9 roen in het TIMVIM Ujk heer J. Gulmans promoveerde tot adjudant m SeC Maandag houdt Texel V v zijn schapenfokdag Beste bollenoogst Voor ruim een miljoen afgezet Ga naar de id kt BRDAG 1 SEPTEMBER 1956 in d, rEXELSEWCOURANT fstee ke ds eei dat :onde fJJtu ve v,h' Lcrngeveld de Rooij 'dern tiandel Drukkerij Bibliotheek tieeht Burg - Texel - Postbus 11 - Tel- 11 ties niet 70e JAARGANG No. 7075 Verschijnt woensdags en zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boereml- Bank- Postgiro 652- - Abonn. pr. f 1,95 p kwart, -f 20 ct incasso. Adv- 8 ct p- mm. m dc »or i; j talt, gn eft zo en e ibevo van >t ingang van heden is opperwacht- ter J. Gulmans benoemd tot adju- sDe heer Gulmans is 44 jaar oud en i ort dan ook tot de jongste adjudan- geb van ons land. 4 januari 1932 begon zijn dienst- want toen trad hij toe tot de cava- met standplaats Deventer. Na an- alf jaar ging hij over naar het wa- van de Koninklijke Marechaussee, ilaagde in die periode voor de ran- welke vereist waren en in 1938 be de hij het diploma onder-officier en diploma commandant van de politie- ade. Na de oorlog was hij eerst zes district-rechercheur te Utrecht, rop zijn benoeming volgde tot com- dant van de groep Wognum en ver ens de groep Hoogwoud der Rijks- ie. In 1954 werd de heer Gulmans lemd tot commandant van de Groep '1, welke functie hij tot op heden eedt. harte gefeliciteerd met Uw pro- e, adjudant! agsc in, v aar aar i, die van met culti Ho| gres an oten, ;res cong; 14: JVE VI li plu zou >en hij din :n. den >otvai - en cht ïpatè d, men r, ijoi em u u ro ?beui Krabben en peutoren maakt IlTlÜtfl- de kwaal steeds erger. De helder vloeibare D.D D. tSlcMJ dringt diep ln do poriën door, zuivert, ontsmet en geneest. IEESMIDDEL TEGEN DAANDOENINGEN [n ^rCt IEIST0F 1.20 BALSEM 1.50 ZEEP 0.90 vaar bran n Ft veriji WEI-VERWERKINGSINSTALLATIE VAN C.Z. „EENDRACHT" mei heeft de Coöp Zuivelfabriek jjjidracht" de beschikking gekregen 0 een wei-indampmachine. Deze in- ve< atie blijkt perfect te werken. Door vernuftig systeem van stoomlucht- bran ers wordt het produkt ingedampt 32.2( er diep gemaakt vacuum, len Uereerst wordt de wei voorverwarmd rmfl sen temperatuur van plm. 70 graden, uur; Volgens wordt de wei naar de eerste ?n f wmpot gevoerd, waar ze reeds bij 'les, tel b ven :f. temperatuur van 62 graden kookt, tma gaat de wei door de volgende ïumpot, waarin niet minder dan 80 en zijn geplaatst, zodat de opper- g sj, ite t.b.v. het verdampingsproces ge- is vergroot. Deze installatie ver- kt door haar condensor per uur 00 liter koelwater en per uur wordt liter water uit de wei uitgedampt, oals bekend bedraagt het drogestof- alte van de wei plm. zes pet., maar de r bewerking in deze indampinstal- e heeft men een produkt verkregen een drogestofgehalte van veertig Tenslotte gaat dan de ingedikte wei r de poedermachine voor de fabrica- van de z.g. weibrokjes. Per uur kan .Eendracht" 3200 ltr. wei verwerken zomerdag draait de installatie 8-9 .zodat de produktie groot is. Per jaar dt ongeveer 5 milj. ltr. wei op deze >nj ze verwerkt, g te weibrokjes worden in zakken van kg naar het buitenland geëxporteerd, ar als veevoeder wordt gebruikt ens maakt men van de weibrokjes 'ruik bij de bereiding van penicilline, capaciteit van de weibrokjesafdeling 'ijna drie keer zo groot als voorheen wijl het aantal werkuren tot de helft worden teruggebracht. Het brand Verbruik - de belangrijkste factor - ■veneens tot de helft verminderd. 7 meter hoge installatie is uit stvrij staal vervaardigd en wordt irem !Bl*sch gereinigd, waarmee slechts Jartiertje gemoeid is. te aankoop van deze installatie danïeen verstandig besluit geweest, lie can! -vei BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 24 tot en met 30 augustus 1956 Geboren: Hendrik Johan Arnold, zv Jan de Zwart en Arnoldia J. Barhorst; j Sylvia Charlotte, dv Johannes Bal en 1 Feitje A. Drijver. Ondertrouwd: Gerardus C. Bakker en Marretje Kuip; Hendrik van der Werf en Jetske de Swart. Overleden: Maart je Nieuwland, oud 64 jaar, ev Kos. INGEKOMEN PERSONEN Hendrik Lous, van Middelburg, Lon- densekaai 25 naar Den Burg, Wilhel- minalaan 92, met echtgen.; Welmoet de Waard, van Valburg, Zetten, Stations straat 5 naar Den Burg, Parkstraat 18; Magritha Krens, van Den Haag, Vos- maerstraat 60 naar K 93; Machtilda Wafelbakker, van Amsterdam, Emma- straat 28 naar Den Burg, Stenenplaats 5; Christiaan Rozeboom, van Den Helder, De Wetstraat 16 naar De Waal 75. VERVROEGDE EINDSLUITING DER POST1NRICHTINGEN Ingaande 1 september (heden) wordt de avondopenstelling (18-19 uur) van de PTT-inrichtingen te De Cocksdorp, Oosterend, De Waal, Oudeschild en Den Hoorn vervroegd tot 17,30-18,30 uur. VUURTJE GESTOOKT ZONDER VERGUNNING Dat D. uit De Koog op Texel een vuurtje ging aanleggen op een grasland, slechte drie meter van twee woonhui zen, was nog niet zo erg geweest, als hij zich eerst maar met de politie had ver staan. - Aldus meldt „Het Vrije Volk". Dit gebeurde echter niet en toen hij even een paard op het land had gebracht, bleken, toen hij terugkwam, verontwaar digde mensen het vuurtje al met stok ken te hebben gedoofd. „De wind stond goed en er was hele maal geen gevaar" zei D. voor de Hel- óerse kantonrechter. „Datzelfde verhaal vertellen allen men sen, bij wie er wel ongelukken zijn ge beurd, ook. Het kan nooit gevaar, maar intussen komen er toch vaak genoeg brokken van. Met verkeersovertredingen gaat het net zo. Er is nooit gevaar. Ze moeten eerst in het ziekenhuis komen, dan begrijpen ze het pas", zei de kanton rechter, die daarna een boete van 10, of twee dagen oplegde. KALVEROPFOKWEDSTRIJD 1956 De kalveren worden maandag uiter lijk 9 uur op de Vismarkt verwacht. Op de gemeentelijke weegbrug worden de dieren gewogen om het eindresultaat in kg groei vast te stellen. De deelnemers worden ten overvloede eraan herinnerd dat zij toch vooral de schets meenemen, welke deze week is afgegeven door de provinciale gezond heidsdienst, daar anders moeilijkheden zijn te verwachten rhet de aanvoer en zeer waarschijnlijk niet aan de keuring kan worden deelgenomen. 24 augustus werd door de heer C. de Wit een demonstratie gegeven in het toiletteren van de kalveren en op welke wijze eventueel de dieren gepresenteerd moeten worden. Wij verwachten dan ook dat alle dieren getoiletteerd aan de jury getoond kun nen worden. Succes gewenst! C. J. W. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER SCHALKWIJK (ingaande zaterdagavond 6 uur) IN VIER DAGEN GEBOUWD Maandagmiddag begonnen vier werk krachten van de houtindustrie G. van Roon, Loosduinen, aan de bouw van twee leslokalen voor de zich alsmaar uitbreidende u.l.o. en gistermiddag om twaalf uur kon het object door deze firma worden opgeleverd. De bouw was z.g. pre-fabricated, d.w.z. de fabriek had de onderdelen reeds pasklaar gemaakt, zodat het hoofdzakelijk neerkwam op montagewerk. Maandag arriveerde het hout per schip in Oudeschild. In vier da gen was dit werk dus kant en klaar, d.w.z. wat de taak van genoemde firma betreft: de fa. J. Schoo hoopt morgen de centrale verwarming gereed te hebben en de fa. J. J. Vonk is bezig met de laat ste hand van het glas- en schilderwerk. De lokalen zijn resp. 6.50 en 7,50 meter lang. Het gebouw is totaal 16 meter lang en 7 meter breed. DIENSTREGELING T.E.S.O. Geldig tot en met 29 september 1956 Werkdagen: i Van Texel: 5.20; 7,40; 10,25; 13,00; 15,30 I 18,05. Van Den Helder: 6,30; 9,20; 11,40; 14,20; 16,45; 19,35. Op zon- en alg. erk. chr. feestdagen: Van Texel: 7,40; 10.25; 16.00; 18,25. Van Den Helder: 9,20; 11,30; 17,15; 19,30. Texelsch Schapenstamboek in Noord- Holland zal maandag 3 september a.s. te Den Burg de traditionele schapenfokdag organiseren. De deelname is nog weer groter dan vorig jaar: nu 240 inzendingen, vorig jaar 225. De Groeneplaats zal overmorgen dus weer de bloem van Texels wolvee- stapel mogen ontvangen en enige uren lang zullen de dieren daar tentoongesteld worden, dieren van in totaal 48 wolvee houders (vorig jaar zonden 46 wolvee houders in). Evenals vorige jaren zal het gemeen tebestuur van Texel het marktterrein, de hokken en het stro weer gratis be schikbaar stellen, waarvoor de organisa tie uiteraard ten zeerste erkentelijk is. Vorig jaar werd de oudere ram van de heer C. Koorn Hzn. kampioen. Fokker van dit bijzonder goed gebouwde dier was de fa. Jb. Eelman Gzn. en Zn. Re serve-kampioen werd toen de 2-j. ram van de heer Jn. C. Hin, de zilveren TESO-wisselbeker verwierf de heer P. C. Hin met een 1-j. ram, die door de heer C. J. Veeger was gefokt. De TESO-beker werd gewonnen: In 1946 door Gebr. Boersen, 1947 en 1949 door P. C. Hin; in 1948 en 1950 door G. C. Kikkert; in 1951 door M. C. Veeger; in 1952 door Jn. C. Hin; in 1953 door R. Eelman Azn; in 1954 door Jn. C Hin. De kampioensgroep ooien was voor de heer Joh. J. Roeper; het reserve-kam pioenschap voor de heer P. C. Hin. Ten slotte herinneren wij nog aan het suc ces voor de heer P. Zijm, Den Hoorn, wiens schaap met twee ramlammeren de zilveren wisselbeker van het Stam boek verwierf. De juryleden en adspirant-juryleden zijn: N. A. Koning, Beemster, S. J. Keij- ser, Schilderweg, J. N. Bakker, „Buiten- heim"; W. v.d. Oord, Barsingerhorn, H. J. Keijser Dzn., Den Burg, C. Kuip, „Ro zenburg"; ir. H. Eikelboom, Alkmaar, A. Koopmans, Barsingerhorn, D. Lap, Hoornder Nieuwland, F. Blaauw, Beem ster, F. R. Keijser, De Waal, C. Witte Mzn., Den Hoorn; P. Donker Pzn., Twisk, S. W. Koning Lzn., Oosterend, F. Bak ker, Den Hoorn; P. Kistemaker, Abbe- kerk, C. Verberne, Spang, W. Keijser, De Westen; H. Hogetoorn. Beemster, W. Pijper, Alkmaar, M. Stoepker, „Aurora"; Ir. L. de Vries, Alkmaar, is algemeen arbiter en samen met M.C. Bakker, „Spyk", A. Koopmans en C. Roeper, - B JÉffi e- Friese beschuit overheerlijk Alkmaar, zal hij de drie beste ramlam meren uit de bekroonde hokken aan wijzen. Extra prijzen Door het gemeentebestuur van Texel zullen wederom twee medailles worden aangeboden, de drie Texelse Landbouw organisaties loven premies uit. De N.V. TESO heeft wederom een (wissel-)beker beschikbaar gesteld. Ook zal weer ge streden worden om de wisselbeker van het stamboek zelf. Dan is er een zilveren wisselbeker, uitgeloofd door het „Inter nationale Wol Secretariaat" voor het beste drietal ramlammeren. De jury mag bovendien de geldprijzen verdelen, welke door het stamboek zijn uitgeloofd: 1ste prijs 10,2de prijs 7,50; 3de prijs 5, De rubrieken De show zal bestaan uit: 14 oudere rammen (waarvan 1 buiten mededin ging) Er is voor 32,50 aan prijzen uit geloofd. Ook vorig jaar traden 14 oudere rammen in het krijt. De rubriek 2-j. rammen telde vorig jaar slechte 11 deelnemers, nu 20 (ƒ40, aan prijzen). Ook de rubriek 1-j. ram men is groter: nu 30 en 4 buiten mede dinging, vorig jaar 23 40,aan prij zen). Er komen echter maar drie drie tallen ramlammeren van één vaderdier, terwijl er vorig jaar 12 trio's waren! Er komen 19 schapen met 2 ramlammeren, vorig jaar 20 45,aan prijzen). Daar entegen 9 schapen met 2 ooilammeren, vorig jaar niet meer dan 5 30,aan prijzen). Evenals in 1955 komen er 49 schapen met een ooi- en en ramlam; vier schapen met lammeren komen buiten mededinging. De belangstelling voor de rubriek schaap met één ramlam blijkt wat gedaald te zijn: vorig jaar 68, nu 55, terwijl het totale bedrag aan prijzen hoger ligt en 90,bedraagt. Hierbij moet echter worden opgemerkt, dat er 12 schapen met een ramlam buiten me dedingen zullen verschijnen (ook al be horend tot de nagekomen inzendingen). De rubriek viertal oudere ooien heeft nu slechts twee inzendingen, zodat P. C. Hin en Joh. J. Roeper Johzn, nu reeds weten, dat zij de 17,50 aan prijzen samen mogen opstrijken. Vorig jaar wa ren er 5 viertallen. Nu zullen wij echter 11 viertallen 1-j. ooien kunnen aan schouwen 30,aan prijzen), vorig jaar slechts 8. De rubriekviertal ooilamme ren tenslotte zal uit 5 candidaatsgroepen bestaan, vorig jaar 10 22,50 aan prij zen. Tenslotte zal de schapenfokdag weer worden opgeluisterd met de kalveren, 16 in totaal, die aan de kalveropfokwed- strijd deelnemen. Deze is weer georgani seerd door de Ver. van Oud-leerlingen der Lagere Landbouwschool en de Ver. voor Bedrijfsvoorlichting. ONDANKS HET FEIT, dat de prijzen van de bloembollen lager liggen dan vorig jaar heeft Texel ook dit seizoen weer voor meer dan een miljoen gulden aan bloembollen afgezet. Dit werd name lijk mogelijk door de beste oogst. Aldus de heer H. Bruyn, voorzitter van de af deling Texel van de Vereniging voor Bloembollencultuur, die wij wederom bereid vonden het een en ander te ver tellen over de huidige gang van zaken in het bollenbednjf op ons eiland, een be drijf waarin voor tonnen wordt omgezet. Nog niet lang geleden liepen ver scheidene eilandgenoten met plannen rond ook eens een partijtje gele crocus- sen op te zetten, want dit bleek een lu cratief bedrijfje te zijn. Op het ogenblik is de gele crocus echter spotgoedkoop, want de prijs is in elkaar gevallen tot 50 cent per kg. Een gelukkige omstan digheid is dus het feit, dat de meeste partijen gele crocus in de herfst van 1955 zijn voorverkocht en toen kon de kweker er 1,50 tot 1,75 per kg voor bedingen. Ondanks de strenge winter kan ook voor dit gewas van een beste oogst worden gesproken en zo ziet de kweker zich toch nog weer enigermate schadeloos gesteld t.o.v. 1955. Zoals met zovele artikelen is ook hier de overvloed aan gele crocus de oorzaak van het verrassend diep dalen der prij zen. En de ups en downs zijn in dit vak wel bijzonder uiteenlopend! En de vooruitzichten voor de gele cro- cuskwekers voor volgend jaar? Het zal er met dit produkt niet best voor staan wanneer men er niet in slaagt in het buitenland veel grotere kwantums te plaatsen, dan in het afgelopen jaar het geval is geweest. Maar, dat er een groter kwantum over de grens zal gaan is toch wel zeker, want de prijs is weer aanlok kelijk geworden. Toch zal deze prijs van ZOEKT U MOOIE VLOERBEDEKKING GORDIJNEN OF LOPERS U SLAAGT VttL beter. «HULJAN .UES VASKlANR keurig en voordelig LUNTER, Warmoesstraat 12, Den Burg ZON. MAAN EN HOOG WATER De zon komt 2 september op om 5,55 uur en gaat onder om 7,27 uur. Maan: 4 sept. N.M; 12 sept. E.K. Hoog water ter rede van Oudeschild: 1 sept. 4.15 en 17.25; 2 sept. 5.50 en 18.50, 3 sept. 6.55 en 19.55; 4 sept. 7.50 en 20.45; 5 sept. 8.40 en. 21.25; 6 sept. 9,25 en 22.05, 7 sept. 10 05 en 22.40; 8 sept. 10.45 en 23.20. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. AGENDA CULTURELE RAAD Zaterdag 1 september Oosterend, „Wapen van Amsterdam", Causerie met films door Siem de Waal. Zondag 2 september Den Burg, start en finish van de Wieler ronde van Texel. Vrijdag 7 september Den Burg, Oranjeboom, Texelfilm. Zaterdag 8 september De Cocksdorp, Ronde van Eierland. de gele crocus minstens 1,50 per kg moeten zijn wil men van een lonend be drijf kunnen spreken. Wij mogen zeggen, dat de gele crocus- sen landelijk gezien een Texels produkt zijn, want van de honderd ha. is er tach tig ha. afkomstig van ons eiland. Dit komt doordat de gele crocus eigenlijk alleen op Texel tot een gezond gewas komt: aan de vastewal heeft dit produkt nogal met ziekten te kampen. Aan de overkant worden weliswaar ook vele ha. crocussen gekweekt, maar dat zijn de blauwe, de witte en de bonte. Daar stond dit jaar voor 100 ha. blauwe cro cussen, 50 ha. bonte, 35 ha. witte. Suc cessievelijk zien wij ook op ons eiland deze soorten verschijnen. Het overscha kelen op de kleuren blauw, bont en wit is dan ook een wijs beleid, want de blauw brengt 2,per kg op, de witte 3,en de bonte 1,50. De Narcissen Het echte Texelse produkt is evenwel de Von Sion, een narcis, die dit jaar in voorverkoop 1,75 opbracht en er ls veel in voorverkoop van de hand gegaan. Momenteel ligt de prijs wat lager: 1,25 tot 1,50 per kg. Ook al weer wegens een voor de hand liggende oorzaak: er is iets te veel aan de markt. De overige soorten narcissen handha ven zich behoorlijk in prijs, ook al door dat die niet zo duur zijn, want 80 ct. per kg mag een gangbare prijs genoemd worden. Oogstmoeilijkheden Dezer dagen heeft U nog advertenties kunnen lezen waarin jongens en meisjes werden gevraagd ter bespoediging van ae verzending der bollen. Door het aan houdend ongunstige weer ontstonden er n.l. oogstmoeilijkheden: bij de verzen ding is de bollenkweker aan een be paalde afzenddatum gebonden en bij zak kende prijzen weigert de exporteur ui teraard de te laat toegezonden bollen. (Bij stijgende prijzen zal hij natuurlijk geen bezwaar opperen.Begin augus tus is de levering der bollen begonnen, later dan vorig jaar dus en deze week loopt de verscheping nagenoeg af. Nu wij dit schrijven liggen er nog vele par tijen op het land! De oogstmoeilijkheden werden nog vergroot door het feit, dat hulpkrachten minder talrijk waren dan gedurende 'n mooie zomer Vele kampeerders, die ge woonlijk een poosje in de bollen gaan, werden door het slechte weer wegge jaagd, zodat vele kwekers met de han den in het haar kwamen te zitten en dit jaar haast helemaal niet aan nachtrust toekwamen Ook de beste oogst hield met een en ander uiteraard verband. Bovendien had men dit jaar te maken met scherpere bepalingen ten aanzien van de Arbeidswet: beneden een bepaal de leeftijd mochten geen arbeidskrach ten worden aangetrokken. Erg jammer, dat deze maatregel ook voor het bollen- vak geldt, want de jongens en meisjes, die men pleegt in te schakelen, behoeven slechts zeer lichte werkzaamheden te verrichten. Het is o.i. dan ook onbegrij pelijk, dat voor dit vak geen ontheffing kon worden verleend. Vele duizenden kisten Texel heeft vele duizenden kisten bloembollen naar het vasteland ver voerd. De kwekers hebben hierbij grote medewerking ondervonden van de zijde der vervoerders. De meeste bloembollen gaan naar Engeland en Amerika. Ook de Scandinavische landen en Duitsland zijn goede afnemers In totaal telt Texel een kleine 300 blöembollenkwekers, die gezamenlijk zo'n 150 ha. beplanten. Momenteel wor den de op te zetten bollen al weer be handeld en gereed gemaakt voor de volgende oogst. In feite kent ook het bollenbedrijf dus geen pauze. Vele duizenden kisten. Wie had dat 'n halve eeuw geleden kunnen denken? Zeker de pionier, notaris Dikkers, niet en waarschijnlijk hebben ook de heren gebroeders Schumaker en de gebroeders Kalis nooit kunnen geloven, dat er nog eens voor meer dan een miljoen gulden aan Texelse bloembollen over de plas gezet zouden worden. Wél wisten ook zij, dat men in dit vak de grootste voorzich tigheid moet betrachten, want de door ons gesignaleerde ups en downs zijn niet van de laatste tijd.... MET MAN EN MACHT werden de bollen gereed gemaakt voor verzending, want de kweker is aan een bepaalde leveringsdatum gebonden. Eén enkele dag over tijd kan dan ook reeds een belangrijke schadepost betekenen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1956 | | pagina 1