Cjroen '/tmrtsJTxels in het harL, Nescafé ..dfris koffie! Op Dank zij de ruilverkaveling: Nieuwe wegen, nieuwe waterlopen in Oud - Texel naar Oost ?en t* ian rde sterei jelaar iJsd itjes in mo w gevis root, ant h; s ver or eet en die kt. Ht >nd ui gave N.V. v.h. Lanqeveld de Rooij de|ekhandel Drukkeri' Bibliotheek Burq - Texel - Postbus 11 - Tel 11 wat k •TERDAG 11 AUGUSTUS 1956 70e JAARGANG No. 7069 rEXELSEWCOURANT Verschijnt woensdaqs en zaterdaqa. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl Bank Postqiro 652 - Abonn. pr. f 1,95 p kwart. 20 ct incasso. Adv- 8 ct p- mm. ^enrei r nier odelin uitst ti w terre ïttei oestaa lo ziet thans de weg eruit, die door Westergeest loopt en waaraan de erderijen van de heren P. Koorn (links) en W- Zijm Johzn., qeleqen zijnDe tg is verbeterd en verbreed en de bermen eveneensDe tuinwallen moesien /aterj nden verplaatstOnlanqs qinq het qerucht dat hier het landschap „totaal be- rven" zou zijn, maar bovenstaand plaatje bewijst toch wel, dat het best I valt! EDC sterk ;rd 0 en eld op Vrije met eken -ijn wert is wei i en ijd, ov« EDO •tdure kon lgoal EDO- geë ampio een e ke n pra e van leeltui viel, de de fi! 5 afsc en tunsl icier ins speel e lede ,Het lieke wel kanalen!" Aldus een andgenoot, toen hij een dragline bezig met het graven van een waterloop Oud-Texel. Inderdaad, die hoofdwa lopen hebben allures van kanalen, em b.v. de z.g. koppelleiding, welke de eJbinding tot stand heeft gebracht tus- de gemalen van De Schans en Dijk- inshuizen. Deze kan grote hoeveelhe- water laten passeren en wij weten en, dat er dikwijls ook heel veel over- I lig water afgevoerd dient te worden. hoeveelheid, die men kan lozen staat leraard weer in nauw verband met de (gelijkheden daartoe. In het verleden Hen de boeren wel eens diep hebben nicht als dat te veel aan water niet lig weg kon. Wij denken b.v. aan de j iderijen, gelegen in de Hemmer, het id bij „Sint Jozef-hoeve" om van de leilijkheden ten opzichte van de water- a :ing bij Dijkmanshuizen nog maar te ïjgen. .Met de voltooiing van genoemde jpelleiding zijn de in het Ruilverka- ingsblok „Texel" te maken hoofdwa- - wegen aangelegd. De genoemde wa- j r gemalen kunnen, wanneer dit nodig jl naar hartelust draaien. En mocht er f1 van de twee uitvallen, wel, dan kan t andere gemaal het karwei overne- ïtige de elijke niet kt oo E.S.O. 1956 10.25; 8.05. 10.30; .25; ïestda 4.00 15.00; i. Ver in ee waai l langi en erkelij i te te ant e er ver, :t niet /el wa zou tls an net ps ard 2\ om 1 gel> slijk, lingen moete! 1 je vaars n gen eens ?men, t on* Wij meldden onlangs, dat de scherpe chten in de Hoornderweg bij de Oude imp en de Dijksloot t.z.t. zouden ko- !n te vervallen. Wel, de nieuwe ge- ojecteerde weg is inmiddels aangelegd binnenkort zal in de dijksloot een dker worden geplaatst. Den Hoorn en wa in Burg zullen zodoende weer een ikje dichter bij elkaar komen te lig- Een ander belangrijk werk zal de uw van een brug zijn over de dijksloot het gemaal Dijkmanshuizen. Momenteel wordt - zoals U reeds uit richten in dit blad heeft kunnen le- gewerkt aan de verbreding van de xjfdweg door polder Het Noorden. Er een gloednieuwe fundering worden 'JJngelegd, met de nodige slijtlagen. Deze ^g verkeerde al geruime tijd in slechte plaatselijk in zeer slechte staat. Bo- indien was deze weg wel enigermate in de smalle kant: de nieuwe weg zal n breedte krijgen van 3,75. Dit werk t>rdt uitgevoerd door de firma De 'ies Van der Wiel uit Hilversum, die vens de verbetering van een gedeelte m de Eerste Dwarsweg door polder ;t Noorden onder handen heeft geno- en. Een derde door deze firma uit te >eren object is het maken van een ver- irde weg naar het bekende bosje de «honderd, gelegen achter de boerderij manuel", Schilderweg. Met de ver- rding van deze weg zullen eveneens iler wensen in vervulling gaan, want n groen weggetje moge landschappe- k volkomen verantwoord zijn, in onze moderne tijd bereikt men het doel van zijn reis toch maar het liefst zonder al te veel zwoegen en al te veel modder. Hiermede willen wij intussen geens zins zeggen, dat wij voorstanders zijn van de verdwijning (opoffering) van alle groene weggetjes, wat gelukkig ook niet tot het programma van de uitvoer ders van de Texelse ruilverkaveling be hoort! Overal, althans op vele plaatsen, zien wij het Texelse landschap momenteel ontsierd door talloze hopen zand, opge worpen op plaatsen, waar de draglines waterlopen moesten graven of verbete ren. Het ligt voor de hand, dat de boer de aanwezigheid van die hopen zand, die tenslotte de oppervlakte bruikbare grond beperken, verre van apprecieert en tijdens een z.g. voorlichtingsvergade ring, belegd door de Plaatselijke Com missie, is van de zijde der belanghebben de boeren dan ook het verzoek gericht om deze partijen zand zo spoedig moge lijk af te voeren. Wel, momenteel is men in de Hemmer en de Westen druk bezig met het op ruimen van de schotwal. Met deze grond worden de lager gelegen terreinen in de omgeving van de Hemmerkooi, het lage land ten Zuiden van de „Sint Jozef hoeve" en het lage land bij het „Toren huis", De Westen, verhoogd. De Texelse tuinwallen Zij, die open oog hebben voor het mooie Texelse landschap hebben destijds bij het vernemen van de plannen tot uitvoering van een ruilverkaveling de verzuchting geslaakt „Daar gaan onze tuinwallen, daar gaat het typisch Texel se, een niet te herstellen verlies". Nu wij alom de ruilverkavelingswerkzaamhe den zien uitvoeren mogen wij tot onze voldoening constateren, dat men de aanwezige tuinwallen veelal spaart en deze afscheidingen in vele gevallen zelfs opnieuw aanbrengt. Wij willen U in dit verband wij zen op de verbreding van de wegber men door de buurtschap Westergeest. Deze kronkelweg werd hier en daar ten nauwste door tuinwallen begrensd en wegens het veelal geheel ontbreken van bermen kwam het verkeer daar soms in moeilijkheden, want gelegenheid tot passeren bestond veelal niet. Men heeft daar die tuinwallen verplaatst, zodat er brede bermen ontstonden en tegelijker tijd een verkeersprobleem kon worden opgelost. Landschappelijk gezien is hier geen schade aangericht. Op dezelfde wijze heeft men verbeteringen aange bracht met betrekking tot een gedeelte van de weg, welke naar de boerderij „Hogezand" van de heer N. Roeper ten noorden van Oosterend loopt. Hetzelfde slaat nog te gebeuren met gedeelten van En zo was de situatie vóór de uitvoering van de werkzaamheden aan deze v*3 in Westerqeest in het kader van het ruilverkavelingsplan „Texel". Het J^gefje was lang niet meer berekend op het moderne verkeer. Wij geloven ook, dat de belanghebbenden wel content zullen zijn met de aangebrachte ver^l Vieringen. de Doolhofsweg, de weg door Zuid- Haffel en de Hallerweg. Voorts hebben wij hier en daar weg- beplantingen ontdekt, o.a. langs de ver beterde Smitsweg, een zijweg van de Westerweg, langs de Fonteinsweg en langs de Kadijksweg (de Mars). Reeds eerder hebben wij in een uit voerig artikel melding mogen maken van de verbetering van bestaande wegen of de aanleg van gloednieuwe wegen Dit jaar hoopt men nog de volgende wegen te kunnen verbeteren, resp. aan te leggen: de Pelikaanweg, de weg dus, die naar het kamphuis van die naam loopt. Even voor dit kamphuis krijgt deze weg een aftakking naar de Bos- randweg, vanwaar men tenslotte de Ko- gerwèg bij „Bispinckhof" bereikt. Een route dus welke ook voor het toerisme van belang is en wij hebben zo'n stil vermoeden, dat deze route ook wel eens in het programma van de motorclub- puzzelritten opgenomen zal worden!! Op het ogenblik komt de bestuurder van auto of motorfiets nog ogen en han den tekort om zijn voertuig over de „weg" te leiden, die van De Koog naar de Ruige Dijk voert. Deze weg, die gro tendeels nog onverhard is, is uitstekend geschikt voor het bedroeven van tele scoopveringen: als men dit traject zonder gebroken veren weet af te leggen mag men niet mopperen. Gelukkig dus, dat de werkzaamheden van de Ruilverkave ling „Texel" zich ook tot dit object uit strekken en wij daar straks een weg zullen vinden, die het berijden ervan tot een genot zal maken. Hoeve „Plassendaal" zal straks ook heel wat beter bereikbaar zijn, want het bestaande weggetje, lopend vanaf het pand, waarin destijds Cors List dorstige lieden in zijn overvloed aan geestrijk vocht liet delen, zal eveneens in staat van nieuw worden gebracht. De Westerlaanweg, zo vernemen wij voorts, heeft eveneens de langste tijd in ongerepte (groene) staat verkeerd. Dit is de weg, die even voorbij het woon huis „Atlanta" op de Duinweg bij de Dennen uitkomt. Deze weg sluit aan op het eveneens groene weggetje, dat zich van „Akenbuurt" naar de boerderij van de heer D. Witte slingert. De Wester laanweg zal evenwel linea-recta naar de Westerweg worden doorgetrokken. Wij hebben bij winterdag ook nogal eens een boer zien tobben op tie zand weg ten zuiden van Den Hoorn, lopend in de richting van de Dennen. Vanaf Den Hoorn tot de z.g. „Oude Weg", die van de duinen naar de Westerweg loopt, zal deze zandweg worden verhard, m.a.w. alle twaalf maanden van het jaar bruik baar gemaakt worden. Goed nieuws hebben wij ook voor de genen, die regelmatig gebruik moeten maken van de weg die vanaf Den Hoorn in de richting van de duinen bij De Mok loopt. Wij weten allen, dat dit een van de slechtste wegen van ons eiland is. Feitelijk is hij onberijdbaar geworden. Blijkbaar voelen de op De Mok geleger de manschappen zich wel bijzonder ge- isoleerd, waar zij steeds weer de moed kunnen opbrengen om zich over die weg door hun trucks naar Texels uitgaans centrum te laten hobbelen. De weg nu, die vanaf Den Hoorn tot de duinen loopt, zal worden verbeterd, waarbij enkele scherpe bochten noodzakelijker wijs recht getrokken zullen worden. Ook de weg door 't Hoornder Nieuw- land zal worden opgeknapt, maar dat niet alleen: hij zal worden doorgetrok ken tot aan de Hoornderweg en wel ter hoogte van boerderij „St. Donatus". Onlangs kwam de weg gereed, die vanaf de Hoofdweg door de Prins Hen drik Polder naar de boerderij van de heer C. van Rossum loopt. Binnenkort hoopt men ook de verbinding vanaf het I-ïorntje tot het bedrijf van de heer Van Rossum tot stand te brengen en wel via de boerderij van de heer S. van Leeu wen. Ook volgend jaar zal nog een behoor lijk aantal kilometers weg op Texel worden verbeterd of nieuw aangelegd. In dat jaar hoopt men de werkzaamhe den t.a.v. de wegen en waterlopen bo vendien te kunnen voltooien. Voor die periode staan op het pro gramma de aanleg van een weg vanaf het Buurtje te Oudeschild naar de Schil derweg, ongeveer ter hoogte van het bedrijf van de heren Van der Sterre. In het plan is ook opgenomen de aanleg van een weg vanaf de Waddenzeedijk bij Dijkmanshuizen via het bedrijf van de heren gebr. De Jong en dat van de heer Th. R. Hin naar de vernieuwde Lang Waalderweg. In 1957 hoopt men ook aan te leggen een nieuwe weg vanaf het Noordeinde van de Hoofdweg door de P.H. Polder via Zuidhaffel (tussen de bedrijven van de heren Schraag en Smit door) over O Oostervloot, jouw roem is groot, Dat zal vandaag weer blijken. Wanneer aanstonds de honderden Ter plaatse komen kijken Naar 't qrootste sportevenement, ln d'Oosterse annalen, En zich vergapen zullen aan, De ridders der pedalen- Voorwaar een schitterend parcours, Met rondom zittribune, Want ieder vlijt zich vrijlijk neer. Op de beroemde „tunen". 'k Zie Pieter Daalder en Aai Vonk, Aal Zut en Hil van Piet, en Noem alle Oosters nu maar op, Van 't schouwspel reeds qenieten- Jaap Plaatsman looft een paling uit, Jan Roeper een fijn kasie, En Herman Stijgstra geeft misschien. Een brieltje of een blaasie- Dus renners zet je allen schrap, En kromt de ruggen, mannen. Het zal er deze middag wel, Terdeqe om qaan spannen- Steekt Oosters nu de vlaqgen uit, De nationale kleuren, Ter ere van dit trap festijn, I Dit eerst Oosters gebeuren. Trekt vreemdelingen groot en klein, Nu allen Oostwaarts henen, Waar ge heel hart'lijk wordt verwacht, En moog'lijk zonbeschenen. Ik wens de Ooster-rondelaars Succes met dit proberen, En ik vermoed, dat dit festijn, Wel jaarlijks t'ruq zal keren. Huib de Rijmelaar. UIJ HEBBEN VROLIJKE LICHTE EN GEZELLIGE ZUARE STOFFEN. LUNTER, Warmoesstraat 12, Den Burg ZON. MAAN EN HOOG WATER De zon komt 12 augustus op om 5,21 uur en gaat onder om 8,12 uur. Maan: 13 aug. E. K.; 21 aug. V.M. I Hoog water ter rede van Oudeschild: 11 aug. 11,50 en 12 aug. 0,20 en 12,25; 13 aug. 1,00 en 13,00; 14 aug. 1,35 en 13,55; 15 aug. 2,40 en 15,05; 16 aug. 3,45 en 16,20; 17 aug. 5,00 en 17,45; 18 aug. 6,10 en 18,50. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. HINDERWET Burgemeester en wethouders van Texel brengen ter openbare kennis, dat zij bij hun beschikking van 7 augustus 1956, ingevolge de hinderwet vergunning hebben verleend aan Caltex Petroleum Maatschappij (Nederland) N.V., Plesman- straat 5 te 's-Gravenhage, tot het op richten van een benzinepompinstallatie, bestaande uit een 6000 liter tank met af- tappomp, aangedreven door 1 electro motor van 1/3 p.k., in het perceel plaat selijk gemerkt Oudeschild nr. 55, kadas traal bekend, gemeente Texel, sectie II, nrs. 3059, 3229. Texel, 7 augustus 1956. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. DE KONING, Burgemeester. P. BEEMSTERBOER, Secretaris. Noordhaffel, niet ver van „Iepenhof", naar het Laag Kruiske weggetje, gelegen bij de Hoornderweg. Dit wordt een z.g. landbouwweg, maar t.z.t. wil men deze gebruiken als fietspad, d.w.z. als daar ter plaatse in de toekomst een weg - men spreekt in bepaalde kringen over de „Pontweg" - aangelegd zal worden, die op de Hoofdweg door de P.H. Polder zal aansluiten. Deze z.g. landbouwweg zal drie meter breed worden. Een gloednieuwe weg is ook voor '57 op het programma geplaatst, die zal lopen vanaf de Schilderweg, bij het voormalige café „Burgzicht" langs het bedrijf van de heer Jac. Kikkert, dus in westelijke richting, naar een punt ter hoogte van „Iepenhof", Noordhaffel, waar verbinding tot stand gebracht wordt met de genoemde „Pontweg". Ook deze weg zal drie meter breed wor den. De aanleg van deze weg is nodig voor de ontsluiting van de cultuurgrond op de Hogeberg. Men wil de hier be staande weggetjes nl. zoveel mogelijk ongerept laten. MOND- EN KLAU WZEERBESTRIJDING De heer E. Noordijk verzoekt om het volgende onder de aandacht van belang hebbenden te brengen: In vervolg op de mededeling betref fende de bestrijding van het mond- en klauwzeer in de Texelse Courant van woensdag j.l., wordt thans bekend ge maakt, dat blijkens een schrijven van de heer Inspecteur van de Veeartsenijkun- dige Dienst te Haarlem gericht aan de N.O.B Wegtransport te Amsterdam, aan de R.K. Bond van Vervoerders te Haar lem en aan de Prot. Chr. Bond van Ver voerders te Den Haag, met ingang van 20 augustus a s. iedere veewagen met het bekende bordje „Veevervoer" er op, minstens één keer per week grondig moet zijn gereinigd en onder ambtelijk toezicht moet zijn ontsmet. In bedoeld schrijven wordt verder medegedeeld, dat deze ontsmetting ge schieden kan aan de openbare slacht huizen te Alkmaar, Bussum, Haarlem, Hilversum, Hoorn, Nieuwer Amstel en Zaandam, alsmede aan de verwerkings inrichting te Schagen en de inrichting van de Veterinair Hygiënische Dienst op Texel. De Texelse veewagens moeten dus minstens één keer per week op het ter rein van de Noodslachtplaats aan de Hallerweg onder ambtelijk toezicht wor den ontsmet. De kosten van de ontsmetting komen voor rekening van de eigenaar van het vervoermiddel. Aangezien deze maatregelen op 20 augustus a.s. van kracht worden, zullen dus alle veeauto's op Texel voor de eer ste keer in de week van 13 t.m. 18 aug., dus de volgende week, moeten worden ontsmet. De ontsmetting kan geschieden iedere vrijdag- en zaterdagochtend van 8 tot 9 uur aan de Noodslachtplaats te Den Burg. PAARDENSPORTDAG UITGESTELD De Paardensportdag, welke gehouden zóu worden op 25 augustus, wordt tot nader aankondiging uitgesteld. COCKSDORP VETERANEN- EIERLAND VETERANEN 4—3 In een zeer spannende, goed geleide wedstrijd wisten De Cocksdorpers op het nippertje te winnen van Eierland. Voor de rust was De Cocksdorp iets in de meerderheid en met 20 werd de rust ingegaan. Maar na de thee zette Eierland alles op alles. De achterhoede van C. had het dan ook zwaar te verduren. Uit een schermutseling voor het doel wist Eierland te scoren 21. Toen ging de strijd gelijk op. Beide wisten eLk nog twee maal te scoren, de eindstand was 43 in het voordeel van De Cocksdorp. Hiermee behield De Cocksdorp de beker. Deze werd met een toepasselijk woord in Hotel De Hoop door de voorzitter aan de aanvoerder van De Cocksdorp over handigd. WIJZIGING IN HET ZOMEKFKOGRAMIVIA Belanghebbenden worden er opmerk zaam op gemaakt, dat het derde kerk- concert op Texel te geven door het Noordhollands Philharmonisch Orkest niet zal plaats vinden op woensdag 29 augustus a.s., zoals op het zomerpro- gramma van de V.V. V. werd aangekon digd, maar op donderdag 30 augustus a.s. aanvang 8 uur. Zij, die een exemplaar van het zomer- programma hebben opgehangen in hun hotel, pension of winkel worden ver zocht deze wijziging op dit programma te vermelden, zulks ten gerieve van de gasten van Texel. Over programma en kaartverkoop vol gen nog nadere mededelingen. ENORME BELANGSTELLING VOOR HET VUURWERK Zoals ieder jaar bestond er ook nu weer een enorme belangstelling voor het vuurwerk, dat ontstoken werd ter gele genheid van de verjaardag van prinses Irene. De organisatie berustte weer bij onze Vereniging voor Volksfeesten en Folklore, die een bijzonder goed pro gramma had besteld. Dank zij het zeer gunstige weer - een bladstille zomer avond - verliep alles naar v/ens. Een spontaan applaus ontlokte de stunt „de vliegende schotel", die brommend, von kend en rokend de gitzwarte hemel koos. Een hoeraatje ging ook op ter ere van de luimige olifant, die vrolijk met zijn slurf wapperde en zijn optreden met een soort mortiervuur besloot. Het slottableau was een hulde aan de jarige prinses. Wij feliciteren de actieve Vereniging voor Volksfeesten en Folklore met dit succes. DE BESTE BEREIDINGSWIJZE: Wanneer U Nescafé ff kopje hebt gedaan: het <2 1. eerst kokend water erbij 2. dan pas suiker en melk naar smaak toevoegen. Bus voor ten minste 35 koppen f 2.55 en voor 140 f 9.20 Coffcine-vrij respectievelijk f 2.90 cn f 10.45

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1956 | | pagina 1