Texel heeft eigen waterleiding Pepito's eerste grote avontuur Op reis Een vrouw met twee linkerhanden Ter gelegenheid van de officiële inge bruikname van het waterleidingbedrijf op Texel werd door het P.W.N. een ge ïllustreerd boekje uitgegeven, welks tekst wij hier laten volgen: In de dagen, dat De Ruyters roem rijke vloot op de rede van Texel lag, nam zij water in uit een put, die men U heden nog bij de hoeve Brakestein aan de voet van „het Bergje" kan aanwijzen. Zo verwierf Texels water zich een plaats in 's lands historiebladen. Maar het heeft ook zijn eigen geschiedenis. Tijden lang zijn het welput en later de zelf geslagen pomp, die de bevolking van water voorzien. Men behoeft er de rapporten der Inspecteurs van de Volks gezondheid slechts op na te slaan om te weten hoe gebrekkig deze voorziening in vele gevallen was. Reeds in 1911 nam het Gemeentebestuur van Texel dan ook het besluit in beginsel tot het oprichten van een centrale drinkwatervoorziening op het eiland over te gaan. Weinig zal het toen bevroed hebben, dat 45 jaren moesten verstrijken eer dit denkbeeld werkelijkheid zou worden. Toch is dit niet te verwonderen. Het is nl. geen lichte opgave om op Texel, dunne laag aanspoelsel en aanstuifsel op een keileembult, voldoende water te vin den voor een tienduizend mensen, die er ook nog omstreeks 3.000 stuks rundvee en een koor van 15.000 blatende schapen op na houden. Daarbij komt, dat sinds de onvolprezen natuurbeschrijver Thijsse de loftrompet over de parel der Noord- zee-eilanden stak, de bezoekers in een steeds groeiend aantal kwamen. Eerst enkele enthousiaste natuurvrienden, maar gaandeweg zwol de stroom aan tot de vele duizenden, die thans ieder jaar op Texel hun rust en ontspanning zoeken. Een reeks van rapporten, voorname lijk van het Rijksinstituut voor Drink watervoorziening, stelde wel de techni sche uitvoerbaarheid van een centrale waterleiding vast, maar de pijnlijke vraag hoe deze moest worden gefinan cierd bleef vooralsnog onbeantwoord Ook dit behoeft geen verwondering te baren. Texels bevolking toch woont in enige ver uiteenliggende kernen en voorts verspreid over 185 km2. Het aandeel van de distributie in de kosten der voorziening wordt daardoor per hoofd onevenredig zwaar. Dit leidde ertoe, dat de gemeenteraad in 1946 verklaarde niet in staat te zijn, de aanleg te financieren en het verzoek tot Gedeputeerde Staten richtte de ge meente „binnen de kortst mogelijke tijd en zo volledig mogelijk van een water leiding te voorzien". Nieuwe besprekingen, nieuwe rappor ten volgden. Tenslotte kwamen Rijk, Provincie en Gemeente tot een subsidie regeling, die als grondslag voor de aan leg kon dienen. Tegenover de exploitatie kosten, die met inbegrip van rente en afschrijving van het geïnvesteerde kapi taal, groot omstreeks f 3.000.000,jaar lijks plm. f240.000,zullen bedragen, staat een geschatte opbrengst aan water- gelden van plm. f 80.000,Het tekort wordt gedragen door Rijk, Provincie en Gemeente, waartoe het eerste jaar het Rijk plm. f 68.000,en beide andere ieder plm. f 46.000,zullen bijdragen. Hangende deze bespreking had het Provinciaal Waterleidingbedrijf op ver zoek van het Provinciaal Bestuur het voorbereidend onderzoek voortgezet. In de reeds vroeger door het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening genoemde, mogelijke winplaatsen, nl. het duinter rein ten Zuiden van De Koog en de Mok- slootvallei, werden nieuwe proefputten geboord, monsters water genomen en ge durende enige maanden werkte aan De Koog een proefinstallatie. Het bleek, dat het water uit de Mokslootvallei van be tere kwaliteit was dan nabij De Koog, maar daar staat tegenover, dat het op eerstgenoemde plaats, tengevolge van voortdurende afslag van de kust, over enkele tientallen jaren de kans loopt te verzouten. Het denkbeeld om het zuiveringsbe- drijf en hoofdpompstation in het cen trum nabij Den Burg te bouwen, waar door een verandering van winplaats in de toekomst zonder al te grote kosten mogelijk blijft, deed de schaal in het voordeel van de Mokslootvallei door slaan. Over 1 km lengte zijn in de gekozen winplaats 15 pompputten met plastieken filter en stijgbuis geslagen, waardoor het ruwe water op 6 tot 15 meter onder het maaiveld wordt onttrokken. In het mid den van deze putterij staat een klein zgn. secundair pompstation met een grondoppervlak van 50 m2. In dit ge bouwtje, dat om landschappelijke rede nen enigszins verscholen in de vallei is geplaatst, bevinden zich drie ruwwater- perspompen met een gezamenlijk ver mogen van 49 pk, die een maximum hoeveelheid van 300 m3 water per uur ter verdere bewerking kunnen weg- persen. De bediening van deze pompen kan geschieden vanuit het hoofdpompstation. Door een ruim 6 km lange asbest- cementen persleiding met een doorsne de van 250 mm wordt het water uit de Mokslootvallei gebracht naar het hoofd pompstation aan de Hollewalsweg, onge veer 500 m. ten Westen van de bebouwde kom van Den Burg Bij het ontwerp van dit pompstation is getracht de ingreep in het eigenaar dige Texelse landschap zo gering moge lijk te doen zijn, zodat bv. de „Tuinwal- letjes" die als terreinafsluiting dienst doen, zoveel mogelijk worden gehand haafd. Op 't terrein, ter grootte van on geveer 900 m2, werden behalve het ei genlijke pomp- en filtergebouw nog een dienstgebouw en een drietal woningen opgericht. In het dienstgebouw vond het Texelse P.W.N.-kantoor onderdak, even als een werkplaats met bijbehorende ma gazijnen en een garage. Het hoofdgebouw is horizontaal in 46. „Wat een ijzige geschiedenis", mop perde kapitein Druppel, „ik hoop, dat die arme stakker gauw ontdooit". Pepi- to was intussen ijverig doende Bloobeest van de ijskorst te bevrijden en stortte vlijtig grote pannen heet water over zijn bevroren makker uit. „Het vriest nog in Bloobeest", zei Pepito, terwijl hij bezorgd op de thermometer keek. Doch gelukkig kwam er na veel pannen heet water wat beweging in de gestalte van Bloobeest. Hij opende zijn mond een heel klein stukje en prevelde: „Ik be vriezen, kapitein slapen!" „Wat zegt ie nou!" riep de kapitein verontwaardigd, „ik geloof, dat meneer denkt, dat hij in bevroren toestand alles mag zeggen!" en boos stapte hij weg. Spoedig was Bloobeest, dank zij de goe de zorgen van Pepito, weer helemaal op normale temperatuur gebracht en slurp te al smeltend van een grote kom gloeiende erwtensoep. Even later kwam kapitein Druppel weer binnen, schuil gaande onder een grote stapel warme klederen, die hij droeg. „Hier scheeps jongen", zei hij tegen Bloobeest, nog steeds een beetje boos over de beledi ging, die Bloobeest hem had aangedaan, „hier heb je een anti-vries-uitrusting!" Pepito kreeg ook warme kleren en Bloobeest bovendien nog een verrekij- tweeën verdeeld. Het ondergrondse deel bestaat uit een reinwaterkelder, gesplitst in verschillende compartimenten en met een totale nuttige waterberging van plm. 700 m3. Bovengronds bevinden zich de machinehal van plm. 95 m2, de filter- ruimte van plm. 70 m2 en een kantoor tje voor de dienstdoende machinist, als mede een klein laboratorium voor het controleren van de water-kwaliteit. Bo vendien is voor eventuele toekomstige behoeften nog een reserve-ruimte van plm. 80 m2 gecreëerd. De zuivering van het water vindt plaats in drie zgn. „droogfilters", d.w.z. zandfilters waar tegelijkertijd water en lucht doorheen worden gezogen. Ieder filter heeft een oppervlakte van 7 m2. De filtersnelheid bedraagt 3 tot 7 m3 per m2 per uur. In de machinehal staan een vijftal reinwaterpompen opgesteld. Ook hier werd reeds met een toekom stige grotere capaciteit rekening gehou den, door een plaats te reserveren voor een zesde pomp. De pompen persen het water in het distributienet, dat zich als een spinneweb over Texel uitspreidt. Dit distributienet heeft een totale lengte van 90 km en bestaat geheel uit asbest-cementen buizen. Het is tevens dienstbaar gemaakt aan de brandbestrij ding. Zowel bij de aanleg van de persleiding als bij de aanleg van het distributienet ging het vinden van bruikbare tracé met veel moeilijkheden gepaard, omdat tege lijkertijd uitgebreide onderhandelingen, over ruilverkavelingen werden gevoerd. Een der grootste bezwaren waarmede alle aannemers, die bij deze werken be trokken waren, te kampen hadden was het aantrekken van de nodige arbeiders. Ter aanvulling van de Texelse, is dan ook gedurende ongeveer één jaar een groot aantal werkkrachten uit o.a. Gro ningen, Friesland en Drente tijdelijk op Texel gestationneerd geweest. Voor de bouwkundige werkzaamheden werd bo vendien nog gedeeltelijk gebruik ge maakt van de hulp van arbeiders uit Den Helder. Toch is het mogen gelukken om on danks deze en nog vele andere grotere en kleinere moeilijkheden de bouw en de installatie in de periode van april 1955 lot eind 1955 te kunnen voltooien. Met het leggen van het leidingnet werd op 12 juli 1954 begonnen; het kwam eveneens aan het einde van 1955 gereed, behoudens enkele kleine gedeelten, die op werkzaamheden voor de ruilverkave ling moesten wachten. Deze summiere beschrijving mag niet eindigen zonder met dankbaarheid te gewagen van de grote medewerking, welke van alle betrokken instanties werd ondervonden, waarbij in het bijzonder die van het Rijksinstituut voor Drink watervoorziening, het Staatsbosbeheer en het Gemeentebestuur van Texel moe ten worden genoemd. Dat ook het enthousiasme en de in spanning van de verschillende aannemers en alle verder bij dit werk betrokkenen in grote mate* hebben bijgedragen tot een snelle oplevering der werken staat buiten alle twijfel. ker! „De kapitein heeft kersverse plan nen!", dacht hij. En dat was goed gera den, want toen ze aan dek stonden, wees kapitein Druppel naar een hoge sneeuw berg. „Daar moeten jullie boven op klimmen en kijken waar de open zee is. Begrepen?" „Ja, heer kapitein, nog iets van Uw dienst, heer kapitein?" antwoordde Bloobeest, die weer in een goed blaadje wilde komen, maar de kapitein was al in zijn warme hut verdwenen. Sjok, sjok, sjok, strompelden Bloo beest en Pepito door de dikke sneeuw in de richting van de ijsberg, teneinde daar een blik in de verte te werpen. FILMNIEU WS „SHANE" SHANE is de oude geschiedenis, waar in goede mensen bedreigd worden door slechte mensen en de held komt dan op dagen om die goede mensen te helpen. Deze held is Shane, die een boerderij komt binnengewandeld, onder de be wonderende blikken van de zoon en de vrouw van de boer een aantal boeven onschadelijk maakt en even geheimzinnig verdwijnt als hij gekomen is. In die tussentijd vermeit Shane zich met het uitvoeren van bijzonder trage gebaren als hij normaal is en met het demonstreren van zijn knokcapaciteiten als hij de held moet spelen. Overigens een knap gemaakte film. „HET LOON DER SCHANDE" Een actueel verhaal: een rustig gele gen dorpje in West-Duitsland wordt het centrum van amusement als vlak in de nabijheid Amerikaanse soldaten worden gelegerd. De dorpelingen verdienen geld als water. De dorpeling Karl meent, dat alles geoorloofd is: hij verhandelt aller lei waren, die van de Amerikanen gesto len zijn en ook heeft hij al een plannetje gemaakt om de benzine-voorraden af te tappen. Zijn vroegere vriend, die met zijn ouders naar Amerika vluchtte en nog eens een kijkje komt nemen in zijn geboortedorp, tracht daar een stokje voor te steken. De film bepaalt zich echter niet tot „het materiële gedeelte": ook Amor krijgt z'n portie. „CISKE DE RAT" Dinsdag 15 en woensdag 16 mei zal in Texels Bioscoop Theater de film „Ciske de Rat" weer worden vertoond, omdat vorige maand velen wegens plaatsgebrek teleurgesteld moesten worden. Nederlands nieuws: O.a. Uitvoerenden van „Porgy en Bess" maken grachtentocht door Amsterdam; Amerikaanse toeristen in caravans door Europa; De rijdende spaarbank van Rot terdam; Onassis' walvisvloot in de Maas stad aangekomen; Hiswa watersportten toonstelling in het R.A.I.-gebouw te Amsterdam; Optreden van Nationaal Slowaaks Dans-Theater Sl-'uk; De oudjes doen het nog best, Voetbalontmoeting tussen oud-internationals van Nederland en België in het Olympisch Stadion. Wereldnieuws: O.a. De Russen hebben het druk in Londen; De 8e verjaardag van Israël; Veiling van vorstelijk bezit in Cairo; Van Looy wint de wegwedstrijd Parijs- Brussel; Internationaal tennistournooi te Parijs. PUBLIKATIE VAN REEDS VASTGESTELDE DATA VOOR UITVOERINGEN, VERGADERINGEN Mei: Ma. 7 mei: Den Burg, postzegelruilbeurs Di. 8 mei: Den Burg, vraagvergadering m.m.v. Minister Mansholt. Za. 12 mei: Den Burg, opvoering jeugd toneelstuk „De groene hoed" door de toneelvereniging „Het Masker". Ma. 21 mei: De Cocksdorp, jaarlijkse sportdag georganiseerd door Sportraad. Wo. 23 mei, Den Burg, lezing Ds Buskes voor Partij van de Arbeid. Do. 24 mei: Den Burg, bijeenkomst Kath. Arb. vrouwenver. Zo. 27 mei: Den Burg, puzzelrit motor club Texel. Juni Za. 23 juni: Den Burg, gezamenlijk concert Texelse koren en korpsen. Juli Za. 7 juli: Den Burg, concert door „De Haerlemse Musyckcamer". Za. 14 juli: Den Burg, Parkuitvoering „Texels jeugd musiceert". Do. 19 t.m. za. 21 juli: Den Hoorn, fancy-fair t.b.v. kerkrestauratie Den Hoorn. Augustus Wo. 29 aug.: Den Burg, Kerkconcert door het Noordhollands Philharmonisch Orkest. September Zo. 30 september: Nationale trial motor club Texel. NB: Wilt U wijzigingen in de vastge stelde data zo spoedig mogelijk doorge ven. De verenigingen worden verzocht hun vastgestelde data voor uitvoeringen, vergaderingen etc. zo spoedig mogelijk door te geven aan de secretaris van de Culturele Raad, p.a. Raadhuis te Den Burg. Kaarten voor dergelijke opgaven worden op verzoek kosteloos toegezon den. Tenslotte worden de verenigingsbestu ren verzocht bij het vaststellen van data zoveel mogelijk rekening te houden met de activiteiten van andere verenigingen. ONTVANGEN JUBILEUM-GIFTEN VOOR DE WITTE KRUIS-AUTO Mej. A. K. f 2,50; mej. M. K. f 25 N.N. f20,—; fam. S. f 10,—J. W. f5, fam. K. f 5,H. K. f 2,50; fam. O. f 3 50 J. C. R. f 10,—; N.N. f 5,—; B. Den Bur[ 5,mevr. L. de W.-Z. f 10,Nft f 10,—. Hartelijk dank voor deze bijdrager. Wie volgt dit goede voorbeeld?? DIENSTREGELING T.E.S.O. Op werkdagen: Van Texel: 5.20 7.45 10.30 12jj 15.25 18.00 Van Den Helder: 6.30 9.25 11.40 14.1 16.45 19.35 Op Zon- en alg. erk. Chr. feestdaget Van Den Helder: 10,35; 13,00; 17,20; 19,5 Van Texel: 7,45; 11,35; 16,00; 18,1 ZDH-nieuws De adsp. besloten zaterdagmiddag m een 21 nederlaag tegen Texel b competitie. Wegens de vele afbericht moest de wdstrijd van ons tweede wc den afgebeld. Dat is jammer en geeft e boete. Ons eerste besloot het seizoen n* een 101 overwinning tegen Wiron, Het eerste is nu uitgespeeld en hebben weer een goed seizoen achter d rug. Vorig jaar eindigden we met punt achter Strandvogels. Nu is d stand aan de kop: ZDH 20 14 3 3 Vesdo 18 12 5 1 SVW 16 10 4 2 Wij moeten nu afwachten wat onj concurrenten doen. Zondag a.s. SW Vesdo. Dan moet SVW nog spelen tega DWOW thuis en uit tegen Sint Boys e AGSV. En Vesdo nog thuis spelen tege ZAP 2. We blijven nog even in spannin afwachten. dan Uw spoorkaartje ge- fjJ baald bijde V.V.V. „Texel" S.V. Texel De belangrijkste gebeurtenis van dei zondag was de handbal wedstrijd voor promotie-competitie HOC-Texel. Het ge lukte onze dames niet de overwinnin te behalen, met de stand 74 voor I kwam het einde. Wel werd er vlot gestart en nam Tei de leiding, maar H. was technisch bete: Toch hielden ze zich nog goed. Om beiu ten volgden de doelpunten en zo kwaï de rust met de stand 43. Na de hervatting bleek, dat de tecb nisch betere ploeg ook de sterkere wa^ Gré, onze sterkste aanvalspeelster, wei door een extra dekking uitgeschakeld het was erg jammer dat Anneke niet de gelegenheid was om te spelen. Toe heeft ons elftal zich geheel gegeven e hebben we het vertrouwen dat de beió thuiswedstrijden ons nog prachtig sp en volop spanning zullen bezorgen, ft verwachten dan een grote belangstellinj Texel 2-SRC 2 51. Ondanks enig invallers een goede wedstrijd. Er wei bij T. dikwijls goed samengespeeld, startte snel, maar T. had het eerst succe De bal werd door Martien op de linke? vleugel opgebracht en voor het doel gf plaatst waar Guus goed afwerkte 1-1 Uit een aanval nam Henk Grootjen bal mee, kwam vrij voor het doel en goed af aan Guus, die ook nu weer g fout maakte: 20. Door buitenspel gi1 gen tal van aanvallen verloren. Bij et S.-aanval nam Cees de bal over en lie; volgens de arbiter, te ver. Dat werd ee vrije schop: 21. Het spel bleef over weer golven, maar vooral de T.-verded ging deed het goed. Henny speelde op di spilplaats heel verdienstelijk, mai Henk, Cor en Jan deden prima werk gaven weinig gelegenheid. Ook vera- loofde S. zich de luxe om een strafsch» te missen. Leen zorgde voor 31. Ma: tien voor no. 4 en met een uitsteken schot zorgde Leen voor no. 5. Hieru blijkt wel dat we nog wel spelers bezi ten voor de toekomst. Adsp. b won van ZDH a met 2- waarmede dan de onderste plaats wc verlaten. Aan alle leden: nu vooral trainen, dat we volgende competitie met vertro wen kunnen beginnen. Adsp. a juli moeten in conditie blijven en regelmat trainen. Weten jullie dat Hollandia van Succes a verloren heeft? A.s. zondag Wieringerwaard 2-Texel Nu geen uitvluchten, maar sluit de competitie goed af. de: me ga; zat Jeu: he< jor we gar het en ik de vre ten eer del I tige FEUILLETON door TOM LODEWIJK 8. „Nou" zei het meisje verontwaardigd „dat is gemeen. Want, Jan, ik hoorde hem er over opscheppen. Hij heeft jou niet genoemd. Iedereen kreeg de indruk, dat hij en hij alleen Harkemeier aan de haak had geslagen. Meneer Dumont vond het een felicitatie waard, zei hij. Ik ben goed genoeg om morgen aan meneer Dumont te vertellen, dat jij „Jij vertelt niks" gebood Jan scherp. „Wat moet ik zeggen. Dat Van Belkom d'r tussen uit was? Hem zwart maken bij de baas?" „Hij is ook niet zo sportief geweest tegen jou" zei Annelies koppig. „En omdat hij 't niet is, moet ik het dan óók maar niet zijn? 't Zou een mooie wereld worden, als iedereen de smerige streken van zijn medemensen na-aapte. Ik zal er zonder meneer Dumont en zon der meneer Van Belkom óók wel komen" „O ja" zei ze, zó zeker van haar zaak dat hij haar op slag wel had willen zoe nen, zo maar op de openbare weg. „Jij wél, Jan. Let maar es op, ik heb het je altijd gezegd. Ik heb altijd fiducie in jou gehad". „Misschien wel te véél" glimlachte hij. „Maar" voegde hij er haastig aan toe, „ik zal proberen je niet te beschamen. En nou bel je je mama maar op, dat je niet komt eten, want wij gaan samen eens lekker eten in De Kroon. Op mijn benoeming". „Maar ik moet me toch eerst een beetje. „Je bent mij zó mooi genoeg". „Nee" antwoordde ze beslist „de eer ste keer dat ik met jou ergens ga eten, wil ik er goed uitzien Ik heb de hele dag op kantoor gezeten in deze jurk. Over een uur ben ik in De Kroon. Trou wens, vadertje, trek zelf óók een schoon shirt aan. Je mag niet él te veel bij me afsteken!" De laatste dag van de maand stond hij voor het bureau van meneer Dumont en kondigde aan, dat hij eind volgende maand vertrekken wilde. „Hm" knorde meneer Dumont „bevalt het je hier niet langer?" „O ja" zei Jan „maar ik wil wat an ders. Ik wil de weg op" „Dat wil iedereen" mopperde de di recteur. „Met een strootje jaag je ze de weg op, met geen koevoet krijg je ze d'r meer af. Maar d'r lopen zat mislukkin gen rond". „Ik ben niet van plan te mislukken" verklaarde Jan stellig. „Heb je soms al iets?" informeerde meneer Dumont, hem opmerkzaam aan ziende. „Bij de Agri" zei Jan gemaakt-onver schillig „daar word ik opgeleid tot ver tegenwoordiger". „Dus je loopt over naar de concur rentie" constateerde meneer Dumont scherp. „Ik loop niks over" antwoordde Jan niet minder scherp „ik heb geen eed van trouw gezworen aan de Monitor. Als U me de kansen gegeven had, was ik net zo lief hier gebleven, als me in Maarn- veld te *?aan begraven". „Je kansen liggen op kantoor" meen de meneer Dumont „je had mettertijd Korringa kunnen opvolgen". „Ja, als boekhouder" stelde Jan vast „mij met gezien, meneer. Ik zei U al, ik wil de weg op". „Je komt nog met hangende pootjes terug" voorspelde meneer Dumont „want voor de weg moet je geschikt zijn. Ik heb nog aan Van Belkom gevraagd hoe je bevallen was op de Beurs. Nou ja, ronduit gezegd: Van Belkom zei dat je net zo goed thuis had kunnen blijven, 't Is niet onvriendelijk bedoeld" haastte hij zich er achter te voegen „ik vertel het je alleen maar, voordat je je hoofd stoot. Het leven langs de weg lijkt zo aanlokkelijk" zijn stem was nu een tikje vaderlijk „maar 't valt hard tegen". „Jaja" zei Jan smalend „dat heb ik wel bii Van Belkom geleerd. Niet alleen het werk langs de weg valt tegen, maar ook de. ménsen langs de weg". „Wat bedoel je?" informeerde meneer Dumont. „Iets dat van geen belang meer is, nu tenminste niet meer meer meneer. Al leen: het oordeel van meneer Van Bel kom, dat lap ik aan m'n zolen. En op goede gronden. Verder zoekt U het zelf maar met hem uit". „Je bent niet op je mondje gevallen" constateerde meneer Dumont knorrig" De hele zaak beviel hem niet. Die Beider was een prima kracht. Die had hij wil len houden. De weg op.... natuurlijk wou de jongen de weg op. Maar voor de administratie was hij geschikt, op de weg moest je 't maar riskeren. Als je die kantoorlui d'r gang liet gaan, zaten ze morgen allemaal op de weg. En wat die knul gezegd had over Van Belkom d'r scheen iets gepasseerd te zijn. Meneer Dumonts humeur verbeterde er niet op, het werd met de seconde slech ter. „Je snapt zeker wel, dat ik er weinig voor voel, jou als spion van de Agri hier te laten zitten?" zei hij scherp te gen Jan. „Als U me als spion ziet" antwoordde de jongen rood wordend tot onder z'n haren „dan ga ik liever metéén". „Je geeft toch toe...." „Ik geef niks toe. Ik heb hier gewerkt voor de Monitor, zo goed als ik kon. Ik krijg bij een ander aangeboden, wat U me niet wilt geven. Als U me niet lan ger houden wilt, akkoord. Daar kan ik inkomen. Maar ik hoef me niet voor spion uit te laten maken! Ook door U niet!" „Nou nou, een toontje lager is ook goed" zei meneer Dumont scherp, tege lijk voelend dat het beter ware geweest indien hij zelf een toontje lager had ge zongen. Maar hij kon nu niet meer terug. „Ik zal het op prijs stellen als je van daag, 't is toch de laatste, vertrekt. Jan sen kan je werk waarnemen. Je krijgt natuurlijk nog een maand salaris. Ik zal je een getuigschrift geven, want daar heb je recht op, trouwens" hij werd weer wat redelijk „over je werk hier heb ik nooit te klagen gehad". op g Te Burg VI De kt ^end „Nou ja meneer" zei Jan opeens weer bloosde hij „moeten we dan zó mekaar? Ik heb hier m'n werk met plfcp zier gedaan, ik grijp een kans die ik ni mag laten lopen, en die U me niet gee Maar er is toch geen reden mek; daarom boos aan te kijken? Als ik als ik misschien onbeleefd geweest b dan vraag ik excuus. Ik zou hier gn op een behoorlijke manier weggaan, c met ruzie". Dumont keek hem enkele ogenblik) oplettend aan. „Je hebt gelijk", zei hij toen, overviel me een beetje koud. Eerlijk f zegd, ik had je graag gehouden kantoor. Dus neem me maar niet k* lijk" Hij stond op, stak z'n hand „Belders, als ik je niet meer zie, 't goejop Ik zal je je salaris en je getuigschri te thuis laten brengen. Eén ding wil ik nog zeggen: als je zo sportief en behofl lijk daarginds optreedt, kon ik er wel es spijt van krijgen dat ik je na de concurrentie heb laten gaan" „Nou, dat hoop ik dan maar, voor en voor U", lachte Jan, honderd po- lichter. En meneer Dumont deed wat nog nooit gedaan had, hij bracht J' zélf het kantoor uit, schudde hem eens de hand met een „Nou kerel, beste dan maar!" Ziezo, dacht hij, zijn privékanK weer binnengaand, 't Moest nou ook schijnen of hij Belders d'r uitgeg* had. Ze -kletsten daar op dat kanK toch al genoeg.in de baas zijn R (Wordt vervolgd)- f het E jaai dat; 1951 D schi alle zijn heic t. g( 8,30 b. t van c. 0 aan Vi m tale A ontv d.a.\ >rac A; over sen stra; straj dan E)i (sch: op h a ee ■tem: an 1 Na

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1956 | | pagina 4