9- rocn in het harL, ::L Winter Teso behoedt Texel voor algeheel isolement Maar die winter van achttien honderd zoveel was óók raak &ERMOGÈNP is Ze hebben het niet - best i oil- Voorkom en bias die zaurbrand op de maag. Met Rennies. Ruwe, schrale huid Geneest snel Ssi; DAG 18 FEBRUARI 1956 70e JAARGANG No. 701» it E X E LS E® COURANT litgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij 'oekhandel Drukkerij Bibliotheek len Burq - Texel - Postbus 11 - Tel 11 i de de L Verschijnt woensdags en zaterdag». Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl- Bank- Postgiro 652- - Abonn. pr. f 1,95 p- kwart. 20 ct incasso. Adv- 8 ct p- mm. HOUTVOORLICHTINGSAVOND tngemoedigd door de grote belang ing voor de causerie, welke de heer H. ter Laak vorig jaar in Hotel Lindeboom-Texel" als houtdeskun- hield, heeft het Houtvoorlichtings- tuut, Amsterdam, besloten om op erdag 23 februari a.s. wederom een •lichtingsavond in Hotel „De Linde- Texel" te organiseren, wederom in ire Samenwerking met de plaatselijke hout- anl anpel en -industrie, nd stj Op deze avond zullen vertoond worden Scha films „Hout, het levende goud", een /aar ^Wrik"aan9P kleurenfilm, en „Woudreu- rn sign''^ een Canadese bosfilm. tdekh Gedurende een half uur voor de aan- P°o>ang en tijdens de pauze zal men een ïn> v;outtentoonstelling kunnen bezichtigen. de §1 rê- PROVINCIALE LEZINGVVEDSTRIJD raat.. Op woensdag 22 februari des avonds il uur vindt in de landbouwschool de Do'trovinciale lezingwedstrijd plaats, vroij. De heer P. Hin zal spreken over „Spo- )rP> enelementen in de Veevoeding", de rouwfeer A. Brans over zijn reis naar Egypte ai T. Huisman over „Mechanisatie". -620 ^Tevens vindt dan plaats de hooikeu- 'at ingswedstrijd, die de vorige keer uit- itentëjj;eld werd, omdat door de felle kou iwst'Jechts 13 bezoekers in de landbouw- 't- chool aanwezig waren. Iedereen is -rk velkom. ewo er. 3 PUBLIKATIE VAN DE noe: CULTURELE RAAD Op Zaterdag 18 februari Vlijen Burg, Oranjeboom, 2 uur Uitvoering -t ^eugdafd. tot 12 jaar Gymn. Ver. Texel; Oos:) u. Avonduitvoering Gymn. Ver. Texel Bn' IPg Burg, hotel De Graaf, 7,30 uur, al v-Jaarverg. Ned. Fruittelersorg. afd. Texel "ij Spr. S. Nooy. Vertoning van enkele boir. fruitteeltfilms. rd Den Hoorn, Toneeluitvoering „De gou- kerlden lepels" t.b.v. schoolkas. :n\Vf Maandag 20 februari n Den Burg, „Texel", 7,30 uur, alg. verg. d Ver. van Bedrijfsvoorlichting. Spreker de heer P. C. Muntjewerf, Purmerend ?ek"over „bedrijfseconomisch onderzoek". k .t Dinsdag 21 februari geiDen Burg, „De Zwaan", onderlinge avond R.K. Vrou^venver. Afd. Gilde, de 'Den Burg, Dorpshuis, Vrouwenbond .775NTW. Dokter Renout spreekt over Oos^,hoornvliestransplantatie". Woensdag 22 februari jopDen Burg, Landbouwschool, praatavond huiVer. van Oudleerlingen. Is FDen Burg, „Lakeman", huishoudelijke vergadering Partij v.d Arbeid, Den rk Burg. s c Vrijdag 24 februari eks'Den Burg, Landbouwhuishoudschool, iar Ver. v. Plattelandsvrouwen, voorlich tingsavond Enkalon-fabrieken. De Waal, Dorpshuis, jaarlijkse uitvoe ring jeugdver. De Waal. Zaterdag 25 februari Den Burg, „De Graaf", films over Die- r o selmotoren en de smering ervan. Mobil- D.q Cocksdorp, „De Hoop", feestvergade- i o/] ring Holl Mij v. Landbouw. Spreker F.IJansen over „De Jordaan". |0/,De Waal, Dorpshuis De Wielewaal, jaar lijkse uitvoering jeugdver. De Waal. o/I SPIERPIJN. SPIT... gfl 't Loert overal. De weldadige warmte °lMvan de P6nsti,,ende Thermogèn® ver- 0/ de snerpende pijn. °/i» Jon a]| De vogels hebben het vooral de laatste ■Bgen erg te kwaad gehad wegens de ggj felle koude en er zijn reeds vele slacht- r «offers gevallen, ook onder de watervo- £sjgels. Laten wij onze gevederde vrienden 3 dus helpen. In deze een speciaal verzoek e> aan onze landbouwers om het eventueel uit) aanwezige graanafval en dergelijke voor het voederen van de vogels te willen af- :h;rstaan. U gelieve dit te bezorgen aan het lid raadhuis of bij de rijkspolitie en indien 'nflj ZOr^'n^ bezwaarlijk is, wordt het voe- der ook graag opgehaald. Een telefoon- 'je en het wordt omgaand afgehaald. ;u»De bevolking wordt in het algemeen raMtgenodigd de vogels te blijven voede- tjren. Op diverse plaatsen op Texel wor den dagelijks bijten in het ijs gehakt ten behoeve van de vogels. Mogen zij dan «varen, dat Texel óók in dit opzicht ^iet vogeleiland" genoemd mag worden! £1 ZON, MAAN EN HOOG WATER n De zon komt 19 februari op om 7,51 [e#mr ®ri gaat onder om 6.02 uur. Maan: 19 febr. E.K.; 26 febr. V.M Hoog water ter rede van Oudeschild: febr. 12,10 en 19 febr. 0,20 en ,ai "!'5,5I 28 febr. 1,05 en 13,50; 21 febr. 2,25 f"15'20: 22 febr. 4,05 en 16,50; 23 febr. j 5,45 en 18,20; 24 febr. 7,15 en 19,25; 25 2 febr. 8,15 en 20,15. Aan het strand ongev.er een uur eer- «r hoog water. '1 Hc 118 f( 12,5i BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 10 t.m. 16 februari 1956 Geboren: Johanna Margaretha Maria, dv Nicolaas Zoetelief en Martha A. Witte; Harriët, dv Jan F. W. Veldwisch en Pietertje van Houwelingen; Cornelis Johannes, zv Jan C. Hin en Johanna M. Bakker; Johan Rudolf, zv Andreas A. Mantje en Francisca H. J. Prince; Jo hanna Maria, dv Bernardus J. C. Starink en Marguerite C. C. I. Bakker; Hendri- cus Franciscus Hubertus, zv H. F. H. Boeijen en Trijntje van Leeuwen. Ondertrouwd: Jan Schot en Elisabeth C. Bakker. Getrouwd: Johannes H. Oude Weer- nink en Helena M. B. Jas. Overleden: Casper Tuinder, oud 74 jr.; Jozina Langeveld, wv Lap, oud 78 jr., Antje de Ruijter, ev Kikkert, oud 83 jr. INGEKOMEN PERSONEN Jan van Soest, van Aruba naar H 131; Tijmen D. Sluis, van Blokker, Noorder dracht 48 naar Den Burg, Binnenburg 15; Peter C. N. Keijzer, van Ubbergen, Hengstdal 3 naar Den Burg, Gravenstr. 5; Dirk Boon, van 's-Gravenhage, Dela- goastraat 36 naar E 123 met gezin, Alida van Rossem wv van Ree, van Dedems- vaart, Julianastraat 9 naar Den Burg, Gravenstraat 20; Jelle van der Meer, van Amsterdam, Berenstraat 21 naar O'schild 371f; Catharine M. H. Hijmans ev Witte, van Alkmaar, Jan van Galen straat 18 naar Den Burg, Westerweg 2. VERTROKKEN PERSONEN Jansje Vlaming van O 122 naar Alkmaar Wilhelminalaan 11; Hubert J. Poulssen, van H 131 naar Doorn, Mariniersweg 7; Jan J. Hartgers, van H 131 naar Doorn, Mariniersweg 7; Johannes C. P. de Rooij van H 131 naar Doorn, Mariniersweg 7. INGEZONDEN Geachte Redactie, Met enige verwondering las ik ih Uw blad van zaterdag j.l. het ingezonden stuk over „De tragedie op Texel" in 1945. Daarbij werd U verweten, dat geen neutrale berichtgeving plaatsvindt. Gedurende de meer dan 30 jaren, dat ik Uw blad lees, heb ik van het kiezen van een bepaalde (politieke) zijde niets kunnen bemerken. Daarom is het te be treuren, dat Uw rubriek over het poli tieke weekoverzicht, dat ik steeds met veel belangstelling las, uit Uw blad ver dwenen is. Dit overzicht kon iedereen zonder enige aanstoot lezen. Vooral nu de inzender van genoemd stuk schrijft, dat Uw blad de zijde van de westerse politiek volgt, is dat dubbel jammer. Hij zou dan tot de conclusie komen, dat dit geheel bezijden de waarheid is. Maar aangenomen, dat inzender ook maar enigszins gelijk zou hebben, is hij zeker het grote aantal slachtoffers onder zijn mede-burgers vergeten. Wanneer wij bedenken, dat deze onschuldig zijn ge vallen, bewijzen wij de slachtoffers en de nabestaanden alleen eer door te zwij gen. Ieder voor zich moet maar uitma ken wie hij als de schuldige ziet, dat Texel in april 1945 in zulk een diepe rouw gedompeld werd, terwijl het einde van de grote strijd reeds in zicht was. Voor de redactie van de Texelse Cou rant is het onheus, dat haar een verwijt wordt gedaan. Reeds uit het opnemen van het ingezonden stuk moet het schrij ver duidelijk zijn, dat iedereen in de ge legenheid wordt gesteld zijn (haar) me ning weer te geven. Uiteraard moet dit op een dusdanige wijze geschieden, dat niemand van de lezers door de inhoud gekrenkt kan worden. U dankend voor de plaatsruimte, A. J. G. Toen de „Dokter Wagemaker" donder dagochtend om 9,20 uur de haven van Oudeschild verliet en reeds door de mond voer, arriveerde de dienstbus met drie passagiers. Door misverstand meen de men, dat er geen passagiers voor de boot waren. De kapitein stopte onmid dellijk om de drie reizigers nog mee te nemen. TESO onderhield donderdag twee diensten v.v. en wel om 7 en 9,20 uur, zowel van Oudeschild als uit Den Hel der. Zodoende moet de bemanning van een der boten steeds te Den Helder over nachten. In een hotel? Nee, zij blijven net zo lief aan boord, ook daar „brandt de kachel" en ze hebben er de kooi heel aardig geïmproviseerd. Ook hebben en kelen een hangmat weten te bemachti gen. Gisteren hebben de boten weer ieder twee tochten gemaakt en wel om 7,45 en om 11 uur. De normale dienstregeling vermeldt vijf reizen v.v., maar het lage water dwingt tot beperking van het pro gramma. Het ijs zelf is van minder bete kenis: de boten voeren er donderdag ten minste vlot doorheen, wij hebben ze wel eens anders zien worstelen! Bij eb kan niet gevaren worden wegens de hinder, die de in beweging zijnde ijsvelden ver oorzaken. Vooral bij duisternis zou zulks tot grote moeilijkheden kunnen leiden en het water de boten wel eens kunnen be heersen inplaats van de boten het water. Wil men onder de huidige omstandig heden varen, dan dient men van de vloed te profiteren. Van de beperkte bootdienst wordt ui teraard maar weinig gebruik gemaakt, ten eerste weten de passagiers onder deze omstandigheden niet waar zij aan toe zijn en of zij terug kunnen en in de tweede plaats lokt het reizen bij zulk 'n Wacht niet tot Uw maag door overtollig maagzuur „opstandig" wordt. Smoor dat pijnlijk zuurbranden in de kiem. Met Rennies. Uw apotheker of drogist heeft Rennies voor in drie verpakkingen: klein - groter - grootst en iedere Rennie is apart verpakt. Hygiënisch en practisch om bij U te steken! Rennies helpen iedereen altijd direct en.... zij zijn nog smakelijk ook. VERLENGING VERBLIJF VLUCHTELINGENKINDEREN? Naar mevr. De Koning ons meedeelt, komen van verschillende zijden aanvra gen binnen of het niet mogelijk is de vluchtelingenkinderen langer op Texel te doen verblijven. In verband met deze wens zou mevr. De Koning gaarne ver nemen, welke pleegouders genegen zijn hun pleegkind (pleegkinderen) in de ge legenheid te stellen nog enige tijd, b.v. 3-4 weken, op ons eiland te vertoeven. De opgave dient zo spoedig mogelijk te geschieden. Uiteraard karï deze verlen ging alleen doorgaan, indien er voldoen de opgaven binnenkomen. De kinderen zullen weer per autobus naar het kamp (of Oldenzaal) terugkeren en het aantal, dat nog wat mag blijven zal dus een bus moeten vullen. bar winterweer bepaald niet. Ook het aantal auto's dat overgezet wordt is zeer gering, wat ook al verband houdt met het feit, dat op Texel, zoals overal uiter aard, alle grote werken stil liggen. De havenmeester zal geen lamme hand krijgen van het „turven» van in- of uit lopende schepen: twee weken geleden gingen de laatste schepen, de „Marsdiep" en „De Vlijt" van de V.T.B. er uit en verdere particuliere vaart was er sinds dien niet meer. Wel komen dagelijks twee marinesleepboten naar Oudeschild: zij brengen dan proviand voor het Am- phibisch Oefenkamp De Mok. De Texelse boot vaart normaal zo'n honderdtal scholieren over, maar de meesten laten nu verstek gaan: ze kun nen niet terug. Verschillende scholieren, vooral zij die voor hun eindexamen blok ken, zijn te Den Helder in de kost ge gaan. INGEZONDEN Geachte Redactie, Telkens duiken in Uw blad berichten op over de bootverbinding. Dat is begrij pelijk, omdat deze een belangrijk onder deel van Texels bestaan vormt, als we denken aan het grote vreemdelingen- vervoer. Naar mijn mening wordt de zaak wel wat te zeer op de spits gedreven en het zou wèl eens kunnen zijn, dat twee hon den vechten om een been en een derde er vlug mee heen loopt. Er mogen ver schillende veronderstellingen worden gedaan hoe de bootverbinding in de toe komst zal worden, vast staat wel, dat men de overheid niet kan dwingen door haar voor een voldongen feit te plaatsen. Veeleer zou het aanbeveling verdienen begrip te tonen voor de bedoeling om Texel een vluggere verbinding met de vaste wal te geven ook gedurende de tijd, dat het vaak moeilijk is deze ver binding te onderhouden. De geschiede nis heeft haar loop en als men eens een tocht langs de vervallen steden om het IJsselmeer heeft gemaakt, kan men on der de indruk raken van de grootheid daarvan in vroeger tijden. Om wat kor ter terug te gaan, zie eens naar Wierin- gen en vele andere plaatsen om het IJs selmeer. Ook de bewoners daarvan heb ben ongetwijfeld met angst en vreeze de toekomst tegemoet gezien. Maar komt tijd, komt raad. Indien wordt beslist, dat er een verbinding komt van Den Helder naar de zuidpunt van Texel, dan zal ongetwijfeld de bekoring van de tocht langs het eiland voor de vreemdeling sterk achteruitgaan. Het grootste deel van het jaar heeft zowel Texel als de za kenman er veel belang bij, dat zo min mogelijk tijd verloren gaat met reizen. Zeker, voor Oudeschild is het niet pret tig, maar het zou niet juist zijn de zaak zo voor te stellen, dat er geen andere oplossing mogelijk is. Met een in dit op zicht wel zeer toepasselijke uitdrukking van ons (ook vroeger) zeevarend volk, zou ik willen opmerken: „Als het getij verloopt, verzet men de bakens" G. zeg- „Ik wou, dat het maar warm water regende" hoorden wij dezer dagen ambtenaar van het Provinciaal Waterleiding Bedrijf voor Noord-Holland gen.De man ziet de voltooiing van het grote werk op Texel door het aanhou dende v/interweer sterk vertraagd worden. Eerst dachten wij: in December waterleiding, toen in de eerste maand van het nieuwe jaar, maar intussen heb ben wij alweer voor een paar maandjes bijgetekend. Jammer. Koning Winter hééft wat op z'n geweten. En dat strenge heren niet lang regeren is ook al volkomen door de feiten gelogenstraft. We zitten er nog steeds goed in, én in het ijs èn in de sneeuw- Een grote teleurstelling, die telkens weer neerdwarre lende vlokken, voor de mannen, die hier en daar de ijsbanen weer zo keurig in conditie hadden gebracht- Vergeefse moeite - In de dorpen zien wij sneeuwopruimers in actie en het witte poeder wordt bij auto's vol afgevoerd. Veel sneeuw, veel ijs, maarweinig water rond het eiland: de waddenzee is een groot deel van de dag taboe voor de boten van onze N.V. TESO. Nu wij dit schrijven - woensdagochtend - vernemen wij, dat er vandaag wegens de zeer lage waterstand niet meer dan tweemaal v.v. wordt gevaren: om zeven en om negen uur van en naar Texel. Met de twee boten. „Wintertje, hè", zeiden wij tegen een oudere eilandgenoot. „Maar die van '90 was nog even anders", zo verzekerde hij ons. Het interview liep meteen op rol letjes: „Sneeuw, zeg je? Man, dat is niks bij vroeger, vroeger kwam er veel meer sneeuw, dan lagen de wegen dicht en moest m'n vader helpen de wegen weer open te maken". Nee, wij schijnen er tegenwoordig min der slecht aan toe te zijn dan vroeger. Schijnen? Wij kunnen dit ook zelf wel in oude Texelse Couranten naslaan. Zie hier dan de Texelse Courant van 8 januari 1888: In de Pyreneeën is zoveel sneeuw ge vallen, dat het Spaanse gehucht Buscalo door uitgehongerde wolven is ingeno men. De verschrikte inwoners hadden zich volgens de laatste berichten sedert 36 uren in de kerk verschanst. Een magistraat te Liverpool, Enge land, stierf ten gevolge van koude, gevat bij het staan met ontbloot hoofd op het kerkhof bij de begrafenis van een vriend. Texelse Courant van 1 januari 1888: Donderdag jl. vermaakten enige lief hebbers alhier zich met het arren over de vrij dikke, gladde sneeuwlaag, door de straten van ons dorp en verder langs de wegen, welke zich op ons eiland be vinden. Een bestuurder van een dier arresle- den had het ongeluk, dat zijn paard ging hollen en het daardoor niet meer naar de teugel luisterde. Gelukkig werd het spoedig gestuit in zijn vaart doordat de slede vast raakte aan een hekje op de Stenenplaats alhier. Jammer, evenwel, dat dit niet zonder ongelukken kon ge schieden: de dame, die zich in de slede bevond, moet nl. naar men ons meldt, zich de arm daarbij zodanig bezeerd heb ben, dat die door dr. S. gezet is moeten worden. (Uit dit voorval kan geconcludeerd worden: a. dat het 68 jaar geleden ook behoorlijk gesneeuwd heeft; b. dat de verschijning van een arreslee toentertijd helemaal geen zeldzaamheid was; c. dat het hekje aldaar het sinds het grijs ver leden heeft moeten ontgelden. Bij dat ene arreslee-ongeluk bleef het die winter trouwens niet: Op zondag 1 januari 1888: het paard van de heer V., gespannen voor een arreslee, sloeg op hol. De arreslee, waar in zich ook de vrouw van de heer V. be vond, alsmede hun kind, stuitte tegen een boom op de Stenenplaats, tengevolge waarvan de vrouw en het kind er wer den uitgeworpen en de eerstgenoemde nogal aanmerkelijk werd verwond. De familie was met de arreslee op weg naar de kerk. Donderdag 5 januari 1888: Te Amster dam is met het oog op het ijsvermaak en de daaraan verbonden gevaren, de maatregel genomen, de dienstdoende agenten van politie ook overdag de dreg bij zich te doen dragen, waarvan zij an ders alleen des nachts voorzien zijn. Op één plek zijn aldaar eergisteren 14 per sonen door het ijs gezakt. Gelukkig wer den allen gered. Te Leeuwarden worden, zolang de straten glad zijn, de ingezetenen des morgens door het luiden der klok van het stadhuis, van gemeentewege ge waarschuwd om voor hunne woningen zand te strooien. Adv. Texelse Crt. 5 jan. 1888: In voor raad beste, eigengemaakte schaatsen. Bij J. G. Moojen, Waalderstraat. (Wij gelo ven niet, dat er momenteel op Texel nog schaatsen gefabriceerd worden. - red.) De Rondsclpaal Zo successievelijk veranderen de soor ten van vermaak. Wie weet nu nog wat een rondselpaal was? Uit Oosterend wordt op 6 januari 1888 aan de Texelaar gemeld: Nabij Oosterend had woensdag het volgende ongeluk plaats: De jeugd van Zevenhuizen, gesteund door ouderen, Een enkele keer zie je nog wel een arreslee vermaakte zich met de zogenaamd© „rondselpaal". Zo'n speeltuig is aldus samengesteld: Met zet een stevige paal rechtop in de grond en bevestigt hieraan in horizontale richting een lange stok en wel zodanig, dat de stok om de paal kan draaien. Aan deze stok wordt nu een lang touw, dat met het ene einde aan een slee is vastgemaakt, verbonden, en hiermee is het werktuig klaar. (Men be grijpt, natuurlijk, dat het alleen gebruikt kan worden, wanneer er sneeuw ligt). Draait men nu de stok om de paal, dan beschrijft de slee met zeer snelle bewe ging een grote cirkel. Op de slee nemen nu de liefhebbers bij beurten plaats en zeker is het een grote kunst om op de slee te kunnen blijven zitten. Nu wilde woensdag de zoon van de heer Kuiper zich van de paal verwijde ren, toen de slee met zulk een vaart te gen hem aankwam, dat hij viel en met een gebroken been bleef liggen. Nauwe lijks was het ongeluk gebeurd of d© rondselpaal werd opgeruimd. Sneeuwballengooien verboden Uit de Texelaar van 8 jan. 1888: Velen beschouwen het werpen van sneeuwballen tegen voorbijgangers als 'n oud en geoorloofd vermaak. Dit is ech ter, gelijk het „Vaderland" herinnert, niet het geval. De politie waarschuwt uitdrukkelijk, dat werpen van voorbij gangers met sneeuwballen als „straat schenderij" strafbaar is gesteld in art. 424 van het Strafwetboek met een boete van ten hoogste 15 gulden of vervangen de hechtenis van drie dagen en in geval van herhaling tot zwaarder straf. We gens ingekomen klachten zijn in Den Haag bevelen gegeven tot strenge hand having van dit verbod. Te Bologna, Italië, is zoveel sneeuw gevallen, dat het dak van het stations gebouw onder de last bezweek en ver scheidene personen daarbij gedood of ernstig gekwetst werden. Ook de winter van 1895 mocht er zijn. De Texelse IJsclub organiseerde in febr. een wedstrijd met priksleden. Er waren 20 deelnemers en de prijzen gingen naar 1. A. Eelman Jzn., een paar schaatsen; 2. G. Klazinga, boekwerk; 3. J. Vinken, verfdoos. Honderd pop geven wij voor de foto, die ons een beeld geeft van de optocht met arresleden, gehouden op 8 februari 1895/ Deze wedstrijd werd bij bekken slag aangekondigd, 's avonds en nog die zelfde avond werd dat feest om half negen begonnen. Er kwamen 15 arresle den op de Stenenplaats bijeen. Die maakten vandaar, voorzien van lam pions, een tocht door Den Burg; in een paar sleden hadden de leden van het Fanfarecorps plaatsgenomen om de tocht met muziek op te vrolijken. „Deze slede vaart, die op enkele punten werd ver licht met Bengaals vuur, was ter ge schikter tijd geëindigd voor hen, die zich niet te laat te bedde wilden begeven". Op donderdag 15 februari 1895 ont stond een dodelijk verkeersongeval t© Den Burg: omstreeks half zeven 'a avonds werd een bejaarde, „dove en niet best van gezicht zijnde" vrouw in de Weverstraat bij bakkerij De Ruijter door een arreslee aangereden. De dood trad enkele ogenblikken later reeds in. „Het vermoeden ligt voor de hand, dat de vrouw tengevolge van de schrik is ge storven". - De naam van het slachtoffer wordt niet genoemd, maar in de burger lijke stand staan als overleden: Aagje Gerssen, 69 jaren, Pietertje Tuinder, 84 jaren, weduwe van Klaas Bremer en Jo hannes Impeta.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1956 | | pagina 1