Cjroen '2u>artsjexels in het harL. 5* soep MAGGI Hieuw! Verrukkelijk! i Ui t, F.N 'ante iï Strandgeneugten Vereniging Veilig Verkeer „Texel" Een vrolijke avond in het zomerseizoen Is dit ook een vakantieganger op Texel? met STUKJES RUNDVLEES! Proef ze SDAG 25 JULI 1956 EXELSE 70e JAARGANG No. 7064 COURANT zo n Cent ive N.V. v.h. Langeveld de Rooij handel Drukkerij Bibliotheek Burg - Texel - Postbus 11 - Tel- 11 Verschijnt woensdags en zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl Bank Postgiro 652- - Abonn. pr. f 1,95 p kwart, -f 20 ct incasso. Adv- 8 ct p- mm :t te was- wir TOPDRUKTE is aanqebroken, dai laat zich met bovenstaand plaatje wel dijk illustreren: het is de parkeerplaatsvoor rijwielen bij het TESO- <iw in Oudeschild- e ruimte is te klein geworden", zeggen de TESO-mensen. „Onze haven is dn", horen we van alle kanten- „De parkeerruimte (voor auto's) is veel te zegt de politie. Te klein, te klein, alles is te klein. Wilt U een beter s dat het verkeer naar en op Texel hand over hand toeneemt? was me de dag weer wel, jongstleden zaterdag! De TESO-boten voeren aan met de regelmaat van een klok. Alles ging prachtig vlot in z'n werk rt is onder de gegeven omstandigheden een compliment waard. ERIJDIPLOMA'S UITGEREIKT een der lokalen van de Helderse irtschool heeft zaterdagmorgen de iuder van Onderwijs, de heer J. an, aan twaalf leerlingen, die op vaartschool de cursus „Visserij volgden, de diploma's uitgereikt, zijn felicitatie-woord tot de aanwe- luders en de leerlingen, zei de heer man het een verheugend verschijn- vinden, dat thans een technische ling tot visserman mogelijk is. >aar zien ook zeer veel ouders de ak van een dergelijke opleiding ^leraren en de heer Middendorp, di- ir van de zeevaartschool, bracht hij voor de bijzondere wijze waarop leze leerlingen de verschillende in zijn onderwezen, gemeente Den Helder stelde voor ee beste leerlingen twee boeken ikbaar. Ook de leerkrachten van isserijschool zorgden voor twee ische boekwerken. Na afloop zei er ouders namens de leerlingen Tot de geslaagden behoren: oersma, Oudeschild, F. Krijnen, •child, D. de Vries, Oudeschild, J. Vries, Oudeschild en J. Zuide- Kerkeplaats, Oudeschild. ea stram ier - din daar? Kruschen - v pijnen verdwijnen. Ie gevallen van rheumatische pijnen ons wisselvallig klimaat de schuld, veeleer is de oorzaak ook: onzuiver jeen die een bloedzuiverende kuur Kruschen begint, ondervindt al na tijd de weldadige gevolgen daar- Naarmate Kruschen de wat traag •den bloedzuiverende organen op normale kracht brengt, gaat )loed sneller stromen. Onzuiver- daarin krijgen geen kans meer, ze worden langs natuurlijke weg oerd. En daarmede de oorzaak van heumatische pijn. t! DIENSTPLICHT Uitspraken inzake vrijstelling Burgemeester van Texel brengt gemene kennis, dat de Minister van omtrent vrijstelling van dienst oon dienstplichtige de volgende raken heeft gedaan: IJkema, lichting 1957. ingang van 1 september 1956 vrij- ig van dienst als gewoon dienst ige wegens aanwezigheid van een ider geval, zulks voor de duur van verblijf in Australië, bij beschik- van 18 juli 1956 no. 752332. !en elke omtrent vrijstelling ie uitspraak kan iedere belang de uiterlijk de tiende dag na dag waarop de uitspraak ter nene kennis is gebracht, in be komen. Indien de ingeschrevene, de uitspraak geldt, buiten Neder- verblijft, kan, voor zover het door in te stellen beroep betreft, met schrijding van de termijn van tien n genoegen worden genomen. Zo- omtrent zodanige overschrijding beslissing is genomen, wordt de 'raak na het verloop van de termijn ben dagen als onherroepelijk be- 'üwd. tot Hare Majesteit de Koningin te ten beroepschrift moet met redenen 'ked zijn en worden ingeleverd op 1" Militaire zaken van de secretarie de- 'emeente. 20 juli 1956: De Burgemeester voornoemd. C. DE KONING GESLAAGD De heer D. J. Bruin, Hogerstraat te Den Burg deed te Enschede met gunstig gevolg examen voor het diploma Duitse Handelscorrespondentie. GESLAAGD EN BENOEMD De heer J. W Dekker, Stenenplaats te Den Burg slaagde te Amsterdam voor het diploma Duitse Handelscorrespon dentie; hij kan z'n opgedane kennis direct ten nutte maken op ons V.V.V.-bureau te Den Burg, waar de heer Dekker per 15 augustus zal komen te werken als boekhouder-correspondent. AARDAPPELROOIDEMONSTRATIE IN POLDER EENDRACHT Het toenemend gebrek aan arbeids krachten noodzaakt de landbouwers steeds meer tot het uitvoeren der werk zaamheden met behulp van machines, die een grote arbeidsbesparing geven. In dit licht moet ook de aardappelrooide- monstratie worden gezien, die op woens dag 1 augustus a.s. wordt gehouden op het bedrijf van dee heer Th. M. J. Rutten in polder Eendracht. Deze demonstratie wordt georgani seerd door het Landbouwschap, de Rijks- landbouwvoorlichtingsdienst te Schagen en de Vereniging voor Bedrijfsvoorlich ting voor de Landbouw op Texel. Aan de demonstratie zal uitsluitend worden deelgenomen door zgn. zakkenrooiers, die dus het product uit de grond in de zak leveren. Waarschijnlijk zullen vijf verschillende machines aanwezig zijn. In de voormiddag zal het werk van de machines worden beoordeeld door een jury van vijf personen, in de namiddag is iedereen in de gelegenheid om de machines te zien werken en het werk te beoordelen. Na afloop van de demonstra tie zal door één der leden van de jury een deskundige beschouwing over het werk van de diverse machines worden gegeven, waarbij men gebruik hoopt te maken van een geluidsinstallatie. C-. v. Gr. GETUIGSCHRIFTEN LANDBOUYVHUISHOUDSCIIOOL UITGEREIKT Het getuigschrift voor de 2-jarige pri maire opleiding van de Landbouwhuis- houdschool te Den Burg, werd uitgereikt aan: Marrie Bakker, Den Hoorn; Emma Bak ker, Den Hoorn; Ria Bakker, De Westen; Irene Brugmans, Den Burg; Cobi de Bloois, Den Burg; Vrome Gieles, Den Burg; Nellie van Heerwaarden, De Waal; Nel van Heerwaarden, Den Burg; Gre- tha Hin, Den Burg, Nellie Hopman, On- geren; Rie Moor, Den Burg; Ireentje Roeper, Akenbuurt; Annegriet Witte, Den Burg; Nellie Witte, Den Burg; Thea Witte, De Koog; Dorie Bakker, Oude schild; Jannie Beyert, Oosterend; Ina de Geest, De Cocksdorp; Lina de Graaf, De Cocksdorn; Dineke Gulmans, Den Burg; Trudie Kikkert. Eierland; Marrie Kui per, Oost; Ellie Schagen, Oudeschild; Josien Schagen, Oudeschild; Hannie Stark, Oosterend; Grietje Timmer, Oos terend; Grietje Troost, Vuurtoren; Rina v.d. Vis, Oosterend; Ina Westdorp, Ou deschild. Het getuigschrift voor „Assistente in de Huishouding" aan; Anneke Bakker, Den Burg; Floor de Coninck, Den Burg; Irene Eelman, De Koog; Truus Jongedijk, Den Burg, Nel Koorn, De Dennen; Marianne van Mal- degem, Oudeschild; Hennie Mosk, Oos terend; Tinie de Ridder, De Koog; Alie v.d. Schans, Oudeschild; Anneriet Tim mer, Den Burg; Jenneke Vennik, De Koog; Corrie v.d. Vis, Den Burg; Mari anne Visman, Oosterend; Bea Wuis, De Koog; Annie v.d. Zee, Oosterend; Anna Spigt, De Koog. HOOG YVATER Hoog water ter rede van Oudeschild: 25 juli 9,40 en 22,20; 26 juli 10,05 en 22,50; 27 juli 10,35 en 23,20; 28 juli 11,05 en 23,50. Ik had met deze warme dagen. De kuitenbroek steeds aangedaan, En was per trapfiets, ouderwets dus. Naar duinen, strand en zee gegaan, Om daar eens even rond te neuzen, Tussen de dwergen en de reuzen. Die zich vermaakten aan het strand, Genietend van de zonnebrand- Ik zag er mannen liggen zonnen, Als een gekookte kreeft zo rood. Met buiken plat en als ballonnen, En allemaal haast driekwart bloot, Ik zag in enk'le ogenblikken. Een Noordpool schier aan ijs ver likken En dames langs gaan als een droom, Zo bruin als koffie zonder room. 'k Zag afgetobde vaders sjouwen. Met blèrend kroost aan ied're hand En anderen weer broodjes kauwen Met boter, leverworst en zand. 'k Zag kwallen op het water drijven En hoorde vrouwen hevig kijven. Natuurlijk op de kinderschaar. Die alweer speelde met elkaar. Doch hoe het zijn mag, deze zomer, Thans komt een ieder aan zijn trek, Want wie er ook gaat met vakantie, Hij heeft aan zonschijn geen gebrek. En onze nijv're zakenmensen, Kunnen het óók niet beter wensen, Al zal de fiscus naderhand, Hen wel eens voelen aan de tand Huib de Rijmelaar TEXELSE MARKT Aangevoerd maandag 23 juli 1956; 250 lammeren 7090 (vlug); 6 pinken 450500; 35 biggen 5570; 12 schram- mij 7080; 1 veulen 400450. HOOFDAKTE De heer C. G. Drevel, onderwijzer aan de Luberti-school te De Koog, slaagde te Haarlem voor de hoofdakte, afdeling B. Thans is de heer Drevel in het bezit van de volledige hoofdakte. HENGEL WEDSTRIJD? Meneer de Redacteur, Mogen wij een plaatsje in Uw blad. Volgens het officiële programma van de V.V.V. Texel was er zondag 22 juli een viswedstrijd aan de dijk bij Dijk manshuizen, 's middags om half 3. Toen wij daar kwamen waren reeds een tiental hengelaars aanwezig. Later kwamen er nog meer. Maar wat er niet was de V.V.V. of een vertegenwoordiger hiervan, die toch de wedstrijd georgani seerd heeft. En dan vraag ik mij af, waarom waren die heren er niet? Zoiets komt niet van pas, diinkt me. Als men iets organiseert, moet men er wezen! Zijn er dan niet voldoende deelnemers, dan kan men het altijd nog afgelasten. Maar dit is geen manier van doen. Wat moe ten onze gasten daarvan denken, V.V.V. Texel! U, meneer de redacteur, dankend voor de verleende plaatsruimte, Een Hengelaar. A „Al is er op het heden nog niet zo veel publiek als. j.l. woensdag, met A.V.R O.- Tip-Top Taptoe, toch wil ik U hier welkom heten. Ik ben er van overtuigd dat de anderen nog onder weg zijn". Aldus de heer Quint, direkteur van de V.V.V. Texel, in zijn openingswoord zaterdagavond in het park te Den Burg. Deze avond vond het optreden plaats van het orkest „De Hooischelf" uit Haarlem. Een orkest met een 3-dubbele functie: Zij traden deze avond namelijk op als de Tiroler kapel „De Alpenjager", ten tweede als „De Boerenkapel" en een nummertje „Amerikaanse show". Het eerste uur stonden wij midden in de Alpen. Wij hoorden de echo rond de bergtoppen. Werkelijk een aardig stukje muziek. Muziek met show. De dirigent was een kruising van Van Beinum en Busio. Je wist af en toe niet of je te doen had met een leider van een muziek gezelschap dan wel met een clown uit het circus. Toch was de muziek wel verzorgd. De potpourries en walsen en niet te verge ten de zang van Cobi Martens klonken in ons openluchttheater lustig de wat kille avond in. We willen van een avond als deze niet de nummers afzonderlijk gaan noemen. Het tweede optreden, als boeren ver momd, was weer een andere creatie. Doch op Texel kennen we dergelijke boeren niet. Zelfs ben ik ze nog niet tegengekomen in de Prins Hendrik Pol der of bij het Molenbos. Boeren met brandende neuzen en handen als kolen schoppen. Op een goed moment vlogen de „appel tjes van oranje (papier) werkelijk door de lucht. Ook de Jordaan stond op het programma, gevolgd door het oude „bokkie bokkie". En toen.was het sprookje uit. Nee toch niet. Het licht viel wel uit, maar ging dra weer aan. De muzikanten wa ren in een ommezien omgetoverd in ras echte Amerikanen. Het slot van de avond „Amerikaanse show". Dat de muziek licht verteerbaar was, kon je aan het publiek best merken. Er was een „heer" die kans zag, tijdens het laatste nummer een paar jongens af te drogen. Maar ik hoorde één van de kna pen zeggen: „Dan moet ie vroeger op staan". Een avond voor de zomer, dus licht en gezellig. Nu dat was het, een avond van dertien in een dozijn. CULTURELE RAAD Donderdag 26 juli Den Burg, „Oranjeboom", Toneelver. „Klein Toneel" voert op „Een huis vol herrie". Vrijdag 27 juli Den Burg, „Oranjeboom", 20 en 21,30 u. „Texelfilm". Zaterdag 28 juli Den Burg, Park, optreden Culemborgse boerenkapel „Bont en Blauw". VERGADERING VAN DE RAAD Vergadering van de Raad der ge meente Texel op vrijdag 27 juli 1956, des namiddags 2,30 uur ten Raadhuize. Texel, 20 juli 1956. De Burgemeester van Texel, C. DE KONING AGENDA: 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Verlening van eervol ontslag aan de heer A. van Dienst als waarnemend secretaris. 4. Verlening van eervol ontslag aan de heer A. van Dienst als ambtenaar van de burgerlijke stand. 5 Benoeming van een ambtenaar van de burgerlijke stand. Aanbevolen wordt de heer G. A. Oskam. 6. Benoeming van een lid van de Cultu rele Raad in verband met het vertrek van de heer M. L. Kempenaar. Voorge dragen wordt de heer A. Welboren te Den Burg. 7. Benoeming van een lid van het be stuur van de „Stichting sociaal toerisme Texel" in de vacature, ontstaan door de ontslagname van de heer E. Breeuwer. De voordracht wordt nader bekend ge maakt. 8. Principe-behandeling van het voorstel van de „Culturele Raad in de gemeente Texel", inzake de formatie van een „Stichting Cultureel Werk Texel". 9. Vaststelling van de eerste verorde ning tot wijziging van de verordening, regelende de Culturele Raad in de ge meente Texel. 10. Vaststelling van de derde verorde ning tot wijziging van de „Kampeer- verordening Texel". 11. Vaststelling van een verordening op de keuring van waren. 12. Regeling van ziektekosten voor amb tenaren en daarmede verband houdende wijziging van het Algemeen Ambtena renreglement en van de Arbeidsovereen komstenverordening. 13. Vaststelling van de eerste wijziging van de salarisverordening. 14. Wijziging van het Algemeen Ambte narenreglement en van de Arbeidsover eenkomstenverordening. 15. Wijziging van de Kindertoelage-ver ordening. 16. Vaststelling van een nieuwe veror dening op het georganiseerd overleg. 17 Goedkeuring van de rekening over 1955 en van de begrotingen voor 1956 en 1957 van de afd. Texel van het „Witte Kruis". 18. Vaststelling van de algemene erf- pachtsvoorwaarden. 19. Uitgifte van grond in erfpacht aan de heer W. J. Hoekstra te 's Gravenhage. 20. Overdracht aan de Woningbouwver eniging „Texel" van zes tot het bouw plan 1950 behorende woningwetwonin gen met ondergrond. 21. Hernieuwde vaststelling van de 3e wijziging van de verordening op de hef fing van keurloon. 22. Wijziging van de begroting voor de dienst 1955. 23. Wijziging van de begroting van de dienst van gemeentewerken voor het jaar 1956. 24. Wijziging van de begroting voor de dienst 1956. Vraag: Hoe wordt het zogënaamde „toeristi sche" rijwielpad aangeduid? Mag men met een bromfiets op een zo danig aangeduid pad rijden? Antwoord: Een dergelijk rijwielpad wordt aange duid met het langwerpige zwarte bord je, waarop met witte letters het woord Rijwielpad. Men mag op een dergelijk pad met 'n 1 rijwiel rijden, maar dit is niet verplicht. Aangeraden v/ordt'echter steeds ge bruik te maken van deze paden, indien U per rijwiel bent, daar de weg voor het snelverkeer bestemd is. Men mag met een bromfiets slechts op een dergelijk rijwielpad rijden, indien men de hulpmotor uitschakelt. In een enkel geval mag men met in geschakelde hulpmotor op een zodanig aangeduid pad rijden en wel als er een bord bij staat, rechthoekig blauw, met in witte letters Rijwielen met hulpmotor toegestaan. y'.;kv. EEN NIET ALLEDAAGS TRANSPORT had dezer dagen de firma Van Boven uit Oudeschild te verzorgen. Een in de Oudeschilder haven liggende reus achtige tank, inhoud 25.000 liter, moest worden vervoerd naar het terrein van Dros' Ingenieursbureau, dat voor ruimeie benzineopslag nieuwe tanks nodig had, en daarom maar direct deze knaap besteldeDe G-M.C- èn het vakman schap van Aris van Boven staan voor niets: het resultaat is dat de tank zonder enig malheur in Den Burg arriveerde, om straks (onder de grond) zijn dienst te kunnen beginnen. MAGGI' 1N Z.LVERZAKJES68 CT VOOR 4 DIEPE BORDEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1956 | | pagina 1