9- rocn /wa in het harL, Het Gouden jubileum van .Het Witte Kruis De nieuwe lagere schoolannex kleuterschool en gymnastieklokaal van Den Hoornde Jan Drijver school"9 werd plechtig geopend mum te en Vrijdag zal minister Suurhoff het waterleidingbedrijf in werking stellen Vereniging Veilig Verkeer „Texel" 27 april een feestelijke (lag WOENSDAG 2Ï APRIL 1986 TEXELSE 70e JAARGANG No. 7038 COURANT itgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij jekhandel Drukkerij Bibliotheek en Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl- Bank- Postgiro 652- - Abonn. pr. f 1,95 p kwart. 20 ct incasso. Adv- 8 ct p. mm. Onder zeer grote belangstelling heeft ;t Bestuur van de Afdeling Texel van Noordhollandse vereniging „Het itte Kruis" zaterdagmiddag in Hotel 'exel" gerecipiëerd ter gelegenheid van it gouden jubileum: op 20 april 1906 erd op initiatief van wijlen dokter Pagemaker de afdeling Texel in het en geroepen. Een feestelijk gebeuren, dit jubileum, het kreeg een nóg feestelijker tintje verscheidene geschenken onder luvert, waarbij het Algemeen Zieken- nds Texel de jubilaresse met een gift in duizend gulden verrastte, tweehon- rdeenentwintig gulden werd geschon- door de Oudeschilder moeders van euters, die trouw en dankbaar gebruik aken van het consultatiebureau. Dit as de vrucht van het initiatief van de .mes Eelman-De Ridder en Boom-De aaf. Voorts was er een mooie gift van N.V. TESO - die enkele jaren terug al diep in de buidel heeft getast ten be- eve van de bouw van een consultatie- reau annex badhuis - tweehonderd den aanbod. En naast de geldelijke ijken van waardering was er een zee n bloemen, gezonden door het ge- ;entebestuur, de Sportkeuring, de itterdamse Bank, de N.V. TESO, de óp. Boerenleenbank, de Ver. tot be- ijding van de runder-t.b.c., de Vrou- nbond van het N.V.V., district Den lder van het Witte Kruis, het Kraam- ïtrum en de afd. Wieringen van het tte Kruis. 31oemen, giften. Het is velen thans lbekend waar de giften voor dienen: de hjJ°r een nieuwe auto, waarmee de wijk- onderd 2ds vac jl de d jaar iters hun huisbezoeken en andere rkzaamheden verrichten. Er is zo'n 000,nodig en wij schieten nu al •dig in de goede richting. Nieuwe bij- waJgen blijven uiteraard welkom en xizakelijk ook. ve Sen ander groot geschenk willen wij men. de waterleiding, welke vrij- pniddag door minister Suurhoff offi- gebruik zal worden gesteld, nt - zoals in 1906 ook opgemerkt rd - „tal van zaken liggen op de weg deze Witte Kruis-vereniging en in eerste plaats, die ter voorkoming van het "ge kten. Is ^et beschikken over water, waterp 1 8een gevaar voor de gezondheid op- itten zi ert- ^an n^et de grootste triomph die behalv Saan vieren? ;rond s "Ar er hoc )nder hen, die naar Hotel „Texel" gevestij ren gekomen om hun gelukwensen t het b te bieden, merkten wij o.a. op: bur- it „die neester De Koning, wethouder De acht* ard en wethouder Hin, de vertegen- izen ku ordigers van de Inspectie van de oor gas ksgezondheid, Dr. De Groot en Dr. de Jul i Gelder, mevr. Kunst, alg. secr. van iterleid dan ons e van tienlH in l. En ;inen legde ervan, uikers Hoofdbestuur en de heer Wilbold, en de pajunct, de Raad van Commissarissen N.V. TESO, de directeur Van der s, vertegenwoordigers van het Jamcentrum, zuster Mulder, zuster ijer en mevr. De Kort-Stokdijk. De aanvoel og was n de ar was. dat dit nis zou niets •male p r Melissen, penningmeester van het g de j tte Kruis, was door ziekte verhinderd. )e receptie bestond, zoals te voorzien niet uitsluitend in het schudden van pogini tden en het bewonderen van de bloe de gent n etc.: zoals te doen gebruikelijk was gelegenheid tot het uitspreken van konder. ukv/ensen en wat dies meer zij. Het ucces w s voorts een goede gedachte geweest de secretaris, de heer H. K. Rem- i, om het ontstaan van de afdeling el en een aantal hoogtepunten uit de die geea chiedenis aan de vergetelheid te ont- regelei ken. now /el, dit overzicht is nog tot een zeer oerig werk uitgegroeid. De voorzit- de heer J. C. Rab, heeft zich voorts moeite getroost het overzicht voor te n. Het is de moeite waard dit te le en wij zullen het dan ook in enige eelten in ons blad afdrukken, a. lezen wij erin: „Men begon uit te naar een geschikt bouwterrein en tegelijkertijd aan een architect in "charwoude opdracht een magazijn woning te ontwerpen, met de waar- ^ing erbij niet te vergeten een re- •kk voor tenminste duizend emmers te projecteren. Bij schaarste aan drinkwater zou de burgerij dan te- een zeer billijk tarief voor diè tijd zuiver water kunnen verkrijgen, toch altijd nog belangrijk beter dan het slootwater waarmee men rleiding! in droge zomers moest behelpen", n, mens< o stond dus een halve eeuw geleden exel we1 &ak erbij. Juist deze laatste 50 jaar men aat et ook, dat op alle mogelijke terrei- zulke geweldige vooruitgang mocht den geboekt. 3 het welkomstwoord te hebben ge er licht tot ele zullen wellichl mogen iciteits iu een velisw dway s ïaar engen instens nou de tot ons - met - ophel kwalit' .N. bij waze be >ken en het overzicht te hebben 'gelezen merkte de heer Rab op: at onze afdeling op Texel een zeer >r drupP ugnjke sociale taak vervuld zal U duidelijk zijn. Wij hopen financieel je gelegenheid te worden gesteld deze naar behoren te kunnen blijven 'uilen, hetgeen alleen mogelijk is samenwerking tussen particulier h* 8r^ overheidssteun. Het bestuur net Witte Kruis, met de wijkver- gsterg on hun concierge/badmeester, ;ers m jelopen mderv et pom rd mog zullen ieder voor zichzelf op hun eigen terrein alles in het werk stellen de hun toevertrouwde taak zo goed mogelijk te verrichten. Als waardering voor dit werk zouden wij het zeer op prijs stellen als onze vergaderingen beter bezocht zouden worden. Dat het bestuur de gang van zaken bij het Witte Kruis mogelijk heeft gemaakt, heeft zij in de eerste plaats te danken aan haar zeer ijverige en bekwame se cretaris, voor wie niets te veel was als dit het Witte Kruis betrof. Ik meen dan ook van deze gelegenheid gebruik te moeten maken om hem van harte te danken voor al het werk dat hij voor onze vereniging heeft gedaan en moge lijk nog zal doen. Hierop gaf de voorzitter het woord aan burgemeester C. de Koning, die de jubilaresse a^s een succesvolle jubila resse beschouwde, want welke vereni ging op Texel mag zich gesteund weten door zóveel leden als de afdeling Texel van het Witte Kruis? Ook dit is een ge lukwens waard. Wat de financiële zijde betreft: men heeft steeds kunnen vol staan met een gemeentelijke subsidie van f 1400,waaruit blijkt, dat zij steeds op eigen benen heeft kunnen staan. Het gemeentebestuur ziet het Witte Kruis als een van de belangrijkste organisaties van ons eiland, waarom zij altijd op de volle steun van de gemeente kan reke nen. Moge U dan ook gegeven zijn op deze weg te kunnen voortgaan, d.w.z. Uw zegenrijk werk tot in lengte van ja ren zult mogen voortzetten. Dr. De Groot achtte het de grootste gelukwens, dat de afdeling Texel gezien haar activiteiten haar tweede jeugd in gaat. „Dat is nodig ook, want de rich ting, die de volksgezondheid na de twee de wereldoorlog is uitgegaan en nog steeds uitgaat, is heel anders dan die onze voorvaderen hebben voorzien. Toen ging het enkel om de leidende mens te helpen door middel van verplegingsar- tikelen en later met steun van de zus ters. Daarnaast is gekomen de preven tieve taak en wat dit voor dit laatste betreft, daarvoor heeft U nóg meer de steun van de overheid nodig. Zonder die steun en samenwerking zou het er met de volksgezondheid heel anders uitzien. Particulier initiatief en overheid streven gelukkig eender doel na: de bevordering van de volksgezondheid. Aan Uw reeds zo veelzijdige taak, zult U straks nog kunnen toevoegen de ope ning van een consultatiebureau voor de t.b.c.-bestrijding. Voor de inwoners van Texel is van het grootste belang dat straks enige keren per maand consulta tiebureau voor de bestrijding van t.b.c. kan worden gehouden via Uw vereni ging. Want wanneer U straks de gele genheid kunt bieden het onderzoek ge makkelijker te laten verrichten, zal de t.b.c.-bestrijding ook hier met grote sprongen vooruit gaan. Aan de vooruitgang op technisch ge bied is het te danken, dat hier reeds tweemaal een bevolkingsonderzoek op t.b.c. kon plaats vinden. Straks staat U een doorlichtingsapparaat ter beschik king. Uw werkterrein is ook dan nog lang niet uitgeput, als ik denk aan de kankerbestrijding, de asthma, de suiker ziekte etc. Dr. De Groot merkte op, dat het Be stuur langzamerhand voor zulk een om vangrijke taak komt te staan, dat men het niet meer zonder assistentie zal aan kunnen. Spr. besloot met zijn waarde ring uit te drukken voor het werk, dat de afdeling Texel heeft verricht en sprak de hoop uit, dat zij de volgende 50 jaar even belangrijk voor Texel zou mogen zijn. Mevr. Kunst bood haar gelukwensen aan namens het Hoofdbestuur. „U heeft een U toevertrouwd talent niet begraven, maar vandaag ligt het met rente op tafel". Spr. stond ook even stil bij de op richtsters van de Wijkverpleging, welke ver.- later door het Witte Kruis als een schone, maar straatarme bruid werd veroverd. Heel hartelijk dankte zij ook de oud-verpleegsters. Tevens bood zij de gelukwensen aan namens de Stichting Moederschapszorg en Kinderhygiëne. Dokter Schalkwijk sprak als voorzit ter van het Alg. Ziekenfonds Texel. Hij wees op de grootse taak, die het Witte Kruis op zulk een uitstekende wijze verricht. Spr. wilde daarbij niet verge ten de bemoeiingen t.a.v. de opleiding tot kraamverzorgster. „Jammer, dat vele meisjes dit mooie beroep niet lucratief genoeg vinden en meer vrije tijd wensen. Ook sprak dokter Schalkwijk namens het Texels Bureau voor de Medische Sportkeuring. Mede namens de artsen Elias en Van Loon bood spreker het Witte Kruis een elektrische klok aan t.b.v. het consulta tiebureau. Burgemeester Kloeke, Wieringer- waard, sprak namens 't Kraamcentrum. De heer E. Noordijk als voorzitter van de Ver. tot bestrijding van t.b.c. onder het rundvee. Spr. wees erop, dat het voor de volksgezondheid van groot be lang is, dat er - nu Texel na moeizame Een dezer dagen heb ben wij een plaatje ge- maakt van de nieuwe o.l. school, annex kleu terschool te Den Hoorn- Rechts 't kleuter lokaal, 3 in het centrum ziet U nog een glimp van het gymlokaal. Onder zeer grote belangstelling is gistermiddag de nieuwe openbare lagere school annex kleuterschool te Den Hoorn geopend. De officiële opening werd verricht door de heer Drijver, nadat mevr. Drijver-Dijt de naam van het ge bouw had onthuld. Een grote dag voor Den Hoorn, dat reeds zovele jaren reikhalzend had uit gezien naar een nieuwe school. Dat het dorp nu tevens verrijkt is met een mo derne kleuterschool is dus een dubbele felicitatie waard. Uiteraard hebben diverse sprekers het woord gevoerd en is het een grote feestdag voor Den Hoorn geworden. In ons volgend nummer hopen wij U daar meer van te vertellen en te tonen aan de hand van de door onze fotograaf ver vaardigde foto's. Spraken wij over twee gebouwen, in feite is onderwijsminnend Den Hoorn met een drieling verrast, want het com plex bevat tevens een gymnastieklokaal, ook al geen luxe, want Den Hoorn heeft het nog steeds zonder een gymnastiek lokaal moeten stellen. De o.l. school is drie lokalen rijk, waarvan het domein der laagste twee klassen opvallend groot is: men heeft er de ruimte bijgevoegd, waar normaal gesproken een gang had kunnen zijn. Dit grotere lokaal is niet zo maar een toe vallige, geslaagde inval van de architect, maar sluit geheel aan in het kader van de vernieuwing van het onderwijs, dat de jeugd, de kleuter, spelenderwijs aan het ABC tracht te krijgen. Wij mogen hier dan ook een nauwelijks merkbare overgang constateren van het kleuter- naar het lager onderwijs. De aanwezig heid van een speelhoek in genoemd lo kaal geeft hier een afdoend bewijs. Groot en breed zijn de ramen en welk Vrijdag 27 april a.s. zal minister J. G. Suurhoff het waterleidingbedrijf Texel, dat door het Prov. Waterleiding Bedrijf zal worden geëxploiteerd, officiëel in ge bruik stellen. Een grote dag voor Texel, dat 45 jaar geleden reeds de eerste proeven ten be hoeve van een waterleidingbedrijf zag nemen. Nadien werd nog menigmaal een proef genomen, een poging gedaan Texel ook t.a.v. het drinkwater op het peil A Vraag: Mag men onderling wedstrijden or ganiseren op de weg? Antwoord: Het is niet toegestaan op wegen wed strijden te houden met voertuigen, of aan dergelijke wedstrijden deel te ne men. Voor behoorlijk georganiseerde wed strijden kan na verzoek hiertoe door de bevoegde macht ontheffing worden ver leend, uiteraard onder te stellen voor waarden. Uit het antwoord volgt dus, dat ook kinderen, die onderling een fietswed- stnjd houden of een wedstrijd in het hardlopen met een kruiwagen een over treding plegen. strijd vrij van de runder-t.b.c. is - con- sumptiemelk van t.b.c.-vrije koeien kan worden betrokken. „Wij zullen ons uiterste best doen Texel vrij te houden èn uit economische overwegingen èn als bijdrage aan de volksgezondheid." De heer C. J. de Lugt sprak namens de N.V. TESO: „Dit jubileum vindt zijn oorsprong in het initiatief van vooruit strevende Texelaars, die toonden wat saamhorigheid vermag. Hieraan ook is het te danken dat Dokter Wagemaker 'n jaar later - nu dus 49 jaar geleden - de stoot gaf tot de stichting van de Eigen Texelse Boot. Gaarne breng ik aan deze mensen een eresaluut." Spr. besloot met de hoop, dat het Witte Kruis dit prach tige sociale werk tot in lengte van jaren zal kunnen voorzetten. Mevr. Laan-Kistemaker sprak als voorzitster van de afd. Texel van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen: „50 Jaar wil zeggen: 50 jaar goede zorgen voor de Texelse gezinnen. Reeds ter ge legenheid van de opening van het con sultatiebureau heeft de afd. Texel van deze Bond getoond hoezeer zij het werk van het Witte Kruis appreciëert, maar mochten er straks nog een paar wielen aan de auto ontbreken, wel ook in dat geval is de Bond gaarne bereid tot financiële steun. Nadat de voorzitter alle sprekers had geantwoord werd het officiële gedeelte van deze feestelijke receptie gesloten. der beschaving te brengen, maar het moest bijna een halve eeuw duren eer Texel óók wat dit betreft victorie kon kraaien ende vlag kon hijsen. Over het rood, wit, blauw gesproken: eilandgenoten, wij hopen, dat U allen door het uitsteken van de vlag Uw in stemming en vreugde om dit historische feit te kennen zult willen geven. Elf jaar geleden hebben wij de vlag uitgestoken vanwege de bevrijding, wel, in zekere zin mag thans wederom van een bevrijding worden gesproken, de verlossing van het water, waar wij tot dusverre op aangewezen waren. Over 't verschil in kwaliteit behoeven wij U stellig niet te wijzen en wie nog mocht twijfelen moet beslist eens een blik werpen op de filters van het pompsta tion aan de Hollewalsweg ten zuidwes ten van Den Burg: wat daar thans ach ter blijft, gaat over het algemeen ge sproken bij een ieder, die géén water leiding-water gebruikt door de keel en dat is heus afschrikwekkend! Texel, zo vernemen wij, is het laatste Noordhollandse gebied, dat nog altijd van waterleiding verstoken was. Vrijdag 27 april wordt dus ook voor het P.W.N. een dag van bijzondere betekenis. Daarom dus de vlaggen uit, opdat ook minister Suurhoff ervan overtuigd zij, dat de Texelaars het grote bedrag voor de aanleg van de waterleiding goed be steed is! Onze N.V. Texelsche Electriciteits Mij. zal in deze een „lichtend" voorbeeld ge ven door het park te Den Burg, niét het park van Den Burg, maar het Texelse park, te illumineren, alsmede de Groe- neplaats. Wat het feest programma voor vrijdag zelf aangaat: dit wordt een alleraardig ste show, die U beslist moet komen zien: na de officiële handeling door minister Suurhoff om één uur aan de Hollewals weg volgt om kwart voor twee op de Groeneplaats een aardige stunt, waarbij ook het Kon. Texels Fanfarecorps en de leerlingen van de lagere en kleuter scholen van Den Burg aanwezig zullen zijn. De kinderen zullen worden getrac- teerd. VEEMARKT Burgemeester en wethouders van Texel maken bekend, dat in verband met de verjaardag van H.M. de Koningin op maandag 30 april a.s. geen markt zal worden gehouden. Bedoelde markt ver valt en wordt dus niet naar een andere dag verschoven. Texel, 23 april 1956. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, C. de Koning De Secretaris, P. Beemsterboer AANMELDING CURSUS H.B.S. Wij vestigen de aandacht op de adver tentie inzake de gelegenheid tot aan melding als cursist voor de H.B.S.die in september haar poorten opent. een verschil ook het uitzicht: de grauwe muren van de pastorie aan de Dorpsstr. hebben hier plaats gemaakt voor 't wis selend tableau, dat lucht en wolken en 't mooie zuid-Texelse landschap bieden. H«_t is haast om jaloers op te worden en wij nemen gaarne aan, dat Den Hoorn nooit (meer?) met een onderwijspro bleem zal zitten, maar steeds voldoende gegadigden voor een functie aan deze moderne school zal krijgen. De jeugd kan de ouderwetse, stugge banken vaarwel zeggen en zich hier ge confronteerd zien met het modernste meubilair, dat op onderwijsgebied denk baar is: losse tafeltjes en bijbehorende stoelen. In prettige kleur en -prettige lijn. De schilder heeft zijn opdracht, toch vooral vrolijke, lichte tinten aan te houden nauwgezet uitgevoerd en de elektriciën heeft ervoor gezorgd, dat er rond de donkere dagen voor kerstmis voldoende kunstverlichting aanwezig zal zijn, waarbij wij de bijzondere na druk op het woord kunst gelegd willen zien. De kleuters Ook de kleuters zullen zich hier best thuis gaan voelen, want bij het inrichten van de kleuterschool, die met de lagere school onder een en hetzelfde dak is ge bouwd, heeft men van A tot Z rekening gehouden met de wens van onze toe komst. De kleuters is het allergrootste lokaal toegewezen en daarnaast krijgen zij de beschikking over het speel-, werk- en gymnastieklokaal, dat als gymlokaal uiteraard ook door de leerlingen van de o.l. school regelmatig met een bezoek zal worden vereerd! De kleuterleeftijd is toch wel onlos makelijk aan het zandbaktijdperk ver bonden en deze ontbreekt dan ook niet. Na het zandbakvertier kunnen zij zich weer het heertje maken in het „af- schminklokaal", waar wij moderne wa ter- en spoelbakken hebben gezien. Ook de speciaal voor de kleuters gebouwde toiletten zullen goed van pas komen, als mede de praktische opbergkastjes. Het gymlokaal prijkt met een keur van werktuigen en attributen: twee wand rekken, ringen, korfbalmanden, bal len, knotsen Een echt gymlokaal, waar in het op de gymvloer prettig turnen zal zijn. Nadat op 4 april van het vorige jaar het eerste uitzetpaaltje in de drassige grond ten zuiden van het Laagachterom was geslagen en op 16 september door de inspecteur voor het rijksschooltoe- zicht, de heer H. M. Bos, de eerste steen was geplaatst, is er door aannemer C. H. F. Duin en zijn onderaannemers: M. Bakker, elektra, J. Oele, loodgieters- werk, fa. J. J. Vonk, schilderwerk en P. Koper, tegelwerk, heel wat werk ver zet. Keurig werk, zoals U bij een bezoek aan dit fraaie complex wel zult ont dekken. Wij feliciteren Den Hoorn en alle be woners van Wijk H dan ook van harte met de ingebruiknemng van dit gebouw, dat de Hoornder jeugd een prettige leer tijd garandeert. Gedurende 45 jaren is getracht Texel van waterleiding te voorzien. Meerdere pogingen mislukten. Op 27 april is de waterleiding een feit! Zuiver water voor woningen en be drijven! Daarom 27 april voor Texel een glorie rijke dag! Daarom wappert van elke Texelse woning op 27 april de vlag- De N.V- T.E.M. geeft een „lichtend" voorbeeld door illuminatie van Park en Groeneplaats.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1956 | | pagina 1