Cjrocn 'ZwartsJexeU in het Puistjes Installatie van burgemeester A. van Dienst te Midwoud Ronde van Oost Jafetkteden X ote R 'ERDAG 4 AUGUSTUS 1956 Hotel >f in "hofet idse pijzen iet is Een iagen telijk is ti ze olse ar, ze de zélf b: intwo ssen bel sriatii keus. se Wie bet i, waa uten bezo ;gen. :n de i lanj ardai olomi Dt eet n en gaat st me ïaar <e lufste net z\ men og alkla itsen. en is c er veek aan servic Holla en va ven r zusi hier rs die ïzellij 3en z agen nde lere ink niet ave N.V. v.h. Lanqeveld de Rooij chandel Drukkerij Bibliotheek Burg - Texel - Postbus 11 - Tel- 11 FEXELSE 70e JAARGANG No. 7067 COURANT Verschijnt woensdags en saterdag». Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl Bank- Postgiro 652 - Abonn. pr. f 1,95 p kwart. 20 ct incasso. Adv- 8 ct p- mm groot moment in het leven van de h ter, wethouder van Midv/oud, tooit g hoi \mbtsketen. ku oenSdagmorgen vertrok met De iraad praktisch de gehele raadhuis- itting. Het doel was aanwezig te zijn s 0pj e installatie van oud-collega, de heer an Dienst als burgemeester van (oordhollandse gemeente Midwoud. !t was een glorierijke intocht. Mid- d, een echt Noordhollands plaatsje, gemeente, die in hoofdzaak leeft landbouw en bloembollenteelt, intree was bijzonder aardig, huis huis Neerlands driekleur en de ere- t met het „Welkom" prijkte in l(zo- r) de volle zonneschijn, ider deze erepoort wachtte het ge- v< itebestuur van Midwoud op de st van hun nieuwe burgemeester. De inisatie was perfect, want precies op uitgekozen tijdstip arriveerde de lie Van Dienst. in eerste welkom werd gesproken de loco-burgemeester, de heer P. ter. Namens de gemeente Midwoud een bloemengroet gebracht. Is ze Hollaf nd" )epsr< waa i er op erkei .t zoi rol, even :eis risico gren lit op biedt tornt nat v< léén roord sni erna klonk door Midwouds (smalle) :en het „Wilhelmus". De plaatselijke iekvereniging „Oefening Kweekt nis" gaf dit ten beste, zittend op auto". dit welkom besteeg het echtpaar Dienst met de beide kinderen de landauwer. Een rondtocht van zo'n kwartier door het dorp volgde. Dat het echtpaar Van Dienst niet aan recreleleven zal ontbreken, daar zijn wij in. r van, want de burgerij was vol ousiasme De petten gingen van de den en alom zwaaide men de nieu- Durgemeester hartelijk toe. stoet werd gevolgd door diverse 's uit Midwoud zelf en daarbuiten, deze rijtoer werd voor het „stad- een welkomstlied gezongen door i choolkinderen. De heer Van Dienst tte hierna woorden van dank aan de ogei iekvereniging en aan de kinderen en b :n volgende plechtigheid was de handiging van de sleutel van de ge nie. De Midwoudse drieling bood die aan, waarna de eerste officiële leling door onze oud-eilandgenoot tsvond. raadzaal in de secretarie zal nog mer zo vol geweest zijn. loco-burgemeester sprak in zijn lingswoord over een taak als burge ster. U, heer en mevrouw Van Ise leeft rise ze bi huis reenz le m i alle mate e le het :er, ?r eei a erbiii ?rne ;e mi naar g gei sche e Dmda eer Van Dienst: loco-burgemeester de nieuw benoemde burgemeester met Dienst zullen, met Uw kinderen, hier nu komen wonen. Wij hopen dat U niet al leen meester zult zijn in onze plaats, maar ook vader. Want er is in onze ge meente, aldus de heer Slagter, een be hoorlijke taak. Niet alleen zakelijk, maar ook burgerlijk. Als ik enkele zakelijke punten noemen mag, dan wil ik begin nen met de ruilverkaveling, de krotop ruiming, de waterschappen, het culturele leven, het kleuteronderwijs en zo zijn er nog veel meer belangen, die Uw aan dacht zullen vragen. Hierna kwam voor de familie Van Dienst een groot moment. De officiële handeling vond plaats, de keten van hét i ambt werd hem omgedaan. Burgemeester Van Dienst sprak hier na zijn eerste woorden in eigen secre tarie. Woorden van dank en woorden van hoop. Dank voor de prettige ont vangst. En hoop op een goede samen werking Hij prees zich gelukkig, dat zijn oude moeder dit moment mocht meemaken. Na de rede van de Burgemeester voer de verschillende personen het woord. De raadsleden (zeven in getal) spraken namens hun eigen partij. Veel strijd zal er niet zijn, daar er in de gemeente Midwoud maar twee politieke partijen zijn, n.l. de P. v.d. A. (5) en de V.V.D. (2). De heer Veer, vertegenwoordiger van de minderheidsfractie, vertelde dat er in de raadsvergaderingen nooit te merken was, welke partij men vertegenwoordig de. Het gaat er bii ons n.l. om: hoe die nen wij de gemeente! In het kleine zaaltje waren verschil lende vertegenwoordigers van de omlig gende gemeenten. Onder hen zagen we o.a. Burgemeester Kelder van Monni kendam, Burgemeester Rehorst van Den Helder en Burgemeester De Koning van ons eiland. Drie personen, op Texel zeker bekend. Na de koffie en het Midwouder gebak was er gelegenheid tot gelukwensen. Burgemeester De Koning sprak zijn gelukwens uit en prijsde Midwoud ge lukkig met hun nieuwe Burgemeester. U ontvangt en wij missen in de heer Van Dienst ?n voortreffelijk ambtenaar. De heer Jac. Westdorp sprak namens de P. v.d. A. Hij noemde de heer Van Dienst een man van de „doorbraak". Wij zullen U missen. Maar ook wij als P. •men lom DE NUTSSPAARBANK IN JULI Ingelegd 90.912,20; terugbetaald ƒ47.957,62; meer in dan terug 42.954,58. Kapitaal inleggers 936.151,05. Aantal posten van inleg 136; aantal posten van terug 87; aantal nieuwe boek jes 13. In omloop 585 boekjes. GESLAAGD Onze vroegere plaatsgenoot, de heer C. A. Dekker, thans woonachtig te Leeu warden, slaagde te Haarlem voor de hoofdakte B. HANDELSREGISTER In „Handelsregister" lezen wij onder nieuwe inschrijvingen: N.V. Luchtvaartterrein Texel, Texel, Eicrland E 71 (corr. adres: Den Burg, Vismarkt 2). De aanleg, het onderhoud, de ontwikkeling en de exploitatie van het luchtvaartterrein gelegen op het grondgebied van de gem. Texel. Raad van Bestuur: C. de Koning (Voorz.), A. P. Dekker, A. J. van Raalte, P. Blaau- boer en C. H. Roeper. Bijv. tot de Ned. Staatscourant van 15 mei 1956 No. 93. Maatschappelijk kapitaal 750.000, waarvan 525.000,is geplaatst en gestort. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN VLOEISTOF Zuiver en ontsmet uw huid met de helder vloeibare D.D.D. De Jeuk bedaart, de ziektekiemen worden gedood en de huid geneest. BALSEM ZEEP DIENSTREGELING T.E.S.O. Geldig tot 20 augustus 1956 Werkdagen: Van Texel: 5.20; 7.40; 9.10; 10.25; 11.45; 13.00; 15.30; 16.25; 18.05. Van Den Helder: 6.30; 9.20; 10.30; 11.40; 13.20; 14.20; 16.45; 18.25; 19.35. Op zon- en alg. erk. chr. feestdagen: Van Texel: 7.40; 10.25; 14.00; 16.00; 18.25; 20.30. Van Den Helder: 9.20; 11.30; 15.00; 17.15; 19.30; 21.30. Z AKENNIEU WS VOORSCIIOON-GRAANBEUKER GEPLAATST Naar wij vernemen heeft de firma A Langeveld Pzn. in het pakhuis Wilhel- minalaan een voorschoon-graanbeuker geplaatst met het doel om het graan, dat met de combine is gedorst, een voor- schoonbehandcling te geven. Hierdoor wordt het graan beter houdbaar en in bepaalde gevallen bespaart het droog- loon. ZON. MAAN EN HOOG WATER De zon komt 5 augustus op om 5,10 uur en gaat onder om 8,25 uur. Maan: 6 aug. N.M.; 13 aug. E.K. Hoog water ter rede van Oudeschild: 4 aug. 6,10 en 18,55; 5 aug. 7,15 en 20.00; 6 aug. 8,10 en 21,00; 7 aug. 9,00 en 21,50; 8 aug. 9,45 en 22,35; 9 aug. 10,25 en 23,15; 10 aug. 11,10 en 23,50; 11 aug. 11.50 en Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. tfboven overhandigt burgemeester C. de Koning aan zijn (a-s.) collega A- ■rvoijfln Dienst het geschenk van de burgerij. Dit werd aangeboden op de maan- (Qvond gehouden afscheidsreceptie in de aula van de o-l. school. v.d. A. wensen U geluk in deze Uw ge meente De heer S. de Waard sprak namens de Hervormde kerk van Texel. Er is gezegd, aldus de heer De Waard, dat ook het kerkelijk werk aandacht nodig heeft in deze gemeente. Nu college, wij Texelaars missen in de heer Van Dienst een harde werker, die zeker in Uw gemeente ook voor dit deel van zijn werk, belangstel ling zal hebben. En zo is op woensdag 1 augustus onze eilandgenoot, de heer A. van Dienst, geïnstalleerd als burgemeester van Mid woud. Ook wij wensen hen 'n goede tijd! WELKOMSTLIED Wees welkomwelkom op deez' dag. Dat gij Uw entree doet- Uw komst als burgemeester hier, Doet Oost- en Midwoud goed- F alder i, talder a Wii zijn blij, hiep, hiep, hoera, ha, ha ha Falderi, taldera- Wij zijn blij, hiep, hiep, hoera! Doordat gij van een eiland komt, Nu naar de vaste wal. Gelijkt ons kleine dorp misschien, Wat lang, wat recht en smal. Falderi, ialdera, Maar het valt toch wel mee, ha, ha, ha, Falderi, taldera, Het valt heus wel mee, o ja- Wij hopen dat ook Uw gezin, Het hier heel prettig vindt, Ons dorpje kent geen rang geen stand. Wij leven eensgezind. Falderi, taldera. Zo zijn wij, hiep, hoera, ha, ha, ha, Falderi, ialdera. Zo zijn wij, hiep hiep hoera! Uw werk als burgemeester hier, Dat kan voor groot en klein, Als 't met begrip en liefde gaat, Een grote zegen zijn. Falderi, taldera, Burgervaar, hiep hiep hoera, ha, ha, ha Falderi, taldera. Ook mevrouw, hiep hiep, hoera! Deze tekst was van mevr. Burger- Leeuw. „Ken 't erin, denk je", vraagt ons de heer A. Kalis van Oosterend en hij de poneert en velletje copy op de redactie tafel. „Ronde van Oost" staat er boven. „Natuurlijk, het komt in orde en be dankt voor de gegevens", zeggen we spontaan, want de laatste weken was voor óns hét nieuws van radio en krant de Ronde van Frankrijk. Hoe intens hebben wij met die kleine Woutje en zijn makkers meegeleefd en toen Woutje in het geel getooid werd hebben wij er een extra Goud-Boltje op genomen. Op dat ogenblik waren tienduizenden landgeno ten door de Tour de France-koorts ge grepen. Een bekend krantenverkoper schalde het door de straten van ons dorp „De nieuwe Sport met de Tour de France". Wel, de stapel krantjes welke hij onder zijn arm torste slonk ziender ogen. Maar nu behoort die grootste wieier- sensatie alweer tot het verleden. Intus sen behoeft Texel wat de wielersport be treft, niet aan een winterslaap te be ginnen: wij krijgen immers straks onze eigen tours: vanavond begint de eerste en wel te De Cocksdorp, bekend als de Ronde van Zuidema, en volgende week zaterdag worden wij vergast op de Ron de van Oost. Voor de eerste maal de Ronde van Oost. Voor tourfietsers 10 ronden van 800 meter, in totaal moeten die dus 8 km peddelen; 50 ronden voor de wegrenners, die 40 km achter de wielen moeten brengen. Het is de Sportvereniging van Ooster end, die dit festijn voor ons organiseert. Zij heeft de laatste jaren met stijgende belangstelling de successen van de an dere tours op Texel gevolgd en zich terecht afgevraagd of ook voor haar vereniging niet een dergelijke organisa tie mogelijk en wenselijk was. Men vond een prachtig, ja schitterend parcours en ook attractief voor het publiek, dat men in groten getale verwacht, want dit par cours is uitgestippeld over de wegen van Oost, die een cirkel vormen met een omtrek van plm. 800 meter. Om half zeven starten de tourfietsers vanaf 15 jaar. Zij kunnen fraaie me dailles winnen. Om kwart over zeven volgt de grote strijd met zowel renners van Texel als van Wieringen om een wisselbeker en andere fraaie prijzen. Het publiek zal o.a. kunnen genieten van spannende sprintjes, want er worden premies uitgeloofd. De wedstrijd zal staan onder deskun dige leiding van een oud-wielrenner van „Wieringen". Onze eilandgenoten zullen Jiun krachten kunnen meten met de nieuwelingen van genoemd ex-eiland. Het publiek wordt verzocht tijdig aan wezig te zijn en de buurtbewoners aan geraden hun honden en katten van de weg te houden. Zorgt U er ook voor, dat Uw kinderen niet de oorzaak van val partijen worden! Zijn er naast onze altijd tot grote me dewerking bereid zijnde middenstanders nog andere liefhebbers, die in groeps verband een premie beschikbaar willen stellen dan gelieven zij zich te wenden tot de heer A. Kalis, Peperstraat 37, Oosterend. Zie ook de adv. Al EP KOCHT DAT AOOIÊ KLEED OOK HIER QNZt nooit Ktus 15 BEKEND LUNTER, Warmoesstraat 12, Den Burg BOUW HOUTRIJKE WONINGEN Zoals gemeld besloot de gemeenteraad tot de bouw van 48 z.g. houtrijke wo ningen. Zij zullen worden gebouwd door de ontwerper, P. li. Guelen Zoon te Wijchen, voor de som van 619.200, Per woning komt dit dus neer op 12.900,Het worden flinke wonin gen: een kamer van 3,60 bij 6,26; een keuken van 2,70 bij 2,95, een ruime gang. Op de eerste verdieping drie slaapka mers, waarvan twee grote en een klei nere. Ook komt daar een douchecel. „De" douchecel, zeggen wij, Texelaars, die gaarne tot de moderne generatie ge rekend worden. Ook boven zal er een stookgelegenheid zijn. Bij iedere woning wordt een schuurtje van 2,40 bij 2,80 m. opgetrokken. Het ligt (als men de grond kan aanko pen) in de bedoeling de woningen op de volgende plaatsen te bouwen, te Den Burg (18); Den Hoorn (10); Oosterend (6); De Cocksdorp (4); De Waal (4) en to Ou deschild (6). WOENSDAG 8 AUGUSTUS GROOT VUURWERK Ter gelegenheid van de verjaardag van Prinses Irene zal de vereniging voor Volksfeesten en Texelse Folklore woens dag 8 augustus a.s. op het terrein achter de Gollardsstichting een groots vuurwerk afsteken. Al verscheidene jaren achter een pleegt de vereniging Badgast en Texelaar op een dergelijk festijn te ver gasten. Vorig jaar was dit vuurwerk wel bijzonder boeiend en woensdagavond a.s. zal het publiek helemaal in extase ko men, want dit vuurwerk zal, aldus ver zekerde de feestcommissie ons, om zo te zeggen de klap op de vuurpijl worden. Omdat alle waar naar zijn geld is, moest de entreeprijs enigszins worden ver hoogd. (Zie adv.). ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER VAN LOON (ingaande zaterdagavond 6 uur) GESLAAGD Te Schagen slaagden voor het Mid denstandsdiploma als cursisten van de I.M.O.-cursus te Den Burg: S. Lakeman te Den Burg; J. v.d. Vis te De Koog; W. v.d. Werf te Everstekoog en mevr. H. v.d. Werf-Zwak te Everstekoog. Zij werden opgeleid door J. J. Janssen. MOEDERCURSUS TE OOSTEREND In september wordt er bij voldoende deelname een moedercursus gegeven in Ocsterend. Deze cursus omvat 10 lessen over de verzorging van de baby en 5 over de kleuter. Deelneemsters moeten de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Deze cursus is niet alleen bestemd voor moeders, maar ook voor alle meisjes, die hier belang stelling voor hebben. De cursus wordt gehouden op dinsdagmiddag. Willen de dames zich zo spoedig mogelijk opgeven bij de wijkzuster van Oosterend. MOSSELVISSERS ERNSTIG BENADEELD Niet alleen boeren en kampeerders hebben schade ondervonden van de he vige zuidwesterstorm van zondag j.l. Ook een aantal vissers heeft zeer grote schade geleden, zo groot, dat ze voor sommigen bijna catastrofaal genoemd moet worden. Hierbij doelen we op een speciale groep en wel de mosselenvis sers, die hun mosselpercelen bij de Texelse kust hebben. Deze vissers zijn in hoofzaak afkomstig uit Bruinisse, een enkele uit Ierseke en Tholen. Toen zij dinsdag en woensdag hun percelen onderzochten om te zien hoe deze de storm hadden doorstaan, bleek dat practisch niets meer van de mosse len terug te vinden was. Of de mosselen waren weggespoeld dan wel onder het zand zaten was niet meer te beoordelen, maar het resultaat blijft hetzelfde. Al 't werk van dit voorjaar is vergeefs ge weest. De schade wordt door de vissers ge schat op 8000 ton mosselen per perceel. Voor de 12 percelen, die onderzocht zijn, dus rond 96000 ton wat een schadepost oplevert van 960.000,De overige zes percelen, toebehorend aan nog elders verblijvende vissers, zullen wel eenzelf de beeld opleveren, zodat er dan nog eens een verlies van 48.000 ton of 480.000,bijkomt. Is dit op zichzelf al een niet te dragen verlies, er zit ook nog een andere kant aan deze zaak. De vissers hebben van het Centraal Aan- en Verkoopkantoor van Mosselen te Bergen op Zoom een standaardcapaci- teitcijfer gekregen -(het kwantum dat ze dus mogen leveren). Wordt dit kwantum niet bereikt, dan wordt volgend jaar het kwantum op deze lagere aanvoer vast gesteld. De vissers vrezen nu dat men met de abnormale omstandigheden, die door de storm geschapen zijn te weinig rekening zal houden, waardoor ze vol gend jaar nogmaals gedupeerd zouden zijn. Men ging zelfs zo ver te beweren, dat de ramp in 1953 voor hen niet zo erg was als de ramp van nu, die hun ge hele bedrijf met de ondergang bedreigt. „We zijn niet gewoon om met onze moei lijkheden te koop te lopen, maar nu kunnen we niet zwijgen. Het gaat om ons bestaan". De visserij inspectie is gevraagd on middellijk ter plaatse een onderzoek in te stellen om een overzicht van de schade te kunnen krijgen. Het is te hopen, dat de betreffende instanties de nodige maatregelen nemen om deze bedrijven in stand te houden. Ze zijn uit Zeeland naar Texel gekomen, omdat de parasiet daar de mosselencul tuur vernietigde en de mosselen bij Texel van uitstekende kwaliteit zijn en vlug groeien. Het is van groot belang, dat deze visserij door een ramp, die de vis sers niet konden voorkomen, niet ten gronde gaat. Het was de vissers niet bekend hoe het met de mosselenbanken bij Wierin gen en Harlingen is gegaan. SVC-nieuws Morgen bij goed weer de grote vete- ranenwedstrijd Cocksdorp-Eierland. Een ieder die deze wedstrijd wil bijwonen dient entree te betalen ter versteviging van de kas. Aanvang 7 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1956 | | pagina 1