9- rocn wa in het harL, JEUK DDD Jeugdherberg Panorama bestaat 25 jaar TURKHM Friese beschuit w Kiest de zmnyde, kiest RANG wts/iapeuntf. pan demstê tan^ Vereniging Veilig Verkeer „Texel" J fEXELSEWCOURANT ?rt t me* Heyi ELE! Jist; nieu aat h aan vangi >en i geb een een ït, do word Leuwe ïsule; i radj i Lai ave N.V. v.h. Langeveld de Rooij chandel Drukkerij Bibliotheek Burg - Texel - Postbus 11 - Tel- 11 -ERDAG 7 JULI 1956 70e JAARGANG No. 7059 Verschijnt woensdags en zaterdaqs. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boeren! Bank Postgiro 652. - Abonn. pr. f 1,95 p kwart. 20 ct incasso. Adv- 8 ct p- mm de jeugdherberg staat open ït de kers, trekt er nu maar in ?n ev pij willen allen hopen, hij trekt naar ieders zin. iet pr|/ nu op, uit alle streken yg me jet drukke stadsgedruisch n inj :omt hier uw geest verfrissen hier, in ons „Trekkershuis" jds trekt Texel vreemde Trekkers self efier, trek nu Texel in, hier eens uw intrek nemen ie trek blijft vast er in en it schreef ons aller Huib de Rijme- in de Texelse Courant van 4 Juli De toenmalige herbergvader de J. Bakker (hij was vader tot 1950) kte zich op de eerste trekkers te angen. En ze kwamen! "JSS p zaterdag 18 juli 1931 weet de krant av?^ ïelden: „Dinsdag gebruikten 124 per- tn het middagmaal in de jeugdher- Het waren o.a. leerlingen van de rlemse Kweekschool. Er werd over- it door 64 van hen." september 1956, als de grootste sei- idrukte voorbij is, zal het 25-jarig aan van onze jeugdherberg tijdens speciaal weekend grootscheeps wor- gevierd. Dan hoopt men ook de ver plannen van de uitbreiding van het ;nt boer loc ;enov uik z n vi e kli et eer ter hangt :en iphal pakk ghed )uw te kunnen ontplooien. Toch wil- nen de feitelijke jubileumdatum niet laar laten passeren. En dus kwam sdagavond j.l. een klein gezelschap llig bijeen, waarbij namens het tselijk bestuur aanwezig waren de ;n G. Oskam, secretaris en de heer A. word ond( lt. besi :jes. in et, penningmeester. dekk srkri; ;en an t hog op fc heer Oskam vroeg zich in zijn toe- iak af wie hij nu eigenlijk moest ge- vensen, het gebouw, de herbergou- (het echtpaar Feldwisch) of stuk stuk iedere trekker die van „Pano- gebruik maakt. Spreker wees er dat de j.h. niet alleen zo maar een ikoop pension is, maar ook en vooral tehuis waar je sfeer en gemeenschap *eft. Vooral natuurlijk in de zomer, P j* ir ook 's winters. Denk aan de „Wie- lari nelvc t-Waar-Weekenden". [amens de plaatselijke beheerscom- npJ® sie werd de trekkers een spel aange- gede 5poe: 5, N HANDBAL MAAR VOLLEYBAL -nieuws in onze krant van woens- j.l. verwijst hen, die voor handbal :anal esse hebben, naar Bas van Beek „La- Dat adres is juist, maar niet de van sport. Bedoeld wordt hier vol- >al. Waarschijnlijk is daar ook in De Osdorp en omgeving belangstelling We willen nu even peilen in welke ig erdie ;n pc ghedi iat boel hanc e aul >e hoofdcommissaris van politie te h ihem geeft belanghebbende in over ling, alvorens zakelijke relaties aan gaan met de Handelsonderneming r Foina" gevestigd te Arnhem, Juliana- 92 (handel in corsetten e.d.) inlich- devo ;en in te winnen bij de afdeling Re- rche van zijn bureau, Bovenbeek- v iat 13 te Arnhem. e Of en- ?voej ius volleyballers, op naar Bas van OPGELET HOOGWATER TER REDE VAN OUDESCHILD heki (oogwater: 7 juli 7.35 en 20.05; 8 juli inisafi en 21.00; 9 juli 9.15 en 21.55; 10 ju- 10.00 en 22.50; 11 juli 10.45 en 23.30 juli 11.25 en 13 juli 0.15 en H 15; 14 juli 0.50 en 12.45. lmer ian het strand ongeveer een uur eer- vond hoog water. y lei °k fHM INTOCHT VAN DE BISSCHOP ^ftoim 200 man hebben woensdagavond Casino" genoten van de door de ama filmer W. Zijn, opgenomen smalfilm ir de intocht van de Bisschop. Prima, dere beelden, geprojecteerd op een "ot doek, en dat van een 8 m.m. film! éénmaal draaien bleef het niet, en bij de tweede projectie verliet nie- d de zaal. De minzaam wuivende schop, de hele ruiterstoet, de aan chtig dirigerende heer Vonk over zijn tfarecorps, alles vanuit de juiste hoek genomen. Ons compliment. Ook enke- natuur- en sportopnamen waren van helderheid. De heer Zijm gaat op zijn nieuwe hobby en de resultaten er dan ook naar haf k liet >rde en it s ku r ke 1 ite n lope klac ntee rhiet .an. *ewc ste lS V* ard» :n. vaar d >eiltj P t hö idsi ld) Vijf en twintig trekkers smulden op de jubileumdag van een slaatje, aardap pelen met groenten en „pudding met verrassing". Verschillende toepasselijke I speechjes werden afgestoken, ook door Duitse vrienden en in verschillende dia- I lecten. Zang en voordracht stonden uiter- aard mee op het zichzelf vormend pro gram. i(Ook de assistente Annie" wist zich meester van haar stem). Een der trekkers vertelde tijdens zijn tafelspeech dat hij eens, komende van de boot, het bordje dat in de richting jeugdherberg wees, was gevolgd en ten slotte in Den Hoorn terecht kwam. Ook fraai, natuurlijk, maar voor hem toch niet het goede adres. Vader Feldwisch wees op de eigen trekkersgids, waarin een duidelijke wegenkaartje staat. Niet temin zou het, dunkt ons, aanbeveling verdienen wat royaler met richtingbord jes te werken. Mogen wij besluiten met de wens en de overtuiging dat nog vele duizenden trekkers de weg naar onze prachtig gelegen jeugdherberg zullen weten te vinden. HANDELSREGISTER Deze week in het „Handelsregister on der „nieuwe vermeldingen": I - Jongerenvakantie-oord „De Zilver meeuw", Texel, De Koog, Min. Ruysweg hoek Californiëweg. Vakantiegelegen- heidbednjf. Eig. R. Kamstra. En onder wijzigingen: J. Mooy, Texel, Den Burg, Gravenstr. 21. Reparatie van- en handel in tracto ren en loontransportbedrijf. Uittr. Eig. J. Mooy. Bedrijf w.v. door C. Mooy on der eigen naam (H.V.). ER ZIJN DUIZENDEN. Nederland maakt zich op voor de va- cantie! De uittocht naar alle hoeken van Europa is reeds begonnen. Ook naar de helaas steeds schaarser wordende plek jes in eigen land. Werkend Nederland mag gedurende een kortere of langere tijd „nietsdoen als een deugd beschouwen", mag nieuwe krachten opdoen voor de taak, die daar na weer wacht. Het heeft er recht op. Ontegenzeglijk! Weet u wie ook recht hebben op een onbezorgde vacantie en deze moeten ont beren tenzij er op spontane wijze een oplossing komt? Het zijn de duizenden oorlogweesjes en de honderden lichamelijk gebrekkige kinderen, die de stichting „Het Vierde Prinsenkind" onder haar hoede heeft genomen. Deze stichting heeft sinds 1947 aan ruim 32.000 jeugdige oorlogsslachtoffers een onvergetelijke tijd kunnen bezorgen in vakantiekampen waarvoor de beste krachten uit de jeugdbeweging zich ge heel belangeloos hebben ingezet en ook nu weer willen inzetten. Hoe heeft iedere zomer de blijdschap geschitterd in de ogen van kinderen, die, gehandicapt als ze zijn naar het lichaam geen mogelijkheid hebben op vakantie te gaan zoals u. Hoe hebben hun pittige kampliedjes geklonken over de stille heide. Hoe in tens hebben ze genoten van 'de speur tochten, de vossenjachten in de donkere bossen! Iedere zomer werd het verblijf in het vakantiekamp van de stichting „Het Vierde Prinsenkind" tot een weergaloos festijn. Dit zouden ze moeten missen tenzij iedere gezonde, in het arbeidsproces op genomen Nederlander zijn hart laat spreken en vóór hij zelf er op uittrekt denkt aan de kinderen, lichamelijk soms ze zwaar getroffen, die ook hunkeren naar de vreugde, die een goed geleid vakantiekamp hun biedt. Laten we bij het opmaken van ons vakantiebudget een klein postje opvoe ren voor de lichamelijk getroffen jeugd, die zonder onze hulp thuis moet blijven. Laten we niet verzuimen een humane plicht te .vervullen en een postwissel zenden aan stichting „Het Vierde Prin senkind", Hof 13 zwart te Dordrecht. Het gironummer is 4 7 7 8 0 0. De bankrelatie: Rotterdamse Bank te Dordrecht. Duizenden kinderen, die het soms zo heel moeilijk hebben zullen u dankbaar zijn. ^05 Verkrijgbaar in diverse fijne vruchtensmaken. los a 32 cent per 100 gram en in rollen ci 17 cent. Let op de naam RANG op het be schermend omhulsel van elk „Rangetje" en op iedere rol GEEN SPREEKUUR Het spreekuur van burgemeester C. de Koning komt heden, zaterdag 7 juli, te vervallen. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER ELIAS (ingaande zaterdagavond 6 uur) BEDRIJFSVOETBAL De stand in de bedrijfsvoetbal-wed strijden is nu: resp. gespeeld, gew. gel. verl. punten, voor, tegen: Ruilverkaveling 1 1 0 0 2 52 Fa. Duin 1 1 0 0 2 4—2 PTT 1 1 0 0 2 3—2 Gemeente 1 0 0 1 0 23 Fa. Agter-Bakker 1 0 0 1 0 24 .Fa. Rab 1 0 0 1 0 2—5 Coop. 0 0 0 0 0 0—0 Dinsdagavond spelen de fa Duin tegen Ruilverkaveling 8.309.30 uur. En om 9.30 uur de fa. Rab tegen de Coop EX-PLEEGOUDERS VAN VLUCHTELINGEN KINDEREN ATTENTIE Verschillende Texelse gezinnen, die on langs vluchtelingen-kinderen te logeren hebben gehad, koesteren het plan in de vakantie weer een vluchtelingetje te la ten komen. Met het oog op een praktische organi satie bij het gezamenlijk afhalen uit Ol- denzaal, worden die gezinnen vriendelijk verzocht zich even te melden bij me vrouw de Koning, telefoon 55 te Den Burg. nOOl - ST6RK €N H€€L VOORDELIG LUNTER, Warmoesstraat 12, Den Bure „TEXELS JEUGD MUSICEERT" Zaterdag 14 juli a.s. zal in het kader van de VVV een vrolijke avond gegeven worden in het Park, onder motto „Texels jeugd musiceert". Uit alle windstreken komen de Texel se jongeren weer tezamen om voor u te spelen en dansen. Wat u zoal voorgeschoteld krijgt? Een orkest o.l.v. de heer J. Visser, bestaande uit 49 medewerkers: accordeons, mando lines, gitaren, een vrolijk kwartet voor de humoristische noot, kleine debutant- jes met de bekende tong uit de bekende mond, een mondorgelclub, kampvuur met hoela-hoela meisjes, rithmiek en re- vuedans olv. mevr. Dijkstra-Mulder. Achter de schermen wordt al ijverig gewerkt, door optredenden zelf, door mu ziekleraar en hulp en niet te vergeten door de moeders die kleedproblemen op lossen met hun dochters, etc. etc. Kortom het wordt een avond, waar iedereen spontaan en enthousiast mede werking aan verleent, zodat succes haast niet kan uitblijven. Vanzelfsprekend komen velen, zo niet alle mensen in het park luisteren. Toe gangsbewijzen a 0,50 zijn nu reeds bij de heer J. Visser, Warmocsstraat8, Den Burg, verkrijgbaar. A Vraag: Hoe wordt een zogenaamde „Auto snelweg" aangeduid? Wat betekent dit bord nog meer? Antwoordv De zogenaamde autosnelwegen in ons land worden aangeduid met ronde blau we borden, waarop in witte kleur een auto is afgebeeld. Dit bord heeft nog een uitgebreidere betekenis. Naast de betekenis, dat het alleen is toegestaan voor motorrijtuigen, duidt het aan, dat het verboden is voor motorrijtuigen (dus geen bromfietsen) die niet sneller mogen of kunnen rijden dan 20 km per uur (bijvoorbeeld landbouw- tractoren). Tevens duidt dit bord aan dat het voor gebruikers van deze weg ver boden is op de weg stil te staan of te keren. Het is dus aan voetgangers verboden, op deze wegen te komen en daar bijvoor beeld te staan liften. CONCERT „HAERLEMSCHE MUSYCKCAMER Belangstellenden worden eraan her innerd, dat hedenavond in de Neder lands Hervormde Kerk te Den Burg zal concerteren „Die Haerlemsche Musyc- kcamer", een uit 20 man bestaand ama teurgezelschap. Als gastsoliste zal mej. Aafje Heynis (alt) medewerken. Kaarten voor dit concert zijn a f 1,50 hedenmorgen nog verkrijgbaar op het VW-kantoor te De Koog en vandaag tot vanmiddag 6 uur aan het WV-kantoor te Den Burg. Ook aan de kerk zullen kaarten verkrijgbaar zijn. Voor jeugdi gen tot en met de leeftijd van 14 jaar zijn kaarten verkrijgbaar tegen de sterk gereduceerde prijs van f 0,50. i^Publikatie Culturele Raad) Niet krabben. De helder vloei bare D.D.D. kalmeert de Jeuk ln enkele seconden, doodt de «lekteklemen. zuivert en gre- neest tot diep ln de huidporiën. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN VLOEISTOF BALSEM DIENSTREGELING T.E.S.O. Op werkdagen: Van Texel: 5,20 7,40, 10,25, 13,00, 15,30, 18,05 Van Den Helder: 6,^0, 9,20, 11,40, 14,20, 16,45 19,35 Op Zon- en alg. erk. Chr. feestdagen: Van Texel: 7.40, 10,25, 16,00, 18,25 en om 20.30 van ljuli tot 26 augustus Van Den Helder: 9,20, 1130, 17,15, 19,30 en om 21.30 van 1 juli tot 26 augustus VERTROKKEN PERSONEN Martinus A. Langeveld van K 64 naar Rotterdam, Molenlaan297. Maartje C. Bakker van Oudeschild 190 naar Ensche de, van der Heijdenstr. 47. Willem de Jong van Kogerweg 34 naar Canada. Jo hanna C. M. Willemsen ev. Schuurman van Schilderend 64 naar Huissen, Hertog Karei van Gelrestraat 28. INGEKOMEN PERSONEN Cornelis J. Brans van Amsterdam, Stadhouderskade 9 naar 029. Jacob Ber kenbosch van Terschelling, de Ruiterstr. 9 naar Den Burg, Burgerhoutstraat 13. Margaretha M. Witte van Rijsbergen, Bredaseweg 42 naar E 120. Nicolaas J. van Baar van Delft, Oldulphusstraat 45 naar Julianastraat 8, Den Burg. Jannes Nieuwenhuis van Schagen, Laurierstraat 31 naar Wilhelminalaan 21, Den Burg. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL Van 29 juni tot en met 5 juli 1956: Geboren: Marijke en Hans z en d v Ja cob J. Westdorp en Grietje Boon. Afra Maria, dv Johannes P. Stoop en Geer- truida Blom. Arnold Gijsbertus Johan nes zv Cornelis W. Bakker en Geertrui- da J. den Blanken. Mathilda Cornelia dv Michel Witte en Adriana Kiljan. Wietze zv Jarich van der Veen en Neeltje Postma. Cornelis Pieter Maria Antonius zv Jacob Witte en Wilhelmina M. Moorman. August Jan zv Jacob Slikker en Pietertje N. Zijp. Ondertrouwd: Adrianus C. Hin en Geertruida M. Hoogenbosch. Klaas Sta pel en Aafke W. de Vries. Dirk Krijnen en Tnjntje A. Baijs. Jan Drijver en Trijntje Eelman. Getrouwd: Harmen van Dijk en Maria P. Riteco. Overleden: Hendrik Bakker, oud 82 j. CULTURELE RAAD Zaterdag 7 juli Den Burg, Ned. Herv. kerk, concert door de „Haerlemse Musyckcamer" met mede werking van de gastsoliste Aafje Heynis. Maandag 9 juli De Koog, openluchtfilmavond Ameri kaanse voorlichtingsdienst. Dinsdag 10 juli De Koog, Badhotel, 20,15 u. bridge-drive Oosterend, openluchtfilmavond Ameri kaanse voorlichtingsdienst. Woensdag 11 juli Den Burg, openluchtfilmavond Ameri kaanse voorlichtingsdienst. Donderdag, 12 juli Den Burg, Oranjeboom, Toneelvereni ging ,Het Masker' voert op het stuk ,.Haar andere man". Den Burg, Gemt. sportveld voetbalwed strijd Texel-combinatie De Mok om de Kapt. Meerdinkbeker. Den Hoorn, openluchtfilmavond Ameri kaanse voorlichtingsdienst. Vrijdag 13 juli Den Burg, Oranjeboom, Texelfilm De Cocksdorp, openluchtfilmavond Ame rikaanse voorlichtingsdienst. Zaterdag 14 juli Den Burg, Park, Texels Jeugd musiceert o.l.v. de heer J. Visser. Oosterend, Sportveld, demonstratie gym nastiekvereniging Oosterend. DE BESTRIJDING VAN DE ZILVERMEEUW WORDT VOORTGEZET Nederland staat bekend als één van de vogelrijkste landen in Europa. Dit is stellig niet in de laatste plaats te dan ken aan het vele, dat wij voor onze vo gels over hebben. Vogels zijn niet alleen nuttig, zij vormen voor de mens ook een bron van levensvreugde. Tot deze uit spraak kwam dr. M. F. Mörzer Bruins, bioloog bij het Staatsbosbeheer, in een onlangs onder verantwoordelijkheid van de Afdeling Voorlichting van het Minis terie van Landbouw gehouden radio- causerie in de regeringsrubriek „Verkla ring en Toelichting". Er komen in onze fauna echter vogel soorten voor, die door hun natuurlijke eigenschappen een gevaar vormen voor de vogelstand in het algemeen. Tegen deze vogelsoorten moet de mens, hoe on gaarne ook, beperkende maatregelen treffen. Als voorbeeld hiervan noemde spreker de zilvermeeuwen, één van de mooiste en interessantste vogels, die echter door hun roofzuchtige aard zeer veel schade aan de vogelstand berokke nen. Deze vogelsoort heeft zich hier in de dertiger jaren tot 120.000 exemplaren uitgebreid, terwijl 40.000 als een verant woord aantal wordt beschouwd. Deze uitbreiding heeft voor de vogelstand ernstige gevolgen gehad. Eieren en jonge vogels vallen in toenemende mate aan de roofzucht van de zilvermeeuw ten offer, die zich daarnaast voedt met mos selen, kokkels en krabben. Zelfs jonge bergeenden, sterns, tureluurs, kieviten enz. werden niet ontzien. Met de wetenschap voor ogen, dat van de vogelstand langs onze kust weinig zou overblijven als er niets tegen de zilver meeuw werd gedaan, is sedert 1939 als tegenmaatregel de zilvermeeuwstand in een aantal broedkolonies beperkt door het rapen van de eieren van de zilver meeuwen, terwijl verder werd overge gaan tot het plaatselijk doden door af schot en vergif (strychine) van volwas sen meeuwen. Deze bestrijding op be perkte schaal gaf echter geen afdoende resultaten, zodat in 1954 door de Com missie voor Faunabescherming van de voorlopige Natuurbeschermingsraad werd besloten de zilvermeeuwbevolking, die zeker twee keer te hoog was, op onge veer 10.000 broedparen terug te brengen door ieder jaar het aantal nakomelingen, bijvoorbeeld door het schudden van de eieren, te beperken. Onder leiding van de Afdeling Natuurbescherming van het Staatsbosbeheer is in 1954 en 1955 aan dit plan voor een groot deel uitvoering gegeven. De bestrijding zal in de komen de maanden worden voortgezet. Dank zij de reeds toegezegde medewerking van alle beheerders van zilvermeeuwkolonies zal het mogelijk zijn het aantal zilver meeuwen in het vervolg binnen de per ken te houden. WERELDKAMPIOENSCHAP PLOEGEN Thans Oxford strijdperk De Britse Ploeg Vereniging en de Wereld Ploeg Organisatie te Londen ma ken bekend, dat de wedstrijd om het wereldkampioenschap 1956 op 11 en 12 oktober te Shillingford (12 mijl van Oxford) zal worden gehouden. Op 10 ok tober wordt om het Britse kampioen schap geploegd. Voor de wereldkam pioen wordt de gouden ploeg beschikbaar gesteld. Deze trofee is een door het Esso- concern aangeboden schaalmodel van een 18de eeuwse ploeg met de inscriptie „Pax Arva Colat" - „Vrede beploege de landerijen". Het vorige jaar werd Hugh Barr ut Noord-Ierland wereldkampioen te Oslo. De grond, waarop dit jaar de wedstrijd zal worden georganiseerd, is te vergelij ken met lichte zavel (alluviale grond van het Thames-bassin). De Nederlandse voorwedstrijden zullen donderdag 26 juli 1956 in de Noordoost polder worden gehouden. Hieraan zullen deelnemen vijf leden van iedere platte landsjongerenorganisatie alsmede twee afgevaardigden van elke landarbeiders organisatie. Belangstellenden kunnen zich voor in lichtingen wenden tot de heer A. Hart man, secretaris van het Ploeg Comité Nederland, Herensingel 20, Groningen, tel. 32794. HALVE EEUW GELEDEN Uit de Texelaar van 28 juni 1906: Uit een gerucht dat ons ter ore kwam zouden wij moeten afleiden, dat plannen in gedachte zijn om te De Koog enige huizen te bouwen, dit zou dan uitgaan van een maatschappij van elders; het vermoeden is echter nog zeer vaag en eist wel wat betere gegevens voor vaste vorm. Oudeschild. Onze plaatsgenoot, de heer W Slaman, die reeds zoveel succes had met zijn eerste broedmachine, heeft nu een tweede exemplaar vervaardigd, dat blijkbaar nog volkomener is. Bij de eerste proefneming althans met 89 eieren zijn niet minder dan 83 flinke kuikens uitgekomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1956 | | pagina 1