9 rocn /wa in het karL, w Knap óp die kale schutting met C E T A B E E 0 :e ir WswBm- Bungalowka mp „SI ufter vallei al 300 bewoners kunnen tellen "w ■■vm iensdag 30 mei 1956 1» sr zn 1 juni zijn 20 van de 50 huisjes gereed tr S DO >re 1069 auto s Blij! niet doorlopen met die Rhenmatische Pijnen. «3 De Anti«Revolutionaire Partij hield openbare vergadering Op reis 70e JAARGANG No. 7048 rEXELSEWCOURANT qave N.V. v.h. Langeveld de Rooij ikhandel Drukkerij Bibliotheek n Burg - Texel - Postbus 11 - Tel- 11 Verschijnt woensdags en zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boeren! Bank- Postgiro 652. - Abonn. pr. 11,95 p kwart. 20 ct incasso. Adv. 8 ct p. mm. u i.rM kijkje in het in aanbouw zijnde bungalowdorpje Buitencentrum tervallei" nabij De Cocksdorp. ,De Sluf- een duinterrein ten zuidwesten van Cocksdorp verrijst een alleraardigst •pje: dit wordt het bungalowdorp itencentrum „De Sluftervallei". Het rdt iets bijzonders met zijn vijftig ellige huisjes, gedekt door 'n strooien en blinkend in de zon die op de ;te muren weerkaatst. )it dorpje zal door de N.V. Buka, igalow- en Kampeerbedrijven, Den ag, in samenwerking met de Nillmij, ïhem, worden geëxploiteerd. Vorig r werd daartoe een ruim 30 ha. groot nterrein van wijlen de heer Th. Reu- aangekocht. Toen de heer Reuvers terrein destijds in de wacht sleepte, len velen gezegd hebben: „Wat begint met die waardeloze grond?", maar de r Reuvers was een man, die ver voor- kon zien. Hij dacht aan de toekomst aan de steeds groter wordende be fte aan gebieden, waar de mens na drukke werktijd rust en ontspanning kt. Nu, dit terrein mag zeker tot een rustigst gelegen duincomplexen wor- gerekend, want het oude boeren- Ipje „De Krim" is de enige nabuur. zullen de stedelingen genieten als hier vertoeven. Van vroeg tot laat len zij met volle teugen de geneug- van de rijkdom der natuur tot zich men nemen. )e rust werd, toen wij een dezer da- de steven naar Texels noordelijke nterrein hadden gewend, nog geaccen- erd door de juichende vogels. Vogels, vlakbij „De Sluftervallei" het hoog- ij der je niet er et vant Dpel v, er ir is de aast 0 irmo n v< >injf ais' ntw r rs. derff"- - huisjes van het bungalowdorp wor den met riet gedekt. 445 lied zongen, staande in het groene iland, besprenkeld met vele bloemen, wiekend over de blinkende duintop- i. Komend uit de richting De Slufter t ge weldra over een pad, dat nog t kronkelt dan voorheen de Hoorn- of Oosterenderweg en de natuur ift U terstond goed af als gij tóch op ?ere snelheid zoudt rijden dan de ter- ngesteldheid toelaat en dat is: piano Weer een bocht, weer een duintop en ineens het wijde uitzicht tot aan de ikere bosjes van Vlieland toe. Veel hterbij De Cocksdorp en onder U het 'eiend miniatuur stadje, dat zo van ge afstand alles weg heeft van een jerkraal. Trouwens, toen wij even la de werklieden, die bedrijvig bezig ren, ontmoetten bleek de zon hen al aardig stukje op weg naar het sta- i m neger gebruind te hebben. Arbei- en gezondheid tot je nemen kan in 'gelijke omstandigheden dus best sa- ngaan! Ve gingen de huisjes tellen: tien, vijf twintig. Er bleken er al 30 onder de te staan. heer Van Gerrevink uit Beekber- uitvoerder, vertelde ons, dat het de bedoeling ligt op 1 juni 20 van de te bouwen bungalows gereed te heb- Zonder stagnatie zullen alle 50 sjes voor het einde van het seizoen leleverd kunnen worden. ^en behoeft op 1 juni waarlijk niet vraag te stellen of er huurders ge iden zullen worden, want de heer Reuvers Thzn., die de functie van ftpbeheerder gaat vervullen, vertelde dat de liefhebberij zeer groot is. had er wel honderden kunnen ver- fen", zo verzekerde hij ons. Deze 20 Grasjes zijn intussen al verzegd: een chting heeft ze voor de aangesloten le- a gehuurd. Daar is men niet aan be- cht, want de huurprijzen variëren n 75,tot 125,per week. Voor a vierpersoons huisje 75,voor zes ^®nen 100,en voor acht personen k he huisjes zijn gemeubileerd en voor- ai van stromend water, elektrisch licht en gas. Men behoeft enkel zijn lakens en slopen mee te nemen. Zoals uit bijgaande foto's blijkt zijn het aardige zomerhuisjes. Ze bevatten 'n ruime zitkamer met openslaande deuren en ramen, en geschikte slaapkamertjes, welker aantal variëert naar gelang de grootte van het huisje. Die, bestemd voor acht personen hebben 3 slaapka mers, de 4-persoons één slaapkamer en de 6-persoons huisjes 2 slaapkamers. Iedere slaapkamer is twee boven elkaar gebouwde bedden rijk, terwijl in alle woonkamers een z.g. onderschuifbed aanwezig zal zijn. Voorts zagen wij een douche-cel, een keukentje, een w.c. Aan de muur een smeedijzeren lantaarn. Ieder huisje zal een vogelnaam dragen alsmede een nummer, met het oog op de administratie. Behalve deze huisjes zijn een zelfbe dieningswinkel en een kantine in aan bouw. Ook deze gebouwen zullen met riet worden gedekt en dus in harmonie met de omgeving zijn. Vanuit de cen trale keuken kan men volledig in pen sion gaan, zodat ook hier, indien men dat per se wenst het gemak de mens voor de volle honderd pet. zal dienen. Ver huurd zullen worden: strandstoelen, kin derledikanten, boxen enz. enz. Misschien bedriegt de schijn op zo'n plaatje, maar de huisjes staan allemaal op flinke af stand van elkaar en wij mogen dan ook aannemen, dat wachtmeester Tromp zijn post nimmer zal behoeven te verlaten om in geval van burenruzie te moeten be middelen! De zelfbedieningswinkel krijgt een op pervlakte van 9 bij 5 meter. Groot en in het teken van licht en lucht zal de kan tine staan, waar de heer I. van der Lin den de scepter gaat zwaaien, terwijl mevr. Van der Linden-Reuvers de zelf bedieningswinkel zal exploiteren. De kantine krijgt een zaal van 8 bij 16 me ter, aansluitend een windvrij zonne terras. In het hoofdgebouw za^n wij ook nog zes slaapkamers geprcflecteerd. In totaal zal dit bungalowdorp 300 in woners kunnen tellen. Men kan er ook een douche-bad nemen, dat van warm en koud stromend water zal zijn voor zien. De kampbeheerder krijgt de beschik king over een mooie woning met een ruim kantoor. Het werk loopt op rolletjes en de uit voerder bleek dan ook goedgemutst. Zo als U toeet is het artikel steen nu niet bepaald een materiaal, waarmee U van de zijde der handelaars bekogeld wordt. Het is mondjesmaat. Daarom vond de uitvoerder het prettig, dat wij in dit ver band een complimentje richten aan het adres van de N.V. Handel in bouwmate rialen J. C. Rab, welke de grootst moge lijke medewerking had gegeven. Voorts vernamen wij, dat het bekende kampeerterrein „Torendal" ook ter plaatse, even ten noorden van het bun galowdorpje, gevestigd wordt. Het zal beter worden geoutilleerd en o.a. van moderne w.c.'s en moderne wasgelegen heden worden voorzien. Verder bestaan er ernstige plannen tot de aanleg van een zoetwater zwem bad van 30x35 meter, met een gedeelte dat voor de jeugd bestemd zal zijn. De bouw van dit dorp begon in maart, zodra de vorst uit de grond was. Sinds dien is men dus geweldig gevorderd en voor september hoopt men de laatste van een half miljoen stenen te hebben gelegd en de laatste van de dertigdui zend bossen stro te hebben verwerkt. Vermelden wij volledigheidshalve ook nog, dat de sleuven voor de waterleiding en de elektriciteit gegraven zijn door de fa. J. A. Barhorst, aannemer voor grond werken, Beatrixlaan, Den Burg, en dat fa. Hogenboom, aannemer te Delft, het bouwen van de huisjes en de andere percelen weer overdroeg aan de fa. Van Gerrevink, te Beekbergen. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Heden woensdag Consultatiebureau De moederis van GEHEEL Texel wor den verwacht: De Cocksdorp 1,45 uur; Oosterend 2,15 uur; Oudeschild 2,45 uur; Den Hoorn 3,15 uur; De Koog 3,45 uur. De moeders van Den Burg worden verwacht van 4 tot 5 uur. Hoe druk het tijdens de Pinksterdagen wel was bewijst ons deze toto, gemaakt toen „De Dage raad" Oudeschild bin nenvoer. Honderden toeristen kwamen naar ons eilandVelen had den hun fiets meegeno men en deze werd door de Voorwaartsver voerd. Tijdens dit week end werden 10S9 auto's vervoerd: vrijdag 18 mei 223, zaterdag 245, zondag 120, maandag 209 en dinsdag 272. Roei ze uit met wortel en Uk. Neem Kruschen Salts. De zes minerale zouten, die Kruschen be vat, wekken lever, nieren en ingewanden weer tot nieuwe energie. Het bloed wordt weer gezuiverd en zuiver gehouden en zo is er dan geen oorzaak meer voor stram heid, scheuten, steken en pijn. Koop vandaag Kruschen bij Uw apothe ker of drogist en begin morgenochtend die heilzame kuur. ewiJ? ~L-'f -■se 8 1&2& Voor de openbare vergadering, welke zaterdagavond door de Anti-Revolu tionaire Partij in „Casino" werd gehou den bestond flinke belangstelling; vooral de Oosterenders waren goed vertegen woordigd. Het openingswoord werd ge sproken door de heer Daalder. Na samen zang van Psalm 89:1 en gebed was het woord aan drs. C. P. Hazenbosch, secre taris van het Chr. Nationaal Vakverbond en lid van de Tweede Kamer. Alvorens het programma van de A.R. uiteen te zetten nam spreker eerst het streven van de V.V.D. en de P. v.d. A. onder de loupe. De WD, aldus spreker, werpt zich op als de grote kampioene van de geestelijke vrijheid, maar haar doelstelling zien wij als een verheffing van de neutraliteit, die de kinderen der ïeformatie in de hoek dringt waar de klappen vallen. De P. v.d. A. stelt het volk voor de keuze conservatief of pro gressief, waarbij zij de A.R. gaarne als de verpersoonlijking van de reactie ken schetst. Hier slaat zij de plank toch wel goed mis, want wij willen komen tot een chr. samenleving, waarin de normen, die God ons in zijn woord openbaart tot gel ding kunnen komen. Wij zijn voor die vrijheid, die erop gericht is God en de naaste te dienen. Wij zoeken daartoe naar het juiste evenwicht tussen gezag en vrijheid. Onze vooruitstrevendheid bestaat hier uit, dat wij altijd weer trachten zodanig werkzaam te zijn, dat het christelijk ka rakter van onze samenleving er duidelijk door tot uitdrukking gebracht wordt. Dat ligt bij de P. v.d. A. anders: daar streeft men niet naar de vestiging van 'n chr. samenleving, maar naar een demo- cratisch-socialistische samenleving. Zij streeft dus naar socialistische orde der dingen. Wel, dat doen wij eveneens en ik zou de P. v.d. A. dan ook willen ver zoeken ons niet te verwijten, dat wij daaraan niet zouden willen meedoen en dat streven ook niet verenigbaar zou zijn met onze geloofsovertuiging. De werk gemeenschappen in de P. v.d. A. vinden haar bindende kracht in de democr.-soc. levensbeschouwing, welke bij haar uit gangspunt en doel is. Wij kiezen ons uit gangspunt echter op grondslag van het geen de Bijbel ons zegt en door Gods Woord trachten wij tot onze politieke conclusies te komen. De WD laat het geloofsleven buiten beschouwing, zij is volkomen liberaal. Volgens haar mag de godsdienst dan ook geen plaats innemen op het politieke erf. Stemt men op de P. v.d. A. dan wil dat zeggen mede te werken aan het in de Tweede Kamer brengen van een aantal humanisten, rooms-kataholieken en prot.- christelijken, die met elkander verbonden zijn door het feit, dat het democr.-soc. voor hen voorop staat, want de werk gemeenschappen in die partij vervullen geen doorslaggevende rol. Over de buitenlandse politiek spreken de zei drs. Hazenbosch, dat wij in Ned. Guinea een belangrijke taak hebben: de ontwikkeling van de Papoea en wij mo gen ons niet aan die verantwoordelijk heid onttrekken. De Nederlandse souve- reiniteit aldaar dient dan ook gehand haafd te blijven. Het beleid van de A.R. is erop gericht dan Uw spoorkaartje ge- haald bij de V.V.V. „Texel" PUBL1KATIE VAN DE CULTURELE RAAD Donderdag 31 mei Den Burg, „De Zwaan", 8 uur, onderl. bijeenkomst r.-k. Vrouwenbeweging, af deling Gilde. Zaterdag en zondag 2 en 3 juni Den Burg, Sportuitwisseling met Pur- merend. de samenwerking tussen de ondernemers en de werknemers te bevorderen. De ondernemingsraden zijn voor ons een be gin van de ontwikkeling, die erop is ge richt het evenwicht tussen kapitaal en arbeid in de moderne grote ondernemin gen te vestigen. Wij willen daartoe de wettelijke voorwaarden scheppen, maar wij mogen ons helaas bij dat streven niet verheugen over de krachtige steun van de P. v.d. A., die beoogt nl. een ander I doel met die ondernemingsraden. Men leze maar eens het boek „De weg naar 1 vrijheid". De P. v.d. A. eist, dat een be- j langrijk deel van het bedrijfsleven ge- socialiseerd wordt, dus tot staatsbedrijf I wordt, of zoals zij het uitdrukt „aan de 1 gemeenschap". Voorts wil zij de over heid de bevoegdheid geven de grootte der produktie te bepalen en voor te schrijven welke investeringen wel en welke niet aanvaardbaar zouden zijn. Aan de grondslag van het vestigings beleid hebben wij steeds meegewerkt, maar op basis van objectiviteit middels in de wet neergelegde normen. De P. v.d. A. gaat echter verder en meent, dat met die objectieve normen niet kan worden volstaan, maar daarenboven het behoef te-element moet worden gehanteerd. M.a.w. geen gelijkheid van kansen voor ledereen. De vraag rijst wat na verwezenlijking daarvan kan overblijven van het func tioneren van de democratie. Vervolgens stond spreker stil bij de loonpolitiek. Moet de centraal door de regering beheerste loonpolitiek worden gehandhaafd of niet? De eerste jaren na de oorlog was dit misschien noodzakelijk, maar nu het economisch herstel van ons land nagenoeg is voltooid, is het hand haven van de centraal beheerste loon politiek in strijd met het belang van de arbeiders en in strijd ook met het belang van de z.g. vergeten groepen, want deze politiek kenmerkt zich door uniformiteit van het loonniveau, rfierdoor ontstaat 'n prijsontwikkeling in die takken, die dat niet kunnen dragen Het gevolg is, dat de stijging van het prijspeil gepaard gaat met de stijging van het loonpeil en de arbeider is er toch niet mee gebaat, als hij steeds hoger bedrag in zijn loonzakje vindt als hij er toch niet méér door kan kopen. En deze voortdurende stijging van het prijspeil betekent, dat de ouden van dagen, de weduwen en wezen en de invaliden aan het kortste eind trekken. Daarom wensen wij coördinatie in de loonpolitiek teneinde een ongemotiveerde loonontwikkeling te vermijden en waar daar wél aanleiding toe bestaat de loon ontwikkeling te bevorderen. Wij streven er niet naar de burgers over te leveren aan de grillen en nukken van een steeds machtiger wordende onpersoonlijke staat. Ja, wij verzetten ons daar tegen. Wij willen het U mogelijk maken in vrije verantwoordelijkheid te genieten van de vreugde van economische activiteiten. Dit geldt gelijkelijk voor ondernemers en ar beiders. Wij willen recht verschaffen voor het socialistisch zwakkere en dan denk ik niet alleen aan de noodzakelijke ouderdomswet, aan de hoognodige tot standkoming van een weduwen-, wezen- en invaliditeitsverzekering, maar ook aan onze christelijke plicht om de vergeten groepen zoveel mogelijk te be- 'lW*M DE BESTE PROPAGANDA Den Burg, 24 mei 1956 Dezer dagen werd ik getroffen door een prachtige foto van „De Dageraad" in „Het Vrije Volk". Het meeste viel mij op, dat de boot zo overvol was, wat ook uit het onderschrift bleek. Zo'n foto zegt mij meer dan vele advertenties of verhalen over het mooie van Texel. Mijn eerste gedachte was, dat ieder, die deze foto ziet ook wel eens wil we ten waarom al die mensen juist naar Texel met vakantie gaan. Pracht propaganda dus voor de VW. Zou dit cliché ook niet eens in de Texe laar afgedrukt kunnen worden? Of is de fotograaf onbekend? U dankend voor de opname, J Agter U ziet, dat op deze pagina betreffende foto is afgedrukt. Inderdaad beschouwen wij deze vorm van publikatie ook als de beste propaganda - red. NA DE MEIERBLIS Onmiddellijk na de Luilakpret, als het tenminste door de burgerij als een pretje kan worden gezien, kwafri de gemeente lijke reinigingsdienst in touw en dat was geen overdreven activiteit, want de toe komst van Texel doet haar werk altijd grondig Het zou echter ook zeer gewenst zijn als onze gemeentelijke reinigingsdienst na de meierblisprefeens ter plaatse met een flinke auto aanrukte, want op zo'n meierblis wordt heel wat materiaal ge stort, dat het willigste en hongerigste vuur onverteerbaar voorkomt. Neem bij voorbeeld het rampzalige overschot van de meierblis, die ze in het Slingerweg getje, even ten zuiden van de-Wethouder Keijserlaan hebben gevierd. Opruimen, mensen! IIERV. GEMEENTE DEN HOORN Donderdag 31 mei, 20.00 uur in „Ons Huis" vergadering „Werkers in de fancy- fair". HERV. GEMEENTE OOSTEREND Vrijdagavond 8 uur bonte avond op de kerkekamer, te geven door de jeugd clubs „Klimop" en „Kleine kracht". Toe gang vrij. Kinderen beneden de 8 jaar mogen alleen komen op de slotrepetitie, donderdagavond 7 uur. schermen door een politiek van prijs- stabilisatie. Wat voor ons vooruitstre vend is, is een vooruitstrevendheid, waarvan kan worden gezegd, dat zij een christelijk nationaal karakter draagt. Stemt - zo wekte spreker op - op 13 juni dus op onze lijst, maar neem niet alleen dat besluit, maar werk ook voor die lijst en vecht zo nodig voor aan die lijst ten grondslag liggende vooruit strevendheid, want het is een strijd voor heel het volk om Christus wil. Na deze rede was er gelegenheid tot het stellen van vragen, waarvan door verschillende personen gebruik gemaakt werd. Een der vragenstellers wil graag uit leg zien van de zin „Dat nooit meer" onder een tekening, waarop men een eindeloze rij werklozen voor een stem pellokaal verenigd ziet. Spreker ant woordde, dat men de A. R. de crisis en haar verschrikkelijk gevolgen niet in de schoenen mag schuiven, want zij maakte slecht-s voor 17 pet. deel uit van de rege ring en bovendien heeft Colijn door po ging tot internationale samenwerking ge daan wat hij kon doen om het spook van de crisis te lijf te gaan. Helaas bleef die zo noodzakelijke samenwerking uit en ook Drees zou onder die omstandigheden niets hebben kunnen bereiken. Trouwens, werkloosheid kan door niemand worden voorkomen, als men onze produkten niet meer koopt. Thans kunnen wij onze pro dukten nog grif kwijt, maar als dit eens anders werd, zou Drees dan slagen waar Colijn geen succes had, zo men geen in ternationale samenwerking op prijs stel de? Tot zover drs. Hazenbosch, die de avond met dankgebed sloot, na samen zang van Ps. 89:6. IN II KEUNtt WHEN- MA7 W fiMNIMó

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1956 | | pagina 1