9 rocn in het f S.O.O.S. Terug in de ellende Vereniging Veilig Verkeer „Texel" m y* Jeugd van Oudeschild vierde Palmpasen Speelgoed voor Rheine Schoolvereniging Oosterender Openbare School 4TERDAG 31 MAART 1956 EXELSE 70e JAARGANG No. 7031 COURANT tgave N.V. v.h. Lanqeveld de Rooij jekhandel Drukkerij Bibliotheek ;n Burg - Texel - Postbus 11 - Tel- 11 Verschijnt woensdags en zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boeren!- Bank Postgiro 652- - Abonn. pr. f 1,95 p - kwart. 20 ct incasso. Adv 8 ct p- mm. Enkele commissieleden hebben hun drukken te boek gesteld van het be ek aan het kamp Rheine, een der le vluchtelingenkampen, waar duizen- >n mensen, van baby's tot volwassenen, jeengebracht zijn in afwachting van n bestaan, dat menswaardig genoemd m worden. Het gros van de vluchtelingenkinde- n, die hier een paar maanden hebben rtoefd, bevindt zich thans weer in ïeine, in het troosteloze kamp. Het is ar veel erger dan wij ons voorgesteld idden, wat óók al zijn oorzaak vindt het feit, dat een kind niet graag met in ellende te koop loopt en liever >cht dan klaagt. Toen men de kinderen ging ophalen, eft men het kamp niet gezien: de nderen arriveerden met een trein aan grens bij Oldenzaal. Nu, bij de terugtocht, was de commis- in de gelegenheid het kamp in ogen- houw te nemen. Hoe erg het daar wel welk een ontberingen daar geleden orden en hoe zeer de mens daar op de oef wordt gesteld, blijkt ons uit het laas van de commissieleden, die - dat iat voor ons vast - de situatie precies schreven hebben zoals zij is: ellendig. Aanvankelijk lag het in de bedoeling i aan de hand van hetgeen de commis- leden ieder voor zich geschreven bben door de redaktie van dit blad zelf n artikel te doen samenstellen, maar j achten het van groter waarde de nmissie een voor een zelf aan het >ord te laten. Hierbij plaatsen wij het eerste artikel: Voor een grote groep van de vluchte- igenkinderen sloeg dinsdag 13 maart kwart voor acht het uur van af leid. Het bovendek van de Dageraad is weer de uitverkoren plaats. Ook bij t vertrek uit de haven waren tal van eegouders aanwezig. De meeste kinderen zal het gespeten bben, dat de vakantie op Texel voor- was. Een van de jongsten stribbelde »en bij het verlaten van de boot in in Helder: hij wilde weer terug naar jxel. Ook in de bussen was af en toe merken, hoe het de kinderen aan het rt ging de rug te hebben moeten toe ren aan het gastvrije Texel, waar zij fderijk waren opgenomen, waar ze ■dden kunnen spelen, op tijd konden Jpen, waar ze een huiselijke sfeer had leren kennen. De Nederlandse taal ijkt niet moeilijk te leren; Peter Neh- ig drukte zijn waardering over het stvrije Holland uit door luid te ver- ndigen: Duitsland is waardeloos; ge- nenlijk stemden de anderen hiermee door dit ook zingende van Rheine te :uigen. Er zijn verschillende banden egd: Rudolf Schulz vertelde een leis je" op Texel te hebben; de kleine aus Kutzner betuigde nadrukkelijk in zomer terug te komen en dan met ikel te gaan zwemmen. een voorspoedige reis, zonder noe- aswaard oponthoud aan de grens, be- ikte men te drie uur het kamp in ïeine. Ouders, bekenden en andere be- igstellenden drommen tezamen wan de bussen geopend worden. Hui- de moeders omhelzen de kinderen, Iken uitroepen, dat haar zoon of doch- zo gegroeid is en allen er zo goed ;zien. Nog even een gedrang bij het 'laden van de koffers en spoedig zijn jen verdwenen in blok zoveel of zoveel, .ezers op Texel of daarbuiten, stelt U van zo'n kamp (Rheine is lang niet enige) helemaal niets voor, dan is nog 200 te veel! Men zou ook hier t het volste recht boven de ingang nen schrijven: „Wie hier naar binnen iedt, laat alle hope varen". Voorop is stellen dat men dit zelf moet zien om te kunnen geloven. Wij zullen trachten U aan de hand de volgende beschrijving een indruk jeven: p een groot terrein, stukgetreden leis, modderig, staan een aantal oude inen kazernes, vijf of zes verdiepingen hoog, met zwart verweerde of berookte muren; behoudens een enkel venster met een gordijntje gapen de ramen als holle ogen in de muren; uit vrijwel elk raam steekt een rokende kachelpijp. Via de hoofdingang van zo'n gebouw komt men in een trappenhuis; een bleek, pafferig meisje van een jaar of 4, morsig, mei armoedige kleertjes, zit op een uitgesle ten traptree. Trappen en gangen zijn schemerdonker; alles is hol en grauw; zonder ventilatie; de geur van de haché van vandaag hangt er, vermengd met andere van onbestemde herkomst, totdat die van een of andere „Suppe" van mor gen deze weer verdrijft; hoe kan hier 'n mens nog gezond blijven? Een deur wordt geopend: achter een bunkerdikke muur ligt een zaal, of beter, een hok van misschien 5x6 meter; het middenge deelte hiervan is gemeenschappelijk ter rein; er staat een kale houten tafel met twee stoelen; in de hoek een oude kachel. Met board is tot op een hoogte van plm. 1,80 m., evenwijdig aan beide zijmuren een afschutting gemaakt. Daarachter zijn zodoende twee kamertjes ontstaan, de deur van de kamertjes bestaat uit een 1 molton deken; de afscheiding tussen de twee kamertjes is ook een deken. Zo'n afgescheiden hokje is een kamer, waarin een heel gezin leeft; er staan stapelbed den; een tafeltje met twee stoelen, nog een sinaasappelkist en U hebt het hele huisraad aanschouwd. Er hangen wat kleren aan de muur; ruimte voor een enkel plaatje is en bijna niet meer. Dit hok bestaat dus uit vier van zulke ka mertjes. Gelukkig is de bewoner, die het kamertje aan de buitenmuur heeft: daar is een raam; de anderen in de ruimte daarachter moeten ook zelfs de blik op de wolkenhemel missen; daar ontvangt men slechts schemerig daglicht. In zo'n hokje moet zich het gehele gezinsleven afspelen; elk woord wordt door de bu ren gehoord. Een vrouwenstem achter 'n schot neemt zo af en toe aan het gesprek deel: een steelse blik leert, dat die stem afkomstig is van een jonge vrouw, die gekleed en wel op bed ligt. Men vraagt zich met schrik af, waar dit uiteindelijk heen moet leiden. Een deel van de kampbewoners heeft werk, de anderen brengen de dag in de be nauwde ruimte in ledigheid door. Het is te verwonderen, dat mensen zich hier kunnen handhaven op een zeker peil, dat ze niet allen wegzakken tot paupe risme. De kinderen hyrken tezamen op de vloer; speelgoed is er nergens te be kennen. Voor zover de kinderen na schooltijd niet in de woonverblijven of in de gangen of op de trappen omhan gen, spelen ze buiten op de sintelvlakte. Arme kinderen; wat komen ze een slaap tekort: op z'n vroegst om tien uur 's avonds kunnen ze in de stapelbedden in slaap komen; luide stemmen van de vol wassenen en lawaai van de radio houden hen wakker. Is het een wonder, dat bijna alle kinderen in-bleek zien? Tot 6 jaar krijgen de kinderen lU liter melk per dag; de anderen moeten het zonder doen! Een moeder, die overgeplaatst was naar een z.g. ontslagkamp, maar nu te ruggekomen was om haar zoontje af te halen, vertelt, dat het kamp in Rheine j nog heilig is vergeleken bij haar nieuwe woonplaats: daar heeft ze een slaapzaal, waarop 65 mensen en kinderen slapen, een zuigeling van 2 weken houdt de anderen wakker. Men vraagt zich af of het wel erger kan; is het mogelijk, nog erger dan hier? Een oase is het „Haus für allen", een soort dorpshuisje, waar twee kleine maar nette zaaltjes een zitje bieden, waar gedamd of gekaart kan worden, en een klein bibliotheekje aanwezig is; daarnaast een kleine vergaderruimte, plaats biedend aan een 75 personen; een aantal ouders was hier samen gekomen om de leden van het Comité te danken en - voor zover de kinderen nog op Texel zijn achtergebleven - om inlichtin gen te vragen. De moeder van Elli No- reika is blij, dat haar dochtertje het zo goed heeft: die van Lutz Wagner heeft met dankbaarheid gehoord, dat haar jongen in de zomer nog eens terug mag komen; Ursel Neumann wekte grote verbazing, daar ze zo gegroeid was; de moeder van Vera Wolter is verrukt, dat haar dochtertje deze week „Hochzeit' meemaakt. Bij het afscheid danken allen persoonlijk, dat de kinderen, door het verblijf op Texel, acht weken uit deze ellende zijn weggeweest en een indruk hebben gekregen van een normaal gezin De kleine Klaus Kutzner zwaait, al om kijkend, zolang hij z'n pleegvader ziet. Dit dorpshuisje is eigenlijk een drup pel op een gloeiende plaat, want het kan hoogstens aan een 100 mensen ruimte bieden, terwijl het kamp 2000 vluchte lingen kan herbergen. Getoond werd nog de kerkzaal, met geringe middelen gemaakt van een vroe gere paardenstal, en verder ook het noodziekenhuis; dit is niet te missen, want hoe zouden vooral zieke ouden van dagen het moeten uithouden in de woon verblijven? De kantine maakt al geen uitzondering op de andere gebouwen: grauw en somber de gang, waardoor men de zaal bereikt; voor weinig geld is hier niet veel te krijgen. Toch komen hier 's. avonds mensen, die door drinken de narigheid trachten te vergeten, of die hier speculeren op de lagere gevoelens van anderen. Wanneer het Texelse gezelschap in de vallende schemer vertrekt, zijn buiten nog enkele vluchtelingenkinderen te bekennen. Manfred Romer loopt, de handen in de zakken, aan enkele vrien den te vertellen van zijn belevenissen Klaus Scherbaum zit eenzaam op een balustrade te peinzen, Brigitte Kremp en Peter Treuer staan bij de bussen; de est is opgeslokt door de grauwe trooste loosheid van de gebouwen. Zover mogelijk nagewuifd door Peter Treuer verlaat men dit eiland van men selijk leed en wanhoop, vervuld van deernis over zoveel narigheid, overtuigd van het feit, dat dit niet met woorden weer te geven is. Als U dit gelezen hebt, kijkt U dan eens om U heen, vergelijkt U eens dit oord van vertwijfeling met Uw eigen huis! DIENSTREGELING T.E.S.O. Op werkdagen: Van Texel: 5.20 7.45 10 30 12.55 15.25 18.00 Van Den Helder: 6.30 9.25 11.40 14.10 16.45 19.35 Op Zon- en alg. erk. Chr. feestdagen: Van Den Helder: 10,35; 13,00; 17,20; 19,35 Van Texel: 7,45; 11,35; 16,00; 18,20 A PW Vraag: Hoe wordt de bebouwde kom ener ge meente aangeduid? Antwoord: De aanduiding geschiedt op de toe gangswegen met een verhardingsbreedte van 4V2 meter door rechthoekige blauwe borden, waarop in witte letters de naam der bebouwde kom en daaronder de naam der gemeente. Bijvoorbeeld: DE WAAL gem. Texel Opmerking: Het kan van belang zijn voor de weggebruiker, te weten waar de bebouwde kom zich bevindt. Bijvoorbeeld is het bij nacht toege staan een voertuig geheel zonder ver lichting te plaatsen in de onmiddellijke nabijheid van een ontstoken lichtpunt van de openbare straat verlichting, ech ter slechts binnen bebouwde kommen. Let wel. Op smalle wegen behoeft deze aanduiding van de kom niet voor te komen. Het was deze maand vijftig jaar geleden, dat de heer J. Henkes lid werd van de socialis tische bewegingHier naast ziet U de heer Henkes, derde van links, vereeuwigd tij dens de viering van het tien-jarig bestaan van de Partij van de Arbeid. Links de heer Jak. Bruin, 45 jaar lid. Voorts zien wij mevr. Bruin- Hemelrijk, die ook haar sporen op het terrein van het politieke leven verdiend heeft en rechts mevr. de wed. Smidt- Henkes, die haar vader reeds vele jaren uitste kend verzorgt. Allen nog vele jaren toegewenst! Op ons eiland, dat de Folklore een ruime plaats biedt (Meierblis, Luilak, Schoonmaak, de 12 december-maskerade, Bosjesdag etc.) is ook het Palm pasen aan het inburgeren. Evenals vorig jaar heeft een groot aantal Oude schilder kinderen aan dit fleurige gebruik deelgenomen. Hierboven ziet U de jeugd - leerlingen van de Bewaarschool en van de laagste klassen der o.L school - door de Dorpsstraat defileren. Het geheel stond onder leiding van de dames Krijnen-Eelman en Zoete-Blom. Het werd een complete feestmiddag, want eerst had kapelaan Stam in het gebouw van de r—kVolksbond de jeugd een poppenkast- en buikspreekprogramma geboden, dat klonk als een klok. KAARTVERKOOP VOOR HET CONCERT DOOR HET NEDERLANDS KAMERKOOR De voorverkoop van kaarten voor het concert door „Het Nederlands Kamer koor" o.l.v. de heer Felix de Nobel loopt zeer vlot. Dit concert zal worden gege ven op dinsdagavond 10 april, n.m. 8 uur in de Nederlands Hervormde Kerk te Den Burg. Reeds werd meer dan de helft van het aantal beschikbare kaarten geplaatst via de plaatselijke zangverenigingen. Vanaf heden zijn de kaarten legen be taling van f 1,25 bovendien verkrijgbaar aan de navolgende adressen: Den Burg: W. Vlas, Parkstraat 1; mej. E. Dijt, Warmoesstraat 20; Oudeschild: J. Beumkes, Nieuweweg S 19 Oosterend: C. Bremer, Kerkstraat 18 De Koog: mevr. E. H. Luberti-van Ber gen, huize „Janneke". De Cocksdorp: W. R. H. Ran, De Cocks- aorp 32a. Den Hoorn: mevr. A. Lap-Terpstra, Den Hoorn 89a. Uiteraard blijven de kaarten ook ver krijgbaar via de plaatselijke zangver enigingen. (Publikatie van de Culturele Raad) BEKENDMAKING AAN LANDBOUWERS De Sociale Districtscommissie van het Landbouwschap vestigt, gezien het zeer geringe aantal formulieren hetwelk tot dusverre bij het arbeidsbureau werd in geleverd, nogmaals de aandacht van de landbouwers aan wie een enquêteformu lier werd toegezonden doch hierop in het geheel niet gereageerd hebben, op het feit, dat slechts aan die landbouwers t.z.t. een aanvraagformulier voor de la tere periodes zal worden toegezonden, welke aan het in het formulier gestelde verzoek hebben voldaan en dus in ieder geval hun bouwplan (ook al zijn er voor de le periode geen arbeidskrachten be nodigd) hebben ingeleverd Bij wijze van uitzondering worden de nalatige landbouwers alsnog in de gele genheid gesteld hun opgaven op dinsdag morgen, 3 april a.s., op het arbeids bureau in te leveren. KINDERHUIS „PRINSES BEATRIX" De jaarlijkse collecte ten bate van het kinderhuis „Prinses Beatrix" zal worden gehouden in de* week van 3 tot en met 7 april. Zoals bekend wordt deze collecte mede gehouden voor de andere 9 tehuizen van de Ned. Centrale voor Practische Hulp aan alleenstaanden van iedere leeftijd en gezindte te Groesbeek. (Centrale P. H.). Onder het motto: Helpt het kinderhuis Prinses Beatrix" wordt dus een beroep gedaan op Uw goedgeefsheid voor 10 te huizen tegelijk. Bovendien zijn sinds korte tijd de 6 gezinspaviljoens van de voormalige stichting „Morgenrood" te Groesbeek aan de zorgen van de Centra le P. H. toevertrouwd, zodat Uw bijdrage thans ten goede zal komen aan 10 te huizen en 6 gezinspaviljoens, waar al leenstaanden van alle leeftijden worden verzorgd. Voor hen die de term „alleenstaan den" onduidelijk mocht zijn, zij vermeld, dat het hier kinderen betreft die de ouderzorg missen en volwassenen die door geestelijke of lichamelijke mis deeldheid leiding en de beschutting van een tehuis nodig hebben. Gaarne doen wij een beroep op Uw goedwillendheid, deze belangrijke collec te te steunen zoveel als in Uw vermogen ligt. De vluchtelingenkinderen moeten in de kampen veel ontberen, speelgoed zie je er helemaal niet en daarom hoopt men donderdag 5 april, als de tweede groep kinderen naar Rheine terugkeert speel goed mee te nemen teneinde dit aan kinderen in het kamp te distribueren. Het speelgoed kan men bezorgen bij mevr. A. de Koning-van Ramshorst, Weverstraat 101, Den Burg. S.V.O.-nieuws 2de Paasdag spelen de adsp. thuis te gen de Boys-adsp. waarschijnlijk 2,30 u. Toont allen wat belangstelling voor de jongens. Het 1ste gaat met de boot van 11,35 u. naar Dirkshorn, vertrek Oosterend 10,45 uur. Zorg op tijd te zijn. Tijdens de oprichtingsvergadering van de Schoolvereniging Oosterender Open bare School op dinsdag 27 maart jl. kon de voorzitter van het voorlopig werk comité, de heer J. Visman, 29 personen welkom heten. Spreker zei gaarne wat meer belangstellenden te hebben gezien, doch hij veronderstelde, dat de tijd van het jaar daar mede de oorzaak van was. Mevr. Rappard las de notulen van de vorige informatieve vergadering, waarin nog eens duidelijk doel en streven van de Schoolvereniging werd uiteengezet. De bedoeling van de Schoolvereniging is bij de bewoners van Oosterend en omgeving meer belangstelling te wekken voor de openbare school van Oosterend. Tot nu toe was het zo, dat men alleen van aller lei schoolzaken en activiteiten op de hoogte kon blijven zolang men kinderen op de school had. Nu de Schoolvereni ging Oosterender Openbare School, kort weg genoemd S.O.O.S. is opgericht, kun nen ook zij, die niet via hun kinderen in verbinding staan met de school, hun be langstelling en medeleven tonen. Men hoopt door onderlinge samenwerking veel voor de school te kunnen doen en verwacht dat deze samenwerking voor de gemeenschap Oosterend ook van veel nut zal zijn. Ieder, die zijn of haar be langstelling wil tonen, kan zich opgeven bij een van de leden van het bestuur, dat als volgt is samengesteld: Jac. Visman, voorzitter, mevr. Ellen-Verbrugge, secre taresse, Cor Timmer, penningmeester, W. Witte en C. Bruin, leden Het hoofd der school, mevr. Rappard, is adviserend lid, terwijl als vertegenwoordigster van de Oudercommissie mevr. Witte-Kager zitting heeft. Om lid te kunnen worden, moet men de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. De nieuwe vereniging heeft haar naam te danken aan dokter Renout. Met woorden van dank voor de be toonde belangstelling en met de hoop uit te spreken, dat de vereniging in woord en daad een steun zal worden voor de openbare school, sloot de heer Visman om half twaalf de eerste vergadering van de Schoolvereniging Oosterender Openbare School

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1956 | | pagina 1