Cjrocn 'ZwartsJexeU in het harL, :e I \L re 'Orstel tot opheffing TEM-vastrecht- luktie aan seizoenbedrijven en aan „Drees-trek kers" 1 PLAATSKAAftTEN VEERDIENST MET GEPAST GELD I BETALEN Lakens en slGpen WACHTEN duurt altijd lang 5NSDAG 20 JUNI 1956 70e JAARGANG No. 7054 fEXELSEWCOURANT ive N.V. v.h. Langeveld <S de Rooij handel Drukkerij Bibliotheek Burg - Texel - Postbus 11 - Tel- 11 Verschijnt woensdags en zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boeien! Bank. Postgiro 652 - Abonn. pr. f 1,95 p kwart. 20 ct incasso. Adv 8 ct p- mm r S >0 jder itin pon veer raad baar De ■n tel elieve met gepast geld te betalen". De N.V. TESO is dus overgegaan tot tverkoop voor personenrijwielen, motorfietsen auto's etc. aan de loketten, s een noodzakelijke maatregel, want de lijn Texel-Den Helder krijgt ieder meer personen en vervoersmiddelen over te zetten, terwijl „De Dageraad" iel vaart, dat de conducteurs het omvangrijke werk niet meer tijdens het n konden verrichten. Voorheen is het meermalen gebeurd, dat de Texelse tijdens de tocht over de Waddenzee de snelheid beperkte om de conduc- in de gelegenheid te stellen de passagiers van de vereiste kaartjes te 'jen- Zoals bekend kan men de TESO-kaartjes ook aan de VVV-bureaus m Burg, Den Hoorn, De Cocksdorp en De Koog kopen- venstaande foto is genomen op de eerste dag van de loketverkoop op het nplein van Oudeschild- drq len de real nie hote 31 W aangezien de TEM geen sociale taak heeft ide 445 ULO VERSLOEG HUISHOUDSCHOOL en W. zonden de Raad de jaarver re en accountantsrapporten over de 1954 en 1955 van de N.V. Texelse iciteitsmaatschappij (T.E.M.), Ten en van de bestemming van de winst en B. en W. het volgende op: het verleden werd als regel een lte van de winst bestemd ter ver ing van het fonds voor dekking van itatietekorten op onrendabele aan- ngen. Waar enerzijds, naar mag en aangenomen, het overgrote deel de nog te electrificeren gebieden samenwerking van ruilverkaveling E.M. kan worden aangesloten en rzijds het bedrijf een versterking algemene reserve, ter opvanging mogelijke verliezen als gevolg van are lasten, welke uit de nieuwe in- ringen voortvloeien, zeer goed kan ïiken, kwam het de Raad van Com- rissen gewenst voor ditmaal de winst aan de algemene reserve toe tegen. Met dit gevoelen kunnen wij [eheel verenigen. Voorts geven wij overweging om ook dit jaar afstand ien van het toucheren van dividend, inachtneming hiervan stellen wij U te bevorderen dat de winsten, he mde over: jfswinst entele winst >eging 4 °/o [jfswinst aal ie algemene 20.000,87 30.738,88 2.029,34 52.769,09 8.739,49 61.508,58 worden toe- geringe bedrijfswinsten hebben de van Commissarissen tevens doen in naar mogelijkheden tot het op- n van de inkomsten, zonder noch- een tariefsverhoging in algemene beogen. Zo werd het besluit geno- het tarief voor straatverlichting te >gen van 8 tot 13 cent per kWh, een 'ging waarmede wij menen akkoord nnen gaan, aangezien daarmede het mdere grootverbruikers in rekening engen tarief wordt benaderd, tót deze maatregel, meende de Raad commissarissen in de Algemene idering van Aandeelhouders aan- g te moeten maken de opheffing ie reduktie van het vastrecht-tarief, seizoenbedrijven genieten. Deze iven wordt slechts 5/12 van het &le vastrecht in rekening gebracht. et op de toenemende betekenis, - het toerisme in de Texelse econo- heeft verkregen en op de omstan- !id dat de aan de toeristen in reke- te brengen bedragen een duidelijke ng hebben ondergaan, achten wij opheffing van de bedoelde reduktie sins verantwoord. In het bijzonder e bouw van allerlei zomerverblijven h eiland gesanctioneerd is en in het ,e'dingsplan voor De Koog zelfs een 'aal terrein voor het stichten van zo- 'Uisjes is aangewezen, menen wij dat aanleiding is om de reduktie wel ke zich uitstrekt tot het vastrecht, beho rende bij de tarieven A, B, F en G, per 1 juli 1956 op te heffen. Wij geven U in overweging deze op heffing te bevorderen. Voorts sprak bedoelde Commissaris sen-vergadering zich uit voor opheffing van de reduktie op het vastrecht-tarief, welke trekkers ingevolge de Noodwet- Ouderdomsvoorziening genieten. Bij de behandeling van een voorstel tot verho ging van het vastrecht-tarief met rond 25%, in Uw vergadering van 4 juni 1952, werd spontaan ingestemd met een sug gestie om bedoelde categorie buiten de verhoging te laten. Principieel was deze, op zichzelf sym pathieke, oplossing minder juist, aange zien de T.E.M. geen sociale taak heeft. Het had meer op de weg van de Sociale Dienst gelegen de betrokkenen een even redige suppletie op de uitkering toe te kennen. Destijds gevoelde de Raad daar echter niet voor. Inmiddels zijn door de Sociale Dienst alle uitkeringen ingevolge de Noodwet Ouderdomsvoorziening op getrokken tot zijn eigen normen, zodat laatstbedoelde factor minder zwaar weegt. Bovendien ontstaat per 1 januari 1957, door de inwerkingtreding van de Algemene Ouderdomswet, een geheel nieuwe situatie. Aangezien het bestuur van de Sociale Dienst stellig bereid zal zijn in daartoe geëigende gevallen bijstand te verlenen, kamt het ons gewenst voor de bestaande reduktie op het vastrecht behorende bij tarieven A, B, F en G te laten vervallen per 1 januari 1957. Wij verzoeken U ook deze maatregel te willen bevorderen door Uw vertegen woordiger opdracht te geven in de Al gemene Vergadering van Aandeelhou ders vóór een daartoe strekkend voorstel te stemmen. ZIJN ONZE LUNTER, Warmoesstraat 12, Den Burg KWAM TOCH TERECHT De familie Goënga, Schilderend, Den Burg, ontving zaterdag een op woensdag uit Canada verzonden telegram. Door gaans worden telegrafische orders vlug- gers uitgevoerd, maar Tante Pos stond in dit geval voor een verre van gemak kelijke puzzel: het adres vermeldde na melijk slechts .„Goënga, Nederland". Donderdagmiddag werd op het ge- I meentelijk sportterrein te Den Burg een I handbal wedstrijd gespeeld tussen een ploeg van de ulo en de landbouwhuis- houdschool De ulo was voornamelijk sa mengesteld uit krachten, die tot de ge lederen van de S.V. Texel behoren en zij toonden hun superioriteit met 5 goals, waar de huishoudschool slechts 2 scores tegenover wist te stellen. (Mogelijk tra den dezen aan na een kookles, die veel reden tot gerechtkeuren had ge geven?). Gerda Wuis vond 2x het net, Willy Boon, Gerda Grismch en Tiny Ra ven passeerden de keepster ieder lx. Aly van der Schans zorgde met 2 goals voor het antwoord der tegenpartij. FILMS IN LOGDSMANS WELVAREN Dinsdagavond was er een filmavond in „Loodsmans Welvaren", die door het fanfarecorps D.E.K. gegeven werd. Be halve de film die 3 jaar geleden van ons dorp werd opgenomen, werd een film vertoond over de Hoornder school, anno 1941, opgenomen door Meester Alder- lieste. Ook zagen we een filmpje van 't bloemencorso, opnamen van Texel in de winter met ringsteken op arresleden en 'wee comische filmpjes. Kapelaan Stam was filmoperateur. De toegang was vrij, terwijl bij de uitgang een collecte voor ons fanfare werd gehouden. „Loodmans Welvaren was stampvol. GESLAAGD De heer F. Standaart, Wittekruislaan, behaalde het diploma hoofdvak bedrijfs economie Van het Ned. Instituut van Accountants, Amsterdam. PUBLIKATIE VAN DE CULTURELE RAAD Woensdag 20 juni Den Burg, De Graaf, 20 uur, Aquarium ver. Texel, de heer Kok uit Zaandam over „Diverse onderwerpen op Aqua- riumgebied". Zaterdag 23 juni Den Burg, Park, gezamenlijk concert door de Texelse koren en korpsen en door de Accordeonver. „Avanti". Bij Rheumatische Pijn veroorzaakt door onzuivdr bloed brengt Kruschen uitkomst. Dat komt door de bloedzuiverende kracht van Kruschen. De zes minerale zouten waaruit 't is samengesteld, hebben zo'n aansporende werking op de bloedzuive rende organen, dat 't bloed van stonde af aan sneller gaat stromen Onzuiver heden daarin kunnen zich niet meer vastzetten in de gewrichten en zo ver oorzaken die ook niet de pijnen meer, die U nu dag en nacht kwellen. 27.700,— VOOR UITBREIDING U.L.O. Aangezien de ulo straks na toetreding van 70 nieuwe cursisten 222 leerlingen zal tellen, dient het aantal lokalen te worden uitgebreid. B en W. stellen de raad voor op de schoolzolder twee noodlokalen met hal en trappenhuis in te richten en aan het op deze zolder reeds aanwezige noodlo- kaal diverse voorzieningen te treffen. Blijkens een door de dienst van ge meentewerken verstrekte raming zullen genoemde werken de volgende bedragen vorderen: a inrichting van twee noodlokalen en diverse voorzieningen aan bovenstaand noodlokaal 15.000, b. meubilair voor twee lokalen 4.000, c. aanbrengen hal, voorzieningen aan trappenhuis, enz. 6 000, d. diverse sloopwerken 1.000, e. architectenkosten en toezicht 800,— f. algemene kosten gemeentewerken 900,— Totaal f 27.700,— BOUWVERGUNNINGEN De heer D. Buis, De Cocksdorp 93, ver betering woonhuis; de heer J. Zwan, Minister Ruysweg, De Koog, bouw van drie kamphuisjes nabij De Koog; de heer G. Zwan Jzn., idem twee kamp huisjes; de heer J. Zoetelief, K 88, plaatsen en uitbreiden van bergplaats. (in een rij voor het loket) Haalt daarom uw plaatsbewijzen voor boot en trein in voorverkoop bij de V.V.V. DE ZOMER-, KAMP- EN TENTHUISJES VERORDENING B. en W. stellen de raad voor deze ver ordening op twee punten aan te vullen, omdat de voorgeschreven maximale op pervlakte van een zomerhuisje ad 45 m2 in de praktijk wel eens te gering blijkt te zijn en omdat een bewoning geduren de het gehele jaar mogelijk moet zijn van die zomerhuisjes, die - ter leniging van de woningnood - gedurende enkele jaren als noodwoning zullen kunnen worden gebezigd. TESO ONDER DRUK (Ingezonden) Gaarne een bescheiden plaatsje in Uw veelgelezen blad voor het volgende stuk: Bijna alle Texelaars zullen het artikel ,.TESO onder druk" met -groot misnoe gen hebben gelezen. Hieruit toch spreekt een poging om TESO in een hoek te trappen. Pas een nieuwe, doelmatige boot, de trots van ons eiland, maar geen toegang lot de haven. Dit schip had natuurlijk niet moeten komen, maar wèl een haven. TESO was zo voortvarend en liet zich niet beïnvloeden. De muren hebben nog steeds oren en een rasechte Texelaar hoorde een tegen stander aldus criticeren: „De nieuwe boot is een strop van anderhalf miljoen, de aanlegsteiger komt daar nog bovenop met één miljoen en het verbrede fietspad Den Burg-Oudeschild is een strop voor de gemeente." Gelukkig maar, dat wij weten uit wel ke hoek die wind komt. Ik ben er b.v. persoonlijk getuige van geweest, dat in het seizoen 1955 de TESO overbelast werd door vervoer van veel vrachtwa gens, draglines voor de ruilverkaveling en de waterleiding. Ik heb gezien, dat zo'n gevaarte van een dragline nog juist op het moment van afvaren mee moest. Er stond een man van de tegenpartij bij te grijnzen in de hoop, dat het hele ver keer in de soep zou lopen met ll/z boot. Maar de wakkere bemanning van TESO deed wat haar plicht was, zoals zij steeds haar plicht heeft gedaan ook ten tijde van sneeuw en ijs. Wij zaten geen dag zonder verbinding, terwijl andere delen van Nederland wèl geïsoleerd waren. Dit alles wordt door een zekere groep ge dwarsboomd, door degenen nl., die geen belangen hebben bij TESO, maar die zich blind staren op het plan 't Horntje. Vorig jaar heeft TESO het moeilijk gehad wegens de beperkte vervoersca paciteit, maar inmiddels heeft TESO daar in voorzien. Echter, thans zien wij, dat men het TESO moeilijk maakt in zake de aanleggelegenheid, iets wat alle redelijkheid mist. Mannen van TESO en bemanning, als rasechte Texelaars weten wij waar de schoen wringt. U, redaktie, dankend voor de verleen de plaatsruimte, M. S. Langeveld (zonder aandelen) P-S. Liefst zoveel mogelijk critiek op TESO, maar geef haar de volle gelegen heid tot varen!! S.V. Texel Op onze jaarvergadering hebben wij kennis kunnen nemen van de toestand der verenigng. Door vertrek enz. ont staat ledenverlies, zodat' de toekomst niet te vrolijk schijnt. Financieel zullen we via een bazar of iets dergelijks weer op peil trachten te komen. Het aantal adsp. en welpen is groter dan ooit tevoren en we hopen dit werk nog te kunnen op voeren. Mogelijk kunnen we ook op ons terrein, middels enige attracties, mede werken om de balans in evenwicht te brengen. In het bestuur kwam geen wijziging. In de elftalcommissie werd de heer G. Dros, aftredend, vervangen door de heer Niek de Graaf. Bij het punt training werd van ge dachten gewisseld, met als uitgang dat gezamenlijk getracht zal worden, ons schip goed op koers te houden. De Welpendag in Alkmaar werd door het slechte weer op het laatste moment uitgesteld tot 1 juli; dan maar om beter weer knobbelen. Texel a speelde haar laatste comp. wedstrijd tegen West-Frisia a. Ondanks de regen, het zeer gladde veld met wat te lang gras en een zeepgladde bal, werd de wedstrijd met animo gespeeld. Texel a was over het algemeen iets sterker, maar W gaf een beter beeld van een homogeen elftal. Texel trok meer ten aanval, maar vele dezer werden ge smoord door het pingelen der vleugel spelers. Ook in de verdediging klopte het niet altijd. Uit een T.-aanval wisten ze de leiding te nemen, maar W. maakte gelijk na goed opbrengen en voor het doel te plaatsen, waar Ab rustig stond toe te kijken. Na de rust ging het achter even beter en voor zocht men het in individueel spel. Men probeerde vele malen en het lukte Hans. Het werd dus 21 en spoedig 31 Zelfs een 4de schot trof de roos, maar nu antwoordde W. met een 2de tegenpunt, waarna Jo de stand op 52 bracht. Naast de keeper speelde Heino en ook Hans en Ide een goede wedstrijd. Ab gaf meestal blijk van een goed inzicht. Vooral zijn afgeven was bepaald goed. We moeten echter streven naar elftal len waarin zelfzucht en egoïsme plaats gaan maken voor goede kameraadschap en technische vaardigheid. Jullie hebt een goed seizoen achter de rug en nu maar weer ijverig trainen voor de volgende competitie. TEXELSE MARKT Aangevoerd 18 juni 1956 1800 lammeren 7488 (handel stug); 50 biggen 4570; 5 nuchtere kalveren 40 60; 1 paard 850. VERGADERING VAN DE RAAD Vergadering van de Raad der ge meente Texel op dinsdag 26 juni 1956, des namiddags 2.30 uur ten Raadhuize. Texel, 16 juni 1956. De burgemeester van Texel, C. DE KONING. AGENDA: 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verlening van eervol ontslag aan de heer E. Noordijk, hoofd van de Vétéri- nair-Hygiënische Dienst. 4. Benoeming van de heer E. Noordijk lot tijdelijk hoofd van de Vétérinair- Kygiënische Dienst. 5. Inwilliging van het door de heer A. van den Brink gevraagde eervol ontslag als beambte in algemene dienst te Oosterend. 6. Verlening van een vaste aanstelling aan de heer D. Broer en mevrouw J. Broer-Aalbersberg als directeur en di rectrice van het tehuis „Irene" van de Sociale Dienst. 7. Bevordering van de heer A. A. Broek man, adjunct-commies ten kantore van de gemeente-ontvanger tot adjunct-com mies eerste klas. 8. Inwilliging van het door de heer W. Poeze gevraagde eervol ontslag als on derwijzer aan de openbare school voor U.LO. te Den Burg. 9 Inwilliging van het door de heer A. J. Vlas gevraagde eervol ontslag als onder wijzer aan de openbare lagere school te De Cocksdorp. 10. Vaststelling van een besluit ex. art. 23 der Lagerondefwijswet 1920 in ver band met een voorgenomen verbouwing van de openbare school voor U.L.O. 11. Vaststelling over 1955 van de bedra gen van de gemeentelijke vergoeding voor het bijzonder gewoon lager onder wijs en van de voor vergoeding in aan merking komende uitgaven voor dat onderwijs, ingevolge artikel 103, 2e lid, der Lager-onderwijswet 1920. 12. Verlening van voorschotten als be doeld in artikel 75, vierde lid, der Kleu teronderwijswet, aan de scholen voor bij zonder kleuteronderwijs op Texel voor het jaar 1956. 13. Van toepassing verklaren van het Verplaatsingskostenbesluit 1946, Stbl. nr. G 371 op kleuterleidsters. 14. Beslissingen op bezwaarschriften te gen aanslagen in plaatselijke belastingen. 15. Voorlopige vaststelling van de ge meenterekening over 1954. 16. Goedkeuring van de rekening van de Sociale Dienst over 1954 17. Goedkeuring van de rekening van het Algemeen Weeshuis over 1954. 18. Stemming over de vaststelling van de balans en de verlies- en winstrekening van de N.V. Texelse Electriciteitsmaat- schappij over de jaren 1954 en 1955. 19. Stemming over de opheffing van de reduktie, welke seizoenbedrijven genie ten op het vastrecht-tarief van de N.V. T.E.M. 20. Stemming over de opheffing van de reduktie welke trekkers ingevolge de Noodwet Ouderdomsvoorziening genieten op het vastrechttarief van de N V. T.E.M. 21. Verkoop van een perceel grond te De Cocksdorp aan de heer H. Daalder, al daar. 22. Verkoop van een strookje grond te De Koog aan de heer Mr. S. Knoppers te Amersfoort. 23 Aankoop van de panden Nieuwstraat 16 en 18 te Den Burg van mej. S. Koorn, aldaar. 24. Aankoop van gronden te De Koog van de familie Dalmeijer. 25. Behandeling van een verzoek van de V.V.V. om subsidieverhoging. 26. Subsidiëring van de Stichting Noord- hollands Philharmonisch Orkest. 27. Plan tot het bouwen van zomerhuis jes nabij De Koog ter tijdelijke leniging van de woningnood alsmede onderhandse aanbesteding van de bouw. 28. Vaststelling van de eerste wijziging van de zomer-, kamp- en tenthuisjesver- ordemng. 29. Aanvulling van het uitbreidingsplan in onderdelen voor De Koog. 30. Wijziging van de gemeentebegroting voor het jaar 1955. 31. Wijziging van de gemeentebegroting voor het jaar 1956. (Ingezonden) Geachte Redactie, In aansluiting op het ingezonden arti keltje over het aanbrengen van rich- lingborden naar de Schorren geef ik ter verduidelijking het volgende: De heer Boot deelde mij mee, dat, wil men de Schorren bezoeken men lid moet zijn van „Natuurmonumjsnten". Deze vereniging stuurt haar leden 'n prospec tus over deze vogelreservaten en een duidelijk kaartje met de te volgen weg. Niet-leden hebben geen toegang. De VVV maakt wel reklame in haar „Vrien den van Texel" voor een bezoek aan de Schorren, eendenkooien enz. Hierbij had eerst overleg met Natuurmonumenten gepleegd moeten worden. Nu gaat er op deze wijze een verkeerde propaganda de wereld in Dit is mismoedig voor onze gasten. Hiermede vervalt dan alles wat over riohtingsborden naar de Schorren is geschreven, maar de handwijzers op meer dan één bepaalde plaats aan te brengen verlangt nog steeds de aan dacht. U, redaktie, dankend, J. C. Rijk

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1956 | | pagina 1