Cjrocn 'Zwartsjexels in het harL, Nescafe ..«fóis koffie! wêrmqgenè Wê'ti Blijf meesier Hij is er weer Je schrikt voor iedere hap eten Zorgwekkeude achteruitgang van zeehonden in het Waddengebied ZATERDAG 10 MAART 1956 TEXELSE 70e JAARGANG No. 7025 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burq - Texel - Postbus 11 - Tel- 11 Verschijnt woensdags en zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boereml- Bank Postgiro 652- - Abonn. pr. f 1,95 p kwart. 20 ct incasso. Adv- 8 ct p- mm. :rij al i t< ROODE KRUIS-FILMAVOND Voor de woensdag door de afdeling Texel van het Nederlandse Roode Kruis in „De Lindeboom-Texel" georganiseer de filmavond bestond een behoorlijke belangstelling. Zeker géén volle zaal, maar dat was ook niet te verwachten: filmliefhebbers wensen over het alge meen sensatie te beleven en ach, zo'n Roode Kruis-avond zou wel niet attrac tief kunnen zijn. Nu, allen, die het afwisselende pro gramma gezien hebben, zullen het met ons eens zijn, dat de vertoonde films en met name de hoofdfilm interessant en boeiend waren. De avond werd door dokter Van Loon geopend. Spreker wekte o.a. op lid van de afdeling te worden en zich voorts aan te melden als donor ten behoeve van de bloedtransfusiedienst. (In de pauze ga ven verschillende personen zich op en het aantal is thans tot 25 gestegen, maar men heeft plaatselijk 100 donors nodig om „het Texelse bloed" te laten aftap pen voor verzending naar de overkant. Wie zich dus geroepen gevoelen voor dit zo belangrijke werk, waardoor mensen levens kunnen worden gered, gelieven zich op te geven bij de doktoren of aan het bestuur van de afdeling Texel van het Roode Kruis. Opgave is mogelijk tot volgende week zaterdag). Begonnen werd met een reportage van de boottocht met invaliden, die blijkens de film zeer van deze trip genoten en dat het hun nergens aan ontbrak en zij over al zeer hartelijk ontvangen werden be hoeft wel niet te worden vermeld! Een interessante film was ook die, welke ons een duidelijk beeld gaf van de enorme organisatie, bekend onder de naam bloedtransfusiedienst. Dit werk werd van A tot Z belicht. Hierna draaide de grote hoofdfilm, ge titeld „Wat Leni Rosier beleefde", een Deense film. Leni Rosier was een Joods meisje, dat met haar ouders naar Ausch witz getransporteerd werd, de dood door vergassing tegemoet. Maar Leni ont snapte uit de handen van haar beul, de vrijheid brak aan, maar onder welke omstandigheden: temidden van ruïnes en met een schrikbarend tekort aan voedsel troffen de mensen van het Roo de Kruis het arme kind aan. Ondervoed, in gevaar. In het lokaal, waar zij met zoveel andere stakkers moet worden on derzocht op t.b.c. zakt ze ineen. Zij wordt herkend door een Roode Kruis-zuster, die samen met haar in het concentratie kamp heeft geleden. Leni had toen het leven gered van de zuster. Deze zorgt er voor, dat Leni van Wenen naar Dene marken wordt gezonden om bij pleeg ouders nieuwe krachten op te doen. Gesterkt, maar óók met een ervaring rijker - „Ondanks jullie rijkdom, want nergens hebben jullie gebrek aan kibbe len jullie om het minste en geringste" - vertrekt zij weer naar haar land. Een mooie film, waarin de spelers uit stekend acteerden, niet in het minst de 13-jarige „Leni". VOLLEYBALNIEUWS G.V. „TEXEL" A.s. zondagmiddag komt Schagen met 2 ploegen een tegenbezoek brengen. De wedstrijden vangen aan om 2,15 uur in het gymnastieklokaal in plan Zuid. Het dameszestal bestaat uit de volgen de speelsters: P. Dalmeijer, T. Karsman, N. van Maldegem, mevr. v. Hoorn- Westdorp, M. Kuip en N. Witte. Heren: G. Bakker, H. v.d. Veen, Men- nenga, P. Witte, M. v.d. Kerkhof en C. Mets. Uit deze speelsters en spelers zul len tevens 2 gemengde teams worden samengesteld, zodat het een compleet tournooi kan worden. We hopen op een prettige, sportieve strijd en als alle spelers zich voor 100%» geven, op een goede uitslag. De spelers moeten om 2 uur aanwezig zijn in tenue. Gymn. Ver. Texel houdt donderdag 15 maart haar jaarvergadering, aanvang 8 uur in Hotel „De Graaf". Alle leden bo ven 16 jaar worden daar op tijd ver wacht. BOUW JEUGDHOTEL OPGEDRAGEN Naar wij vernemen is de bouw van een jeugdhotel aan de Minister Ruisweg 4 Koog (achter het bos van „Cali- jornië) opgedragen aan de firma v.h. J. Koorn Mzn., Den Burg. Dit jeugdhotel wordt gebouwd voor rekening van de heer R. Kamstra, Den Haag. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 11 maart op om 7,06 uur en gaat onder om 6.39 uur. Maan: 12 mrt. N.M.; 19 mrt. E.K. i Hoog water ter rede van Oudeschild: 10 mrt. 7,25 en 19,20; 11 mrt. 8,10 en 19.55; 12 mrt. 8,45 en 20,30; 13 mrt. 9,15 en 21,05; 14 mrt. 9,45 en 21,40; 15 mrt. 10,15 en 22,20; 16 mrt. 10.50 en 22,55; 17 mrt. 11,25 en 23,35. Aan het strand ongeveer een uur eer- ner hoog water. HOEST, GRIEP... De weldadige warmte van Ther- mogène stilt de pijn in keel en borst en verjaagt de aanval. UITBREIDINGSPLAN MI DDEN-E1ERL AND Het hoofd van het gemeentebestuur van Texel brengt ingevolge artikel 37, vierde lid der Woningwet ter algemene kennis, dat het door de gemeenteraad bij besluit van 4 april 1955, nr V., vastge stelde uitbreidingspl an-in-onderdelen voor „Midden-Eierland", zoals dit nader is gewijzigd bij besluit van de gemeente raad van 20 december 1955, nr XXXI, door Gedeputeerde Staten van Noord holland bij hun besluit van 29 februari 1956, nr. 229 werd goedgekeurd. Het betreffende plan, alsmede de door Gedeputeerde Staten van Noordholland bij bovengenoemd besluit goedgekeurde bebouwingsvoorschriften, waarin de be stemming in het betreffende uitbrei- dingsplan-in-onderdelen bepaald, nader wordt omschreven, ligt m uitvoerige kaarten van 12 maart 1956 af ter ge meente-secretarie voor een ieder ter in zage. Binnen een maand na heden kunnen belanghebbenden, die zich met bezwaren tot Gedeputeerde Staten hebben gewend, tegen het verlenen van de goedkeuring bij Hare Majesteit de Koningin beroep instellen. Texel, 10 maart 1956. Het hoofd van het gemeentebestuur van Texel, C. DE KONING over Uw zenuwen. Neem Mijnhardt's Zenuwtabletten Zó is de winter van de baan Of nieuwe plagen breken aan En roept de man in het qeweer. De schoonmaak doet zijn intree weer- Nauw schijnt de zon weer door de rui/en O/ ma krijqt kriebel in haar kuiten, Zij is gewoon niet meer te stuiten. De hele boel die moet naar buiten- Het is gewoonweg een ravage, Hier ligt een stapeltje vitraqe, Daar liggen dekens, ginds de kleren, Je kunt je wenden meer noch keren, Van alles liqt er opgetast. Je breekt welhaast je ribbenkast. Dan mag je op mama's verlangen De kamer netjes gaan behangen, Je stoot je hoofd teaen 't plafond, Maakt dan een duikvlucht naar de grond, Je knudt met borstel en met schaar, Smeert klodders stijfsel in het haar, Of plakt, ge kunt 't geloven, De banen onderstboven. Zo sjouw je als 'n gejaagde muis, Met bliksemsnelheid door het huis, En denk je te gaan zitten, Dan mag je nog gaan witten- Enfin, éen ding strekt mij tot troost: Straks wordt de laatste zucht qeloosd, Althans de laatste schoonmaakzucht, Dan slaat het spook weer op de vlucht. Je rookt weer rustig een sigaar En zegt: „Ziezo, tot volgend jaar Huib de Rijmelaar. Tenzij er Bennies bij de hand zijn! Altijd weer die laaiende pijn van zuur- brand op de maag. Neem toch Rennies' Een of twee van deze smakelijke pastil les - gewoon laten smelten op de tong en alle leed is geleden - helpen dadelijk! Water of wat ook komt er niet aan te pas en ze zijn nog smakelijk óók. In iedere apotheek of drogisterij verkoopt men U Rennies graag. PUBLIKATIE VAN DE CULTURELE RAAD Zaterdag 10 maart Den Burg, „Oranjeboom", Jubileum avond NW „Door het donker kwam het wonder". Oosterend, Gebouw v. Chr. Belangen, toneeluitvoering „Om de wilgenhof". Dinsdag 13 maart 1956. Den Burg, De Graaf, Binnensportavond Den Burg, Oprichtingsbijeenkomst ge meentelijke personeelsvereniging. Woensdag 14 maart Den Burg, Hotel „Texel", 13 uur Pluim veemiddag. Sprekers: Ir. Heyboer over „Rassen en Kruisingen", Ir. v.d. Zanden over .Hokkenbouw en kuikenopfok", Dr. Scholten over „pseudo-vogelpest", Ir. Dijkema. Films over pluimveevoeding. Den Burg, „De Zwaan", jaarvergadering Coop. Boerenleenbank. Donderdag 15 maart Den Burg, „De Zwaan", R.K. Ontwikke lingsclub. Spr.: Pater de Greve (gevr.) Vrijdag 16 maart Den Burg, Landbouwschool, Prov. Le zingwedstrijd Ver. oud-leerlingen. Zaterdag 17 maart Den Burg, Oranjeboom, feestavond Mid denstandsver. Texel. Oudeschild, „Eigen Gebouw", Toneeluit voering „Klein Toneel" met „De beste jaren van ons leven". Den Hoorn, „Ons Huis", Forum over opvoeding m.m.v. Prof. v. Houte, de heer H. A. Elias, mevr. de Vries-Steutel, mevr. De Koning-van Ramshorst. FEESTMIDDAG VOOR DE VLUCHTELINGENKINDEREN Heden, aanvang 2 uur, zal voor de vluchtelingenkinderen een feestelijke middag gegeven worden in „Casino". O.a. zal de Texelfilm worden vertoond. Ook de aanwezigheid der pleegouders wordt op prijs gesteld. Een andere huis genoot (zoontje, dochtertje of anderen) mag ook worden meegebracht, mits in de leeftijd van 7 tot 15 jaar en met dien verstande, dat uit één pleeggezin met het pleegkind meegerekend, ten hoogste 4 personen aanwezig zijn. Deze grens moet worden gesteld vanwege de be schikbare ruimte! De TESO is bereid gevonden voor het vervoer van de buitendorpen te zorgen; de bussen vertrekken van de gebruike lijke halteplaatsen in de dorpen en Zuid-Eierland om circa 1,30 uur. De terugreis van de kinderen, die op 13 n aart a.s. vertrekken, zal plaats vin den met de boot van 7,45 uur. Een 28-tal kinderen zal hier nog 3-4 weken langer blijven. PROVINCIALE LEZINGWEDSTRIJD Op vrijdag 16 maart zal in de land bouwschool de provinciale lezingwed strijd gehouden worden, die door de strenge vorst in februari werd uitgesteld. Iedereen is welkom. NEGENTIG JAAR Mevr. de wed. T. Zoetelief-Graaf, War moesstraat, Den Burg, hoopt donderdag 29 maart haar negentigste verjaardag te vieren. SPAR-FU1F VOOR ONZE BEJAARDEN Woensdag 14 maart zullen de leden van de Bejaardensociëteit, Den Burg, door de „Spar" op een bont programma worden vergast. De „Spar" begint zijn demonstratie om half drie. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 2 t.m. 8 maart 1956 Geboren: Ji' !ce, dv Jan Zuidema en Jeltje Wiersma; Janneke Suzanna, dv Cornelis J. Zegers en Neeltje Bakker; Nico Willem, zv Nico Dros en Noeltje Weijdt. Ondertrouwd: Albertus Dekker en Reinoutje Koorn. Overleden' Klaas de Boer, oud 60 jaar; Pieter Bakelaar, oud 90 jaar. S.V. Texel Programma voor zondag' VZV-Texel; Schagen 3-Texel 2 Adsp.: BKC a-Texel a; Texel b-ZDH a; Texel c- Oudesluis. Handbal: N. Niedorp-Texel. Zondag gaan we dus weer beginnen Na een zo lange rustperiode kan men de meest onverwachte uitslagen verwach ten. V. zal echter een zeer lastige tegen stander blijken te zijn. Weest dus op Uw hoede, Texel! Texel 2 zal, mits goed gespeeld, een kans op beide punten hebben.. Adsp.: Oppassen en serieus spelen en ieder op z'n eigen plaats. Bij b en c zal het stellig gaan spannen. De voetbaltoto gaat weer draaien. De ze heeft een wijziging ondergaan na een overeenkomst met de supportersver. „Alkmaar". Vul uw biljet in en doe mee om de prijs van ongev. f 1200,te win nen. Tex. Boys-nieuws Het 1ste elftal zal na een lange rust periode de schoenen weer eens aantrek ken en de strijd aanbinden met Winkel 1 Boys tracht de kans op de 2de plaats te behouden. Vertrek om 11.00 uur van de Groeneplaats. De adsp. spelen vanmiddag om 4 uur thuis tegen De Koog a; tracht het eens tot een overwinning te brengen, jongens, en zorg ervoor allemaal op tijd aanwezig te zijn. PAARDENTRACTIE OP EEN LANDBOUWBEDRIJF VAN 36 HA De omstreden vraag of het paard als trekkracht op het moderne landbouw bedrijf nog wel bruikbaar is, zal het thema vormen van een reportage, welke in de radiorubriek van het betrokken Ministerie maandag van 19.45-20.00 uur over Hilversum I wordt uitgezonden. Als object voor deze reportage is een modern akkerbouwbedrijf van 36 ha in de Noordoostpolder gekozen. De bedrijfs leider, de heer S. M. A. Metz, zal zijn ervaringen in het gebruik van paarden op dit bedrijfstype uiteenzetten. Aan de reportage neemt voorts deel de Rijkscon sulent voor de Paardenfokkerij, dr. ir. B. J. B. Groeneveld. I DE FORDSON MAJOR TREKKER „Hoe genoeglijk rolt het leven met een Fordson-Major trekker heen", zou Poot gezegd hebben als hij in onze moderne I tijd had mogen leven. Want tijdens de door Dros' Ingenieurs bureau en Autocentrale aangeboden I filmavond heeft de volle zaal met land bouwers uit alle windstreken, zich kun nen overtuigen van de onschatbare waarde van een tractor als de Fordson- Major. Deze avond, die geopend werd door de heer B. Mulder, werd aangeboden ter gelegenheid van het feit, dat Dros' Auto- centrale met ingang van 1 februari jl. is i aangesteld als official Ford tractor- dealer voor geheel Texel. Om geheel Texel inderdaad de nodige service te kunnen verlenen besloot Dros' Auto- centrale te De Cocksdorp een filiaal te vestigen, dat onder leiding staat van de I heer H P. Pieterse, chef-monteur. Op deze wijze kan de nodige zorg wor- aen gedragen voor de Ford-produkten, want, dank zij deze mutatie is men op ons min of meer geïsoleerde eiland in de gelegenheid de belangen van Ford en zijn clientele zelfstandig te behartigen. De heer M. Nebbeling, chef van de afdeling tractorenfabriek Nederland, gaf vervolgens een toelichting op het film programma, waarna het woord aan de filmoperateur was. Begonnen werd met een film over de geboorte van een nieuw type. Knappe koppen trachten te schep pen wat het predicaat volmaakt waard is. Als dit in theorie inderdaad geconclu deerd mag worden, wordt het proto type aan de praktijk getoetst en dit ge beurt op een wijze, waarbij ieder even tueel mankement of zwak punt aan het licht moet treden. Wordt tenslotte aan INGEKOMEN PERSONEN Jan van der Veer, van Haarlem, Van Nieveltstraat 8 naar E 40 en echtgen.; Luchiena W. Muskee, van Emmen, Bui tenweg 5 naar Den Burg, Warmoesstr. 9; Hinderkien Nieboer, van Blaricum, Eem- nesserweg 19 naar De Cocksdorp 19, Jan Nijboer, van Tietjerksteradeel, Woelwijk 25 naar C 3 met gezin, Jan Brak, van Wieringerwerf, Noorderdijkweg 24 naar E 99. de hoge, ja hoogste eisen voldaan, dan kan het ontwerp in produktie worden gebracht. Uit de film bleek, dat zo'n tractor onbegrensde mogelijkheden biedt. Terecht werd hij dan ook een manusje voor alles genoemd. Zelfs zagen wij hem als dragline massa's grond verplaatsen. Het is daarom geen overdreven voor stelling van zaken als wij de Fordson- Major hét antwoord op het mechani- satieprobleem mogen noemen. Is het een wonder, dat deze tractoren over de gehele wereld in gebruik zijn? i Interessant was ook het bezoek aan de autofabrieken, met een produktie van meer dan 60 auto's per uur, waarbij 65.000 medewerkers betrokken zijn. Henry Ford's eerste autootje uit 1896 bleek nog steeds „in goede conditie"; het maakt thans deel uit van het Ford museum te Dearborn bij Detroit, waar Ford zijn grootste concentratie uit de grond stampte. Voorts bevatte het filmprogramma 'n kijkje in de praktijk, welke film in ons land was opgenomen. Een der Ford-me dewerkers mocht de Fordson Major op de bedrijven introduceren, vooral de jonge generatie bleek gaarne door hem te worden geadviseerd. Dit filmpje gaf ons een goed beeld van de veelzijdigheid van deze gemakkelijk manoeuvreerbare machine, waarop de heer De Lint uit Zevenbergschenhoek het nationale kam pioenschap behaalde en nr. 3 werd bij het wereldkampioenschap ploegen. De wereldkampioen zelf verrichtte zijn pres- taties trouwens óók al op een Fordson- Major trekker. i Van het programma noemen wij ten slotte nog de fraaie kleurenfilm over de Niagara-waterval, die op de grens van Amerika en Canada ligt. Al met al 'n mooie en leerzame avond. De avond werd door de heer Mulder gesloten met een speciaal woord van dank aan de heer Maaskamp van de fa. Blaauwboer en Kossen, Schagen, dis- trictsdealer, door wiens medewerking deze filmavond georganiseerd kon wor den. Naar wij vernemen bestaan er plannen om volgende maand een filmmiddag voor de Texelse jeugd te organiseren. Wij ko men hier t.z.t. uitvoeriger op terug. Vermelden wij nog dat het program ma verzorgd werd door de filmdienst van de N.V. Nederlandse Ford Fabriek, Amsterdam. V legen pijnen j E9 E3 ri KI hoofdpijn, griep, kiespijn. 1 m bJ I rheumatische pijnen. De jacht maakt jaarlijks vele slachtoffers! Jaarlijks wordt op de Wadden en de Zeeuwse wateren de zeehondenstand eens grondig herzien door een aantal robbenjagers. Dat de gevolgen hiervan niet uitblijven is op te merken uit de onrustbarende vermindering die dit tot gevolg heeft gehad. Vooral wanneer men cijfers beziet van voor de oorlog en thans kan men de conclusie trekken dat deze zoogdieren zich in de toekomst nog maar moeilijk zullen kunnen handhaven. Verwonderlijk is het daarom allerminst, dat ook de Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren in dit verband haar stand punt heeft bepaald en door een kern achtig schrijven de minister heeft ver zocht de uitgifte van jachtvergunningen op zeehonden drastisch te willen beper ken. Ook wordt in deze brief, van 15 nov. jl., aangedrongen op extra controle tijdens de jacht. In het waddengebied zijn vele plaatsen waar robben zich ophouden. De plaatsen tussen Texel en Vlieland zijn vooral bij tienduizenden vakantiegangers populair geworden. Bij de jagers genieten even eens de robbenkop bij Terschelling, de DIENSTREGELING T.E.S.O. ingaande 1 maart 1956 Op werkdagen: Van Texel: 5.20 7.45 10.30 12.55 15.25 18.00 Van Den Helder: 6.30 9.25 11.40 14.10 16.45 19.35 Op Zon- en alg. erk. Chr. feestdagen.' Van Den Helder: 10,35; 13,00; 17,20; 19,35 Van Texel: 7,45; 11,35; 16,00; 18,20 koffiebonenplaat bij Ameland grote be kendheid Uit gegevens, welke mij dit jaar werden verstrekt, bleek mij dat zo wel bij Texel en Terschelling, alsmede ook sommige andere plaatsen in het wad dengebied een sterke teruggang in het aantal robben is waar te nemen. Verklaarbaar wordt het, wanneer te kening wordt gehouden met het aantal dieren dat de waddenzee verlaat en toe vlucht zoekt in de Duitse Bocht. Deze uitwijking is waarschijnlijk het gevolg van de achteruitgaande visstand in hun operatie-gebied. Groot blijft ook echter het aantal die ren dat jaarlijks ten prooi valt aan de robbenjagers. Op een bepaalde plaats werden door een enkele groep jagers in 4 dagen tijd 70 geschoten zeehonden aan de wal gebracht. Mij is b.v. bekend dat een jager per jaar 500 zeehonden schiet en de opbrengst hiervan voor seizoen werk aan de hoge kant is te noemen. Het zou wenselijk zijn, wanneer het wadden gebied nog prijs stelt op deze in de een zaamheid levende zoogdieren, dat auto riteiten er van doordrongen worden, dat de jacht zeer sterk beperkt of zonodig voor enige jaren verboden dient te wor den. In deze periode kunnen de robben zich enigermate herstellen, ook al zal hun aantal nimmer meer tot dat van voor de oorlog uitgroeien. Er zijn meer dere dieren wier naam alleen nog paart aan de herinnering! En dat duizenden in den lande een warme belangstelling voor deze zoog dieren hebben, blijkt niet alleen uit die duizenden toeristen die jaarlijks op de Vliehors de zeehonden in hun element zien, maar duidelijker nog uit het mede leven met de robbenweesjes van Texels museum! Allaerd van Wieringen DE BESTE BEREIDINGSWIJZE: Wanneer U Nescafé kopje hebt gedaan: het 1. eerst kokend water erbij 2. dan pas suiker en melk naar smaalc toevoegen. Bus voor tcD minste 35 koppen f 2.45 cn voor 140 f 8.85 Coffeïne-vrij respectievelijk f 2.80 en f 10.25

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1956 | | pagina 1