9 rocn /wa in het hart-, zal nog jaren duren Woningnood Texels bouwcapaciteit groter dan het bouwvolume 'excl edstri, ïrs-Si De l b U verd Ons; ditie. I ter lede» lanj; uden. ndere ;te o ïde w; irs irs ve ;n na ;st g voot en di zal ITERDAG 13 OKTOBER 1956 71e JAARGANG No. 7087 fEXELSEWCOURANT dij n gave N.V. v.h. Langeveld de Rooi) ikhandel Drukkerij Bibliotheek Burg - Texel - Postbus 11 - Tel 11 Verschijnt woensdags en zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl- Bank. Postgiro 652. - Abonn- pr. 2,25 p- kwart. 20 ct incasso. Adv- 8 ct p- mm. me maa te ewo i Be! at den „Ja, toen ik in 1934 ging trouwen had de keus uit drie woningen in Den irg, er werden vóór de oorlog op Texel woningen per jaar gebouwd en daar- ide werd de bestaande behoefte ge kt, want het begrip inwoning was in tijd niet bekend'Aldus wethouder de Waard, die gaarne bereid was ons t een en ander te vertellen inzake het mingvraagstuk, dat velen - op Texel nstens 280 gezinnen - bezighoudt en t voorlopig nog niet is opgelost, al ag worden vastgesteld, dat Texel alles et wat zijn woningvraagstuk kan ver aderen. Het plan tot de bouw van 48 utrijke woningen, van 34 bejaarden- Dningen, 8 woningwetwoningen en ierdere objecten, zet uiteraard zoden n de dijk. Wethouder De Waard sprak dus over wat het womngprobleem aangaat, cgeloze tijd, want als je de huisbazen aar voor het kiezen hebt, zit het met woning huur zeker niet slecht. In- ddels gingen tweeëntwintig jaren orbij. Br passeerde een hevige crisis, werd een tweede wereldoorlog ont- tend, er werd aan de moeizame we- ropbouw begonnen. En daaraan zijn ia ïecij nog altijd bezig. Schuin tegenover wi s redactiebureau verrijst een pand op plaats, waar op 6 april 1945 door v lordend vuur een ruine geschapen fd, één van de vele ruïnes in de dor- n van Texel. liepe; d C. lap 1 hij -klas ren. iet och dat ?rd lege truc! am Het paart •richt roste at edrai oek an h iar lgdJ. Er wordt herbouwd, er wordt uitge- eid. Het aantal trouwlustigen neemt r toe dan af en als wij nu en dan drie, er huwelijksaankondigingen tegelijk in t Texelaartje aantreffen vragen wij wel eens af hoe men er in geslaagd een woning te vinden ofis men dwongen om voorlopig de status van wonenden aan te nemen? Wethouder De Waard bleek - wij hreven het reeds - gaarne bereid tot n gesprek, omdat hij het onderwerp oningbouw met een flinke dosis moed irft te benaderen. Hij ziet er om zo te ggen heus wel een gat in, maar helaas et op korte termijn: wethouder De aard rekende ons voor, dat de woning- >od over acht jaar bedwongen kan zijn. ïls wij de Texelse bouwcapaciteit ten •11e kunnen benutten lopen wij ieder ar 33 woningen van het bestaande te- •rt in. Er zijn momenteel (12 septem- •r) 280 woningzoekende gezinnen en dus na,ff innen wij over acht jaar uit de im- •sse zijn. Ja, het zou uiteraard vlugger en "Ufen gaan, als de aannemers erin zou- bel in slagen zich te coördineren. Zij zul- n de eerste jaren de handen ineen moe- n slaan om door coördinatie met een je gere kostprijs uit de bus te kunnen ko- 1 len- Naast de traditionele bouw moet rond de systeembouw worden toegepast, tlopfl tbans b-v- met die ser*e houtrijke koningen het geval is. Wethouder De Waard verwachtte van komende tien jaar in ieder geval hie: 'eer dan van de periode 1945-1955, want eri *n werden gemiddeld per jaar 42 wo- ma! ingen gebouwd. N Als Texel eenmaal bij is, dienen jaar- s li© ]ks veertig woningen te worden ge- ?el D ouwd. Dat is nl. de normale behoefte, het slagen van ons vijf-jarenplan ven wij per jaar 33 woningen in. Een vijf-jarenplan? >»Ja, dat bestaat. De bouwcapaciteit an Texel is volgens de aannemers 73 ehan rorungen per jaar. Voor het jaar 1957 'in 73 woningen geplant, doch voor 57 poningen hebben wij nog geen bouw- rond". Wethouder De Waard bleek ten jnzien van dit probleem-in-het-pro- v ileem niet pessimistisch te zijn. Naast ikel iet feit, dat diverse particulieren zelf trou &yer benodigde bouwgrond beschik- vinden wij de grootste activiteit T*n de zijde van ons gemeentebestuur 531 waar mogelijk de benodigde bouw- Wethoudei De Waard was het eveneens een qroot genoe gen, dat het onderwijs op ons eiland beter en beter kan worden gehuisvest. Daarvan getuigde hij ter gelegenheid van de eerste steenlegqinq voor de nieuwe school te De Koog. (Zie hiernaast)- Intussen blijft ook hij, even als zijn'ambtsgenoot, wethou der Hin, hopen, dat het wo ningprobleem zo spoedig mo gelijk tot het verleden behoort- Maar voorshands zal er nog heel wat geconfereerd moe ten wor den- grond aan te kopen. „Wij blijven ver wachten, dat dit ons wel zal lukken". Dat de bouwgrond moeilijk te bemach tigen is, zal niemand bevreemden, want de eigenaars van bouwgrond doen van hun bezit slechts node afstand. Over het algemeen moet worden gesteld, dat „men" niet geneigd is tot verkoop. Het is ons gemeentebestuur de laatste tijd echter gelukt enkele aankopen te doen, waardoor een deel van het programma kon worden gerealiseerd. Wethouder De Waard vertelt dan over de plannen voor Midden- en Zuid-Eier- land. Ook daar zit men te springen om een aantal nieuwe woningen. Voor dit deel van ons eiland heeft men voor 1958 grond nodig voor de bouw van 24 wo ningen. In Midden-Eierland is de beno digde grond te krijgen, maar in Zuid- Eierland heeft men op dit punt nog geen resultaat kunnen boeken. Hierdoor is het uiteraard moeilijk voor Eierland een juiste verdeling te maken. Zo ziet U, dat de bouwgrond en het bouwvolume twee belangrijke factoren zijn, twee factoren, die nogal wat moei lijkheden opleveren en een snellere op lossing van het grote probleem verhin deren. Maar opgelost wordt het, want de bouw van de genoemde 48 houtrijke woningen en die van de 46 bungaolws te De Koog, die voorlopig permanent be woond zullen worden, is inmiddels ge gund, terwijl over de goedkeuring tot de bouw van genoemde bejaardenwoningen en 8 woningwetwoningen wordt onder handeld. Wij twijfelen niet of Wederop bouw en gemeente zullen elkaar weten te vinden! Wethouder De Waard geloofde, dat Texel wat de bouw betreft de moeilijk ste tijd achter de rug heeft. In 1955 is er op ons eiland veel te weinig gebouwd doordat het verschil tussen de aanneem- som en de prijs, waartoe Wederopbouw wilde gaan te veel verschilden. (Dit dan t.a.v. de woningwetwoningen). Zoals be kend zijn woningwetwoningen, die ob jecten, die door de overheid gefinancierd worden, terwijl diezelfde overheid ook het eventuele exploitatietekort bijlegt. Daarnaast bestaan er premiewoningen. Daarop verstrekt de overheid bepaalde premiën, een premie, die zich nu en dan wijzigt; zo is deze de laatste jaren af hankelijk van het aantal slaapplaatsen. Tenslotte kennen wij de bouw in de vrije sector. Op ons eiland staan ook wonin gen, die in de vrije sector zijn gebouwd. Bij het interview kwam ook het krot- opruimvraagstuk ter sprake. Wethouder De Waard vertelde, dat er heel wat wo ningen het predikaat woning niet meer verdienen en dat die huizen nog steeds bewoond worden onderstreept juist de heersende woningnood. Voor Oudeschild en Den Burg is een saneringsplan in be werking, terwijl de andere dorpen vol gen. „Tientallen van die woningen zou den wij graag willen slopen, maar wij hebben te maken met het financierings probleem - wat trouwens nog niet het ergste is, want.je weet niet waar je de bewoners elders huisvesten moet. Tot dusverre zijn dan ook nog maar enkele krotten gesloopt. Wij dachten hierna terug aan de tijd, waarin je voor 2200- ƒ2500 een goede landarbeiderswoning liet bouwen. Mo menteel moeten diezelfde woningen zo'n slordige 14 tot 15 duizend gulden kosten. Wat de woningbouw aangaat was dat ten opzichte van onze tijd een prachtige periode! Maar hoe dan ook, ons ge meentebestuur wéét waar de schoen wringt en weet óók hoe de moeilijkhe den het hoofd moeten worden geboden. Men heeft zo zoetjesaan wel geleerd de wegen te bewandelen, waarlangs men zijn doel het snelst bereikt en wethouder De Waard gewaagde zelfs aan het slot van ons vraaggesprek, dat B. en W. met BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 5 tot en met 11 oktober 1956 Geboren: Simon, zv Petrus N. Zijm en Gerritdina Barhorst; Louise, dv Lieve Schouten en Neeltje Roeper. Ondertrouwd: Adriaan C. Bakker en Anna M. M. Reij; Ferdinand Laagwater en Martha Keijser; Adriaan G. Dekker en Anny Duinker. Getrouwd: Albert J. Winter en Au gusta W. Kiewiet; Adriaan P. Voorthuij- zen en Petronella de Vogt; Jan Kikkert en Cornelia Looijestein; Piet de Graaf en Antje G. Scheper. INGEKOMEN PERSONEN Stefanus Beukers, van Eersel, Fr. van Nuenenstraat 20 naar Den Burg, Koger- straat 23, met gezin; Dieuwke Krotje, van Zeist, Slotlaan 100 naar Oosterend, Bosweg 21; Dieuwertje Gieles, van Den Helder, Boerhaavestraat 45 naar Schil derend 21; Martha Keijser, van Amster dam, le Helmerstraat 104 naar B 203; Catharina A. Hulskramer ev Vlas, van Breda, Odilia van Salmstr. 13 naar Ou deschild 210; Aaltje de Jong, van Den Helder, Ruyghweg 351 naar Nieuwstr. 3, Den Burg; Abraham J. van der Linde, van Enkhuizen, Parklaan 7 naar De Cocksdorp le; Wilhelmina J. Verhoef, van Diemen, Julianastraat 6 naar West straat 12, Den Burg. waardering hebben geconstateerd, dat men in Haarlem door de gesprekken met B. en W. van Texel er meer en meer van doordrongen is, dat Texel wat de wo ningpositie en de Woningbouw betreft met bijzondere moeilijkheden te kampen heeft. Wij spraken reeds over de veroude ring van het bouwvak. Wat is hier de oorzaak van? Vroeger ging je van de lagere school doorgaans meteen naar een baas. Tegenwoordig studeert het gros van de leerlingen verder. Een belangrijk deel gaat naar de ulo, aanvankelijk orn aat men toch nog een jaartje leerplichtig is en blijkt men daar goed te kunnen aarden, wel, dikwijls wordt het besluit genomen om de gehele cursus te volgen tot en met het eindexamen. Na de ulo is men meestal niet geneigd om zijn zoon aan een timmerman of metselaar toe te vertrouwen: een kantoorbaan lokt en eer men het weet ligt er al weer een oproep om in 's konings wapenrok te stappen. „Nee, jongens, die het bouwvak willen leren zijn er haast niet te vinden", aldus een aannemer. Ze belanden ook nog al eens in een bedrijf, waar ze meteen een ogenschijn lijk goed bestaan zullen vinden en op de leeftijd van 15-16 jaar allicht meer ver dienen dan als leerling-timmerman of leerling-metselaar. Jammergenoeg wor den ze daarbij nog aangemoedigd dooi de ouders, die zich blind staren op de flinke verdienste „voor zo'n jongen". Pas later zullen zij inzien, dat men in de wereld toch altijd meer bereikt als men zich tot de geschoolde arbeidskrachten mag rekenen. Dus het aantal arbeidskrachten loopt terug, waar tekort jong bloed wordt toegevoegd. Hoe staat het met aantrekking van werknemers van de overkant? „Dat is ook verre van eenvoudig, want die kun je alleen naar Texel krijgen als je hun woongelegenheid garandeert". Ook spraken wij over de bouwkosten, die alsmaar oplopen. Ons werd verteld, dat enige eilandgenoten wegens die hoge bouwprijzen van hun bouwplannen af zagen. Ter illustratie van de in korte tijd gestegen bouwkosten het volgende: de. woningen in Plan-Zuid. die een paar jaar geleden voor rond 11.000,per pand werden gebouwd, zouden nu zeker 14.000,moeten kosten. „De woning bouw is de laatste anderhalf jaar zeker 30 pet. duurder geworden". Ook deze aannemer meent, dat nieuwe wegen moeten worden gezocht om uit de im passe te geraken. Ook hij noemde de continubouw een mogelijkheid daartoe en omschreef ons de belangrijke voorde len daarvan. Een handelaar in bouwmaterialen ver telde ons, dat men zoveel hout kan krij gen als men maar wenst. De export naar ons land hangt feitelijk alleen maar af van de beschikbare scheepsruimte. Met de aanvoer van stenen, die hoofd zakelijk in fabrieken langs de grote Ne derlandse rivieren worden gefabriceerd, is het wat moeilijker. En van die steen fabrieken, alsmede van de Belgische in voer zijn wij afhankelijk. De Belgische import is echter zeer gering en deze steen is bovendien rfiet geschikt voor de buitenmuur van woningen. De Neder landse steenfabrieken leggen zich de laatste jaren bovendien ook uitgebreider toe op de aanmaak van straatstenen. Die produktie is nog te gering en daarom zijn er fabrieken die ook overgaan tot de vervaardiging van betonkeien, waar van er ook op Texel zijn gebruikt. (Bea- trixlaan). Het bouwtempo is dus ook voor een deel afhankelijk van de steenproduktie en niet te vergeten de dakpannenindus- trie. Er moet dus worden geconcludeerd, dat de moeilijkheden op verschillend gebied liggen en dat het verre van een voudig is om een oplossing te vinden van het grote probleem van de woningnood. Texel telt momenteel 280 woningzoekenden. Het zal nog wel verscheidene jaren duren eer allen onderdak zijn- Ten aanzien van de scholenbouw, de mo derne school, staan wij er op Texel beter voor, want na de oorlog zijn er ver scheidene nieuwe scholen gebouwd en de bouw van andere nieuwe scholen ligt in het verschiet- Hierboven ziet U burgemeester C. de Koning actief als legger van een eerste steen voor een nieuwe Texelse school. Zes jaar geleden werd burgemeester *C. de Koning benoemd tot burgemeester van Texel; tot burgemeester van een na oorlogse Nederlandse gemeente, welke nog steeds de diepe sporen droeg van de vijf zware bezettingsjaren, een periode, waarin op allerlei gebied zware slagen aan het Nederlandse volk werden toe gebracht. Niet in het minst ten aanzien van de volkshuisvesting en van meet af aan heeft burgemeester De Koning, even als zijn voorganger, burgemeester G. D. Rehorst, alles gedaan wat mogelijk was om te komen tot verbetering van de woningnood. De moeilijkheden waren legio en gezien die omstandigheden mo gen wij met een zekere mate van vol doening terugzien op hetgeen tot stand is gekomen. Want sinds 1950 zijn op Texel vele woningen gebouwd. Echter lang niet voldoende en Texel heeft zelfs niet gekregen waar het recht op had. Burgemeester De Koning merkte in dit verband op: „Het ons toegekende volu me is, gezien het tekort en het groeiend tekort, altijd te klein geweest. Ik begrijp, dat men zwaar aan de industrie-gemeen ten hecht, want die moeten geld in het laadje brengen, maar ik heb daarnaast het gevoel, dat men de betekenis van het platteland onderschat". Burgemeester De Koning verklaarde, dat de gevoelde woningnood zeker zo groot is als zes jaar geleden, mede door dat de woningzoekende hogere eisen stelt en thans een bepaalde woning wei gert, welke men toen nog wel accep teerde. De Burgemeester achtte dit trou wens volkomen verklaarbaar. „Maar gelukkig gaan wij nu door de bouw van houtrijke woningen en zomer woningen (De Koog) een klein stukje van de achterstand inlopen. Verder door rea lisering van andere plannen, nl. door systematisch ieder jaar een aantal nieu we woningen op stapel te zetten, waarbij door onderling overleg tussen de aanne mers een aanvaardbare prijs moet wor den bereikt. Eerst dan is de mogelijk heid aanwezig, dat wij er in een be trekkelijk klein aantal jaren uitkomen. De bouw van woningwetwoningen is, aldus burgemeester De Koning, aanzien lijk gestagneerd door het grote verschil tussen de prijs van het ministerie van wederopbouw en die van de aannemers. Naar aanleiding daarvan zijn met de aannemers besprekingen gevoerd, maar die hebben nog niet tot een definitief resultaat geleid. Dat die besprekingen echter weer opgevat zullen worden is zeer waarschijnlijk. Inmiddels zijn wij op slag gekomen door het besluit tot de bouw van genoemde zomerwoningen en houtrijke woningen, want dit vormt voor onze gemeente een behoorlijk aan tal. Het gemeentebestuur streeft naar continubouw. Gemeenten, die kunnen aantonen de beschikking te hebben over bouwcapaciteit kunnen gaan bouwen, d.w.z. méér woningen dan op grond van hun toewijzing mogelijk is. Texel zou zeker 30-40 woningwetwoningen per jaar kunnen bouwen en als wij de zekerheid hebben, zulks over een aantal jaren te kunnen voortzetten, moet zulks voor de aannemers ook aanlokkelijker zijn, ter wijl als uiteindelijk resultaat de moge lijkheid tot lagere huren aanwezig zou zijn. De Texelse bouwcapaciteit is onge twijfeld groter dan het in voorgaande jaren toegestane volume. Verhoging van de arbeidsproduktivi- teit acht ik mogelijk, aldus burgemeester De Koning. Dit kan o.m. worden be reikt door combinatie van aannemers en het systematisch behandelen van kleine re karweitjes. Heeft de bouw van de ruilverkave lingsboerderijen invloed op het bouw volume, burgemeester? „Niet op 't bouwvolume, maar wél op de bouwcapaciteit, waarbij ook gedacht moet worden aan de materiaalpositie en het op tijd verkrijgen van het juiste ma teriaal is juist een van de moeilijkheden bij de woningbouw. Zoals de lezer uit zijn dagblad heeft vernomen, besloot Tilburg tot de stich ting van een stedelijke bouwraad ter stimulering van de woningbouw. Het zal de taak van de raad zijn de plaatse lijke woningbouw te bevorderen, o.m. door het uitwerken van plannen inzake werving en opleiding van werknemers, de zorg voor tijdige leveranties en het onderzoek naar de problematiek, ver bonden aan continubouw. Voor alles streeft men naar een verhoging van de bouwcapaciteit, zulks mede met het oog op de mogelijke verruiming van het bouwvolume, dat wordt toegewezen op basis van de bouwcapaciteit ter plaatse. Mogelijk zou zo'n bouwraad ook voor onze gemeente een bijdrage kunnen le veren tot vermindering van de woning nood. Burgemeester De Koning merkte in ieder geval op, dat hij de indruk heeft, dat het bouwvakbedrijf veroudert, d.w.z. de gemiddelde leeftijd van het aantal arbeidskrachten in de bouwvakken ligt hoger dan vroeger. Dit is merkwaardig, want het bouwvak garandeert de be oefenaar nog altijd een redelijke ver dienste. Tenslotte kwam nog de kwestie van de bouwgrond ter sprake. Zoals overal in den lande is dit een probleem op zich zelf. Burgemeester De Koning meende, dat als normale middelen tot grondaan koop niet mogen baten, uiteindelijk door onteigening een oplossing zal moeten worden gevonden. AGENDA CULTURELE RAAD Zaterdag 13 oktober Oudeschild, Ned. Herv. pastorie, bazar t.b.v. de kerkrestauratie. Oosterend, Ned. Herv. kerk, bazar t.b.v. de kerkverwarming. Maandag 15 oktober Den Burg, Landbouwhuishoudschool, Jaarvergadering Ver. oudleerlingen LBHHS, tevens lezing over bloemschik ken. Oosterend, DG Pastorie, eerste bijeen komst D.G. jongeren v. 17 jaar en ouder. Woensdag 17 oktober Den Burg, Landbouwhuishoudschool. Bijeenkomst Bond van Plattelandsvrou wen „Instituut van Leeuwen" bespreekt „huidverzorging". Oudeschild, o.l. school, ouderavond o.l.s. Donderdag 18 oktober Den Burg, Hotel Lakeman, ledenverga dering Nutsdepartement Texel. Vrijdag 19 oktober Den Burg, D.G. kerk, Openingsavond winterseizoen D.G. zusterkringen in fe deratief verband. KANDIDAATSEXAMEN Onze vroegere plaatsgenoot, de heer J. C. Smit Jzn., Molenstraat, deed te Leiden met gunstig gevolg kandidaats examen A Wis- en Natuurkunde. BOUWVERGUNNINGEN De heer H. Zijm Pzn., Den Hoorn 19, verandering woonhuis; de heer W. Smit, Kogerstraat 60, Den Burg, verandering voorgevel woonhuis; de fa. H. Daalder en Zn, De Cocksdorp, bouw van twee bungalows; de heer H. Winkel, K 57, bouw van een kippenhok.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1956 | | pagina 1