten, die door pschillende families moeten worden Weid. Ruimten op meer dan primitie- wijze afgeschermd. Daar zaten ze, 'J ichtend, hopend althans op een betere »reld, hunkerend naar een huis, zoals Texel de pleegouders hebben. Honger? Nee stellig niet, maar wat wil verwachten van een éénpansmaaltijd Th een gaarkeuken, die voor het gehele :>k tegelijk kookt? k<ws i0 ^e, de geestbrekende sfeer t oeten duizenden, tienduizenden, van Beren tot grijsaards, leven. «Jttxel heeft, dankzij het prachtige ini- Itief van mevr. A. de Koning-van imshorst negentig kinderen voor de lur van acht weken geadopteerd. Hier- 1 ee heeft dit kleine eiland een goed orbeeld gegeven en het A.N.P. maakte c e n dit feit dan ook speciaal melding in zejar nieuwsuitzending. Als alle gemecn- b« voorbeeld gaan volgen, zullen er veel meer kinderen in de gelegen- n ;id worden gesteld vele weken uit het lL ire kamp in een gelukkiger wereld te Ken verblijven. e- jJa de kinderen hadden er best zin in. had hun enthousiasme eens moeten ideslaan, toen zij uit de comfortabele ___ACO-bussen stapten en de Texelse boot igen liggen. „Fijn", riepen ze, ,,nü gaan 'e werkelijk naar Texel". aJ De leiding had het allemaal keurig Daor elkaar: zoveel kinderen in deze en J>veel in die kajuit, maar. een on- oorzien enthousiasme gooide dit deel an het reisprogramma finaal in de war: schild binnen, anderen hadden als be stemming Oosterend en de overigen wer den in Den Burg opgehaald om vandaar naar de andere dorpen, boerderijen enz. te worden gedistribueerd. De 8-jarige „Ilse", klein en bleek, scheen nogal verreisd, maar toen ze tus sen de kraakheldere lakens Aag zei ze vergenoegd: „Zo is het goed" om zich meteen aan Morpheus over te geven. Het zal een unicum zijn, dat een kin derschare hartje winter naar een eiland komt, dat zijn beroemdzijn juist aan de zomermaanden te danken heeft. Wie gaat er onder normale omstandigheden nu bij winterdag naar Texel? Je vraagt je dan onwillekeurig af, of „ze" niet be ter van de zomer hadden kunnen komen. Denk je verder na, dan besef je, dat het allemaal even lang als breed is: de zo mermaanden zijn in een kamp nog weer lang zo ellendig niet als de winter. De kinderen kunnen dan helemaal nergens heen en binnenshuis is geen mogelijk heid een sfeer op te bouwen, die wij als „de gezellige winteravonden" kenschet sen. Oost-west, maar nóóit in een kamp, de grootste vijand van de mens. En vooral dit kamp, te Rheine, waar zoveel nood- I zakelijke voorzieningen achterwege ble ven. „De jeugd past zich. gauw aan", on getwijfeld, maar niet in een kamp: dat i is de jeugd vijandiggezind, dat breekt de I jeugd. Juist daarom is het zo verheu- j gend, dat het plan voor dit transport zo 1 goed geslaagd is. „Peter" had het de laatste dagen wel erg moeilijk gehad; als hij die koorts (41 graden) hield, zou hij immers pas een maand later met een ander transport mee kunnen gaan. „Peter" verklapt, dat I hij niet meer naar het kamp terughoeft: ze krijgen een eigen huis, in de buurt I waar vader werkt. Daar zullen ze defi- nitief gaan wonen in de vurige hoop nóóit meer opgejaagd te worden en te mogen leven in een wereld, waarin de mensen elkaar beter zuilen verstaan. I Dit laatste heeft de 10-jarige knaap ons niet verteld. Wat weet dit kind van de wereld? Van de haat? Van de heb zucht? Van de scheidingslijn tussen de volkeren? Hij speelt met het Texelse jongetje, alsof er geen verschil tussen de nationaliteiten bestaat, alsof de we- BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 13 t.m. 19 januari 1956: Geboren: Franciscus Wilhelmus Jo hannes, zv Willem G. Commandeur en Gijsberta C. den Blanken; Anne Elisa Margaretha, dv Johannes M. van Tok en Agatha A. Witte; Maria Elisabeth Cor nelia, dv Cornelis J. de Porto en Corne lia Th. Boom. Ondertrouwd: Albert J. Winter en Augusta W. Kiewiet. Getrouwd. Gijsbertus Boot en Maria C. Smit. Overleden: Jacob Kikkert, oud 34 jaar. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER VAN LOON (ingaande Zaterdagavond 6 uur) DE TOREN EN DE STORM Woensdagavond, toen de scheepvaart gewaarschuwd werd voor een noordwes terstorm, stond de zee vier uur voor hoogwater al vrijwel legen de duinvoet bij de vuurtoren. Het ligt voor de hand, dat men de volgende uren met enige zorg tegemoet zag, maar het is erg mee gevallen: het duin is weliswaar erg steil geworden, maar de afslag zelf was niet noemenswaard. De zee nam wel veel zand weg aan de duinvoet. Tegen middernacht zou het hoogwater zijn, maar om acht uur stond het water al nagenoeg tegen de duinrand. Van de duintop is slechts op enkele plaatsen een meter duin verloren gegaan. De weg ten noorden van de Eierlandse dijk stond onder water. Bij een afwijking van de waterstand van een halve meter verhoging, bereikt de zee doorgaans reeds de weg. Gisteren was de verhoging zeker twee meter. VERTROKKEN PERSONEN Marius van Kooten, van K 10 naar Australië en echtgen.; Léon H. L. Wil- lemsen, van Schilderend 64 naar Ginne- ken, Ulvenhoutseln 19; Willem van Heerwaarden, van Weverstraat 37 naar Amsterdam, Joh. Meewisstraat 51 en echtgen.; Jelle de Jong van De Koog 3 naar Zwaagwesteinde, Verl. Noorder stationsstraat 128, en echtgen.; David A. Bakker van Oudeschild 251 naar Sneek, Fred. Hendrikstraat 16 en echtgen.: Julianus H. Timmer, van Weststraat 8 naar Den Helder, Roggeveenstraat 33; Theodora M. Uijtewaal, van De Waal 2 naar Bodegraven, Pr. Bernhardstraat 18. over Uw zenuwen. Neem Mijnhardt's Zenuwtabletten HOOG Vv ATER TE OUDESCHILD Het was woensdag geen stormweer, maar zelfs door de harde westenwind werd het water boven het normale peil opgestuwd. Het bereikte een hoogte van 1,95 m boven N.A.P. en de haven stond dan ook weer blank. Dit hoge water had kennelijk enkele mensen verrast, want een aantal lege vaten, die niet naar een veilige plaats waren gebracht, gingen op drift. Ze kwamen bij het nieuwe haventerrein te recht, waar ze de volgende morgen weer bijeengezameld werden. De bootverbinding ondervond moei lijkheden door het ruwe weer. Aan Den Helder braken de trossen, waarna „De Dageraad" een schuilplaats in de nieu we marinehaven zocht; te Oudeschild werden 2 palen beschadigd. De laatste boot kwam met ruim een uur vertraging binnen. PARTICULIER BEDRIJF Naar men ons meedeelt is de hengst, gestationeerd op de boerderij van de heer Joh. Kikkert, Westergeest, niet van de vereniging „De Paardensport". Sinds 1946 wordt deze nl. door de heer Kik kert geheel voor eigen rekening „geëx ploiteerd". 't Nieuwe jaar is goed begonnen, Zag ik in mijn lijfblad staan. Want de beide ziekenfondsen, Zullen voortaan samen gaan. Daarmee is een eind gekomen, Aan veel scheidingsnarigheid. Ook al was de laatste jaren, Dan geen sprake meer van strijd. Dat was twintig jaar geleden, Even anders, vriendenschaar, Want toen zaten toch de fondsen. Menigmaal elkaar in 't haar. Doch de tijd heelt alle wonden, Wat een utopie toen scheen, Is nu werk'lijkheid geworden: Beide ziekenfondsen één! Hieruit valt voor ons te leren, Dat met wat verdraagzaamheid, Dikwijls veel bereikt kan worden, Ook al vraagt het soms veel tijd. Zo zijn er zovele dingen, In ons dagelijks bestaan. Die veel beter konden draaien, Als men durfde samengaan. Hoe het zij, de Tesselaren, Zijn weer in één fonds vergaard, En zij slikken weer de pillen. Broederlijk en onbezwaard. Niettemin wens ik de leden, Maar zo min moog'lijk profijt. Dit vanwege de gezondheid, Ziekte geeft maar narigheid- Huib de Rijmelaar. S.V. Texel Programma voer zondag. Schagen-W atervogelsS ucces-Meer vo gels; DTS-VZV, Limmcn-Texel; WGW- BKC. Texel 2-Succes 3; Texel b-ZDH a; Texel c-Succes c. Texel a is vrij. Mogen we van allen verwachten, dat ze zich geheel geven. Texel 1 moet ern stig proberen in de running te blijven. S.V.O.-nieuws De adsp. wonnen zaterdag van ZDH met grote cijfers: 71. Dat was goed werk. Vandaag gaan jullie naar SVC en dit is dè wedstrijd, want jullie hebt evenveel punten als SVC. We gaan weer met de auto van Brouwer, ook suppor ters kunnen mee. Het eerste speelt zondag om 1,30 uur thuis tegen ZAP 2. Denk er niet te ligt over, want ze wonnen zondag nog met 132 van AGSV. Uit verloren we met 51, maar speelden toen met negen man. Zorg dat je op tijd bent. reld één volk en één vaderland zou zijn! Dat is ze helaas niet en wij vragen ons wel 'eens af of zij dat ooit zal worden, „Het leven is geen vreed' alhier", zeker, maar wat niet is kan worden en boven alle menselijk denken en streven staat de wil van God, die alle mensen, waar zij ook geboren werden of zullen worden, met gelijke liefde tegemoet wil treden. Die ook zegt; „Hebt Uw naaste lief gelijk Uzelf". Ook dat zal de 10-jarige „Peter" nog niet tot zijn probleem rekenen. Hij is blij te mogen behoren tot de kinderen, die méé mochten. Kinderen uit alle windstreken: uit Joegoslavië, uit Polen, uit Litauen, uit Oostenrijk en vooral uit Oostduitsland. „Peter" was nauwelijks geboren, toen de tweede wereldoorlog eindigde, een oorlog, die naar zijn maat staf al eeuwig-ver achter hem ligt. En als je het hém vraagt zou hijzelf ook moeten bekennen het erg vreemd en erg onrechtvaardig te vinden, dat het ene gezin in een barak moet huizen en het andere in een (eindelijk goedgekeur de!) woning, de mens waardig. INGEKOMEN PERSONEN Johanna H. M. M. van de Pol, van Til burg, Rielseweg 59 naar Den Burg, Wil- helminalaan 15; Dirk A. Faber, van Bui tenzorg, Indonesië naar K 61a; Dirk A. Ribbink, van Haarlemmermeer, Pr. Ire- nestraat 3 nr Den Burg, Groeneplaats 6. DE WIJDE STEEG B en W. stellen de Raad voor van de heer J. L. Koopman, Oudeschild no. 272, 100 m2 grond aan te kopen voor f 50, Deze grond behoort tot de Wijde Steeg, die door de gemeente tot straat zal wor den bevorderd. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 22 januari op om 8,37 uur en gaat onder om 5,10 uur. Maan: 27 jan. V.M.; 3 febr L.K. Hoog water ter rede van Oudeschild: 21 jan. 0,35 en 13,20; 22 jan. 1,35 en 14,30; 23 jan. 2,50 en 15,45; 24 jan. 4,25 en 17,20; 25 jan. 6.00 en 18,40; 26 jan. 7,20 en 19,40; 27 jan. 8,20 en 20,30; 28 jan. 9,15 en 21,20. Aan het strand ongeveer een uur eer ier hoog water. Zeer spoedig zal worden begonnen met de bouw van het bungalowkamp in het duingebied bij De Krim, ten zuiden van De Cocksdorp. Zoals wij destijds gemeld hebben, heeft de Nillmij, Arnhem, daar een uit gestrekt duinterrein aangekocht van de heer Th. Reuvers. In totaal zullen er vijftig bungalows verrijzen en 25 daarvan wil men nog ko mend seizoen in gebruik gaan nemen. Dit bungalowdorp komt op de plaats van het kampeerterrein „Torendal", dat verplaatst zal worden. De exploitatie zal ter hand worden genomen door N V. Buka, Den Haag, welke onderneming de heer M. Reuvers Thzn. tot kampbeheer der heeft benoemd. Reeds heeft de N.V. Buka de exploi tatie van dit bungalowdorp, dat even ten noorden van de Sluftervlaktc komt te liggen, in een blad bekend gemaakt en de reactie was zodanig, dat men met het aantal aanvragen momenteel al geen raad weet. De bungalows zijn nl. niet alleen be stemd voor ambtenaren van de Nillmij, maar kunnen door iedereen worden ge huurd. De huisjes zullen f 75,tot f125,per week aan huur moeten op brengen, d w.z. in het hoogseizoen, want in voor- en naseizoen zal men er tegen gereduceerde prijs kunnen vertoeven. De bungalows worden opgetrokken van steen en met riet bedekt. Zij zullen bevatten: een zitkamer, twee slaapka mers, een keuken, een w.c. en een dou che. Zij zullen worden voorzien van elektrisch licht, stromend water, gas, een open haardje en een complete inventaris. Ze zullen in grootte variëren en plaats bieden aan 4, 6 en 8 personen. Er zal ook een hoofdgebouw verrijzen met kantine en een zelfbedieningswinkel. De plaatse lijke middenstand zou in de gelegenheid worden gesteld tot levering van de con sumptieartikelen etc. Het terrein zal van een doelmatige windkering worden voorzien, zeer ver standig want ook in het noorden van ons eiland kunnen wij er wel wat bos bij gebruiken. Voorts is in het plan de aan leg van een parkeerterrein geprojec teerd. In de toekomst wil men er boven dien een zwembad maken. Al met al wordt dit dus een dorado voor de va kantiegangers. Bmueabrand van schrijnend maagzunr Onmiddellijk te doven 1 Met Rennies. Bevrijd U van dat hinderlijke, branden de gevoel op Uw maag. Neem Rennies. Rennies helpen iedereen altijd da delijk!! Laat U het genot van een sma kelijke, pittige maaltijd niet bij voorbaat bederven door angst. Met Rennies is de narigheid van „ver keerd vallen" uitgesloten. Als Uw maag „onveilig" seint, vlug één of twee Ren nies en wég zuurbrand, wég pijn. Simpel om in te nemen en nog smakelijk ook! ZDH-nieuws Zaterdagmiddag Texel b-ZDH a; ons eerste is zondag vrij. Tex. Boys-nieuws Zondag speelt Boys 1 thuis tegen Schoorl 1. Aanvang 1,30 uur. Denk erom Boys, dat wij geen verliespunten meer kunnen gebruiken, daar wij anders te veel achter komen. Boys 2 gaat zijn laatste wedstrijd spelen en wel uit tegen WGW 5. Als deze door de Boys gewon nen wordt zijn zij kampioen. Daarom jongens, alles op alles. Veel succes. We /ertrekken om 11,00 uur van de Groene plaats met de dienstbus, dus allemaal op tijd. De adspiranten spelen zaterdag om 3,30 uur thuis tegen De Koog. Terrein- dienst voor zondag A. Barhorst en W. Onck. S.V. De Koog Zondag is De Koog bij Con Zelo op bezoek geweest. We wisten een 22 ge lijk spel uit het vuur te slepen. De adsp. speelden met 00 gelijk tegen Texel b. De welpen verloren met 60 van Texel- welpen, maar er waren ook slechts acht jongens present. Zondag ontvangt De Koog MOC thuis. Eindelijk kunnen we nu eens volledig in het veld komen, aanvang 1,30 uur. De adsp. spelen vanmiddag om 3,30 uur uit tegen Tex. Boys. Vertrek De Koog 2,45 De zuiverste, krachtigste vleesbouillon. Heerlik en handig en slechts per doosje d 2 tabletten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1956 | | pagina 1