Cjrocn 'ZwarL-JexeU in het harL, Kerk en Monument Vereniging Veilig Verkeer „Texei" Onze Molens «WOENSDAG 23 MEI 1956 TEXELSE 70« JAAHGANG No. 7046 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld <S de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel- II Verschijnt woensdags en zaterdags. Bank: R damse Bank, Coöp. Boerenl- Bank- Postgiro 652- - Abonn. pr. f 1,95 p kwart, -f 20 ct incasso. Adv- 8 ct p- mm. Dinsdag 15 mei j.l. heeft de commissa ris van de Koningin in Noord-Holland, dr. M. J. Prinsen, in de frontmuur van de Hervormde kerk van Den Hoorn een .teen, een z.g. kloostermop, ingemetseld. Deze steen is een symbool van de finan ciële steun, welke bij de restauratie van dit monumentale gebouw ondervonden h en nog dagelijks ondervonden wordt van de zijde der „Vrienden van Texel", woonachtig aan het vasteland. Op deze ileen staat gebeiteld „Vrienden van Texel'Ja, ook van de overzijde van het Marsdiep wordt met de daad getoond, dat men de restauratie van dit zwaar door de tand des tijds aangetaste bouw werk belangrijk en urgent acht. Hoe dringend deze kerk aan het herstel toe was hebben wij al uitvoerig beschreven en dinsdag toonde ds. C. H. van Rhijn :er illustratie een steen, afkomstig uit ien der muren, welke in ruïneuze staat was komen te verkeren. De restauratiewerkzaamheden vorde ren intussen flink: het dak is reeds van nieuwe leien voorzien en zo zijn er meer dere belangrijke werkzaamheden reeds uitgevoerd. Nog ruim een jaar en de fa. De Graaf en Boon uit Enkhuizen zal het werk kunnen opleveren. De vlag, die hoog op de toren wapper de vertolkte dus dubbele vreugde, want zij gold èn het bezoek van de commissa ris der Koningin aan ons eiland èn de dijdschap om het feit, dat zovele niet- Texelaars reeds een bijdrage hebben ge- everd. In totaal is van de zijde der .Vrienden van Texel" reeds f 5300, mtvangen, Den Hoorn zelf bracht reeds 29.000,bijeen, wat neerkomt op 250,per gezin. De steenlegging werd bijgewoond door levr. Prinsen, burgemeester C. de Ko ting. voorzitter van de restauratiecom- issie, mevrouw De Koning, de wethou- ers S. de Waard en Th. R. Hin, leden het comité Vrienden van Texel, le ien van de Restauratiecommissie, de len van de Kerkeraad, de heer C. W. looyaards, de architect, de heren aan- ïemers, de leden van de propaganda- commissie e.a. Het was precies kwart voor twaalf loen het gezelschap bij de kerk arriveer de. De 5-jarige Arina Lap Sd. bood me vrouw Prinsen een boeket bloemen aan. Onder een fraaie erepoort schreed men taar het front van de kerk, waar Ds 'an Rhijn de aanwezigen aan de com missaris van de Koningin voorstelde. Als eerste spreker voerde burgemees- er De Koning het woord. Spreker ver- tmtschuldigde zich tegenover de commis- •aris van de Koningin, dat hij het wel- tomstwoord tot hem, zijn vrouw en de verige aanwezigen richtte. Maar dit vas op verzoek van Ds. Van Rhijn, die hem ook voorzitter van de commissie [.Vrienden van Texel" heeft gemaakt. Hij herinnerde eraan, dat enerzijds in ten Hoorn de bewoners zelf veel offers lebben gebracht, om geld bij elkaar te ainnen krijgen, maar dat anderzijds ook rele vrienden zijn gemaakt, die spontaan het hunne hebben bijgedragen, om een "esfauratie-som te kunnen vormen. Hierna werd het woord gevoerd door !e Commissaris der Koningin. ..Dat ik met bijzonder groot genoegen e uitnodiging heb aanvaard om door het anbrengen van een oude Kloostermop 7mbolisch uitdrukking te geven aan al latgene wat speciaal door de vrienden an Texel, ten behoeve van de restaura- te van deze kerk is verricht, hoop ik U net een enkel woord toe te lichten. Dit kerkje heeft reeds een eerbied- aardige geschiedenis achter de rug en en belangrijke rol gespeeld bij de ont wikkeling van het kerkelijk leven van 'exel Was er in Den Hoorn reeds in M9 een doopkapel, na 1425 is er sprake an een volledige kerk. Wij staan hier las naast een tijdgenoot van Jacoba van kieren. Dit gebouw is gesticht in een •mor ons land veelbewogen periode en bk nadien zal het temidden van een visselende wereld steeds een middelpunt hjn geweest van het geestelijk leven te ten Hoorn. In tijden van soorspoed, ik tenk b.v. aan de ook voor Den Hoorn bijzonder gelukkige gouden eeuw, en 'an neergang heeft de kerkklok de be woners geroepen, de loodsen en vissers ^Van voorheen, zowel als de landman en »e vakantieganger van thans. Alle fak- H oren, die er toe hebben geleid, dat het godsdienstig leven minder een centrale jlaats inneemt dan vroeger, hebben ook lexel niet onberoerd gelaten. De buiten kerkelijkheid heeft ook dit eiland aan getast, getuige het feit, dat blijkens de "egevens van de volkstelling van 1947 'elaas 17 procent van de Texelaren niet t!LGen kerkgenootschap was aangesloten, kcden temeer om ons erover tc verheu- wanneer blijkt, dat gelukkig velen behoefte hadden uiting te geven aan hun orke aanhankelijkheid aan de kerk en u ^etuhïcn van waarde en betekenis van iun geloof voor hun leven. Ik heb dan ook met vreugde vernomen, dat uw gemeente verhoudingsgewijs in zulk een ruime mate ook zelf heeft wil len bijdragen aan de restauratiekosten van deze kerk. Hierdoor wordt het beste bewijs geleverd, dat uw gemeenschap leeft. Bijdragen van overheidswege mo gen alleen reeds uit een oogpunt van monumentenzorg gewettigd zijn, niemand die dit kerkje kent, zal dit durven ont kennen, zowel vanwege de architectoni sche schoonheid van het gebouw zelf als door de bijzondere accentuering van het dorpsbeeld als geheel, wanneer een der gelijk monument niet een levende func- Lie in de dorpsgemeenschap zou blijken te vervullen, dan zou Den Hoorn wel een monument behouden hebben, maar te vens een kerk hebben verloren. De noodkreet die de restauratiecom missie heeft uitgezonden, is niet onbeant woord gebleven. Dat Texel in het alge meen en Den Hoorn in het bijzonder vele vrienden in heel het land heeft, vrien den, die bereid zijn gebleken deze vriend schap metterdaad te tonen, is duidelijk gebleken uit het succesvolle resultaat, dat uw actie tot nu toe heeft gehad. Het is mij een voorrecht, als blijvend aandenken aan de zo duidelijk gebleken sympathie, deze steen een plaats in de kerkmuur te geven, waarbij ik de wens uitspreek, dat de kerk spoedig in her nieuwde luister zijn functie weer zal kunnen vervullen en nog vele jaren als een baken van het kerkelijk leven de aandacht van de inwoners van dit ge deelte van Texel tot zich zal weten te trekken. Ds. C. H. van Rhijn sprak als voorzit ter van de Kerkeraad. „De stenen spre ken, nee, roepen om restauratie!" Onder dit motto werd dit werk ter hand geno men Had aanvankelijk de sluier van klimop, die de muren bedekte, dit spre ken tot een fluisteren kunnen beperken, het groeide uit tot een roepen, toen de kerk van haar sierend groen werd ont daan: de stenen bleken soms meer op gedrochten (en hier toonde Ds. Van Rhijn een der door de tand des tijds doorknaagde steen). Dankt ons kerkje haar grote bekendheid voor een aanzien lijk deel aan haar groene sluier, bijna was ze aan deze roem ten onder gegaan. De roep werd gehoord in Den Hoorn en van mijn voorgangers kwam een plan tot stand, maar de urgentie werd tien jaren geleden niet dringend genoeg ge acht om directe overheidssubsidie te ver strekken". Gelukkig werd uitstel geen afstel, want hoe langer er werd gewacht hoe ernstiger het verval en welk een onher stelbaar verlies zou ons eiland geleden hebben als dit kerkje zou zijn prijs ge geven. Dank zij de grote medewerking van de verschillende overheidsinstanties kon het fraaie plan van de heer Royaards vorig jaar worden aanbesteed. „De roep werd in Den Hoorn gehoord én verstaan. Tot vandaag is er uit Den Hoorn zelf f 29.000,bij elkaar gebracht en fraai is de manier waarop: voor een deel nl. door de ingespannen arbeid van de zusterverenigingen. Het leeuwendeel werd verkregen uit stille gaven, ja zelfs vele stille offers. Gemiddeld f 250,per gezin. Den Hoorn heeft zonder enige bij oogmerk gegeven en dat verheugt ons het allermeest. Voor enkelen ging het om het monument, voor velen om het huis, waarin wij ter ere van God mogen samenkomen. En dat deze samenkomsten 1 niet uit holle traditie voortkomen, heeft de offergezindheid wel bewezen. Maar, zo vervolgde Ds. Van Rhijn, deze sommen waren niet voldoende. De grote j liefde van velen voor ons kerkje en de bereidheid van de gemeente zelf een j grote bijdrage te schenken, hebben ons de moed gegeven de roep aan anderen i door te geven. „Vrienden van Texel, l helpt ons bouwen". Dat deze formeel niet gebonden kring werkelijk bestaat is uit I het antwoord gebleken, gegeven op onze rondgezonden folder. Vanaf januari j.l. stroomden bijdragen binnen, gemiddeld meer dan f 15,grote en kleine giften, I op allerlei manier verzonden. Een vriend uit Hansweert stuurde zijn „steentje" let terlijk en die steen is tot een symbool geworden voor de vele hulp. Wij hebben HALVE EEUW GELEDEN Adv. in de Texelaar van donderdag 19 mei 1906: Stalling Hotel „Texel". Nog 4 stallen te huur 5 gulden. Verboden voor ieder die geen stal heeft gehuurd, paarden op stal of in den tuin te zetten. Flens. Uit de hand te koop: een boerenplaats met 20 ha. best wei-, hooi- en bouwland. Aanvaarding naar verkiezng. Te bevra gen A. Dros, Tienhoven. Texel. Openbare vrijwillige verkoping. Ch. H. de Boer, notaris te Texel, zal op dinsdag 22 mei 1906 des avonds 8 uur in het Hotel „Texel" te Den Burg op Texel, publiek verkopen: het eerste rang's Hotel „Texel", gelegen in de kern van het dorp, aan de markt, te den Burg op Texel, met zeer mooie tuin, waarin beu ken, kastanje, Amerikaanse lijsterbes en ander opgaand geboomte, koepel, gymna stieklokaal, paardenstal voor 20 paarden. In het hotel: ruime concert- en schouw burgzaal, geschilderd door de decoratie schilder Umbach, zaal, salons, uitpak- kamer, ruime, uitstekend ingerichte kel ders, bergplaatsen, ruime zolders. Wijders: Bouwterrein, tezamen groot 25 aren, 48 ca. alles in percelen en com binatiën. Breeder bij biljetten. Eigendom van de heer J. Flens Pzn. (Volgen nog enige andere bijzonderheden zoals tijd stip aanvaarding etc.). A Mag men, als men van een feestje of andere gelegenheid, waar men alcohol heeft gebruikt, naar zijn woning terug keren en daarbij een voertuig (waaron der dus ook een rijwiel wordt begrepen) besturen? Antwoord: Indien dit alcoholgebruik ook maar enige invloed heeft op het besturen van het voertuig, is dit niet toegestaan. Principieel is het dan ook onjuist, ter wijl men weet dat men daarna een voer tuig (motorrijtuig, bespangen wagen, on- bespannen wagen, rijwiel of bromfiets) moet besturen, ook maar enige alcohol te gebruiken. Opmerking. a. Dit geldt natuurlijk eveneens voor de bestuurder en de toezichthouder bij het onder toezicht besturen. b. Er is reeds een uitspraak bekend, waarbij een bromfietser, die ook nog in het bezit was van een rijbewijs, werd veroordeeld wegens het onder invloed van alcohol besturen van zijn bromfiets. Hem werd daarbij de bevoegdheid ont zegd een motorrijtuig te besturen, hoe wel voor het door hem bestuurde (brom fiets) geen rijbewijs vereist is. goede verwachtingen, dat nog velen het gewicht van deze steen zullen helpen verzwaren. Zo is er dus alle reden tot dankbaarheid. Onze grote erkentelijkheid gaat in de eerste plaats uit naar U, mijn heer de Commissaris en naar U, me vrouw Prinsen. Dat U onmiddellijk be reid waart deze sobere plechtigheid op te luisteren met Uw aanwezigheid is voor allen, die bij de restauratie zijn betrok ken een grote vreugde. In U willen wij ook het college van Gedep. Staten dank zeggen voor zijn hulp, geboden bij het herstel van de kerkekamer. Waar de toren het eigendom is van de gemeente Texel neem ik weer de vrijheid, U, mijnheer de voorzitter van de Restauratiecommissie, even als hoofd van deze gemeente toe te spreken. Waar burgerlijke en kerkelijke gemeenten bei den bij de restauratie van deze kerk wa ren betrokken was overleg tussen het college van B. en W. en het college van Kerkvoogden nodig. Van welk een enorme betekenis het is geweest dat U, mijnheer de burgemeester, het vrijblij vende overleg hebt willen omzetten in een intense samenwerking van kerk en staat Hoor het voorzitterschap op U te nemen, laat zich nauwelijks schatten. Wij danken U voor Uw grote belangstel ling inzake alle restauratieaangelegen heden. Tenslotte kan ik niet nalaten de heer Royaards dank te zeggen voor zijn grote toewijding aan onze kerk in het alge meen en aan de voorbereiding van deze dag in het bijzonder besteed en met hem de heren aannemers, de heer Wolbers en de mannen die het dagelijkse werk ver richten. Deze plechtigheid wil ik besluiten met een dankwoord aan U allen en met de wens, dat wij over ruim een jaar in staat zullen worden gesteld de in zijn oude schoonheid herstelde kerk binnen te gaan om tezamen haar heringebruikname te vieren". Na de steenlegging nam de commis saris van de Koningin ook nog een kijkje in het kerkgebouw, dat nog zwaar in de steigers staat. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de onlangs ingebruik genomen „Jan Drijver School", waarna in de kantine van het kampeercentrum „Loodsmans duin" koffie werd gedronken. BURGERZINLENING Burgemeester en Wethouders van Texel brengen ter openbare kennis dat per 1 juni 1956 coupon no. 9 van de 4°/o obligatielening 1951, uitsluitend ten kan tore van de gemeente-ontvanger, betaal baar zal worden gesteld. Tevens wordt er de aandacht op ge vestigd, dat degenen, die de coupons no. 2 tot en met 8 nog niet hebben verzil verd, dit alsnog kunnen doen. Den Burg, 15 mei 1956. Burgemeester en Wethouders van Texel, C. DE KONING, Burgemeester. P. BEEMSTERBOEK. Secretaris. DOELMATIGE WATERVOORZIENING IN DE PLUIMVEEWERELD Zelfs zonder grote kapitaalsinveste ringen kan kostprijsverlaging worden verkregen door een doelmatige water voorziening. Ook moeten de hokken zo danig worden geplaatst, dat het weinig tijd kost om er heen te gaan. Aldus Ir. Frings, rijkspluimveeteeltconsulent in een onlangs gehouden radio-uitzending. Gezien het feit, dat Texel bezig is met de aansluiting aan de waterleiding ach ten wij het voor onze Texelse pluim veehouders dus van belang, dat zij in deze de nodige voorzieningen treffen. Het praatje van de heer Frings laten wij hieronder volgen en verwachten, dat de pluimveehouders vooral het gedeelte inzake de watervoorziening met bijzon dere aandacht zullen lezen: Om tot verlaging van de kostprijs van de pluimveehouderijprodukten re komen moeten alle faktoren, die hierbij van be lang zijn, worden inachtgenomen. Een van deze faktoren wordt bepaald door de arbeidskosten. Deze bedragen samen met de beloning voor de bedrijfsleiding ongeveer 1/5 van de produktiekosten. Al wordt daar vaak niet aan gedacht, de tijd, die nodig is voor het gadeslaan van de kippen, moet beslist als arbeids tijd en nog wel als de meest rendabele arbeidstijd worden beschouwd. Dit werk moet door geschoolden worden gedaan. De Veluwse kippenhouder zegt niet voor niets: „De kippen willen de baas zien". Mechanisatie brengt met zich mede, dat ook op de machines moet worden toegezien. Dit betekent, dat de tijd, die nodig is voor waarnemingen, wordt vergroot. De af te leggen afstand van het huis naar de hokken telt eveneens terdege mee bij de arbeid op het pluim- veebedrijf. Per dag moet men zeker een keer of vijf in het hok zijn. Het is van het grootste belang bij de bouw van de hokken hiermede rekening te houden. Het gebruik van automatische droog- vocderbakken heeft hier en daar ingang gevonden, doch vele geven de voorkeur aan een open voerbak. In de automati sche voederbakken blijft het voer vaak hangen, zodat het nodig is er op toe te zien, dat de eetruimte steeds voldoende gevuld is. Soms voert men uit deze bak z.g. volledig voer of ook wel een mengsel van graan en meel. Het voordeel van de arbeidsbesparing ligt voor een deel in het niet gebonden zijn aan een bepaalde voertijd. Een open voerbak heeft het voordeel, dal de aanwezige hoeveelheid voer in de bak terstond opvalt, en ook dat men er gemakkelijk aangemaakt voer in kan geven. Een voergoot, waarin het meel me chanisch door een sleepketting wordt voortbewogen, is in ons land wel gepro pageerd, maar heeft weinig ingang ge vonden. Door automatisering van de water voorziening kan de grootste arbeidsbe sparing worden verkregen. Een kip drinkt tweemaal zo veel als ze eet, zodat we per dag voor een hok van 100 hen nen, zeker 25 liter water nodig hebben. Dit water moet steeds in voldoende mate schoon en goed van temperatuur aan wezig zijn. Automatische water-aanvoe: schept daartoe de beste voorwaarden; het gebruik van plastik leidingen ver eenvoudigt de aanleg. Het goedkoopste is de lopende kraan boven oen drinkbak met overstort. Als de kraan blijft lopen is er minder kans op bevriezing. Vlotters of kranen die gesloten worden door het gewicht van het water in de drinknap, zijn in vele uitvoeringen denkbaar. Wa ter in communicerende vaten wordt op enkele bedrijven gebruikt. Bij de mon tage moeten alle drinkbakken op gelijke hoogte zijn aangebracht. De recente vorstperiode heeft wel dui delijk aangetoond, dat de waterleiding vorstvrij moet worden aangelegd. Dik oud strooisel, compost strooisel moet men regelmatig losmaken. Een greep kan daarbij goede diensten be wijzen; in een groot hok kan een lichte ploeg of zelfs een kleine frees-machine worden gebruikt. Bij het periodiek reinigen van het hok is stromend water zeer gemakkelijk en bij het carbolineren kan een rugspuit goede diensten bewijzen. Het verzamelen van de eieren kan vereenvoudigd worden door gebruik te maken van legnesten, waarin de eieren naar een verzamelbak rollen. Veel op gang hebben deze nesten niet gemaakt. Het is van het grootste belang, dat de eieren in de nesten niet worden bevuild, aangezien anders veel tijd gemoeid is met het reinigen. Dit heeft bovendien tot gevolg, dat ze sneller kunnen bederven. Het is een eerste vereiste dit arbeids- en kwaliteitsverlies te voorkomen. De korenmolen van Oudeschild werd hersteld In „Molennieuws", het orgaan van de vereniging „De Hollandsche Molen", le zen wij: De stilstaande korenmolen aan haven te Oudeschild op Texel werd her steld en strekt dit eiland weer tot eer". De fraaie molen werd hersteld door de firma Blom, Oudeschild. Zoals U weet waren de wieken ernstig beschadigd en ook aan de romp zelf moest veel nieuw hout worden verwerkt. Uiteraard is een dergelijke restauratie kostbaar, maar dit geld is goed besteed, want het verlies van deze molen zou een groot verlies zijn. Intussen wordt het aantal molens in Nederland steeds kleiner. Daarom is het verheugend, dat ons gemeentebestuur èn het bestuur van de Gemeenschappelijke Polders, die de molen van Het Noorden in beheer heeft, open oog hebben voor wat tot onze, zo schaarse, monumenten behoort. De molen van Het Noorden bij broed plaats Drijvers Vogelweid De Bol" In „Molennieuws" lezen wij verder: Verloren molens Er was helaas niet aan te ontkomen, dat het totale molenbezit van ons land weer iets terug liep. Resp. door storm en brand gingen vier molens verloren. Met een officiële sloopvergunning van de Ged. Staten van Gelderland en Zeeland werden twee stuks afgebroken, waaron der een waterradmolen. In Groningen verdwenen twee molens met een rijksver gunning. Waar nog geen molenverordening paal en perk stelt aan het slopen van molens, staan onze maalwerktuigen nog aan de willekeur van de eigenaars bloot. In Noord-Brabant laat dit zich sterk gel den, nu hier enige opkopers van molen onderdelen aan hun ambities ongebrei deld kunnen toegeven; circa 8 molens gingen hier verloren. Dat dus in deze provincie, zo ook in Noordholland, Overijssel, Drente en Lim burg, spoedig het voorbeeld der andere provincies, die een „Molenverordening" al in werking hebben, moge gevolgd worden, is van het uiterste belang en een onzer grootste wensen. GESCHENK VOOR GETROFFEN BOLLENKYVEKERS IN ZUID-FRANKRIJK De voorzitter van de „Franse Groep" van de Bond van Bloembollenhandela ren te Haarlem en de directeur van het Produktschap voor Siergewassen hebben één miljoen gladiolenknollen ter waarde van Fr. frs. 7 miljoen te Parijs aan de Franse Federatie van tuinbouwers en boomkwekers (Fédération Nationale des Producteurs de 1' Horticulture et des Pépinières) officieel overhandigd. Het geschenk is bedoeld als tegemoet koming in de zeer ernstige schade, wel ke bollenkwekers in het Zuiden van Frankrijk als gevolg van de vorstperiode hebben geleden en tevens als blijk van waardering voor de grote steun, die ons land tijdens de watersnood o.a. ook van uit Frankrijk mocht ontvangen. De benodigden gelden zijn bijeenge bracht door genoemde „Franse Groep", de Bond van BloembollenvSïlingen en de Nederlandse Gladiolus Vereniging. De drie voornaamste expediteurs op Frank rijk hebben de zending gratis vervoerd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1956 | | pagina 1