(fro en 'ZwartsJexeU in het loarL.. cm Geslaagde toneeluitvoering voor De Instuif' Die Flüchtlinge Ruwe,rode handen 'm E! xels oudste ingezetene ij heden 96 jaar rel. Br Winter lief en leed 1NSDAG 15 FEBRUARI 1956 70e JAARGANG No. 7018 »r E X E LS EWCOURANT iet igt :n. ïw rd an Jw an id. te al! xve N.V. v.h. Langeveld de Rooij handel Drukkerij Bibliotheek Burg - Texel - Postbus 11 - Tel- 11 Verschijnt woensdags en zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl- Bank- Postgiro 652- - Abonn. pr. f 1,95 p kwart. 20 ct incasso. Adv- 8 ct p- mm. ze Dor en 'an art alle nd. tra eet een die ïvr. de wed. T. Wevering-Beumkes, ïen onbezorgde, zonnige oude dag in Huize „Irene", viert heden als te ingezetene van ons eiland haar verjaardag. leest in zulke gevallen nogal eens le jubilaris of jubilaresse een uitste- e ^gezondheid geniet, maar heus, Wevering blinkt uit Wij hebben over haar vitaliteit en scherpte van t verbaasd. Vier jaar geleden hebben haar ook opgezocht en wij kunnen zeggen, dat zij veel ouder is gewor- terwijl op zulk een hoge leeftijd de meestal toch dubbel gaan tellen, koesteren o.i. dan ook geen al te e hoop, dat mevr. Wevering het rd van Opa Trap, die ruim 100 jaar werd, nog eens zal verbeteren evr. Wevering is zeer goed te spre- over de verzorging in „Huize Irene": ad destijds al een kamer laten re- eren in het Rusthuis van de C. E. ardsstichting, maar ze staat op het dpunt, dat ze wèl kan veranderen, r stellig niet kan verbeteren, 'n-'uitstekende gezondheid, inder- l, maar ze vindt het bar lastig, dat •gen nog zo slecht functioneren, rdoor kan zij al in geen jaren meer i, maar wèl kan ze nog handig met >reipennen overweg. Zij is ook nog goed ter been en zelden hebben wij ind op zulk een hoge leeftijd nog zo l zien wandelen. evr. Wevering werd op 15 februari in de Prins Hendrik Polder geboren /el op hoeve „Amalia". Haar vader m uit Gelderland, maar haar moeder een volbloed Texelse en zag het le- licht op de boerderij „Tienhoven", ?n|De Waal en Den Burg. In die telde de Prins Hendrik Polder maar t boerderijen „Amalia" en „Alexan- oevc". jHtmilie Beumkes werd met een t aantal kinderen gezegend, van dit 1 'zijn thans alleen mevr. Wevering en zuster, woonachtig le Den Helder, in leven. Haar zuster is 5 januari 90 oud geworden. Haar vader werd 88 mevr. Wevering geboren werd de P.H. Polder nog maar 13 jaar want die is van 1846 op 1847 inge- 7]Zij was al 17 jaar toen polder Het rden ingedijkt werd. Het is merk- rdig, dit te bedenken, i en dan treffen wij bij kennissen, iden van Texels historie, oude foto's Texel aan en in vele gevallen kun- wij ons dan volstrekt niet meer stellen e de situatie in die dagen d.w.z. zo'n vijftig jaar geleden i mevr. Wevering een kind was en 2jylijks trouw naar de Hoornder school meester Remmers toog, was de situ- -nog weer veel anders. Ja, de laatste vanmiiV heeft ingrijpende wijzigingen ge lat hij iht en je kunt welhaast op geen en- zen was^errc'n meer vergelijkingen gaan :iichtte Sis *n de oudste Texelse Courant - ig schrvan ^887 - bladeren voelen wij ons sn grijs verleden beland, maar mevr. ering was toen al 27 jaar, een vol- i die aigi vrouw dus. En toen de barre £- van 1890 ons land en eiland ge- ndgenoogj- was z- reecjs 30 en misschien liet Fijn, cian de jeugd wel ontvallen, dat die ?bt Wal 1890 eigenlijk nog niks was bij die zijn s achttienhonderdzoveel an een ver verleden denken wij ook beiden wij horen spreken over de strijd van ?1 jarenJO tegen Bosman, maar dit alles is r mevr Wevering uiteraard het laat- navondnieuws! Want zij weet er nog van, Ie vroe: Texel in een soort middeleeuwse iad. tand verkeerde, met schier onbe reide Snbare wegen, althans bij winterdag. 1 had ^ïaar jeugd dróómde men nog niet eorge he elektrisch licht, noch van badhuizen •romfietsen, noch van een Bond van len door erlandse Plattelandsvrouwen. En - zei hij wiekten de oude korenmolens uk spi in het landschap. Wij voor ons it gegoolMF dat een £ljd> die £n meer dan één eld ui®* prevaleert boven de moderne rejg ,0;len betrouwfl a op. x>k nooil SVC-nieuws )or de aanhoudende winter werden Het is wedstrijden afgelast. Deze program- kan om? 2ijn allemaal veertien dagen opge- ïeer uitg^5n' zo vaaks?® uitvoering is in Oosterend ook in het op b^zonder goede smaak gevallen, dit voor je®oede verstandhouding en sport- 1 dat zijT R®?e? de verenigingen. wannee d Jan Beerling behaalde de af- noeten ^>en zaterdag het jeugdkampioen- p van Texel op de schaats. Jan onze t vervolf*11-^6 gelukwensen. tijd, zónder korenmolens, maar mét bromfietsen, zónder Texelse kappen, maar mèt permanent wave, met zes weken garantie. En al mag het autobuspark van onze goeie TESO ook nog zo up to date zijn, wij zouden (persoonlijk) alle bussen graag inruilen voor de ouwe brik van Jan Kalis i(mèt halte „De Keet" natuur lijk). Dit alles neemt niet weg: a. dat mevr. Wevering ook in deze moderne tijd een gelukkig mens is en graag luistert naar de radio, onbekend in haar jeugd; b. dat zij de jeugd gaarne haar bromfiets gunt (jeugd is vrouwelijk); en c. dat mevr. Wevering de banketletters, gefabriceerd uit de moderne bakkerij-met-hete-lucht- oven éven verrukkelijk vindt als die, waarin de oude bakker met zijn takken- bassenoven zijn vakmanschap legde. Want in vele opzichten heeft mevr. We vering de moderne tijd keurig weten bij te houden. Gaarne wensen wij haar dan ook nog vele jaren bij een goede gezondheid toe. VIOS TREEDT OP Op zaterdag 7 april hoopt VIOS een uitvoering te geven in „Het Wapen van Amsterdam" te Oosterend. Het korps telt momenteel maar 15 leden, maar ondanks deze matige bezetting hoopt men de donateurs en andere belangstel lenden o.l.v. de heer S. v.d. Slikke een goed programma te kunnen bieden. Was haben wir Flüchtlinqe aut Insel Texel qemacht, Wir haben unsere Ptleqeeltein bestimmt kein Leid und Kummer mitqebracht- Wir krieqen qut und viel zu essen, Und werden uns're Pfleqeeltern nie verqessen, Und sind wir wieder in weiter Feme, So denken wir an Insel Texel qerne. Klaus Peter Treuer, 12 Jahre Februar 1956. Waar en wil is, is een weg. Toen de penningmeester van „De Instuif", j Nieuwstraat, Den Burg, begon te zuch- j ten, wist je meteen hoe laat het was. Er moesten middelen en wegen worden ge- j vonden om de kas te spekken. „Als wij I eens een avondje voor „De Instuif" ga- ven. Een avondje, goed, maar wat kun nen we bieden en wat zal er over blij ven voor „De Instuif"? Men sloeg spijkers met koppen en wierp zich op de studie van een aller aardigst blijspel, in drie bedrijven, geti teld „De Dochters van de Baas". Vrijdagavond kwamen ze daarmee in „Eben Haëzer" voor het voetlicht en toen het doek opging was de zaal, gezien het koude weer, best bezet. Totaal zo'n 120 man. Op het programma, tevens be wijs van toegang, lazen wij dat de „to neelavond" verzorgd zou worden door enkele jongeren Wel, die jongeren heb ben het prima gedaan Wie een trouwe bezoeker van de avondjes in het gebouw voor christelijke belangen aan de Julia- nastraat is, zal ongetwijfeld geconsta teerd hebben, dat dit een van de beste programma's is geworden. Een compli ment dus. Wij maken in het stuk kennis met Dirk Wortel, die aannemer is (de heer Teun Huisman Jr.) en zijn trotse vrouw Trude rnej. Afke de Vries). Hun oudste doch ter Gerda (mej. Riet Bakker Rd.), hun 2de dochter, Rita, (mej. Lien Daalder), hun jongste dochter Anne-Miek (mej. Duwie Tuinder). Jonkheer Archibald van Ilooghaeren, verloofde van Gerda (de heer Wim Eelman Nz.), een butler (de heer Henk van der Ster), een technisch uitvoerder, Toon van Vliet genaamd (de heer Kees Duinker), de assistent tech nisch uitvoerder, Peter van Hoek, (de heer Kees Tuinder) en boekhouder Karei Molenaar (de heer Henk Terpstra). Het stuk speelt ten huize van de fa milie Wortel, die door de noeste vlijt van Papa behoorlijk in de duiten is geraakt, een weelde, die Mama naar het hoofd schijnt te zijn geslagen, want zij acht haar dochters enkel te passen bij adel lijke personages. De Jonkheer kan bij haar dan ook geen kwaad doen, maar wèl bij Anne-Miek, die zich als enfant- terrible openbaart. Dit 17-jarige meisje is een en al temperament en het is haar lust en leven het gezin voortdurend in rep en roer te brengen De verwikkelin gen zijn niet van de lucht en allemaal vallen ze van de ene opwinding in de andere, behalve dan Papa en de butler. Papa ziet zijn sterren liever gehuwd met kerels, die van aanpakken weten en zijn technische uitvoerders maken dan ook een goede kans, beter dan de „pen- nelikker" Karei Molenaar, die echter als een terrier vasthoudt. Anne-Miek weet door haar gestook een huwelijk tussen de Jonkheer en Gerda te voorkomen en Gerda tevens aan Toon te koppelen. Ook Rita raakt aan de man, hoewel Anne- Miek ook dit zusje tot het uiterste be proefd heeft en Karei niet minder. En tenslotte is het Peter, die Anne-Miek van de muur plukt. Er werd alleraardigst gespeeld, vooral door Anne-Miek. Wij wisten, dat zij goed kan zingen, maar nu weten wij óók dat de toneelwereld al jarenlang een talent achteloos gepasseerd is. Maar met alle ernst, die je na de opvoering van zo'n blijspel van de bovenste plank kunt opbrengen: Anne-Miek droeg zeker het grootste deel van het succes aan. Dit wil intussen niet zeggen, dat de anderen matig op dreef waren: de beide zusjes deden goed werk, vooral Gerda. De heer Wortel voelde zich op de planken ook best thuis, vooral, toen hij op ouwer- wetse wijze een karbonade soldaat mocht maken. Trude kon ook aardig haar woordje doen. De overige vier heren kwamen eveneens goed voor de dag en de souffleuse, mej. Annie Daalder, heb ben wij maar een heel enkel keertje horen ingrijpen. In de pauze werd een verloting ge houden. Ook deze gaf een behoorlijke opbrengst. Wij hopen dit clubje nog dikwijls op de Bühne te zien. Wij zijn 't met de heer J. Pranger eens, dat ons geen toneelspel van de bovenste plank kon worden ge boden, maar als amateurs hebben zij hun uiterste best gedaan en dat houdt be loften in voor de toekomst. PUBLIKAT1E VAN DE CULTURELE RAAD Woensdag 15 februari Den Burg, hotel Texel, 1 uur, Pluimvee dag; spr. Ir. Heyboer over „Rassen en kruisingen", Ir. v.d. Zanden over „Hok- kenbouw" en „Kuikenopfok", Dr. H. H. Scholten over „pscudo-vogelpest", Ir. D jkema over algemene onderwerpen. Films over pluimveevoeding. Donderdag 16 februari Den Burg, Herv. Kerk, Zendingsavond. Spr. Ds. Hildermg over „Wat niet in de krant mag". Medewerking van koren. Den Burg, hotel De Zwaan, Onderlinge avond R.K. Ontwikkelingsclub. Den Hoorn, Toneeluitvoering „De gou den lepels" t.b v. schoolkas. Zaterdag 18 februari Den Burg, Oranjeboom, 2 uur Uitvoering jeugdafd. tot 12 jaar Gymn. Ver. Texel; 8 u Avonduitvoering Gymn. Ver. Texel Den Burg, hotel De Graaf, 7,30 uur, Taarverg. Ned. Fruittelersorg. afd. Texel Spr. S. Nooy. Vertoning van enkele fruitteeltfilms. Den Hoorn, Toneeluitvoering „De gou den lepels" t.b.v. schoolkas. EMIGRATIEHOEKJE Door diverse grote landbouw- en veeteeltbedrijven in Rhodesia worden Nederlandse „farm-assistants" gevraagd. Afgezien van de bijzondere tevreden heid, waarvan de „farmers" herhaalde lijk en spontaan getuigen, blijken de Ne derlandse „farm-assistants", welke daar reeds langer werkzaam zijn, zelf uiter mate ingenomen met hun werk en toe komstmogelijkheden te zijn. De nieuw aan te werven „farm-assis tants" moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 1. bij voorkeur ongehuwd; 2. kennis van de Engelse taal; 3. middel bare landbouwschool opleiding. Jongelui, afkomstig uit een bóeren- milieu, werkzaam op een landbouw- of veeteeltbedrijf en met kennis van de Engelse taal, komen ook in aanmerking. In verband met de uitzenddatum (om streeks juli-augustus) worden gegadig den verzocht zich zo spoedig mogelijk te melden bij het arbeidsbureau. R. ROSEBOOM KAMPIOEN VAN DEN BURG Vrijdagavond werd door IJsclub Den Burg op de Vijver in Plan-Zuid een wedstrijd.... hardrijden om het kam pioenschap van Den Burg gehouden. Wij dachten eerst, dat de aankondiging daarvan een kostelijke grap zonder meer was, maar het bleek inderdaad ernst en het bleek zelfs mogelijk ook! Er verschenen 13 candidaten voor de begeerde titel aan de start. Er werden twee ronden bereden en wel een binnen- en een buitenbaan. In totaal had je zodoende nog een afstand van rond 250 meter. R. Raseboom, Weverstraat, Den Burg, behaalde de eerste prijs f 25,Ruud Bakker, Weverstraat, werd 2de, f 15, en A. de Smit, Het Noorden, nr. 3, f 10,Leen Heerschap moest genoegen nemen met de 4de plaats. Vooral tussen 1 en 2 was het span nend totRuud Bakker kwam te vallen en Roseboom gemakkelijk kon zegevieren. Als zovele Tesselaren, Voor de ijsqanq niet bevreesd, Ben ik met de „Waqemaker", Naar ons Boltje toeqeweest, Nu, ik zeq het onomwonden, Dat ik 't prachtiq heb gevonden. Al beqrijp ik drommels goed, Dat het graag anders doet- En vooral op de teruqtocht, Was 't een wonderbaar qezicht. Toen het zoeklicht kilometers, Over 't ijsveld werd qericht- 'k Dacht mij waarlijk te bevinden, Erqens aan de Noordpool, vrinden, 'i Was als schouwde ik een tijd, Recht in de oneindiqheid- Doch helaas, voor alle mensen. Was dit juist qeen blijde tocht. En nu denk ik aan de bruiqom. Die 'k op zee ontmoeten mocht, Die, (hebt ge 't zó zout qeqelen?) Heel zijn trouwpak had verqeten. En, helaas, qeen tweede boot, Redde hem die daq uit nood. 'k Weet niet of het trouwcostuumpje, 's Anderdaaqs nog kwam op tijd, Of dat hij in zijn pyama, Moest naar deze plechtiqheid. Hoofzaak is, dat hij en bruidje. Nochtans traden in het schuitje. Want de liefde, goed verstaan, Trekt zich van een pak niets aan. Hoe het zij, wij willen hopen, Dat de winter gauw verdwijnt, En de zon weer lekker koest'rend, Onze krullebol beschijnt. Want de zwarte salamanders, Vragen eens zoveel als anders, En in deze dure tijd, Is dat lanq qeen aardiqheid! Huib de Rijmelaar. Netm dadelijk Kruschen bfj de eerste aanwijzing van Eheomatische Pijn. Waarom eerst een lange lijdensweg - 'n lijdensweg bergèf? Roep die sluipende pijnen vandaag nog een „Halt" toe. Neem Kruschen. Kruschen is een volko men natuurlijk middel; de zes minerale zouten die het bevat, sporen de bloed zuiverende organen aan tot krachtiger werking. Die voeren dan weer de on zuiverheden af, die nu het bloed veront reinigen en oorzaak zijn van Uw lijden en pijn. Daarom - wacht niet langer; be gin er vandaag mee. ZUSTERKR1NG 35 JAAR Op 28 februari zal het 35-jarig bestaan worden gevierd van de Doopsgezinde Zusterkring Den Burg. Deze jubileum avond zal o.a. worden bijgewoond door de andere Zusterkringen van de Federa tie van Doopsgezinde Zusterkringen van Texel. GESLAAGD Mevr. Th. Ch. Timmer-Blooker, Oos terend, deed te Amsterdam met gunstig gevolg examen voor het diploma vakbe kwaamheid kleinhandel in tot verbruik bereide tabak. Deze candidate slaagde reeds de eerste keer, terwijl er velen waren, die voor de 2de of 3de maal een poging deden! DAMCLUB TEXEL Uitslagen van 10 februari 1956: A.: N. de Graaf-Jac. v. Heerwaarden 11 W. A. v. Zeijlen-C. v. Heerwaarden 11 S. Ros-J. Hooijberg 11 B.- Jn. Stam-C. P. Burger 02 S. Bakker-C. Medendorp 02 Jo Schoo-S. v. Heerwaarden 20 C P. Keijser Dzn.-R. Zijm 20 J. Hillen-J. A. v. Enst 20 Drie remises in A dus, waarbij J. Hooijberg en C. v. Heerwaarden niet on fortuinlijk waren en Nic. de Graaf de moeite beloond kreeg om in een eindspel van twee om drie stenen nog te durven doorspelen. Bij de suggestie dat S. Bakker de beste papieren heeft in B hebben we over het hoofd gezien, dat C. Medendorp hierin ook nog iets heeft te vertellen. De uit slag van hun partij was er naar en is de situatie nu zo, dat Bakker de resterende 3 partijen zal moeten winnen om 1 punt boven Cees te eindigen. De overigen vormen zelfs theoretisch geen bedreigen meer. Buiten Cees is ook C. P. Burger uitgespeeld en heeft 13 pnt. uit 18 part. weten te vergaren. Hij moet nu maar lijdelijk toezien of Jn Stam 12 uit 14, P. W. Kooi 10 uit 16 en J. J. de Beurs 9 uit 11 hem nog weten te passeren. In C werd de opmars van R. Zijm ge stuit en wel door de toekomstige kam pioen van C. Deze suggestie durven we tenminstee te doen. De achterstand van P. Keijser op de leider P. Bakker bestaat nog uit 2 pnt. en 2 partijen Daar van de drie nieuwelingen ook nu niemand aan wezig was, zullen deze partijen evenals die van Jb. Koorn wel moeten worden geannuleerd. Tenslotte berichten we nog, dat de massakamp vrijdag a.s. niet doorgaat. We komen hier t.z.t. weer op terug. ALGEMENE VERGADERING BEDRIJFSVERENIGING Zoals reeds eerder werd aangekondigd wordt op maandag 20 februari a.s. de algemene vergadering van de Vereni ging voor Bedrijfsvoorlichting gehouden. In verband met de zeer uitgebreide agenda is het aanvangsuur op half acht bepaald. Na de pauze zal door de heer P. C. Muntjewerf, hoofdassistent van de land- bouwconsulent voor Bedrijfseconomie een inleiding worden gehouden over het onderwerp: „Waarom zijn de bedrijfs resultaten van boer Jansen beter dan van boer Pietersen?" Naast de leden van de vereniging zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. Wij denken hierbij speciaal ook aan de leden van de Vereniging van Oud-leerlingen van de Lagere Land bouwschool, voor wie de inleiding van de heer Muntjewerf van groot belang is. Zie verder de advertentie in de Texel se Courant van Zaterdag a.s. C. v. Gr. IJSCLUB OOST Wij publiceerden reeds enige bijzon derheden uit de dezer dagen gehouden vergadering van IJsclub Oost. Door ver traagde postbestelling kwam het volgen de nieuws te laat voor ons blad van za terdag jl.: De voorzitter huldigde de he ren A. de Smit, die als lid van Oost kampioen van Texel is geworden, en nr. 2 de heer Jn. Brouwer. De contributie werd weer op f 1,per jaar gesteld, maar het bestuur kan deze, indien zulks nodig wordt geacht, verho gen. De lidmaatschapskaarten zullen slechts tweemaal worden aangeboden; daarna zal het lidmaatschap f 1,50 of meer bedragen. De heer Jn. Witte, Th. Medema en C. Daalder werden tot rekeningnazieners benoemd. Op deze vergadering werd een paar schaatsen verloot. Ze werden gewonnen door de heer Jb. Roozendaal, terwijl de heer Jn. de Zwart een doos sigaren in de wacht sleepte. Zoals gemeld zal het Kanaal bij de Molen, „De Putten" voorlopig niet meer als ijsbaan gebruikt worden. Deze is bij na nooit goed bruikbaar. Ijsbaan is nu de Kreek, gelegen achter de Noorder- dijk. Het is de scheiding tussen het Noorden en Eierland. Deze baan loopt achter „Jachtlust". Een pracht baan, waar je met scherpe schaatsen ten ijs moet komen. Dank zij de activiteit der vereniging heeft men deze baan prima verlicht, ter wijl de tent met koek en zopie uiteraard niet ontbreekt. Mevr. Daalder-Halsema schenkt ongetwijfeld het beste koppie chocola van heel Texel. NIEUWE TELEFOONAANSLUITINGEN Den Burg. nr. 435, J. v.d. Vliet, Den- nenrust B 156; nr. 340, wed. J. Zoetelief, Weststraat 12. De Cocksdorp, nr. 254, Dros' Ing. Bur. en Autocentrale, Dorpsstraat 7 Den Hoorn, nr. 232, J. Cupido, bloem bollenkweker, nr. 37. De Koog: nr. 333, P. Eelman, Verhuur van Kampeerhuisjes, Kaapweg 69; Nr. 331, M. Knol, pension „De Klimop", Dorpsstraat 3. FILMNIEUWS: „ZEVEN BROERS ZOEKEN ZEVEN MEISJES" Die zeven broers zijn geklofte boeren, die zich in de bergen als ruwe beren ge dragen. Zij bezitten daar een farm met alles wat daar bij behoort, behalve een boerin. Eén hunner trekt de stoute schoenen aan, gaat naar het dal en huwt snel maar afdoende een huwbare doch ter. Nu de rest nog. Dat heeft heel wat voeten in de aarde. De enige vrouw in huis stelt alles in het werk om het zestal eerst te beschaven en in zekere zin gelukt dat ook. Maar als ze niet dadelijk hun zin krijgen en de .vinter nadert met een onherroepelijk isolement imiteren zij de Sabijnse maag denroof. Het aardige verhaal is opgevangen in een genre, dat wij welhaast een Ameri kaanse operette zouden willen noemen. Een liedje (Howard Keel staat er borg voor!), een tikje sentiment en geluk kig een heleboel vaart. De scène, waarin de broers dansen leren, die, waarin zij mee een huis optrekken en vechtend weer in elkaar timmeren, en de roof der lieftalligheden, het behoort tot de show van de goede soort. De kleuren zijn suikerzoet en de landschappen doen denken aan ouderwetse prentbriefkaar ten, maar het doet er niet veel tegen over het gezellige, onschuldige vermaak, dat hier met vakmanschap wordt gebo den. Nederlands nieuws: O.a. Het wielerseizoen geopend; Johan Kaart 40 jaar acteur; Ons land in de greep van de vorst, scheepvaart en weg verkeer in moeilijkheden; Felle brand in Centrum van Amsterdam, brandweer bestrijdt vuur bij 10 graden onder nul; Onze Kroonprinses 18 jaar. Wereldnieuws: O.a. Koningin Elisabeth in Negeria ontvangen; Abbe Pierre strijdt voor de daklozen; Finland neemt opnieuw bezit van Porkkala; India viert Onafhanke lijkheidsdag; Bijzondere zware sneeuw val in Canada; Verdedigingsorganisatie van West- en Oost-Duitsland; De Olym pische winterspelen 1956 (Eerste deel).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1956 | | pagina 1