<3 rocn /wa in het harL, K. Gidsen- en Kaboutergroep vierde jubileum Eerste prijs fotowedstrijd Texelse Courant 58 RDAG 17 MAART 19S6 70e JAARGANG No. 7027 COURANT ;ave N.V. v.h. Langeveld de Rooij khandel Drukkerij Bibliotheek i Burg - Texel - Postbus 11 - Tel- 11 Verschijnt woensdags en zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl- Bank- Postgiro 652- - Abonn. pr. f 1,35 p kwart. 20 ct incasso. Adv- 8 ct p- ma. :baar inten soort en en :e foto is gemaakt ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van gidsen- en wuterqroep van de Margaretha Sinclair, die zoals U ziet, een enorme aan- q heett. In ons vorig nummer heeft U kunnen lezen, dat het jubileum op housiaste wijze is gevierd. Gaarne blijvend succes toegewenst! (Foto R. Smit, voorzitter groepscomité) hier om- ïtlegt EN SPREEKUUR BURGEMEESTER mame De Burgemeester heeft zaterdag (he- be-| nog :n af- i stel-; even- enige wil alles loofs- haast, zeker iriste- t all haar n de rand grote enoeg. woor- nach»e\}0ren; Yvonne Melita Petronella, mec"iV Willy Onck en Nelly van Heerwaar- Catharina Johanna, dv Hendrikus Keesom en Nelly Logman. J)ndertrouwd: Rein T. Haarsma en ya^e%eresia M. van Heerwaarden. verleden: Bartholomeus A. Holleman, 68 jaar; Jan Tuinder, oud 71 jaar. geen spreekuur. STREMMING VERKEER burgemeester en Wethouders van :el maken bekend, dat in verband met leringswerkzaamheden een gedeelte te Kruisweg en Kogerstraat voor het keer zijn afgesloten, redurende de afsluiting kan het ver- r gebruik maken van de Sehoonoord- l exel, 17 maart 1956. :gemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, C. DE KONING De Secretaris, P. BEEMSTERBOER RGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 9 tot en met 15 maart 1956 baat, id baket slaat eblaa laken rat. sch tasten fasten: i en smai laar bove: >ei ;r, „D k N.l ndat waj zwijf Tc* rtellea nna. t, ma Hij dat bij d INGEKOMEN PERSONEN ter Keijzer, van Haelen, Dorpsstraat naar Den Burg, Nieuwstraat 11; ntje Altenburg, van Groningen, Adr. Ostadestraat 73a naar De Koog 90. VERTROKKEN PERSONEN nelis J. Havik, van E 51 naar Ouwer- k Z. met gezin; Geert Stobbe, van Ihelminalaan 21 naar Assen, Vene- lat 159; Annelize van Egmond, van helminalaan 10 naar Rotterdam, aatweg 226; Jan C. Brouwer, van ^terend, Nieuwstraat 5 naar Amster- ilovei Olympiakade 53; Antje Bos, van S walnaar Alkmaar, Fabrieksweg 5; Ma- el de Wit, van O 145 naar Den Helder >dsgracht 13; Joke Barendrecht, van n Hoorn 68 naar Amsterdam, Berbe- Jtraat 7. PUBLIKATIE VAN DE CULTURELE RAAD Zaterdag 17 maart Burg, Oranjeboom, feestavond Mid- istandsver. Texel. deschild, „Eigen Gebouw", Toneeluit- Ting „Klein Toneel" met „De beste en van ons leven", i Hoorn, „Ons Huis", Forum over voeding m.m.v. Prof. v. Houte, de heer A. Elias, mevr. de Vries-Steutel, an vr. De Koning-van Ramehorst. dat sterend, Gebouw v. Chr. Belangen, g- en muziekuitvoering door Chr. nnenkoor, „De Lofstem" en „Excel- Dinsdag 20 maart deschild, Eigen Gebouw, jaarvergade- VARA, afd. Texel. Woensdag 21 maart Burg, De Zwaan, filmavond R.K. öuwenver., afd. Gilde. )sje Burg, Hotel Texel", jubileum-feest- ii ^nd Partij van de Arbeid, federatie xel. Donderdag 22 maart n Burg, Hotel „Texel", Ver. v. Plat- mog£ andsvrouwen, voordracht „De man op schimmel" door Johan Lauxsterman. Burg, De Zwaan, filmavond Kath. beidersvrouwenver. Zaterdag 24 maart d, mai dat Lg alti cht ff preke n Burg, Oranjeboom, „Klein Toneel" ^rt op „De beste jaren van ons leven". 1 - In> irten em. okterl S.V. De Koog Wel e •)e winterse rustperiode heeft De og beslist goed gedaan, want De Koog twam zondag tegen ALC met 'n 30 ie« ^winning uit de bus en de adsp. wis- Tex. Boys a er met 52 onder te iden. Goed gedaan, jongens, fandaag zijn de adsp. vrij. .e Koog 1 speelt zondag om 1,30 uur lis tegen VADA. Als er weer zo ge teld wordt als tegen ALC, zit er weer i behoorlijke kans in. OUDE ZILVEREN GULDENS Men deelt ons mee, dat oude zilveren guldens - ook die van vóór 1920 - van 15 maart tot en met 16 april aan de postkantoren kunnen worden ingewis seld. VOGELGROND VERSCHALKTE TWEE AKEN Woensdagavond om tien minuten over tien is in Den Helder de reddingboot Prins Hendrik teruggekeerd met de Bel gische aak Josmar op sleeptouw. Samen met de Amsterdamse aak Vita Pugna was de Josmar 's morgens om 10 uur vastgelopen op de Vogelgronden ten oos ten van Texel, toen zij van Den Helder op weg waren naar Harlingen. De Prins Hendrik en de sleepboot Slenk slaagden er in de loop van de dag in de beide boten uit hun benarde po sitie te verlossen. Onderweg naar Den Helder brak op de Texelstroom de ka bel die de twee aken verbond. De Vita Pugna kwam daardoor op eigen gele genheid tien minuten later het Nieuwe Diep binnenvallen. Tex. Boys-nieuws Boys 1 heeft zondag jl. de punten broederlijk gedeeld in de uitwedstrijd tegen Winkel. Over het algemeen en vooral in de le helft waren de Boys in de meerderheid, hetgeen ook in de doelpunten tot uit drukking kwam. Met mooie open aan vallen werd de verdediging van Winkel op de proef gesteld, welke door deze aanvallen vaak in moeilijkheden kwam te verkeren. De Boys wisten dan ook een 20 voorsprong te bemachtigen, met welke stand de rust inging. Ook in de 2de helft waren de Boys wel enigszins in het offensief, doch over het algemeen werd het even te licht opge vat. Winkel begon hierdoor meer in de aanval te komen en zag zodoende kans zijn achterstand geheel in te lopen: 22. De laatste 10 min. bracht nog span ning in de strijd om het winnende doel punt, doch dit bleef achterwege. De adsp. verloren in een pittige wed strijd van De Koog adsp. met 52. Zondag: Tex. Boys 1-Schoorl 1, aan vang 1,30 uur. Boys, we kunnen geen verliespunten meer gebruiken, daar wij anders de aansluiting missen. Terreindienst: J. Riteco en J. Boogaard. Boys 2 gaat zondag zijn laatste en be slissende wedstrijd spelen, nl. uit tegen WGW 5. Dit kan de kampioenswedstrijd worden, Boys, maar dan moet er ook aangepakt worden. Denk erom, Boys, dat het in ieder geval een faire en spor tieve strijd wordt. We vertrekken om 11.00 van de Groeneplaats, houdt er re kening mee dat deze wedstrijd om 13,45 uur begint. De adsp. spelen zaterdagmiddag uit tegen Texel b, aanvang 4 uur. S.V. Texel S.V. Texel, handbal Onze dames trokken de afgelopen zon dag naar Nieuwe Niedorp en behaalden hier een 74 overwinning. Bij de rust was de stand reeds 60 in ons voordeel. In de tweede helft werd de zaak blijk baar wat te gemakkelijk opgenomen. Greet, Anneke en Marga zorgden voor de doelpunten. In de verdediging speel de Ina een uitstekende partij linkshalf. A.s. zondag gaan we naar Ons Genoe gen en zal er weer geducht aangepakt moeten worden. Vertrek dienstbus 11,10 uur van de Groeneplaats. Vanmiddag spelen twee adspirantenelftallen resp. tegen GDS, aanvang half drie en tegen ZDH, aanvang kwart over drie. S.V.O.-nieuws Onze adsp. zijn heden vrij. Ons eerste ontvangt St. Boys om 1,30 uur. Nu eens alles op alles gezet, want het wordt tijd, dat we weer eens gaan winnen. Op tijd present. Volgende week spelen onze adsp. uit tegen Texel B en ons lste tegen SVW thuis. PROV. GEZONDHEIDSDIENST VOOR DIEREN r-'G F In het jaarverslag van de Stichting de Provinciale Gezondheidsdienst voor Die ren in Noordholland lezen wij: De be strijding van de abortus Bang, staats vijand nr. II, vraagt onze volle aandacht. Tot nu toe zijn wij eigenlijk overal, uitgezonderd op het eiland Texel, nog bezig met een oriënterend onderzoek. Op het eiland Texel kunnen wij inder daad spreken van een georganiseerde bestrijding. Krachtens een gemeentelijke verordening is op Texel het houden van met abortus Bang besmette runderen kortweg dus reageerders, verboden. Deze verordening wordt soepel toege past, want het is allerminst de bedoeling „brokken" te maken. Immers, wanneer er op een bedrijf een zogenaamde „abor- tusstorm" optreedt, waarbij dus meerde re runderen in een kort tijdsverloop ver werpen, dan zou het tegen de veteri- nair-wetenschappelijke opvatting in druisen, om zonder meer de eis te stel len alle positieve runderen onverwijld op te ruimen. Eerst dan wanneer de storm geluwd is, en dus het proces rustig is geworden, is de tijd aangebroken om op econo- misch-verantwoorde wijze zo'n bedrijf te saneren. Tegenover ingevoerde reageerders biedt de gemeentelijke verordenig de mogelijkheid deze binnen de kortst mo gelijke tijd van 't eiland te verwijderen. En zo gaat het dan ook in de praktijk. Helaas werd kort geleden één der beste fokbedrijven op Texel, sinds jaren abortusvrij, besmet en er hebben daar dan ook reeds enkele koeien verworpen. Hoe en waardoor de besmetting van dit bedrijf tot stand kwam is een raad sel. Van een tweetal voorheen vrije andere bedrijven, is de besmetting terug te voeren op een verkeerde aankoop. S.V. Texel Programma voor zondag: Texel 1-Schagen 1; Texel a-HRC a, 11,30 uur; Texel c-HRC d, 12,45 uur. Vanmiddag 4 u.: Texel b-Tex. Boys a. Texel 1 moet het tegen haar oude rivaal Schagen opnemen en we kunnen een spannende wedstrijd verwachten. Texel a zal, wil ze niet bij Hollandia a ten achter komen, haar beste spel dienen te spelen. Kan Texel b nu een puntje in de wacht slepen? Texel c zal het heel lastig krijgen tegen HRC d, dus aanpakken. Aan allen, dus ook onze afd. Handbal, veel succes! FILMNIEUWS: „DE IJZEREN HANDSCHOEN" Verhalen uit vroeger eeuwen spreken tot ons. En daarom is het vrijwel altijd een genoegen, zo'n romantische film te zien, waarin fleurige kleding, hollende paarden, schone prinsessen, galante rid- dèrs en gekruiste zwaarden een rol spe len. Zo'n prent, in kleuren, is „De ijze ren handschoen", welke in Texels Bios coop Theater op het doek wordt ge bracht. Er zijn volop aardige momenten, zoals de ontvoering van de prinses en de drinkwedstrijd, en al met al is „De ijze ren handschoen" een gezellige film. „HELL BELOW ZERO" De liefhebbers van een onderhoudende avonturenfilm kunnen terecht in Texels Bioscoop Theater waar „Heil below zero" draait. Het is een kleurenprent, waarin de lens ook is gericht op de prachtige (zeer winterse) natuur, welke naast de uitstekende rolbezetting een voornaam bestanddeel vormt van deze film. Er is liefde en er wordt stevig gevochten en in het middelpunt van alles staat Alan Ladd, die meer dan voldoende in zijn mars heeft voor enerverende verwikke lingen. Een andere voorname rol wordt vertolkt door Joan Tetzel. Nederlands nieuws: O.a.: Vrouwen schaatsen, demonstra ties schoonrijden te Almelo; Hardrijden over 3000 meter in Berkenwoude; Met Helicopters boven winters Nederland, o.a. Voedseldropping in de Biesbos; De Boekenweek begonnen, Koningin en Prins od boekenbal te Amsterdam; De 39ste R.A.I.-tentoonstelling van perso nenauto's; Voorjaarsmodeshow in Am sterdam; Mozart-herdenking te Haar lem, Ballet bij kaarslicht in het Stadhuis. Wereldnieuws: O.a. Het laatste Europese koude rap port i(hopelijk); Amerikaanse weerbal lons in Moskou vertoond; De eerste mo norail rijdt in Texas; Speelgoed op de Britse Industrietentoonstelling; De Shah van Iran in India ontvangen; Rugby Ierland-Schotland. DIENSTREGELING T.E.S.O. Op werkdagen: Van Texel: 5 20 7.45 10.30 12.55 15.25 18.00 Van Den Helder: 6.30 9.25 11.40 14.10 16.45 19.35 Op Zon- en alg. erk. Chr. feestdagen: Van Den Helder: 10,35; 13,00; 17,20; 19,35 Van Texel: 7,45; 11,35; 11,00; 18,20 De jury kende HSpigt, Den Burg, voor deze opname de eerste prijs toe. Het is een foto van het schoonst geheel, welke prijs aan de heer D. Witte Thzn ten deel viel Aan de door de Texelse Courant uit geschreven fotowedstrijd voor amateurs ter gelegenheid van het grootse ring- steekfeest voor arresleden, gevierd op zondag 26 februari, hebben 24 personen deelgenomen met een totaal van 51 op namen. De jury, bestaande uit de heren J C. Bruin, J. Nauta en J. de Waal, kende de eerste prijs toe aan de heer H. Spigt, Den Burg (f 25,de 2de prijs ging naar de heer S. Dijkstra, Den Burg (f 15, de 3de prijs verwierf mej. Emmy Dros, Oudeschild (f 10,De drie troostprij zen - boekje over de Waddeneilanden - waren voor {alfabetische volgorde): de heren S. Dijkstra, Ide Moerbeek en C. P Moojen, allen Den Burg. De jury vond dat de arreslede» met paard, ingezonden door H. Spigt, er het beste opstond. De opname van de heer S. Dijkstra, een close-up tijdens het ring steken, was uitstekend geslaagd. Mej. Emmy Dros heeft ons man noch paard getoond, maar wel een fragment van 'n populair Texelaar, dat zich voor die op name trouwens bijzonder goed leende Bij het toekennen van de drie troost prijzen stapelden de moeilijkheden zich enigermate op en tot een duidelijk ver schil kon men niet komen. Men had de keuze tussen een voor de oude poort van Hotel Texel geposeerde arreslee, een arreslee gaande door de Parkstraat en idem een arreslee die de Binnenburg ingleed. De jury kende voor deze drie opnamen de drie troostprijzen zonder meer toe. Te kust en te keur Ofschoon wij een groter aantal foto graferende eilandgenoten met hun werk op óns bureau hadden verwacht, want er waren er veel meer dan 24 in actie - zijn wij toch wel tevreden over het aan tal inzendingen. De jury kon bij de eerste ronde al da delijk gaan selecteren en rubriceren. De meeste fotografen hebben ons met een zo volledig mogelijk overzicht verrast, weer anderen hielden het op het paard met de arreslee zelf, öf in galop óf ge poseerd. Voorts zagen wij er opnamen bij van de arreslee zonder het paard en ook leuke plaatjes van het paardenhoofd met de fraaie pluim zonder meer. Slechts twee deelnemers hadden het gewaagd een close-up (dichtbij-opname) van het eigenlijke ringsteken in te sturen. Dat was dan ook verreweg het moeilijkste werk en daaraan zal eerst de gerouti neerde amateur zich met succes kunnen wijden. Een heel aardig idee vonden wij ook de plaat van de arreslee voor de Poort van Hotel Texel met op hetzelfde beeld een luxe auto, enigermate op de achter grond als wilde men betogen: „Bij zulk een sneeuwval laat zelfs de modernste auto je zitten en is de arreslee eerst op zijn plaats". Er was ook een geweldig stuk actie gelegd in een foto van een langs de dichte rijen toeschouwers snellende arre slee. Als die minder onscherp was ge weest zou die plaat o.i. een goeie kans op een prijs gemaakt hebben. Leuk was ook het idee enige toeschouwers zonder meer te vereeuwigen. Hoe aardig stond dat twee turven hoge kereltje tussen zijn grootouders! Enige deelnemers hadden ook sneeuw- kiekjes ingestuurd, die beslist met het arresleefeest geen verband hielden en daarom moest de jury deze terzijde leg gen. De foto van de besneeuwde botter tjes in Oudeschild (S. Dijkstra) was een juweeltje. Al met al geeft deze wedstrijd reden tot voldoening als wij in aanmerking ne men het feit, dat de deelnemers - over het algemeen - meer on- dan gèwapend met de camera door het leven plegen te gaan. Wij hebben al veel waardering voor een plaatje dat scherp is en waar man en paard onverminkt op vereeuwigd zijn: er waren twee paarden, die juist iets „te groot" bleken te zijn voor het negatief.en in zulk geval zijn het nogal eens de voeten, die men dan een- j voudig weg amputeert -j Moeilijker dan het geposeerde object is al weer de foto, die ons de actie van het object wil tonen. Dan is het nog weer groter toer om man en paard in zijn geheel (als dat de bedoeling was) op het beeld te krijgen. Daarboven komt dan weer de kunst om de opname zó snel te maken, dat het object niet „be wogen" heeft. Soms wordt dit laatste trouwen juist in de hand gewerkt om de a^tie te accentueren, maar bij het draven of stappen van een paard kan het zich verplaatsen nooit anders dan duidelijk waarneembaar zijn aan de stand van de benen. Rest ons deze beschouwing te beslui ten met een woord van dank aan de medewerkers en met de hoop, dat wij bij een volgende gelegenheid het aantal in zenders minstens verdubbeld mogen DE BINNENSPORTAVOND Slechts ten dele geslaagd is deze j tweede avond, georganiseerd door de Texelse Sportraad. Het geheel is na de i winter wat overhaast opgezet en mede doordat Bridgeclub Groot Slem wat in de knoop is geraakt met haar competitie, is deze tak in het nauw geraakt. De be langstelling der bridgers was dan ook niet groot genoeg om een drive te kun nen spelen. Wel werd er aan 22 borden gedamd. Massakamp en Binnensportavond waren hier gecombineerd. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om Oosterend 1 te feliciteren met de behaalde eerste plaats in de Eilandcompetitie en de be ker te overhandigen. Biljarters van Den Hoorn en Den Burg bekampten elkaar op sportieve wijze. Op twee biljarts kon een flink rooster wor den afgedraaid. Ieder speelde 30 beurten en de resultaten waren als volgt: H. Slegtenhorst-C. Room 5389 A. Dijker-C. Kooijman 37—41 G. Wilner-A. de Wilt 3438 J. le Noble-C. Kooijman 4226 J. Boon-W. Vendel 54—107 G. Coevert-J. de Wit 4565 H. le Noble-J. Brouwer 66117 C. Slegtenhorst-Segers 2950 Gottschal-Segers 6538 Dammen Jac. Visman-S. v. Heerwaarden 11. C. Timmer-S. Ros 02 S. Lap-C. v. Heerwaarden 20 A. Bakker-Joh. D. Bakker 02 J. v. Dorp-W. A. v. Zeijlen 11 C. Lap-S. v. Heerwaarden 02 J. Breman-J. Vinke 11 J. Vlaming-Jac. v. Heerwaarden 11 P. S. Kuyper-C. v.d. Werf 11 K. Burger-P. W. Kooi 02 C. de Bruin-C. Medendorp 20 G. Wilner-Jo Schoo 11 R. Eelman-J. Koorn 02 S Trap-C. P. Burger 02 L. de Vries-A. Vinke 11 J. Blom-J. J. de Beurs 20 J. Dijker-J. Barhorst 02 Jac. Plaatsman-J. A. v. Enst 02 C. C. Barhorst-J. Hillen 02 P. Vlaming-F. v. Sambeek 02 A. Boogaard-A. de Vries 20 P. Daalder-R. Zijm 02 15—20 ZDIl-nieuws Alleen het eerste elftal komt in het veld en speelt thuis tegen Dirkshorn, aanvang 1,30 uur. Vanmiddag moet nog aan het veld gewerkt worden, dus ieder die even kan laat die present zijn. De handbal speelt zondag in Den Burg tegen GDS 1 en de handbaladsp. heden middag tegen een Texel-adep.oomb.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1956 | | pagina 1