9 roen 'ZwartsJ~exeh in het harL, istoor Persoon teen voor het or Ouden van legde de eerste nieuwe Tehuis Dagen .Sint Jan PF Voor Witte Kruis auto niccftv^' Zaterdag concert „Haerlemscbé Musyckcamer-' Zang van de bekende alt Aafje Heynis Zo wordt het nieuwe tehuis Sint Jan rEXELSE®COURANT I «JSDAG 4 JULI 1956 70e JAARGANG No. 7058 ive N.V. v.h. Langeveld de Rooij handel Drukkerij Bibliotheek Burg - Texel - Postbus 11 - Tel- 11 Verschijnt woensdags en zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boersnl- Bank- Postgiro 652- - Abonn. pr. f 1,95 p kwart. 20 ct incasso. Adv- 8 ct p- mm. dat edrij rei Out 1 bel i recti >or Persoon legt hier de eerste steen van het volgend jaar in te wijden ve It. K. Tehuis voor Ouden van Dagen „Sint Jan" aan de Molenstraat. is dan vrijdagochtend om half If de eerste steen gelegd voor het l(l>mstige R.K. Tehuis voor Ouden Dagen „Sint Jan". Pastoor Persoon ed uiteraard zeer gaarne aan de diging deze plechtigheid te willen chten. eerste steen, een symbolische han- wel, pastoor Persoon heeft dit ooi nog betekenisvoller gemaakt de aanwezige genodigden in de ge heid te stellen óók een steen te den, waardoor ook zij tot de daad- li elijke bouw van dit tehuis hebben en bijdragen en toen deze uitgebrei- lechtigheid was afgelopen was de muur dan ook niet onbelangrijk •derd, ofschoon een der comité-Ie le vrees uitsprak, dat opzichter Zijm verk nog in het stadium van de bare specie grondig zou afkeuren, genodigden waren om elf uur in „De Zwaan" bijeengekomen waar op een kopje koffie met gebak werd laid, wat meteen al het feestelijk der van deze plechtigheid illu- rde. Terecht: een zeer lang gckoes- wens ging in vervulling: de goed- ng van een plan om de Ouden van n een meer verantwoorde huisves- aan te bieden. e het onlangs gesloopte, in de vori- uw gebouwde RK. Tehuis „Sint gekend heeft, weet dat de oudjes wel is waar 'n goed verzorgde maar letterlijke zin absoluut geen zonni- vensavond ten deel viel. Het was somber en bovendien hoogst on- isch ingericht gebouw, ijdag hebben de genodigden een in gekregen van het in aanbouw zijn- ieuwe tehuis, dat voldoen zal aan isen, welke wij heden ten dage aan loderne huisvesting stellen. Ruime irs met grote ramen, een eet- en latiezaal, een terras op het zuiden im ingerichte kamers, gelegenheid de mannelijke bewoners tot knut- in een speciaal daarvoor gebouwd iltje. Kortom, het zal de toekomsti- ïwoners zo aangenaam mogelijk ge it worden. Dit alles dank zij de op- ït van Christus „Hebt uw naaste gelijk uzelf." eerste spreker werd het woord ge- 1 door de heer Th. R. Hin, die de 'ezigen namen het bestuur van de ting „Sint Jan" op deze zo belang- dag van harte welkom heette, en eerste steen is een merkwaardig want intussen is er doorgaans veel werk verzet, wat ook hier het geval is. Trouwens in het algemeen is het zo, dat reeds vóór het leggen van een eerste steen voor de bouwer zelf veel werk achter de rug is. Ook wij heb ben veel voorbereidend werk moeten doen eer de beslissing tot de bouw kon worden genomen. Ik mag wel zeggen, dat er ontzaggelijk veel werk is verzet. Ik hoop, zo vervolgde de heer Hin, dat tussen de eerste steen en de laatste dak pan niet al te veel tijd heen zal gaan Wat dit betreft heb ik van de zijde van de aannemer, de heer Duin, een optimis tisch geluid mogen horen. Onze stichting staat onder de bescher ming van Sint Jan. De viering van Sint Jan 1(24 juni) viel dit jaar op een zondag zodat wij de eerste steen niet op de ge boortedag van Sint Jan konden leggen, maar vandaag vieren wij het feest van Petrus en Paulus, figuren die zeer sterk met Christus verbonden zijn geweest en dit werk doen wij op onze beurt ook in dienst van Christus. Ja, wij handelen geheel volgens Zijn opdracht, ook de minder-vermogenden in ons werk te betrekken. Als het gebouw gereed is, begint het eigenlijke werk voor ons: het opnemen van mensen van alle rang en stand, onafhankelijk van hun financiële positie. De Stichting heeft hierbij de samen werking nodig van allen." Hierna begaf men zich naar de Molen straat. Pastoor Persoon opende de plech tigheid met het uitspreken van een ge bed, waarin naarvoren gebracht werd, dat de hulp van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, ook in deze on ontbeerlijk is, waarom Zijn hulp gebe den werd bij de pogingen tot de vol tooiing van het begonnen werk. Nadat Pastoor Persoon, als bisschop pelijk commissaris, de eerste steen had gelegd werd door de pastoor van De Cocksdorp en Oudeschild, door de comi té-leden, door de Moeder-Overste van het tehuis „Sint Jan", door zuster Be- nulfa en anderen ook nog een steen ge metseld. Kapelaan Stam zorgde met zijn filmtoestel voor vereeuwiging van deze plechtigheid, waaraan ook kapelaan Vos met verve deelnam. Vervolgens begaf het gezelschap zich weer naar hotel „De Zwaan" waar het woord gevoerd werd door Pastoor Per soon, die de uitgebreide steenlegging wilde zien als een symbool- het wil uit drukking geven aan het feit, dat wat tot stand gebracht is, een gemeenschappe lijk werk vormt. Toen ik hier als pastoor kwam, zo kr Benulfa van de „Sint Janstichting" behoorde tot een der genodigden, die Pe gelegenheid werden gesteld ook daadwerkelijk aan de bouw van het te- deel te nemen. Bovenstaande foto bewijst, dat zuster Benulfa zich goed van r taak kwijt. Links, naast kapalaan Vos, pastoor Persoon, die zuster Benulfa <e aanwijzigingen geeft. In de maand juni werden de volgen de bijdragen gestort ten bate van de nieuwe Witte Kruis auto. P v R 2,50; Not. G J B M. 25; J P K 25; ,Fam. L 10; C. v Gr 2,50; J v Gr 2,50; Fam. de Gr 5; Fam. v O 2,50; Fam M 10; Fam. B 5; Fam. M 2,50 Stand per 1 juli f 2135,30. Deze jubileumgiften, v/ant als zodanig moet u deze bijdragen beschouwen vloeien welis waar traag, maar deson danks is het Bestuur van het Witte Kruis er van overtuigd, dat uiteindelijk de kostprijs van deze nieuwe auto f 3500 door de Texelaars gezamenlijk bijeen gebracht zal worden als geschenk aan hun Witte Kruis ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. Het giro nummer is 239376 POLDER „DE EENDRACHT" GAAT VIA DE EIERLANDSE POLDER LOZEN De polder De Eendracht ontdoet zich momenteel nog van het overtollige wa ter via een sluisje in de Waddenzeedijk, maar binnenkort zal via de Eierlandse polder worden geloost. Het leggen van de daarvoor benodigde duiker is door de commissie voor de ruilverkaveling opgedragen aan de fa J. de Vries en W. van de Wiel, Hilversum, voor de som van f 33.000.Na de gehouden aan besteding zijn ook nog de volgende wer ken opgedragen: Voor f 445.000 het ver beteren en verharden van wegen ter lengte van circa 7,9 kilometer aan J. de Vries en W. van de Wiel, Hilversum. Voor f 348.000 het laden, vervoeren en verwerken van circa 112.600 kubieke meter schotwalgrond aan G. Hulsebosch te Bloemendaal. Voor f 124.500 het verwerken van schotwalgrond in op te hogen percelen en te dempen sloten en greppels aan J. de Vries en W. van de Wiel, Hilversum. GEVAARLIJKE MANOEUVRE Het 8-jarig zoontje van de familie Fr. Witte, Burgernieuwland, is zondag bij „Hermanshoeve" bijna voor een TESO- bus gegrepen, toen hij ineens helemaal aan de verkeerde kant van de weg ging fietsen en bovendien niet op het verkeer lette. Dank zij het meesterlijk sturen en krachtig remmen van de chauffeur, de heer J. Maat, werd het knaapje niet ge raakt. TEXELSE MARKT Aangevoerd, maandag 2 juli 1956: 650 lammeren 7080; 2 pinken 450 500; 5 nuchtere kalveren 4565; 8 var kens 100115; 48 biggen 5565. sprak Pastoor Persoon, kreeg ik de op dracht pogingen in het werk te stellen om een betere huisvesting voor onze Ouden van Dagen te stichten. Daartoe werd een bestuur gevormd uit de kerk en armbesturen van de drie Texelse parochies. Dat de bouw van een nieuw tehuis noodzakelijk was geworden, zal elkeen bevestigen, want het oude tehuis was 'n aanfluiting vergeleken met wat de laatste tijd aan bouwwerken is opge trokken Het kon en mocht zo niet blij ven, daarom is het verblijdend, dat wij er nu de schouders onder zetten. Het gebouw zal bijdragen tot verfraai ing van het grote geheel. Hadden wij aanvankelijk aan een ander terrein ge dacht, naderhand bleek ook dit terrein zeer geschikt voor ons doel. De steun van de zijde der kerk- en armbesturen moet thans door de sympathie en steun van de parochies worden bevestigd. La ten wij ons daarbij het voorbeeld voor ogen stellen van een figuur als Petrus, die als de steenrots de opdracht kreeg om de grondslag te zijn van het apos tolisch corps en van heel de kerk van Christus. Daarom vragen wij onder zijn bijzondere bescherming dat het Sint Jan's huis tot welzijn mag strekken van ons eiland." Burgemeester C. de Koning bood na mens het gemeentebestuur zijn geluk wensen aan. De heer Th. R. Hin merkte vervolgens nog op: „Een grote feestdag ligt in het ver schiet. Verschillende gegadigden hebben zich reeds gemeld, wie interesse hebben gelieven zich vrijblijvend op te geven, opdat wij straks niemand behoeven te leur te stellen. Met de beste wens voor een vlotte afbouw sluit ik hiermede deze bijeenkomst." PRACTI5CH nOD£KN A GOEDKOOP II. lr\ I LUNTER, Warmoesstraat 12, Den Burg 2DE PRIJS VOOR „O.D.I.T." Toneelvereniging „ODIT" van De Cocksdorp heeft in de door de NATU, afdeling Schagen, georganiseerde to neelwedstrijd een 2e prijs behaald met het bijzonder hoge aantal punten van 303. Opgevoerd werd destijds (28 janu ari) het stuk „Leentje Marlijn begint haar leven", door Johan Fabricius. Voor deze prijs was een lauwertak uit geloofd. De eerste prijs ging naar „Ci cero" uit Nieuwe Niedorp, die dus OVV uit Dirkshorn onttroonde, want OW had al drie jaar achtereen de eerste prijs in de wacht gesleept. GESLAAGDE AMATEURSAVOND De bonte avond, welke zaterdag in het park te Den Burg werd gehouden, trok niet minder dan 1600 toeschou wers. Het is een prima avond geworden, een afwisselend programma van muziek, zang» gezellige conférence, dans en het nummer „trek aan de bel". Het grootste succes oogstte ongetwij feld Sijbr. Dros van Oosterend, die ons o.a. de charme van de „Jordaan" bezong. Het publiek eiste een toegift en natuur lijk was Sijb. daar dadelijk toe bereid. Verder kunnen wij ons niet laten ver leiden door het gaan noemen van na men, want het aantal medewerkers was zeer groot. Tot de bekende figuren be hoorden weer het duo van Dijk uit Oos terend. Bijzondere vermelding verdient ook het optreden van de 9-jarige accor- deoniste Joke Dros, die er dapper op los speelde. Een zeer geslaagde avond en wij ho pen daarom, dat onze Texelse Amateurs het niet bij dit optreden tijdens seizoen 1956 zullen laten. Een bijzonder compliment ook aan de ULO-meisjes. REIS NAAR ZWITSERLAND Er hebben zich 31 personen, waaron der 7 dames opgegeven voor de reis naar Zwitserland van 9 tot 15 september a.s. georganiseerd door de Vereniging van Oudleerlingen van de Landbouwschool. Er zijn nog 4 plaatsen in de bus. Aan gifte kan geschieden bij de heer C. P. Laan, Koogerstraat 21 Den Burg, tel. 126 „WAAR IS HET POSTKANTOOR" Ook een vraag, zullen de bewoners van Den Burg zeggen, maar deze vraag wordt niet door de Texelaars gesteld, doch door de toeristen. Als men door de Parkstraat loopt vindt men nergens een aanduiding waar het postkantoor staat. PTT, zorgt u door het aanbrengen van een flink bord, dat de vreemde lingen niet al te lang met hun „groeten van Texel" behoeven te leuren. Alabastine voor: Pl«i»t»rw«rk an poratia Varbalartng von houtoppar vlokken Irjwarken -on buitenwerk Het reporeren van tegelwerk Gebruik alt rawlplug ZON. MAAN EN HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild: j 4 juli 4,00 en 16,20; 5 juli 5,20 en 17,45; 6 juli 6,30 en 19,00; 7 juli 7,35 en 20,05. Aan het strand ongeveer een uur eer- i der hoog water. A.s. zaterdag zal „Die Haerlemsche Mu syckcamer" te Den Burg concerteren met medewerking van de bekende alt Aafje Heynis. „Die Haerlemsche Musyckcamer" is een amateurgezelschap, dat zich een uitstekende naam heeft verworven. Het gezelschap speelt vrijwel uitsluitend de in het gehoor liggende muziek van 17e en 18e eeuwse meesters. De faam van het orkest ligt vooral in het grote aantal bekwame solisten, dat het orkest aan zich heeft weten te ver binden. Zo vermeldt het programma naast het optreden van de vocaliste Aafje Heynis nog solo-partijen voor: twee fluiten; één cembalo en twee hobo's waardoor een zeer afwisselend program ma zal worden geboden. Het programma vermeldt werken van Telemann, Chris tian Ritter, Richter, Albinoni, Bach en Haydn. Het is altijd bijzonder boeiend om na te gaan, hoe een orkest, dat op Texel zal optreden, elders wordt beoordeeld. Wij hebben daartoe een greep gedaan uit een aantal ons ten dienste staande persrecensies en laten hieronder daar van een uittreksel volgen. In het najaar 1955 trad het orkest op in het cultuurcentrum „Stompe Toren" te Spaarnwoude. Ook hier werd de „Not- turno in C" van Haydn uitgevoerd. Het Haarlems Dagblad meende, dat het een genot was te luisteren naar het concer tante spel van de twee fluiten, de twee hoorns en het strijkorkest in dit Not- turno. „Het Vrije Volk" achtte het een feestelijke belevenis: zowel de hoboisten als de fluitisten bliezen hun partijen muzikaal zeer verantwoord. De „Nieuwe Haarlemmer" bewonder de in een ander concert het gracieuze spel van de claveciniste Gertrude Mac- laine. Een ander dagblad beschrijft de uit voering van het concert voor 2 hobo's en orkest van Albinoni, dat ook op Texel zal worden uitgevoerd. „Het feit dat dit orkest dit werk uit voert is feitelijk zeer buitengewoon. Goede hoboisten moet men met een kaarsje zoeken. Kaart komt er met twee en dan nog wel hoboisten „met een prachtige toon". „Trouw", tenslotte, noemt het spel van het orkest goed gedisciplineerd, goed doorvoeld en schoon van klank. Wij twijfelen' er niet aan, dat a.s. za terdag een groot aantal Texelaars en gasten zich een eigen mening over de kwaliteiten van het orkest en van de medewerkende solisten zal willen vor men. Kaarten zijn tegen betaling van f 1,50 vandaag nog verkrijgbaar te: De Cocksdorp, de heer W. R. H. Ran; Oudeschild: de heer Kleve, Den Hoorn: de heer C. E. Gottschal; Oosterend: de heer W. Renout; Voorts zijn kaarten tot en met zaterdag morgen verkrijgbaar te Den Burg en De Koog aan het VW-kantoor. (Publikatie van de Culturele Raad) HIERBOVEN ziet u een schets van het in aanbouw zijnde R.K. Tehuis voor Ouden van Dagen „Sint Jan", dat aan de Molenstraat te Den Burg verrijst. Volgend jaar omstreeks deze tijd hopen wij u de foto van het dan voltooide ge bouw te tonen. 39 Ouden van Dagen zullen er gehuisvest kunnen worden: er komen namelijk 31 1-persoons en 4 2- j persoonskamers. Wellicht zal menigeen opmerken, dat het aantal 2-persoonska- mers niet groot is, doch dit houdt ver band met toekomstplannen: zoals u weet bezit men ook een groot terrein aan de Noordzijde van de Hollewalsweg, waar destijds een complex paardenstallen werd gebouwd. Op dit terrein nu hoopt men te zijner tijd een aantal huisjes voor bejaarde echtparen te bouwen. Ook daarmee zal men ongetwijfeld in een behoefte voorzien, waar een mens van nature zo lang mogelijk onafhankelijk v/il blijven. De bouw van het volgend jaar in te wijden rusthuis vordert al behoorlijk. Een groot karwei was het maken van ie diverse kelderruimten, maar inmid dels is reeds een groot aantal binnen muren van de begane grond opgetrok ken, zodat men zich al enigszins een beeld kan vormen van de omvang van dit gebouw, dat met investering en al ruim vier ton zal gaan kosten. Wij vertelden u reeds in ons vorig nummer, dat Pastoor Persoon de eerste steen heeft gelegd. Aan de late kant zult u zeggen, maar wij moeten het leg gen van eerste stenen nu eenmaal blij ven zien als een symbool: ook als in fei te de eerste steen wordt gelegd - dus door de metselaar zelf - is er al zeer veel werk verricht, in dit geval door het comité en het dagelijks bestuur, be staande uit de heren Th. R. Hin, voor zitter, C. Merkx, secretaris en Jb. van Heerwaarden, penningmeester zal ons stellig op geen stukken na kunnen ver tellen hoeveel vergaderingen het reeds achter de rug had toen aannemer C. H. F. Duin de opdracht tot de bouw kon worden gegeven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1956 | | pagina 1