Cf roen 'ZwartsJexeU in het harL, AGGI soepen zijn JL Voor vlijtige handen - ^öV7^.T®rhe,huid? •or ti aan ilvere 956 e me n RR; i hie rachte TCRDAG 24 MAART 1956 70e JAARGANG No. 7029 rEXELSE'»COURAN ave N.V. v.h. Langeveld de Rooij [handel Drukkerij Bibliotheek Burg - Texel - Postbus 11 - Tel- 11 12.76 3s 5jl ïXEI.S RAAD KWAM BIJEEN Texelse Gemeenteraad heeft de 16 17 7' en tellende agenda in een voorbeel tempo afgewerkt: het gebeurt im- niet vaak, dat de voorzitter de ha- reeds vóór half vijf voor de laatste kan laten vallen, ich was de agenda niet onbelangrijk, voorzitter, burgemeester C. de Ko- deelde mee, dat de heer C. H. Roe- [verhinderd was de vergadering bij ■onen. volgende raadsvergadering zal op lerdag 29 maart worden gehouden. W. Bruin zal dan het uitbreidings voor Den Burg en het plan in [dzaken toelichten. voorzitter herinnerde vervolgens de circulaire van het ministerie van Topbouw, waarin medegedeeld t, dat voor de uitvoering van bouw en {her- of nieuwbouw), waarvan [kosten f 2-10.000 zullen bedragen an weer een rijksgoedkeuring ver- Verschijnt woensdags en zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl- Bank Postgiro 652- - Abonn. pr. f 1,95 p kwart. 20 ct incasso. Adv 8 ct p- mm. 1 37.9 l.fij 5.69 3.5T 2.91 17.0! 1 956: t 5.! .v 3! 0 Ki Grant Ei L arcis' Grailzal zijn. De voorzitter verwachtte of trio klachten, maar zag tevens een kans l; Snc piet voorstel van de heer Wassenaar lathlf tress ia bij re r eg. Jc r kw« posil Beurs fgelop ing. e voos e plas e bouw van woningen intensiever Ite pakken te realiseren. Hiertoe zou Tob I een algemene bespreking met de nemers nodig zijn, waar coördinatie Bouwcapaciteit efficiënter zou kunnen B benutten. Het voorstel van de heer lierlai^enaar willen B. en W. dan ook r onder de loupe nemen, als bekend werd vorig jaar besloten ie bouw van 11 woningwetwoningen, wan er tien bestemd zouden worden de huisvesting van personeel in t van de ruilverkaveling en één huisvesting van politiepersoneel. Er toen een crediet van f 176.000, itrokken, maar gebleken is, dat men voor onmogelijk kan bouwen. Intus- n de Heidemij, na moeizame bespre- ?n, bereid gevonden in de bouwkos- i fonds perdu f 12.000,bij te dra- B. en W. stellen voor de 11 wonin- nu op basis van de Premie- en bij enregeling woningbouw 1953 te rea- ;n. Zoals U zich herinneren zult is deze elf woningen destijds een extra rvolume verkregen. De heer Wasse- (P. v.d. A.) zei de voorkeur te geven woningwetwoningen, maar de voor- antwoordde, dat men zich toch niet voorstellen, dat het luxe woningen n worden, al zal ieder huis ruim 00,gaan kosten. totaal zal f 290.000,worden uit- kken voor 13 woningen, waarvan voor de politie, want op de suppl. Dting zijn intussen ook nog twee ngen geplaatst. vr. Vnjdag-Keijser verwachtte eoh- en gemeentelijke strop. Anderen kden daarentegen, dat het ook in de coccic >mst mogelijk zal zijn gegadigden te kon: ;n voor deze woningen, die uiter- een hoge huur zullen moeten doen. ider de ingekomen stukken bevond voorts een verzoek van de heer C. remer, De Koog, om een buitenge- verlof (tapvergunning) ten behoeve een inrichting van maatschappelijk ier; een soortgelijke vergunning is [estijds ook aan het Badhotel ver- :t. De minister wil het aantal ver- lingen echter eer inkrimpen dan e bro eiden en de raad was het bovendien de voorzitter eens, dat aan deze ge beden geen behoefte bestaat. (De zou B. en W. moeten machtigen een itreffend verzoek aan de minister >en). fekomen was voorts een brief van ?er H. Daalder, De Cocksdorp, die )erceel grond wilde kopen ten be- van woningbouw aldaar. Wethou se Waard ((P. v.d. A.) zette uiteen, om dit verzoek van de heer Daalder worden afgewezen. Overigens aarde hij, dat er te De Cocksdorp s nog bouwgrond te bemachtigen is. 'rna vond een stemming plaats over ïnoeming van een assistent van de inair-Hygiënische Dienst op dscontract. Nr. 1 van de voordracht ïer J. Kikkert Jaczn. werd met al- ne stemmen benoemd, nieuwe o.l. school annex kleuter- 1 van Den Hoorn zal de naam ,,Jan Een p er-school" dragen. Deze suggestie de he 'edaan door de Oudercommissie, bekend heeft de heer Drijver als iemid bescb en en. dit r eden van i mest ce m daar laar litdrog •edeie at mi geen liën I egenl de akt. jeslaaj dacht geleg iw en maan1 de Co egen em s zov *aan niet weest. moge ad eiden [e wi ze vra >en? W wist weg. te stel ?m y :n s ik eo te ik ïel vei i de verv zu* ar*s van „Natuurmonumenten" iLshoü belangrijk werk voor ons eiland gelee ut zuivel Raad ging ook akkoord met het mor tel de firma Jac. Drijver Zonen ;och v ,cht te verlenen tot de bouw van ;eving kans, Ze suing voor het hoofd der o.l. school Koog. Bij onderhandse aanbeste ed genoemde firma aangeboden de adenk swoning voor f 24.930,te bouwen heer Daalder (AR) vroeg zich af of Onderhandse aanbesteding in prin- wel juist was. Voorzitter: „Dit is daad in strijd met ons eigen prin- niaar men moet wel eens tot der- dat schroeiend, dend maagzuur. *oor 'n paar Renniei! gelijke handelingen komen". Wethouder De Waard: „Wij voelen en tasten steeds wat de beste oplossing is. Hoe de situa tie thans ligt heeft U gezien bij de aan besteding van een lokaal voor de land bouwschool: er werd zelfs niet voor alle vakken ingeschreven". Voorzitter: „De economisch-maatschappelijke verhouding drijft ons in een bepaalde hoek". Van de Provincie Noordholland werd voor f 19.000,de woning Haffelerweg nr. 15, Den Burg. aangekocht. Inzake het voorstel van B. en W. om ook het pand Julianastraat nr. 3, Den Burg, woonhuis notaris Mulder, aan te kopen, vroeg de heer Daalder of het wel de juiste manier was om „een betrekkelijk oude woning te kopen, onpraktisch voor deze tijd". (Spreker merkte, vreemd genoeg op, dat hij de woning nog nooit had betreden!). „En als wij de prijs nagaan, dat is nogal wat, en als wij dan verder gaan re kenen". De voorzitter antwoordde, dat er tevoren op gerekend moet worden, dat het een post van bijleggen gaat wor den, maar zulks kan toch met een gerust hart worden gedaan, want de Rijks HBS komt er en het middelbaar onderwijs op Texel staat en valt met de te benoemen directeur. De directeur zal bepaalde eisen stellen en het aantal woningen dat vrijkomt of geschikt is, is minimaal, terwijl nieuwbouw veel meer zou kosten. De staat van de woning is uitstekend en door deze transactie zal de gemeente bovendien over een behoorlijk stuk bouwterrein komen te beschikken. Wethouder De Waard meende, dat de waarde van de grond zeker op f 10.000, mag worden geschat en dus is het huis goedkoop. (De aan de achterweg gelegen grond is geschikt als bouwgrond). In de toekomst zou het huis eventueel als hulp secretarie dienst kunnen doen ingeval wij aan de bouw van een nieuw raadhuis toe zijn". De raad ging tenslotte met het voor stel van B. en W. akkoord. Van de heer J. Th. v.d. Meiden, Rot terdam, werd een perceel bouwgrond van 642 m2 voor f 2500,gekocht. Het perceel ligt aan de Brink te De Koog. De begrotingen voor de dienst 1955 en 1956 ondergingen enige wijzigingen. O.a. zal voor de Koger en Oudeschilder brandweer een post worden uitgetrokken voor de aankoop van een trekker (jeep). Van de heer Jn. Rab Jzn., Schilderend 4, Den Burg, werd 1.38,15 ha grond ge kocht, gelegen in plan-Zuid. Daar zal Texels Jeugd in de naaste toekomst een mooie ijsbaan vinden. De heer Rab werd 136 m2 grond, gelegen achter diens wo ning, overgedragen. Tenslotte bleek de raad gaarne mede te werken aan het tot stand komen van onrendabele aansluitingen op de water leiding. Rondvraag De heer K. Beumkes .(P. v.d. A.) stelde voor om bij zomerdag 's avonds te ver gaderen. De voorzitter achtte dat niet bezwaarlijk en stelde voor dit punt nog even aan te houden. De heer Beumkes vroeg voorts of men t.a.v. zijn vraag of het niet mogelijk was, dat de examens ter verkrijging van een rijbewijs niet op Texel afgenomen kon den worden, al bericht ontvangen had. De ambtelijke molen bleek in dit geval wel erg langzaam te draaien, want de voorzitter moest mededelen, dat de be trokken instantie nog geen bericht had gezonden. Mevr. Vrijdag-Keijser zeide de stich ting van een HBS toe te juichen, maar zij wilde graag weten hoe B en W. zich voorstellen een lerarenkorps bij elkaar te krijgen. Voorzitter; „Ik heb mij dezelfde vraag ook gesteld, maar het Rijk heeft beslist, dat er een HBS zal komen. Het kan nog wel meevallen". De heer J. Vlaming betuigde zijn dank voor de wijze waarop men het sneeuw- probleem had aangepakt. „De sneeuw ruimers hebben hun uiterste best ge daan. Heeft de gemeente haar personeel daarvoor bijzonder beloond?" Voorzitter: Wij hebben ons geconformeerd aan Den Haag: f 12,50 voor wie minder intensief hebben geholpen en f 25,voor de ove rigen. Daarnaast is er uiteraard voor overwerk betaald, want er is ook 's nachts gewerkt!" De heer S. van der Vis (CHU) wilde graag weten hoe het staat met het „Vijf jarenplan inzake de toeristische paden". Voorzitter: „Wij hebben een goede en een sombere mededeling ontvangen: zo als U zich herinneren zult hebben wij in september de begroting vastgesteld en Gedeputeerden verzocht om de posten voor diverse wegen (o.a. de weg naar het Hoornderstrand en een parkeer plaats aldaar) en paden vlugger goed te keuren. De rijwielpaden kunnen worden verbeterd, maar voor genoemde weg en parkeerterrein hebben wij nog steeds geen goedkeuring. Aan het fietspad van De Koog naar De Dennen kan binnen kort begonnen worden, het zou prachtig zijn als dit vanaf de Ploeglanderweg tot aan Bosch en Duin langs een geheel nieuwe weg kon worden aangelegd, met behoud van het bestaande gedeelte langs de woning van de familie Visser. Met het Staatsbosbeheer moet een regeling gemaakt worden Wethouder De Waard verklaarde, dat er kans is, dat men in tijdnood komt, wil men nog vóór het seizoen geheel klaar zijn. In ieder geval zal het pad dit jaar wel klaar komen. AANSLUITING OP DE WATERLEIDING Naar wij vernemen kunnen de perce len in de kom van Den Burg en Oude- schild en de percelen langs de Schilder- weg thans worden aangesloten op de waterleiding. De eigenaren kunnen via hun water- fitter om aansluiting verzoeken. MOEDERS OPGELET! CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 22 maart Consultatiebureau De moeders van GEHEEL Texel wor den verwacht: De Cocksdorp 1,45 uur; Oosterend 2,15 uur; Oudeschild 2,45 uur; Den Hoorn 3,15 uur; De Koog 3,45 uur. De moeders van Den Burg worden verwacht van 4 tot 5 uur. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 25 maart op om 6,33 uur en gaat onder om 7,04 uur. Maan: 26 maart V.M.; 3 april L.K. Hoog water ter rede van Oudeschild: 24 mrt. 7,10 en 19,10; 25 mrt. 8,05 en 19,55; 26 mrt. 8,45 en 20,40; 27 mrt. 9,20 en 21,15; 28 mrt. 9,55 en 21,55; 29 mrt. 10,20 en 22,35; 30 mrt. 11,00 en 23,10; 31 mrt. 11,30 en 23,40. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. Babyderm-zeep GIFTEN WITTE KRUIS over februari 1956: J. H. 2,50; B 2,50; G. de W. f5,—; J. A. 2,50; E. B. 2,50; mevr. K. B. 2,50; J. M. F 2,50; C. J. de P. 2,50; E 1,—; de J. 1,—fam. T. 1,—; fam. S. L. 10,—; J. M. V. 2,50. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER SCHALKWIJK (ingaande zaterdagavond 6 uur) BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 16 tot en met 22 maart 1956 Geboren: Jacob, zv Gerrit Eelman en Elisabeth Wuis; Lamberta Johanna Jacoba, dv Evert van den Brink en Hermina H van Boven; Elisabeth Maria Christine, dv Gerrit Westerlaken en Marijtje Maat; Margriet Irene, dv Hen drik Broekman en Jacoba de Bruijn. Getrouwd: Jan Bruijn en Jacoba C. Kooiman; Albertus Dekker en Reinout je Koorn. VERTROKKEN PERSONEN Klaas Dekker, van E 75 naar Wormer- veer, Wandelweg 66, Jan G. Hofman, van De Koog naar Australië met gezin; Albert Reinders, van Den Burg, De Zes 12 naar Rotterdam, Kralingen, Prinses Julianalaan 68 met echtgen. in schoonmaakgetij: Hamea-Gelei VOLKSDANSGROEP „TEXEL" Dinsdag 27 maart a.s. is er geen dansen. Wel verwachten we de leden weer op dinsdag na Paas. VOOR DE HOORNDER HERVORMDE KERK Een volk, dat leeft, bouwt aan zijn toekomst, een volk, dat leeft, restaureert ook zijn monumenten, welke de herin nering aan het verleden levendig helpen houden. In het verleden ligt niet alleen het heden, maar evenzeer de toekomst. Dit beseffen ook onze eilandgenoten en de vele vrienden van Texel, want de stem van de restauratiecommisse der Hervormde kerk te Den Hoorn is geluk kig niet als een roepende in de woestijn. Men vindt algemeen weerklank en het restauratiefonds groeit daardoor van dag tot dag. Onlangs hebben wij in een uitvoerig artikel de stand van zaken vermeld. Wel, sinds 16 februari is de thermo meter, die aan de muur van een der Hoornder huizen prijkt, al weer verder opgelopen. Van 16 februari tot 21 maart hebben vrienden van buiten Texel het mooie bedrag van f 930,22 bijeengebracht en van de eilandgenoten zelf kwam over die periode de som van f 50,binnen De bedragen op Texel werden ge schonken door: T. W. f10,P. V. f25, H. B. f 5,— en H. W. f 10,—. HET 50-JARIG BESTAAN VAN HET WITTE KRUIS IN DE GEMEENTE TEXEL In de tweede helft van de volgende maand bestaat het Witte Kruis vijftig jaar. Na overname van de wijkverple ging in 1946 - dus tien jaar geleden - zijn de werkzaamheden op het gebied van de gezondheidszorg van jaar tot jaar toegenomen. Wij herinneren U aan het tot stand komen van een modern ge outilleerd en ingericht consultatiebureau ten behoeve van de zuigelmgen en kleu terzorg, rheumatiekbestrijding en andere takken van dienst - het in gebruik nemen van een badrichting. Het vesti gen van een kringbureau tot bestrijding der tuberculose neemt steeds vastere vormen aan en kan binnenkort tegemoet worden gezien. Al het mogelijke wordt gedaan om zowel de curatieve als de preventieve gezondheidszorg zoveel mo- gelijk te bevorderen. Wil het Witte Kruis de haar toevertrouwde taak naar i behoren blijven vervullen, dan zal het U duidelijk zijn, dat hiervoor jaarlijks zeer belangrijke bedragen aan geld no dig zijn. Onze Witte Kruis-auto b.v. moet een dezer dagen worden vervangen, terwijl tal van andere voorzieningen dit jaar extra uitgaven zullen vorderen. De meesten van onze leden staan er niet bij stil hoe het Witte Kruis gefinan cierd wordt - onze ledenvergaderingen immers worden of zeer slecht of dikwijls helemaal niet bezocht. De inkomsten van het Witte Kruis bestaan voor een groot gedeelte uit contributies - min. 5 gulden per jaar - hoe groter het aantal leden, hoe groter deze bron van inkom sten. Het devies van het Witte Kruis luidt immers „Door allen - voor allen", hetgeen zeggen wil Draagt elkanders lasten. Mogen wij in dit jubileumjaar een beroep doen op die Texelaars die nog geen lid zijn, zich te melden, hetzij bij onze wijkverpleegsters of bij onze bestuursleden? De kwitantie voor de halfjaarlijkse contributie 1956 wordt U een dezer dagen aangeboden. In verband hiermede doet het Bestuur en vriendelijk doch dringend beroep op Uw aller medewerking de inning van deze contributie vlot te doen verlopen. Het is in het verleden maar al te vaak voorgekomen, dat onze boden twee tot drie keer en soms nog vaker terug moes ten komen, alvorens men deze contribu- 1 tie betaalde. Deze methode is niet alleen erg tijdrovend maar vooral voor onze J vereniging te kostbaar. Laat iedereen i medewerken om hier een eind aan te I maken, het bestuur zegt U daarvoor bij voorbaat hartelijk dank. Houdt Uw con tributie dus gereed, U bespaart ons en U een hoop narigheid. Zijn er leden - of verenigingen - en wij denken hierbij in het bijzonder aan de afd. Texel van de Bond van Platte landsvrouwen - die ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Witte Kruis iets zouden willen organiseren om daar door de financiële positie van onze af deling te verstevigen, dan zijn onze be stuursleden dag en nacht bereikbaar om hierover van gedachten te wisselen. Ook individuele jubileumbijdragen op onze postrekening no. 239376 zijn van harte welkom. FILMNIEUWS: „MANON VAN DE BRONNEN" Drie uur lang duurt deze film van de Franse filmschrijver en regisseur Marcel Pagnol. Als men zich een kwartier lang moeite geeft in de sfeer van Pagnols rolprent te komen, zal men drie uur lang genie ten, zonder ook maar een ogenblik te merken, dat de film zo lang is. En als het kan zal men dan een tweede keer gaan kijken. „DE ONVERSCHROKKENEN" Een kleine groep Britten en een kleine groep uitgeweken mannen van het eiland Rhodos gaan in Noord-Afrika scheep op een Griekse onderzeeër. Zij worden in gezet om op het door Duitsers en Italia nen bezette eiland twee vliegvelden te teisteren door de depots en de aanwezige bommenwerpers op te blazen. Regisseur Lewis Milestone, die be halve destijds „lm Westen nichts Neues" ook het meesterwerk „A Walk in the Sun" vervaardigde, toont ook hier zijn zeer persoonlijke stijl. Bovendien slaagt hij er in het prachtige landschap orga nisch in zijn verhaal op te nemen, waardoor het niet alleen maar hard ge worden is. 1 FORUMAVOND TE DEN HOORN j J.l. zaterdagavond vond in „Ons Huis" te Den Hoorn voor de eerste maal een Forumavond over „Opvoeding" plaats. Deze avond, die opgezet is door de i kerkeraad van de Herv. kerk hier ter plaatse, maar die al door de samenstel ling van het Forum allerminst bedoeld was als een avond uitsluitend voor Her vormden, diende als een „verkenning" in de opvoeding. Dit maakte de voorzitter van het Fo rum, Ds. van Rhijn, reeds duidelijk in zijn openingswoord, waarin hij er met nadruk op wees, dat deze avond bestemd was cm te spreken over hóe wij moeten opvoeden. De aVond had eigenlijk al gehouden moeten worden in oktober, in de gezins- week van de Herv. kerk. De kerk heeft zijn taak gezien voor het gezin, het door God als eerst gestelde levensmilieu voor het kind. In het gezin spitst zich toe, wat God voor de mens heeft weggelegd. Daarop zette het Forum, bestaande uit mevr. De Koning-van Ramshorst, mevr. j De Vries-Steutel, Prof. van Houte en dokter Elias, zich aan de vragen, die hen door enige kerkeraadsleden werden voorgelegd. Elk'lid gaf afzonderlijk zijn menmg over de gestelde vraag. De aangeroerde onderwerpen waren van een dergelijk „kaliber", dat al spoe dig bleek, dat het aantal vragen (helaas) beperkt zou moeten blijven. Aan de orde kwamen: het zich uitbreidende gezin, de eerlijkheid van het kind, verkeerde om gang jongens-meisjes en de sexuele op voeding. Bijzonder plezierig was dat de verschillende Forumleden elk vanuit eigen achtergrond of beroep deze vragen beantwoordden, zodat de zaal hierdoor een algemeen en veelzijdig antwoord kreeg, wat overigens niet inhield dat het Forum alle problemen „oploste". Wèl bracht de beantwoording van iedere vraag de verantwoording van de ouders naar voren. Daar waar de ouder(s) de vraag wil zien, is deze echter ook voor een deel al opgelost. De zaal deed actief aan het gesprek van het Forum mee. Met recht sprak Ds. van Rhijn dan ook in zijn slotwoord cfp hoop uit, dat deze vorm van met elkaar praten voortgezet I zou kunnen worden en dan natuurlijk het liefst met ditzelfde team, dat zich zo bijzonder plezierig en kundig van zijn taak had gekweten. VOOR VISSERS EN ANDERE BELANGSTELLENDEN In „Het Wapen van Amsterdam" zal hedenavond, aanvang half acht een voorlichtingsavond worden gegeven door de vissersvereniging van Texel. Dr. J. Reuter, zal namens het visserij proef station te Utrecht het woord voeren over het onderwerp „Conserverng van netten en touwwerk". Deze avond, die niet alleen toegankelijk is voor onze vissers,, maar ook voor andere belangstellenden, zullen enige mooie films worden ver toond en wie zich de vorige avonden herinneren, zullen ook thans van de partij willen zijn. DIENSTPLICHT Uitspraken inzake vrijstelling De Burgemeester van Texel brengt ter algemene kennis, dat de Minister van Oorlog omtrent vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige de volgende uitspraken heeft gedaan: Jacob Sijbrand Dijt, lichting 1955. Met ingang van 1 april 1956 voor 1 jaar vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige, verleend wegens per soonlijke onmisbaarheid, bij beschikking van 16 maart 1956, no. 695155. Tegen elke omtrent vrijstelling gedane uitspraak kan iedere belang hebbende uiterlijk de tiende dag na de dag waarop de uitspraak ter algemene kennis is gebracht, in be roep komen. Indien de ingeschrevene, wie de uitspraak geldt, buiten Neder land verblijft, kan, voor zover het door deze in te stellen beroep betreft, met overschrijding van de termijn van tien dagen genoegen worden genomen. Zo lang omtrent zodanige overschrijding geen beslissing is genomen, wordt de uitspraak na het verloop van de termijn van tien dagen als onherroepelijk be schouwd. Het tol Hare Majesteit de Koningin te richten beroepschrift moet met redenen omkleed zijn en worden ingeleverd op afd militaire zaken van de secretarie de zer eemeente. Texel, 21 maart 1956. De Burgemeester voornoemd. C. DE KONING Groentesoep speciaal nu de groente schaars en duur is.'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1956 | | pagina 1