(fro en 'Zwarts Jexels in het hart-, i Mooi. Texel heeft werk voor een modekoning Er zat kopy in euws ïP am a en vr teren t gaa. Burg wirt il mft blijvi 3 gen sla; makt uitst 'onda wor Vos/ e dot :ns, h 3r ku. )US belani >us het in Zt leuw tfgela t, kre wij gek :hap. de J1 ït I ach ren i moi rd k« eir as olgen word md dit taris. ÏUW rd af: O. g, zo: Toch .arlijk hoi in mee acht. verde Iruk. in d' er /at ilé mt echt 5 e ov )H a. /OW ZATERDAG 21 APRIL 1956 70 JAARGANG No. 7037 TEXELSEWCOURANT Uitqave N.V. v.h. Lanqeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burq - Texel - Postbus 11 - Tel 11 Verschijnt woensdags en zaterdags. Bank; E'damse Bank, Coöp. Boerenl- Bank Postgiro 652. - Abonn. pr. f 1,95 p kwart. 20 ct incasso. Adv 8 ct p. mm. al on iv en »nnen zet, len ader ijk on werd :t, Wi tond, pl everó n taA eken. sters r de ki erendi DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN DE N.V. T.E.S.O. In het verslag over 1955 van de Ka mer van Koophandel voor Hollands iNoorderkwartier lezen wij: Begin oktober werd door de N.V. TESO haar nieuwe motorboot ,,De Da geraad" voor de verbinding Den Helder- Texel v.v. in dienst gesteld, hetgeen een belangrijke verbetering van de bestaan de toestand betekent. Het valt evenwel te betreuren, dat zich in de loop van de wintermaanden moeilijkheden voorde den bij het in- en uitvaren van en meren in de haven te Oudeschild, die klaarblij kelijk niet aan de omvang van deze boot is aangepast. Het vraagstuk van de verbindingen Den Helder-Texel houdt reeds geruime tijd de gemoederen van belanghebben- bezig. Het gaat hierbij om de vraag of de verbinding gericht moet blijven op de haven te Oudeschild, of dat er een ver binding via 't Hornlje (aan de zuidpunt van Texel) door middel van een veer boot zou moeten komen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft het ge meentebestuur van Texel thans doen weten, dat de voorzieninen via 't Horn- tje voorlopig niet getroffen zullen wor den, mede gezien het feit, dat de N.V. TESO pas een nieuwe motorboot in de vaart heeft gebracht. Met de N.V. TESO werd correspon dentie gevoerd, teneinde een wijziging te verkrijgen in de winterdienstregeling, waardoor een verbetering in de aanslui ting met de treinen te Den Helder zou kunnen worden verkregen. De directie berichtte echter, dat de voorgestelde wijziging niet doorvoerbaar is. Voorts lezen wij in genoemd verslag: De Noordzee-vissenj, die in het begin van het jaar slechte resultaten oplever de, herstelde zich in de tweede helft van het jaar. De Waddenvisserij was matig, sardijn werd in het geheel niet aange voerd. De garnalenvangst was niet onbe vredigend, doch door de grote vangsten elders was de prijs laag. De vishandel heeft een slecht jaar achter de rug, tengevolge van het ont breken van export en door de grote concurrentie. De waarde van de aanvoer aan de af slag te Den Helder bedroeg f 670.613,39 tegenover f762.016,— in 1954. De aan voer aan de afslag te Den Oever bedroeg f 1.602.865,89 i(f 1.059.964,46) en te Oude schild f 125.028,24 (f 107.470,32). BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 13 t.m. 19 april 1956 Geboren: Peter Jan, zv Oebele J. Ag- ter en Anna M. Brans; Robert, zv Rem- met Hooijberg en Johanna C. Barhorst; Cornelia, dv Cornelis Groenhof en Ca- tharina T. van der Giessen; Filip Cor nelis, zv Huibert de Ridder en Theodora Duinker; Cornelia Catharina, dv Hendri- kus A. van der Meer en Anna Barhorst; Cornelis Johannes, zv Cornelis Burger en Hendrika E. van Delden; Helène, dv Martinus Moojen en Martha Wetsteen; I Cornelis, zv Benjamin J. van der Knaap en Klaaske van der Zee. Ondertrouwd: Sibe Knol en Nelly I Eelman; Jan Heinis en Wilhelmina F H 1 De Coninck; Willem Munters en Alida C. Roeper; Wilhelmus A. Raateland en Cornelia Witte. Getrouwd: Pieter Verijzer en Hen- drikje Krotje; Hendrik Veldman en Rikste Luppes. Overleden: Cornelis Dijker, oud 88 jr., Hendrik Koopman, oud 84 jaar; Heintje Mets, wed. van Blom, oud 94 jaar; Abra ham de Smidt, oud 69 jaar; Simon Gielis oud 80 jaar. INGEKOMEN PERSONEN Adriaan Luiken, van Hoogwoud, C 44, naar Molenstraat 1, Den Burg; Louwrens D. Kalf, van Den Helder, Vosstraat 5 naar Kerkstraat 14, Oosterend, met echtgen.; Machiel de Wit, van Den Hel der, Loodsgracht 13 naar 0 145; Jakob Baaiman, van Onstwedde, Stadskanaal, Julianastraat 53, naar C la, met gezin: Josinus Kentie, van Zwijndrecht, Rotter- aamseweg 159 naar O 118, met gezin; Helena F. Eeken, van Bergen, Loudels- weg 24 naar Kogerstraat 31, Den Burg. VERTROKKEN PERSONEN Margaretha Slot, van S 13 naar Bent veld, Bentveldseweg 3; Aagje J. Vennik, van K 27 naar Alkmaar, Pr. Julianalaan 14; Dieuwertje Gieles, van Schilderend 21 naar Den Helder, Boerhavestraat 45; Jasper Keizer, van Warmoesstraat 57 naar Winkel, Dorpsstraat 168, met gez.; Wijtze van der Tuin, van Binnen'burg 15 naar Achtkarspelen, Boelenslaan 183; Anno Winkel, van K 57 naar Callants- oog, Zuid Schinkeldijk 4; Geertje C. Witte, van Wilhelminalaan 114 naar De venter, Keizerstraat 26; Willy Onck, van Kogerstraat 13 naar Assendelft, Beste vaerstraat 30; Francisca Besteman, van Schilderend 141a naar Amsterdam, Pl. Middenlaan 33; Christiaan H. van den Berg, van Julianastraat 8, Den Burg, naar Avenhorn, G 31. ogene als ichap het ?n, <i n de oudec kun Fores n bli ?ze m it. joterl hee me d de jooiö ki erig mon( niet es in een lat hel d Arnhe ig toe eerde temde a ik >r je klonk ït op rieö haar armai zoen als ef. Grote lappen oranje liggen op Texel maar in het weiland; hier en daar kleuren zij een duindalletje en soms, zo als in De Cocksdorp bij de Rogsloot, lijkt het of men geestdriftig een maand te vroeg koninginnedag wil gaan vieren. Texel heeft een krokuscomplex, waar mee het op magische wijze de vroege komst bezweert van het voorjaar, dat door Noordzee, noordenwind en weerbe- er bi richt steeds extra-vertraging oploopt. Maar van het jaar won de voorjaarszon haar stormloop tegen de noordenwind al op de dag voor Pasen. Toen was het in eens zomer op de bospaden rond Fon teinsnol. De scholeksters, blijkbaar be dauwd, dat zij te laat zouden komen met iun slordig gelegde eieren, schreeuw- ien elkaar allerlei onverstaanbare klan ten toe. Maar op de paden verschenen kleine loopkevers, die ijverig de karre- sporen verkenden om te zien, waar hun vriendjes bleven. En telkens wenkte een aderlandse vlag ergens in de verte de ongetrainde wandelaar, dat er over een goed half uur een kop koffie gereed kon staan. Aldus H. v.d. Weg in „Vrij Ne derland". Hij vervolgt: Zo begon het Texelse zomerseizoen. Te vroeg natuurlijk want winters Texel heeft weinig medelijden met stadsmen sen, die alleen maar hun eigen voeten bij ach hebben, als zij zwerven door dat vijde land tussen De Koog en De Mok. Nergens staat een bordje, dat men in het vroege voorjaar wordt uitgenodigd voor ügen vervoer te zorgen. De kieviten en de konijnen, snel als 2'j zijn op de lange afstand, zullen wel gegniffeld hebben over de traagheid ^an de stadsmens. Het zij zo. Je moet er Jets voor over hebben, als je Texel z'n perste stappen in het voorjaar wilt zien doen. Al vol gasten Zelfs zo buitensporig vroeg in het sei zoen toont Texel al klasse. Eigenlijk erwacht je nu in dit afgelegen toeris tencentrum nog bijna geen gasten, maar dat z§l wel komen, omdat je het een beetje flink vindt van jezelf om nu al te gaan wandelen. Want gasten zijn er te Qver. Meer gasten dan vogels aan de rand van de bossen. En veel meer vreemdelingen dan je durfde veronder stellen. ^nze Duitse buren hebben ook ont- p'i 'jrïat ^et 6oed weekeinden is op dit Hand en dus stappen ze even in hun uto, reserveren telefonisch een plaats rtelij* P de boot en dan zijn ze er. Geen zitje zie Je npde ^on of je hoort er Duits spreken. de vogelkijkers en -kijksters zijn er ook. Die herken je aan hun kijkers natuurlijk en wat de dames betreft aan de op het seizoen ingestelde toiletjes. Waterlaarzen, lange pantalons en schip perstruien genieten zo de voorkeur van het schone geslacht, dat er voor een modekoning heel wat in zou zitten om met een paar nieuwe tinten en iets be koorlijker lijnen een nieuwe mode te scheppen. Waarom wel een Parijse en geen Texelse mode! De vogelkijkers zoeken het natuurlijk op wad en strand, in de stilte, waar de vogels, de voorjaarsmode in de veren, plegen neer te strijken. Daar vinden zij de wonderlijke verrassingen, die het hart van de vogelkijker verheugen en die later in 't hotel met het vogelboek in de hand nog eens worden gecontro leerd. Vogelkijken, dat is een volle dag taak op Texel Maar wandelen ook, want het eiland is groot. Je „doet het" niet in een dag. Als je alles wilt zien van de kleuren langs de duinrand, van de bossen en de reservaten. De Slufter en de Geul vra gen aandacht en tijd, maar zij geven er veel voor terug. En als men dan na uren ergens een terrasje vindt, dan is de ver zorging puik. In de binnenlanden van Texel wordt nergens slechte koffie gezet! Verhalen gaan leven Hoe het seizoen hier zal worden? Vol! Daar is alles mee gezegd, want de cijfers tonen voortdurend een stijgende lijn en dit jaar zullen de beter betaalde vakan ties een extra-zware concurrentie moe ten voeren met de vreemdelingen. Texel kan daar alleen maar zij bij spinnen, want het buitenland past de vakantie- spreiding gretiger toe dan wij. De enige tegenslag, die de strenge winter het toeristenseizoen bezorgt is, dat het nieuwe bungalowkamp, dat on der De Cocksdorp wordt gezet in de duinen, niet in volle omvang gereed komt. Het eerste huisje was juist onder de kap, maar wat gereed komt, wordt ook betrokken, want de logeergelegen- heid is nu eenmaal kleiner dan de vraag er naar. Maar als ge desondanks op Texel een plaatsje vindt, zorg er dan voor dat men U een paar jutters verhalen uit het ver leden vertelt. Ze vertellen die graag op Texel en ze doen het goed. En die ver halen gaan leven als men een tocht maakt langs 't strand en door de duinen. Doch gun U wel de tijd, als ge er heen gaat. Want het ruisen van de zee wordt alleen muziek, als men geen haast meer wil hebben. Z AKENNIEUWS FIRMA KIKKERT, DE COCKSDORP, OPENDE SEMI-ZELFBEDIENINGSWINKEL De zakenman, die begrijpt, dat men met zijn tijd mee moet gaan is een goed zakenman, wel, donderdagochtend werd ter gelegenheid van de opening van de geheel gemoderniseerde zaak van de fa. Kikkert, De Cocksdorp, huldigend opge merkt, dat dit bedrijf zijn tijd zelfs voor uit is, een bewijs dus - want daar sprak een vakman - dat deze firma vertrou wen heeft in de toekomst en ook verder ziet dan de toonbank lang is. U heeft allen stellig de speciale recla me-folder gelezen, die de fa. Kikkert verspreid heeft en daarbij Uw verbazing uitgesproken over prijzenstunt ter gele genheid van de opening, maar.... U moet beslist eens zelf met eigen ogen komen kijken, welk een prachtige win kel in het perceel Dorpsstraat no. 29 is ontstaan en in de eerste plaats dus een compliment aan het adres van de heer La Fleur, de Enkabé-propagandist, die deze semi-zelfbedieningswinkel heeft ontworpen, terwijl in óén en dezelfde adem de uitvoerders genoemd moeten worden: de fa. Daalder Zonen, met de heer J. Daalder als de man die het leeuwendeel voor zijn rekening nam, de fa. Dros, die de afdeling elektra verzorg de en de firma J. J. Vonk, die als schil der de finishing touche mocht aan brengen. „Op 10 maart zijn wij begonnen" zegt de heer J. Daalder en dit zegt ons alles: in vijf weken tijds werd daar een winkel met magazijn gebouwd, welke tot de modernste op het terrein van de detail handel gerekend mag worden. „De vooruitstrevendheid van de fa Kikkert", aldus de heer La Fleur, zal ook De Cocksdorp ten goede komen, want wij leven in een tijd van licht, lucht en vrij heid en iedereen die hier als klant bin nenkomt kan naar volkomen vrijheid zijn inkopen verrichten". Achter de twee ruime etalages, waar de zon speels overheen gleed, ontstond een winkel van 70 m2, een bijzonder grote oppervlakte dus en daarachter een magazijn van 30 m2. In totaal dus 100 m2 bedrijfsruimte. Nu, de fa. Kikkert zat al geruime tijd om meer armslag te springen, want zij voert niet alleen levensmiddelen, maar ook textiel en groenten, tabak en versnaperingen en wat dies meer zij. Dank zij de grote winkel heeft men de diverse afdelingen goed kunnen scheiden en waant de klant zich in een knus warenhuis. Links van de ingang zien wij de wand grotendeels ingenomen door de afdeling zelfbedieningsstellingen, waardoor een keur van goederen tot kopen noodt, rechts een zeer fraai uitgevoerde afde ling wijnen, versnaperingen en koekjes, een afdeling voor tabaksartkelen, die zeer zeker een unicum genoemd mag worden en achter in de zaak een even eens zeer overzichtelijke afdeling textiel. In feite een unieke afdeling voor De Cocksdorp, want dit is de enige zaak, waar in textiel gehandeld wordt, wat trouwens ook al van de afdeling groenten en fruit gezegd kan worden. Het geheel is opgevrolijkt door be schilderingen in moderne kleurnuances, hier en daar onderbroken door enige Ons mooie vak - de Texelaar vól schrijven over hetgeen op ons goede eiland voorvalt - brengt uiteraard met zich mee, dat je meer dan welke werker ook de kans loopt een ziektekiem tot je te nemen. Griep behoeft op Texel nooit epidemische vormen aan te nemen om ons speciaal uit te nodigen tot een nauw contact met alle geneugten, die deze specifieke voorjaarsziekte te bieden heeft. Trouwens, wij geloven, dat het ditmaal heel iets anders dan een dood gewoon huis-, tuin- en keukengriepje is geweest. Vrouwlief-verpleegster sprak nl. van de zoveelste ziekte. In elk geval was de kwaal even funest als een vijfde colonne voor een staat die zichzelf wil zijn. Ziekzijn schijnt intussen een speciaal vak te wezen: de patiënt dient zich nl. met hart en ziel af te zonderen van een bedrijf, waaraan hij juist met datzelfde hart en diezelfde ziel grondig veran kerd ligt. „Kruip er maar eens lekker diep on der!" Aldus adviseert de dokter, die in tussen halsstarrig weigert te vertellen hoeveel uren het ziekbed op Vader Tijd denkt te borgen. Is men góed ziek dan is men wel wijzer, maar is de toestand nu niet bepaald zo ernstig, dat zo tussen duim en wijsvinger eens in het lokale telefoongidsje naar het nummer van de notaris behoeft te worden gespeurd, wel, dan plegen de gedachten nogal eens af te dwalen naar „het normale leven". In de eerste plaats is de vraag deze „Hoe zal de invaller het er afbrengen. Wéét hij, dat die en die afspraak loopt en dat de burgemeester ons dit en de gemeen te-secretaris ons dat exclusieve verhaal heeft toegezegd? Hij denkt er* toch aan, dat de feuilleton op z'n end loopt en de vrouwelijke abonnees liever hun man dan de feuilleton laten glippen? En fraaie decoratieve, „bloemrijke" artike lenaanduidingen. Een nieuwe zaak, die al van meet af aan grote belangstelling trok, want nau welijks waren de officiële woorden ge sproken of de klanten stroomden reeds binnen. Vele relaties hadden de familie Kikkert reeds met bloemen gelukge wenst, zodat het geheel er nóg vrolijker en plezieriger uitzag. Als eerste spreker voerde de heer La Fleur het woord. Spreker richtte zich allereerst tot mevr. de wed. Kikkert- KortePhoeven, die even tevoren de sym bolische opening had verricht van een zaak, die in feite reeds een halve eeuw geleden gesticht werd. Het woord win kel had tóen een veel te weidse klank: het was maar 'n kamertje-zonder-meer. Successievelijk werd de zaak opge bouwd tot wat zij nu is en het was dus vooral voor mevr. Kikkert een groot ogenblik, toen zij als eerste deze moder ne zaak mocht binnengaan. De heer La Fleur stond hier dan ook persé uitdruk kelijk bij stil. Spreker wees op de ver andering in de structuur van het levens- middelenbedrijf, waaraan de fa. Kikkert zich volledig heeft weten aan te passen. Namens de directeur van de Enkabé, de heer Van der Linden, die door om standigheden niet aanwezig kon zijn, bracht de heer La Fleur zijn felicitaties over en dat de heer Van der Linden meeleeft moge blijken uit het enthou siasme waarmee hij de jongeren steeds weer aanspoort om hun bedrijven te moderniseren. De tijd van gesloten eta lages met gordijntjes erachter en ook zelfs voor de deur is voorbij. De heer La Fleur besloot met de fa milie Kikkert Gods zegen toe te wensen en een toekomst met veel geluk. Spreker wilde vervolgens nog even teruggaan naar de tijd, waarin het plan tot modernisering rijpte. Hij ontving toen nl. de uitnodiging om naar De Cocksdorp te komen om over verande ring van de winkel te spreken. Na over leg met de familie Kikkert werd door hem een ontwerp gemaakt en in samen werking met de heer J. Daalder „die zich een jongeman heeft getoond met 'n open oog voor modernisering in het za kenleven, is deze prachtige semi-zelf bedieningswinkel tot stand gekomen, waarbij ook het arrangement van de smaakvol verzorgde artikelenreeks door de heer La Fleur verzorgd werd. Vervolgens werd het woord gevoerd door de heer C. de Graaf, bedrijfsleider van de C.I.V. „Anna Paulowna", te Schagen, die allereerst de geest van sa menwerking in de Enkabé ter sprake bracht. Door deze samenwerking toch weet de Enkabé-winkelier zich sterk in de strijd die hij te voeren heeft. Spreker noemde dit pand nu een der modernste bedrijven op het gebied van de detail handel in levensmiddelen. De heer De Graaf was het ook, die opmerkte, dat de fa. Kikkert haar tijd vooruit durft te gaan. De Enkabé is trots op Uw bedrijf, na Anna Paulowna het tweede van de Enkabé in dit rayon. De heer De Graaf verraste de familie Kikkert vervolgens met een fraaie ka merlamp De heer H. Daalder dankte voor het genoten vertrouwen en sprak de hoop uit, dat het pand spoedig uitge breid zou moeten worden - wat op aller gezicht een verstolen lachje toverde De heer Kikkert verraste op zijn beurt de heren Daalder en La Fleur met een aardige surprise, waarna de genodigden, waaronder wij ook de heer J D. Nat, vertegenwoordiger van de Venz Choco lade-fabrieken opmerkte, ten huize van de familie Kikkert nog enige tijd in feestelijke stemming bijeen bleven. Gaarne besluiten wij met de firma Kikkert beste zaken toe te wensen „Hoe komen ze dit keer vól", want he' is nog lang geen Pinkster, die - zovéél jaar na het Grote Wonder - méér aan nieuwe kostuums en nieuwe hoedjes dan aan nieuwe Levens synoniem schijnt te gaan worden. En toch: na drie dagen kwam er tel kens weer een nieuwe Texelaar met nieuwe nieuwtjes. Nieuwe jubilea, nieu we series kievitseieren, nieuwe wereld burgers en nieuwe bromfiets-vindingen En toch, hoe lang de etmalen als patiënt ook mogen schijnen, tóch ben je ineens weer „de oude", wat in dit geval zeggen wil: wij mogen er weer aan deelnemen, aan dit bruisende Texelse leven. We mo gen weer achter de schrijfmachine zit ten en verslaan wat er te verslaan valt. In de loop der jaren hebben wij zo zoetjes aan toch wel reeds alle terreinen van het eilandelijke leven afgespeurd. Wij hebben met de abonnees in het hart en de camera aan de borst de ranke Joan Hodshon uitverkoren tot een gezel lige proeftocht op het Eierlandse Gat, wij hebben (ten gerieve van onze abonnees) verteld hoe scherp het duin- randzand in de ogen kan priemen, daar waar de Texelse vuurtoren door de zee wordt bedreigd; wij hebben veehouders horen zeggen „Is die uitbreiding van de fabriek nou wel beslist nodig?" en die zelfde veehouders akkoord zien gaan met het bestuursvoorstel nummer zoveel. Wij hebben onze wakkere vroedschap in het heetst van de strijd gezien (en het jammer gevonden, dat wij nooit eens op zo'n gladgepoetste zetel in de Raadszaal mochten plaats nemen - als Raadslid BAZAR O.L. SCHOOL DE COCKSDORP Op zaterdag 14 april heeft de o.l. school een bazar gehouden, die in alle opzichten geslaagd is. Het doel was de reiskas voor de schoolreisjes te verster ken. Dat dit is gelukt, bewijst de bruto opbrengst van 1 802,56. Voorwaar een mooi resultaat. Zowel jong als oud hebben hun beste beentje voorgezet. Een woord van dank aan allen, die hun medewerking hetzij daadwerkelijk of door giften, hebben ge geven is hier dan ook wel op zijn plaats. B.«j mevr. P. den Braven zijn nog en kele niet-afgehaalde prijzen. Wil een ieder zijn lootjes nog eens nakijken? De no's zijn- 161, 752, 358, 181 en 529. BOUW NIEUWE BOERDERIJ Door architectenbureau W. J. L. Boo gaard, Wieringerwerf, werd in opdracht van de heer Joh. A. Eelman, Oosterend, onderhands de bouw aanbesteed van een boerderij te Harkebuurt. Het werk werd in massa opgedragen aan de firma Jb. Drijver Zonen. NIEUW WOON- EN WINKELHUIS In opdracht van de heer A. P. Koorn werd door architectenbureau W. J. L. Boogaard, Wieringerwerf, onderhands aanbesteed de bouw van een woon- en winkelhuis aan de Parkstraat, Den Burg. Het werk werd opgdragen aan: J. Daalder, timmerwerk, gebr. Bruin, met selwerk, D. Roeper, schilderwerk en J. Oele, loodgieterswerk. In dit pand zal een slijterij en wijn handel worden gevestigd. Zoals bekend werd het perceel tijdens de Russen- oorlog verwoest. dan. Wat blijft er over om te schrijven? Waarempel, he't ziek zijn. Het patiënt schap. Patiënt op een eiland, over vloeiend van het gezondste leidingwater en met de frisse zeewind uit de eerste hand Hoe bestaat het? Wel, hoe dat be staat zullen wij U dan eens eventjes glaszuiver uit de doeken doen. Maar één moment: een vel papier op de schrijfmachine en daar gaat-ie! „Je ogen staan óók zo raar en wat zie je rood!" Aldus de omstanders, in dit geval de heren typografen. „Je zit ón der de spikkeltjes, het lijkt wel rooie hond, dat je niet ers naar een dokter gaat!" Ik antwoordde - (pardon, éven de te lefoon nemen. „Ja mevrouw, vertelt U het maar." „Te koop, - ja - z.g.a.n. Texelse kap, puur goud". „Heb U het?" „Jazeker, mevrouw, ik heb 't d.w.z. ik had 't, maar voel me weer helemaal fit". „Een gewone advertentie maar, nee niet tussen die zeehonden van Jan Zwan. Dag meneer!" „Mevrouw, mevrouw!!" Maar mevrouw is al weer foetsie, zonder ons haar naam of adres te hebben opgege ven Sprak ik te vertrouwelijk, heeft ze gemeend, dat ik wist met wie ik sprak? Heeft ze het vergeten? Enfin, misschien werd ze afgeleid door de geur van over kokende melk?? Doorgaan met het verslag over het ziekzijn. Waar zat ik ook weer? Momentje. Telefoon: „Zeg (volgt de naam van Uw verslaggever) neem effe deze advertentie op: „Moederloze lam meren gevraagd, ja zie je, me vrouw en me dochter houden de zoggies altijd trouw bij, maar ze moeten naar de da mesvoor jaarsbeurs!" „O, ik hoor het al, met Bakker. Hoe gaat het met de lam meren, Bakker? Hoge prijzen? Weinig sterfte? Kou is toch minder funest voor de jonge diertjes dan vocht, als ik het goed geleerd heb?" Ja, dat meent Bak ker, schapenboer uit een oud geslacht van wolveehouders, ook. En wat de prijzen aangaat; hij is er niet bang voor! „Nou, Bakker, tot de eerste lammeren- markt dan maar weer". Zie zo, verder aan het artikel. Telefoon. „Ja dominee. Om tien uur in De Waal en om half acht in De Koog. Net anders om. Ja, genoteerd. O, was het vorige keer niet in orde. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Maar goed dat ik tot Uw kerkgenootschap behoor, dominee, anders mocht U eens denken!" Gelukkig, dominee begreep, dat het persduiveltje ons parten had gespeeld. Dat woord persduivel was een góed woord: géén kritiek bij force majeur, want wat vermag de nietige mens?? Even die preekbeurten in het net no teren. „Kopy, komt er nog ers wat?" Onder aan de trap staat de zetter, de man, die je nou net nooit over z'n toe ren kunt tikken. „Moment, vriend (want zó is bij ons de verhouding) hier komt een preekbeurt omlaag,d daar heb je een moederloos schaap en hier een echte Texelse kap, vóngen!" En dan gaan we verheugd verder aan ons artikel over het ziekzijn op Texel, wat een wonder is. Eerst nog een tele foontje. „Zeg kom je nou niet even om de koffie? Er is óók nog een brief van je broer, ze waren nét die cycloon van Zuidoost-Afrika voorbij. Volgende week zitten ze al halfweg Texel". En toen zijn wij maar koffie gaan drinken, twéé koppen inplaats van drie, want éérst moet iedereen weten wat een mens voelt als de griep hem volkómen in z'n macht heeft.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1956 | | pagina 1