Denkt U om de PEERLESS-prestatieri Fa. Frans Zegel I M.S.langeveidSZn Or. W.FJ.v.Waveren Nieuwe Spoorboekje Boekhandel „Parkstraat" Verlovingsringen ■x- Strandpaviljoen „Westerslag" Prima BABY WEEGSCHALEN en voor al Uiv drukwerk Drukkerij Texelse Courant Het Kampeerliefhebbers op Texel Hemelvaartsdag vanaf 2 uur de kampeer-expositie op het sportterrein te De Koog Leerling-verplegenden voegloos gesmeed uit speciaal hard goud, ringen die tegen alles bestand zijn. Fa. GEBR. MANT JE Algemene Ledenvergadering FILM en FOTO •X- •X- Voor moeder een ruime keuze Spar- zomertocht DYL0N flink meisje Winkel De Koog geopend voormiddag praktijk hervat Het spreekuur Motorclub Texe Iktufdekgjelkgebtt KENT U TEXEL Geef Moeder iets nuttig PE TEXEL HERDACHT DE GEVALLENEN Ook Texel heeft de gevallenen her dacht. Te Den Burg werd 's avonds om 7 uur een dienst gehouden in de r.-k. kerk. Om 7.35 uur begonnen de klokken van drie kerken te luiden: die van de doopsgezinde kerk, de hervormde kerk en de rooms-katholieke kerk. Van de Groeneplaats begaf een lange stoet van honderden personen zich naar het oor logskerkhof en de algemene begraaf plaats aan de Kogerstraat. Na een tocht over de begraafplaats werd halt gehou den bij het monument, waar twee minu ten stilte in acht werden genomen. Het Koninklijk Texels Fanfarecorps speelde het lied „Houdt Gij mijn handen beide", waarna aan de voet van het monument kransen en bloemen werden gelegd, 's Middags was daar reeds door de ambas sadeur der Sovjet-Unie, de heer Kirsa nov, een krans gelegd namens de Sovjet- Ambassade en de militaire- en marine- attaché's. Namens de gemeente Texel werd een krans gelegd door burgemeester C. de Koning. Voorts werden er kransen ge legd namens de Stichting '40-'45, de Padvinders, het „Comité 6 April", de Luchtwachtdienst, de Nationale Reserve, jj£.het amfibisch oefenkamp De Mok en na mens de Texelse afdeling van de Ver. Nederland-U.S.S.R. Het fanfare besloot met het Wilhel mus, waarna de stoet op de Stenenplaats werd ontbonden. Hierna vond in de Hervormde kerk 'n herdenkingsdienst plaats. Deze dienst werd geopend door Ds. Van Sluijs, waarna samenzang volgde van „O, Heer, die daar des hemels tente spreidt". Vervolgens hielden Ds. Goeden- dorp en Ds. Van Sluijs een toespraak over „De zin der herdenking". Het orgel speelde een improvisatie van „Gelukkig is het land". Mevr. Van Sluijs-Bijl decla meerde „Ongenoemde doden", een ver zetsvers van Yge Foppema, waarna be sloten werd met samenzang van het Volkslied. Aan het einde van deze dienst werd gecollecteerd voor de Stichting '40-45. DE KOOG VIERDE DE BEVRIJDING Het bevrijdingsfeest werd ook deze keer aan De Koog, zoal niet uitbundig, dan toch in een uiterst geanimeerde stemming gevierd. De zaal van het Bad hotel, vrijwel tot de laatste plaats bezet, herbergde een publiek dat zich zonder veel vieren en vijven door de sketches en de dartele muziek van het revue gezelschap „De Gheselien van den Spele" liet meevoeren naar de luchtige regionen van vlot en plezierig amuse ment. Amusement dat tijdens het bal in de late uren van de haast zomerse nacht overging in een uitgelatenheid, die herinneringen wekte aan de eerste be vrijdingsfeesten in die eerste jaren van herwonnen vrijheid. De dans- en feest muziek tenslotte werd door de band van Beumkes verzorgd. De Oranjevereniging mag op een ge slaagd feest terugzien en een feest, dat de verwachting wekt, dat het in volgen de jaren weer in de echte oude glorie zal zijn hersteld, ook op andere plaatsen. 's Middags voerden de „Gheselien van den Spele" een kinderprogramma op, waar de jeugd door de Oranjevereniging gratis op werd onthaald, tot aller vreugde. ERNSTIGE VAL MET FIETS Het 5-jarige dochtertje Geertrui van de familie Oosterhof, nabij hoeve „Burst", kwam vrijdagmiddag zo ernstig met haar fietsje te vallen, dat de dokter overbrenging naar het ziekenhuis „Park zicht" te Den Helder noodzakelijk achtte. De „Voorwaarts" heeft daartoe een ex tra reis gemaakt. Gisteren vernamen wij dat Geertrui het naar omstandigheden goed maakt. SHIPS THAT PASS Toen „De Dageraad" vrijdag omstreeks kwart over acht de haven van Oude- schild naderde, moest worden uitgewe ken voor de naar buiten varende „Voor waarts". Door de lage waterstand raakte „De Dageraad" aan de grond en bleef enige tijd in gestrande positie. Om vijf voor negen konden de passagiers voet aan. wal zetten. NAAR HET CONCOURS Het Kon. Texels Fanfare, D.E.K. en V.I.O.S. zullen morgen te Avenhorn deelnemen aan het concours, uitgeschre ven door de Westfriese Bond van Har monie- en Fanfarecorpsen. De traditionele uitvoering op de voor avond van het concours, waaraan ook Excelsior steeds deelneemt, moet dit jaar jammergenoeg komen te vervallen: „Ex celsior" gaat dit jaar n.l. niet op con cours, terwijl D.E.K. vanavond niet aan deze uitvoering zou kunnen deelnemen. Het Kon. Texels Fanfare heeft beslo ten deze avond in het Park te musiceren, maar dit optreden als een openbare re petitie te beschouwen. Hoogstwaarschijnlijk zal ook V.I.O.S. van de partij zijn. JEUGDDAG INSTUIF DE KOOG Hemelvaartsdag Jeugddag voor de jeugd van de Instuif in De Koog. Om 13,45 uur begin bij het Jeugdhuis. Als het goed weer is eerst een uitgebreide fietstocht. Boterhammen v. avondeten meenemen. HERVORMDE GEMEENTEN Hemelvaartsdag Den Burg 10 uur Ds. Van Rhijn Den Hoorn 10 uur Ds. Van Reijendam De Koog 9,30 uur Ds. Waardenburg De Waal 11,00 uur Ds. Waardenburg Oosterend 10 uur Ds. Riemens Extra collecte voor de kerkvoogdij Oudeschild 9,30 uur Eerw. heer Veldhuis VOOR DE OUDESCHILDER KERK De stand is nu f 3465,De actie t.b.v. de restauratiewerkzaamheden vindt weerklank! Vanavond houdt de commis sie weer zitting in de pastorie om een ieder in de gelegenheid te stellen in te tekenen voor een door hem of haar zelf te bepalen bedrag. Oudeschild, let op Uw saeck. ZATERDAG GEEN SPREEKUUR Burgemeester De Koning houdt zater dag a.s. geen spreekuur. WEDEROM UITVERKOCHT Naar wij vernemen zijn reeds alle kaarten voor de tweede opvoering van „Ciske de Rat" door de r.k. Toneelver eniging „Sint Jan" uitverkocht. KANTOREN WORDEN VERPLAATST Naar wij vernemen zullen het kantoor van het Bureau voor Huisvestingsaan gelegenheden en dat van de Sociale Dienst Texel een dezer dagen worden verplaatst naar het pand, waarin des tijds de sigarenwinkel van de familie Zoetelief was gevestigd. BOUWVERGUNNINGEN De heer Jac. Eelman, Oudeschild 92 en T. Eelman, Oudeschild 93, bouw dubbel woonhuis; de heer S. C. Keijser Lzn., E 19, verbetering woonhuizen E 21 en 22; mevr. J. Kuipers-Groenewold, Parkstr. 37, Sappemeer, bouw zomerwoning Mi nister Ruisweg, De Koog; de heer A. Schouten, E 135, verandering gevel; de heer W. Steenstra, E 88, bouw varkens hok, de heer J. Fokker, E 87, bouw van een schuurtje, de heer P. Boersen, O 163, verandering schuurgevels; Fa. A. Lange- veld Pzn., Warmoesstraat 10, Den Burg, aanbrengen toren op het pakhuis aan de Wilhelminalaan en aanbrengen van een transformatorruimte; de heer Jac. Roe per, B 144, plaatsing kippenhok. TEXELS VAARTUIG CONTRA EEN NOOR De TX 49, schipper Cor Vlaming, is vorige week bij dikke mist op de Noord zee in aanvaring gekomen met een Noor se boot. De verschansing werd enigszins ingedeukt, maar de schade viel nogal mee. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. DE BRANDWEER MOEST INGRIJPEN De Koog. „Dat goed brandt as olie", zal de landbouwer D. gedacht hebben toen hij vrijdagmiddag j.l. tijdens het schoonbranden van een ruige tuinwal tot zijn schrik bemerkte, dat het „fikkie" met geen mogelijkheid meer te stuiten was. Het gebeurde aan de bosrand achter Huize „De Zwaluw". De lustig knette rende vlammen vonden overvloedig voed sel op de kurkdroge bodem. Het vuur breidde zich met bekwame spoed uit en het dennenbos werd door overwaaiende vonken voortdurend bedreigd. De onfortuinlijke vuurtjesstoker alar meerde de Koger Brandweer, die binnen weinige ogenblikken ter plaatse was. Door dit vlugge ingrijpen werd het on heil in de kiem bezworen en liep het hele geval letterlijk en figuurlijk met 'n sisser af, hoewel de heer D. wel een duur meierblissie gehad zal hebben. 25 JAAR PRIESTER Op zondag 3 juni zal pastoor Z. van der Klein, De Cocksdorp, zijn zilveren priesterjubileum vieren. Van 1920-1926 studeerde de jubilaris aan het Klein Seminarie te Hageveld en van 1926-1931 aan het Groot Seminarie te Warmond. Van 1931-1933 was hij ka pelaan te Zwaag, van 1933 tot 1936 te Beverwijk, van 1936 tot 1949 te Den Haag in de parochie van de H. There- sia van Lisieux en daarna als opvolger van pastoor Persoon kapelaan in de pa rochie van de H. Nicolaas en Barbara te Amsterdam. Op 14 oktober 1955 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie Eierland-De Cocksdorp. Op onze vraag of pastoor Van der Klein in het hoge noorden wennen kan, merkte hij op, dat het hier na de stads drukte een prettige overgang gold, te meer waar hij open oog heeft voor de schoonheid van de natuur. Jarenlang is hij aalmoezenier geweest van de verken ners, zodat de jubilaris op ons met na tuurschoon zo rijk gezegende eiland zich best thuis voelt. Nu reeds onze hartelijke gelukwensen! BROMFIETSER HIELD LINKS De bromfietser J. E. tufte zondag middag over het linker weggedeelte van het Gerritslanderdijk toen de scooter- rijder W .W. hem wilde passeren. W. werd genoodzaakt de berm op te zoeken. Door deze manoeuvre kwam de scooter in de sloot terecht, waarbij mevr. W. verwondingen opliep, terwijl de scooter zelf beschadigd werd. TONEELVOORSTELLING VOOR DE JEUGD Zaterdagmiddag zal de toneelgroep „Het Masker" in „De Oranjeboom" een toneelstuk, „De Groene Hoed" voor het voetlicht brengen. Dit is speciaal voor de jeugd geschreven en wij maken de ouders er daarom gaarne op attent, dat hun kinderen een prettige middag wacht met een boeiend verhaal. Dit kinderfeest begint om half drie. Zie ook de adv. GEVALLEN GEORGIERS HERDACHT Op de begraafplaats van de Georgiërs, die tijdens de in april en mei gevoerde gevechten tegen de Duitsers om het le ven kwamen, heeft de ambassadeur der Sovjet Unie, de heer Kirzanoff, vrijdag middag een krans gelegd. Burgemeester C. de Koning legde een krans namens het gemeentebestuur van Texel, mevr. Boon-Verberg namens het „Comité 6 April" en de heer J Dijksen namens de afdeling Texel van de vereni ging Nederland-U.S.S.R. AANVULLENDE AGENDA CULTURELE RAAD Vrijdag 11 mei Den Burg, De Zwaan, R.K. Vrouwenbe weging afdeling Gilde. Spreker de heer Schilstra over „Indianen en hun kunst". Den Burg, De Zwaan, ledenvergadering onderl. rundveeverzekering. Oosterend, toneeluitvoering „Drie is te veel" t.b.v. de kleuterschool te Oosterend Zaterdag 12 mei Oost erend, toneeluitvoering „Drie is te veel" t.b.v. de kleuterschool te Oosterend Den Burg, Terreinen S.V. Texel en Tex. Boys, 2 uur aanvang Schoolvoetbal- toernooi. FLINKE BELANGSTELLING VOOR DE RIJKS H.B.S. Naar wij vernemen hebben zich voor de in september te openen h.b.s. reeds 35 cursisten aangemeld en wel 25 voor de eerste klas en 10 voor de tweede klas. Regelmatig komen nog nieuwe aangiften binnen. Zoals men weet dient deze aangifte te worden gedaan ter gemeentesecretarie. Deze aangifte is opengesteld in af wachting van de aanvaarding van de onderwijsbegroting door de Eerste Ka mer. P.T.T.-NIEUWS De heer L. Bakker, postbode te De Cocksdorp is met ingang van 1 mei be noemd tot kantoorhouder te De Koog. Met ingang van deze datum is het poststation Eierland opgeheven. STEMMEN BIJ VOLMACHT De burgemeester van Texel brengt ter openbare kennis, dat ter secretarie kos teloos verkrijgbaar zijn de formulieren voor de verzoekschriften om bij de a.s. verkiezing van de leden van de tweede kamer der staten-generaal bij volmacht te stemmen. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 30 mei 1956 door de kiezer worden inge diend bij burgemeester en wethouders. Een kiezer mag niet meer dan één aanwijzing als gemachtigde aannemen, behoudens dat hij een tweede aanwijzing mag aanvaarden, indien het betreft het stemmen bij volmacht namens huisge noten. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen. Texel, 8 mei 1956. De burgemeester voornoemd, C. DE KONING. TEXELAARTJES Radio herstellen? VONK opbellen! Telefoon 78 en 273 Te k. aangeb. essefairy fornuis Br. onder nr 790 bur. Tex. Crt. Te k. 2 3 ton voerbieten Dros, Tienhoven Te k. aangeb. goed onderh. salon tafel. Ada v. Hollandstr. 17 Te k. enige complete was- stellen en 3-pits en 4-pits petroleumstel C. Garritse, tel. 278 Pinken in de kost gevr., J. C. Reuvers, „Dorpszicht" Cocksdorp Verl., gaande van Molenbuurt naar Den Burg, tondeuze en hoefmesje en gev ballpen P. Vlaming, Veelust ,t Noorden Te k. grote zware salontafel f7,50 Schilderend UI Te koop schrikdraad haspel C.J. Ellen Oost 80 Gevr. herdershond- je of gekruiste herder Janny Bakelaar, Witte Kruisweg 11 Wie heeft Dirk Dros zijn zijn donkerbl. ribfluwelen jack gev. Weverstr. 42 Werkster gevr. 2 dagen per week G. Rump, Vismarkt 4 Te k prima bankstel Adr. bur. Tex. Crt. Geboren Dieuwertje Hendrika Maria Wubs A. R. Wubs-Koorn 7 mei 1956 Tijdelijk Ziekenhuis Parkzicht, Den Helder Inplaats van kaarten Met grote blijdschap geven wij U kennis van de ge boorte van onze dochter en zusje Jannie Cornelisje Wij noemen haarCorrie C. Schaatsenberg- Henkes C Schaatsenberg Ina Texel, 5 mei 1956 Tijdelijk adres De Waal 54 Heden werd van ons weggenomen onze in nig geliefde en zorg zame vader, behuwd en grootvader Adolph Ferdinand Koning wedn. van A Schagen in de ouderdom van 73 jaar Arnhem P. C v. d. Kooij- Koning J v. d. Kooij Zaandam W. j. de Waal- Konjng N. Dankers Amsterdam D. Koning en kleinkinderen Zaandam 4 mei 1956 Zwaardemakerstr. 9 Op verzoek van de over ledene geen bloemen De begrafenis heeft plaats gehad dinsdag 8 mei op de begraafplaats Moscowa te Arnhem Heden overleed onze vader en grootvader Reier Huisman Nz wedn van Neeltje Hillenius in de ouderdom van 76 jaar A Stiggelbout- Huisman A. Stiggelbout N Huisman Rz. D Huisman-Koorn en kleinkinderen Den Burg, Texel 6 Mei 1956 De begrafenis is be paald op woensdag 9 mei 1956 nm 2 uur op de alg begraafplaats te Den Burg Vertrek van het CE. Gollard-Rust- huis vanaf Hemelvaartsdag geopend GELD credieten uitsluitend groot fl. 1600,— h 3% zonder borg verkrijgbaar, voor elk doel en voor iedereen. Gemakkelijke voorwaarden, wisselende wachttijd. Vraagt inlichtingen „Samenwerking", Verstolk straat 31, Leeuwarden. Ie huur bij N. WONDER, Schilderend 8 Bezoekt op ln de Psych Inrichting .Het Groot Graffel" te Warnsveld (bij Zutphen) kunnen worden geplaatst Salarisregeling eerste jaars f 87,— per maand, tweede jaars f 101.— per maand, derde jaars f 119'- per maand, plus vrije kost, inwoning of bewassing. Tegemoetkoming in de reiskosten naar het ouder lijk huis (2 keer per maand) Medewerking bij de aanschaffing van uniform- kleding Achturige werkdag. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Ge neesheer-Directeur de heer J Westerhuis Zeer ruime collectie in verschillende prijzen Hogerstraat 8 Den Burg van de Onderl. Rundveeverzekering „Texel" op vrijdag 11 mei 8 uur in hotel De Zwaan Agenda 1 Opening 2 Notulen 3 Mededelingen en ingek. stukken 4 Rapport van de comm. die de rekening en ver antwoording heeft nagezien 5 Bestuursverkiezing aftr. de heren Joh. de Graaf en C. Huisman, eerstgen. herkiesbaar 6 Vaststelling premie 7 Rondvraag 8 Sluiting Namens het bestuur, C. Stoepker, adm. Woensdag 16 mei a.s 's avonds om 8 uur in „Casino" Avond in het teken van BAL NA (maak er llitsfoto's van -X- Bandrecorder- demonstratie door fa Martien Bakker Entree f 0,50 Kaarten bij Casino, fa Martien Bakker en Langeveld 8, De Rooij Degene die mijn portemonnaie op donderdag 26 april op Duinweg voor huize Antoi nette heeft opgezocht wordt verzocht deze terug te brengen daar de vinder bekend is P. Hoogenbosch Catharinahoeve de Dennen hebben wij op het gebied van luxe en huishoudelijke artikelen c. J. VISMAN, Tel. 232, De Cocksdorp A.s. dinsdag 15 mei Haal tijdig uw kaarten A. v d. SLIKKE, Weverstraat Wie heeft een zakje m. bollengraafje gevonden in de tuin van S. Dijt, t.o. de landbouw school Gasthuisstraat 19 GEVRAAGD admin. kracht (vr.) liefst met ervaring en in bezit van ULO diploma Coop. Boerenleenban k Verl. jl zaterdag op het feestterrein te Oosterend heren polshorloge merk Fortus, vinder wordt beloond D. Mantje, Rembrandt Meisje gevraagd van 8—12 en 2—4 uur Mevr. Keijser, Weversrr. 73 verft alle stoffen Nu kunt u al de volgende stoffen in de nieuwste modekleuren thuis met succes verven of kleuren nylon, kunstzijde, acetaat, katoen, wol, zijde, linnen, perion, enz. Prijs per doosje 65 ct A. VAN DER SLIKKE T.o. Postkantoor De Lofstem, 0'end Heden GEEN repetitie Voor direct gevraagd Hotel De Graaf oogarts voor a.s. zaterdag is verschoven van 9-10 u. naar 10-11 uur Tandarts Ten Hooi Strandpaviljoen Den Hoorn Morgen Hemelvaart:, dag geopend G. COEVERT TE KOOP accordeon 80 basset P. v. d. Vis, Oost 0 Vrijdagavond laatste clubavond Vertoning van enige film Wij repareren Uw RA0IQ VAKKUNDIG Spreekt met de radio monteur en het komt i orde! MARTIEN BAKKER m FOTO-WEDSTRI]D DENK NIET dat U geen kans maakl als u een foto niet precies thuis kunt brengen PUZZEL MEE i4 Deelnameformulieren e» wedstrijdfoto bij fa |an Agter, Boekhan del Parkstraat, A M. D. BrUgemann-Graaf Kleu terhuis, G Dekker, W. Geus, C. Huisman, Koorns Wijnhandel, K Mantje, fa J M. Moer beek, P. Moerbeek, Drogisterij A v. d Slik- ke, Bakkerij Timmer. M en A. Vonk, Witte „de Kleine Ba zar", Rijwielhandel F Zegel en Zn. I 't Voordeligst in Huiskamers vanaf 279,— Slaapkamers 299—, Salons 199,- Dressoirs 90,- Theemeubels 49,8 Radiomeubels Schuiftafels 49,9 Kloostertafels 24, Ledikanten 2-pers. 39, Divanbed 1-pers. 22, Bedden 2-pers. 39,1 Dekens 14, Vloerkleden 16-els 42,1 „De Schakel", Molensl 140—143—145—147—11 182184. Keizcrstra 119—121, Den Helder. U vindt bij ons een gro keuze in: Nylon onderjurken Favorita bretelschortel Favorita jasschorten Leuke zomerpyama's Hollandia bloesem- ondergo Nylons Wollen slaapkamermatj Worteldoeken Swan zakdoekjes in moederdagverpakkt Wollen vesten en blous van Spencer-H« Bolero's in 6 kleuren Coupons voor zomer jurk« Hollandia charmeuse onder jurto Baddoeken met bijpassende washandj* Shawls en gavroches Zomerhandschoenen Ontbijtlakens Geborduurde lakens n* bijpassende slop: Den Burg - Oudeschi M.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1956 | | pagina 2