Cjrocn '/wartsjexels in het ÉöMlIl DDi IIURKffM RUROL i Tip-Top-Taptoe IVOROL: De Tandpasta van standing Huidgenezing fCtestdeZon&yde, kiest PANG vetsnaperituy van demste zaney I I Gemaarde vakman i i Bu iTERDAG 21 JULI 1956 rEXELSE 70e JAARGANG No. 7063 COURANT iqave N.V. v.b. Langeveld de Rooij ekhandel Drukkerij Bibliotheek Burg - Texel - Postbus 11 - Tel 11 ch N re mden irtall en-, van ijn 1 w; ïrd. ster VEE LANDINGSVAARTUIGEN van de Mok doorkliefden woensdaqmiddaq op volle kracht het Marsdiep met een aa inig qebruikelijke bemanninq.- Het was het qezelschap A.V .R.O-artisten, dot 's avonds in het Park te Den Burq de ïTop-Taptoe feestavond zou komen verzorqen. Het weer tijdens de overtocht was bijzonder fraai, weiniq wind en scheen een heerlijk zomerzonnetje. Zeeziekte kwam dan ook niet voor. In Oudeschild werd het hele qezelschap, ilaande uit The Skymasters met hun diriqent Bep Rowold en de vocalisten Annie Plevier en Karei v-dVelden, de >na Moeria Minstreels, de Pico's, de charmante Silvera's (zanq) en Maria Zamorra met trucs naar Den Burq ver- l, waar noq even vluq qerepeteerd werd. Ook werd noq een bezoek afqestoken in het kamp de MokOver de erheen werden talloze qrapjes qemaakt. Het valt dan ook lanq niet mee in een qrote vrachtwaqen de Mok met a noq redelijk compleet lichaam te bereiken! - gebee de, n en ing e eid, r-spei :erpol ond. [en of 1 in .25 t: 21, 12. dec< et h is gele 10) igen van stzej itgift n lok eerst n één ;n zlsj afdr 1 LEI boen bij zws >rand één i Ovi Jtrec land >rand 00.90! veroo r; tw ekom or sli •moed én do vonk ?n d< én d< n t br« iamht len •g ebelde )ver het algemeen worden deze avon- uitsluitend voor de Nederlandse v ïjdkraehten georganiseerd. Zoals ech- op Texel gebruikelijk geworden, werd 1 ensdag ook het publiek toegelaten, al omdat het aantal op de Mok „lig- ïde" mannen niet zo groot is. )ns Texelse openluchttheater was eiensdagavond prima bezet. Héél goed de vakantievierende jeugd vertegen- rdigd. De naam ,,The Skymasters" kennelijk duizenden jongelieden in weging. En ze brachten dan ook weer vlot stukje muziek met verscheidene de populairste nummers. De jeugd "le en wiegde heen en weer, ver- lillende ouderen werd het, vooral aan slot, echt een beetje te machtig. Tja, moet ervan houden. De Silvera's had succes. Toen het in een liedje aan- ram op het uitdelen van een tiental ijes, waren daar natuurlijk direct een marine jongens voor te porren en de inde van het tweetal zangeresjes liet dan ook niet kennen, lonferencier Han Bakker breide de nmers met een paar nieuwe en oude ippen aardig aan elkaar. Houdt U van zang van Maria Zamorra? Wij niet. n behoorlijk deel van het publiek was niet met ons eens, v/ant er kwamen g heel wat handen op elkaar, en niet iter uit beleefdheid, dachten we. Het ordeonspel van de populaire Pico's is van hartveroverende vlotheid; het bliek vormde een machtig koor. .\1 met al een avond, met het succes arvan de organisatoren, dokter Dik n de Mok en de heer Boelhouwer, if van de marine ontspanningsdienst, ;er dan tevreden mogen zijn. PASSAGIER WERD ONWEL Maandag is een passagier van „De Dageraad" die om 9,20 uur uit Den Hel der was vertrokken op de boot onwel geworden. Bij aankomst op Texel was spoedig geneeskundige hulp aanwezig, daar dokter Elias juist op de haven was. Hij achtte overbrenging naar het zie kenhuis noodzakelijk, zodat de patiënt met de volgende boot per ziekenauto teruggegaan is'. Een en ander gaf plm. 20 minuten vertraging. Krabben en peuteren maakt de Hllïfl* kwaal steeds erger. De helder vloeibare D.D.D. dringt diep ln UilSIaG de Poriën door. doodt de zlekte- kiemen en geneest de huid. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN VLOEISTOF BALSEM ZEEP MOEDERS OPGELET! Voorlopig vinden er geen inentingen plaats. Wegens vakantie wordt er geen con sultatiebureau gehouden. BEEN GEBROKEN Woensdagnacht heeft „De Dageraad" een extra reis moeten maken met een jongetje van De Cocksdorp, die met i slootje springen zijn been gebroken had. Hu id zuiverheid - Huidgezondheid uistjes verdrogen door Purol-poeder TENTOONSTELLING HANDENARBEID om* Saterdag j.l. werd in de o.l. school te ideschild een tentoonstelling gehouden n de werkstukjes die de kinderen tij- ns de handenarbeidlessen hadden ver- ardigd. |ae Apr waren heel leuke dingen te zien te kopen en er werd dan ook een druk iruik van gemaakt. Het resultaat was 3 m 90,ten bate van de schoolreis- ikas. Toch zou het wel goed zijn ge- -ei B« est? wanneer aan een en ander wat de ba %T publiciteit was gegeven, i Anti vroi bet v •oep. bij, ater dr, Iet V ?ten ;bben in ad san) I en d in t en en wat et t« ZON. MAAN EN HOOG WATER £e De zon komt 22 juli op om 4.49 uur en at onder om 8.47 uur. .Maan: 22 juli V.M.; 30 juli L.K. Hoog water ter rede van Oudeschild: r juli 7,35 en 20.00; 22 juli 8,10 en 20,40; juli 8,40 en 21,15; 24 juli 9,10 en 21,50; juli 9,40 en 22,20; 26 juli 10,05 en ,50; 27 juli 10,35 en 23,20; 28 juli 11,05 23,50. Aan het strand ongeveer een uur eer- r hoog water. DE HEER BRONS BEVORDERD TOT HOOFDCOMMIES De heer J. M. Brons uit Den Burg, die op ons gemeentehuis als commies werk zaam is, is bevorderd tot hoofdcommies ter secretarie van Enschede. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER SCHALKWIJK (ingaande zaterdagavond 6 uur) CULTURELE RAAD Zaterdag 21 juli Den Hoorn, Dorpshuis, 15.30 uur bonte kindermiddag, 20 uur attracties voor jong en oud. Den Burg, Park, 20.15 uur Optreden or kest „De Hooischelf" uit Haarlem met Tiroler en boerenkapel. Zondag 22 juli De Koog, Optreden orkest „De Hooi schelf" uit Haarlem met Tiroler en boe renkapel. Maandag 23 juli Den Burg, „Casino", filmvoorstelling „Tot vijf over twaalf". Dinsdag 24 juli De Cocksdorp strandfeest. Den Burg, „Casino", filmvoorstelling „Tot vijf over twaalf". Den Burg, Hotel Texel, bridgedrive. Donderdag 26 juli Den Burg, „Oranjeboom", Toneelver. „Klein Toneel" voert op „Een huis vol herrie". Vrijdag 27 juli Den Burg, „Oranjeboom", 20 en 21,30 u. „Texelfilm". Zaterdag 28 juli Den Burg, Park, optreden Culemborgse boerenkapel „Bont en Blauw". S.V. Texel Zondagavond om half zes speelt Texel tegen Succes om de Ned. Voetbal beker op het terrein van de Texelse Boys. Verkrijgbaar in diverse fijne vruchtensmaken. los 32 cent per 100 gram en in rollen 17 cent Let op de naam RANG op het be schermend omhulsel van elk „Rangetje" en op iedere rol. tv TWEE SNELLE TEXELAARS Dirk Eelman en Jaap Zuidewind, per soonlijke leden van de Kon. Nederl. Athletiekunie (K.N.A.U.) hebben te Am sterdam meegedaan aan het kampioen schap van Noordholland op het nummer hardlopen over 3000 meter. Ze hebben het er zeker niet slecht afgebracht, want ze werden resp. 9de en 10de. Rijst de vraag hoe deze knapen het met hun training opgeknapt hebben. Texel heeft immers geen atletiekver eniging. Dirk en Jaap hebben het dan ook inderdaad geheel op eigen houtje uitgedokterd, en het is wel zeker dat ze tot betere prestaties in staat geweest zouden zijn, als ze onder deskundige lei ding hadden kunnen trainen. Wij zouden werkelijk niet willen be weren dat er op Texel nog niet genoeg verenigingen zijn, maar het zou mis schien de moeite waard zijn eens te on derzoeken of het sportonderdeel athle- tiek met wat meer aandacht verdient. Wie ziet hier brood in? OUDE TESO-STEIGER TE DEN HELDER OPGERUIMD Palen van elf meter door bok van Rijkswerf gelicht De dertigtons bok van de Rijkswerf te Den Helder heeft dinsdag, daartoe ge charterd door de fa. Hakkers uit Wer kendam, de zware meerpalen van de oude TESO-steiger opgeruimd. Dit was een spektakulair onderdeel van een om vangrijk karwei, dat het havenhoofd voor het terras „Lands End" een heel ander aanzien zal geven. Het driehoekige stuk vaste wal tussen de nieuwe TESO- steigers en het Wierhoofd gaat verdwij nen om plaats te maken voor een bazalt- glooiing, met een enkel steigertje, waar aan bijvoorbeeld de „Voorwaarts" van de TESO zal kunnen afmeren. Het hefvermogen van de drijvende bok „Y 8684" moest er volledig aan te pas komen om de diep in de havenbodem geheide meerpalen te lichten. De dikke stalen tros, om de kop van de paal ge slagen, spande zich en deed de bok voor over duiken in het havenwater. Het scheelde een decimeter, of het dek zou onder zijn gelopen, maar op het juiste moment gaf de vierkante paal mee, als een reusachtige kies, die met vaste hand uit een stevige kaak werd losgetrokken. „Dat is een knaap van elf meter" zei uitvoerder A. Visser van de fa. Hakkers, die meer palen heeft moeten opruimen dan men aanvankelijk verwachtte. Bij het verwijderen van de bestaande steiger kwam namelijk nog een restant van een veel oudere steiger bloot. Ettelijke do zijnen hoogbejaarde balken, sommige half vermolmd, moesten uit de bodem worden getrokken. Er waren palen bij van meer dan honderd jaar oud. De grote meerpalen van de oude TESO- steiger dateren van later datum. Zij werden pas in de na-oorlogse jaren aan gebracht. Toch konden we ons verbazen over de gave toestand, waarin het ge teerde gedeelte, dat in de havenbodem had gerust, verkeerde. Er gaan nog wel verscheidene dagen heen, aleer de laatste resten van de steigers zijn verwijderd. Dan zal ook het veerhuis van de TESO moeten verdwij nen. Het resterende gedeelte van het terrein wordt in zoverre opgehoogd dat een behoorlijke aansluiting op de haven- dijk en de waterkering wordt verkregen. De nieuwe glooiing zal een rechte ver binding vormen tussen de veerstoepen van de TESO en het Wierhoofd. Men hoopt het karwei eind september, begin oktober, gereed te hebben. (Helderse Crt.) BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 13 tot en met 19 juni 1956 Geboren: Constance Hedwig, dv Fred Standaart en Hendrika Bijl; Petrus Jo hannes. zv Willem Gieles en Hetty de Ruiter; Jeannette Berendine, dv Hendrik de Boer en Christina M. C. van Donse laar; Marinus Gerard, zv Meindert Hoep en Geertuida van Boven; Akke, dv Dirk Terpstra en Cornelia Spierings, Paulus, zv Maarten Kuiper en Antje Bruijn; Petrus Cornelis, zv Cornelis van Beek en Johanna M. M Jannes; Klazina, dv Jan J. Verseput en Jacoba Huurman. Ondertrouwd: Adrianus D. Blok van der Velden en Hanna Breur. Getrouwd- Cornelis A. Driesse en Trijntje J. Timmer. Overleden: Marretje Kievit, oud 91 jr., wv Dros; Hendrik C Schagen, oud 9 maanden; Bertus Coevert, oud 62 jaar. INGEKOMEN PERSONEN Gerbrand Boogaard, van Vlissingen, Cal- lenfelsstraat 9 naar De Koog 61; Berend Koning, van Enkhuizen, Venuslaan 83, naar Oosterend, Kerkplein 7. ZOEKT U MOOIE VLOERBEDEKKING GORDIJNEN OF LOPERS LUNTER, Warmoesstraat 12, Den Burg PROTESTANTSE KERKDIENSTEN Zondag 22 juli 1956 HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur Ds. Van Reijendam De Cocksdorp 10 uur Ds. Soesan Den Hoorn 10 uur Ds. Van Rhijn Extra collecte restauratiefonds 7,30 uur n.m. Ds. Buskes Extra collecte restauratiefonds De Koog 8 uur Ds. W. A. Soesan 9,30 uur Ds. Waardenburg Jr. 9,30 uur i(jeugdhuis) kinderdienst (5 tot 12 jaar) 20 uur Ds. C. H. Lindijer, jeugddienst De Waal 11 uur Ds. Waardenburg Jr. Jeugddienst Oosterend 11 uur Ds. Riemens, uit Zeist Extra collecte voor de kerkvoogdij Oudeschild 9,30 uur Ds. Riemens, Zeist GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 uur Ds. H. J. Heynen van Oude en Nieuwe Bildtzijl 19,30 uur Ds. H. J. Heynen Oosterend 10 en 3 uur Ds. Scholten GEREF. KERK (onderh. art. 31, K.O.) in de Doopsgezinde kerk te De Koog 15.00 en 19.30 uur Dienst. GEREFORMEERDE GEMEENTE Oosterend 10 en 3 uur Dienst in het Gebouw voor Chr. Belangen. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Oosterend 19,30 uur Ds. Van der Zwaag Extra collecte Doopsgez. Vredesgroep De Koog 10 uur Ds. Van der Zwaag ONTSPANNING IN DE KOOG (Ingezonden) In het artikel over De Koog in Uw blad van 14 juli j.l. wordt de opmerking gemaakt dat een van de problemen is, hoe men de badgasten moet amuseren. Inderdaad is dit een zeer belangrijk pro bleem en al zal ieder gaarne zelf bepa len hoe de vakantie zal worden doorge bracht, toch is het geven van enige rich ting zeker gewenst. Op de boot heb ik als veeljarige bezoeker van Texel meer malen bemerkt, dat eventuele tips van een ingewijde zeer op prijs worden ge steld. Want niet elke vreemdeling leest de Texelaar en wordt op de hoogte ge steld van het programma, dat in het bij zonder voor de vreemdelingen in elkaar wordt gezet. Ik kan mij niet aan de in druk onttrekken, dat bij dit programma Verschijnt woensdags en zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl- Bank- Postgiro 652- - Abonn. pr. f 1,95 p kwart, -f 20 ct incasso. Adv- 8 ct p- mm UITVOERING O.L. SCHOOL OUDESCHILD In het Eigen Gebouw te Oudeschild werd voor de tweede maal een uitvoe ring van de o.l. school gegeven, ditmaal door de leerlingen van de 6e en 7e klasse. De avond werd geopend door de voor zitter van de Oudercommissie, de heer J. S. Dros. Deze avonden worden geor ganiseerd ten bate van de schoolreisjes- kas, waarvoor veel geld nodig is. De schoolreisjes zijn inmiddels alle achter de rug en uitstekend geslaagd dank zij de zorgen van het onderwijzend perso neel en vele anderen, aldus de heer Dros. Hierop kreeg de jeugd het woord met het sprookje „Ali ben Hassan". Het be gin was al zeer leuk. De medespelenden kwamen zich eerst stuk voor stuk voor stellen. De Sultan (Marius van Boven), de Prinses (Tine Zuidewind), de Hofdame (Elly Oostra), de werkmeisjes (Gerda Sleutel en Lidy Keijser), Ali ben Hassan (Martien de Vries) en zijn helpers i(Jan Kooger, Joop Eelman en Sjoukje Dijker), de ministers (Kees Bakker en Peter Witte), de Lakeien (Jelle v.d. Meer en Piet de Wit) en tenslotte de hofkleerma- ker en tovenaar (Evert Bays). De korte inhoud van het stuk is als volgt: Ali ben Hassan was een rover hoofdman, die met enkele trawanten het bos in de omgeving van het paleis van de sltan onveilig maakte en ieder uit plunderde, die in zijn buurt kwam. De sultan maakt zich daarover veel zorgen maar nog meer over het parelsnoer, dat zijn dochter gekregen heeft van de prins, waarmee ze gaat trouwen. Natuurlijk krijgen de rovers ook het parelsnoer te pakken en dan is ieder de wanhoop nabij. De sultan laat zich voor lichten door een tweetal ministers, maar alle raadgevingen zijn niet even prak tisch. Tenslotte wordt tot een list beslo ten om de rovers naar het paleis te lok ken met behulp van een vermomde hof dame. De list gelukt en de rovers worden gevangen genomen, waarvan het de to venaar gelukt om ook het parelsnoer weer te voorschijn te brengen. Het publiek heeft zich kostelijk ver maakt om het leuke spel van de jongens en meisjes. De heer Dros kon dan ook met ge noegen constateren dat de aanwezigen een genoegelijke avond gehad hadden. Hij hoopte dat dit een aansporing zou zijn voor ouders en andere belangstel lenden om dinsdag 24 juli in grote ge tale aanwezig te zijn als de 4e en 5e klas zal optreden. We hopen dat het Eigen Gebouw dan te klein is, aldus de heer Dros. De traditionele verloting leverde nog een behoorlijk bedrag voor de reiskas op. teveel wordt geteerd op de afgelopen ja ren. Er wordt te weinig activiteit van de vakantiegangers verlangd en lang niet iedereen zal zijn meestal korte vakantie luierend doorbrengen. De enige actie zou ik nog willen noemen het strandfeest aan De Koog en de wekelijkse strijd om de man of de vrouw te Den Hoorn en, zo U wilt, de bridge-drives. Wanneer ik dan elders in Uw blad lees, dat ongeveer zestig procent van de naar Texel komende toeristen inwoners van Amsterdam - dus de grote stad - zijn, verwonder ik mij erover, dat aan die stadsmensen niet een programma wordt geboden dat zij in hun woonplaats nu eenmaal niet kunnen beleven. Reeds eerder heb ik in Uw blad erop gewezen van hoeveel belang het is de mensen uit de stad te laten kennisma ken met hetgeen er op het platteland te koop is. De scholen staan nu leeg tot september en welk een prachtige gele genheid bieden de lokalen voor het hou den van een causerie over de landbouw of de veeteelt. Er zullen maar heel wei nig stadsmensen zijn die weten hoe het op zo'n bedrijf toegaat. Na al het ge hoorde en mogelijk geziene (b.v. een be zoek aan een boerderij en de melkfa briek o.a.) zullen zij iets meenemen hier van en waardering hebben voor het platteland. Ik denk ook aan het maken van een wandeltocht of fietstocht door mooie plekjes van Texel, waarbij ik zou willen noemen de landweggetjes met zijn prachtige vergezichten. Ik zou daar bij nog verzuimen het Staatsbosbeheer te vermelden waarover ook nog heel wat te vertellen valt en niet te vergeten de vogelwereld waarom Texel zo bekend is. De tijd van voorbereiding voor dit sei zoen is nu te kort, maar een vraag aan de vakantiegangers of zij voor excursies e.d. iets gevoelen zou reeds belangrijke gegevens kunnen opleveren voor het eventueel samenstellen voor 1957. U dankend voor de plaatsruimte, A. J. G. Friese beschuit U proeft de verse eieren

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1956 | | pagina 1